Apr 19, 2013

Elegi Ritual Ikhlas 9: Menggapai Keutamaan Dzikir
Oleh Marsigit

Santri Kepala:

Asslamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh
Alhamdulillaah. Alhamdulillaahi wahdah shodaqo wa’dah wa nashoro ‘abdah wa ‘azza jundahu wa ‘azama wahdah. Wash-sholatu was salamu ‘alaa rasulillaah Sayyidina wa habibina wa qurrotu a’yuna Muhammadin bin ‘abdillah wa alaa alihi wa ashhabihi wa dzawil nufusil muthmainnah. Amma ba’dah. Faqola ta’ala fiy kitabihil kariem a’udzu billaahi minasy syaithonir rojiem; “Qod aflaha man tazakkay. wa dzakarasma Robbihi fasholla. Bal tuktsirunal hayatad dunya. Wal akhiroti khoirun wa abqoy. Inna hadza shuhufil ulay. Shuhufi Ibarohima wa Musa.” Shodaqollohul ‘adhiem. Wa qola Ta’ala fiy hadtsil qudsy qolan Nabiyyu shollallohu ‘alaihi wa salam; “Ana ‘inda dzonni abdi biy idza dzakaroniy. Idza dzakaroniy fiy nafsihi dzakartuhu fiy nafsiy wa idza dzakaroniy fiy mala’in dzakartuhu fiy mala’in khoirin minhu.” Wa qola An-nabiyyu sholallohu ‘alaihi wa salam; “Laa taqumus sa’ata hatta laa yabqoy ‘alaa wajhil ardli man yaqulu Allohu Allohu.” Shodaqollohu wa shodaqon Nabiyyul kariem wa nahnu minasy syahidien.
Hadlrotal kirom wal mukarromin wa nakhushshu hushushon ilaa hadlroti Sirrulloh rohimahulloh. Amin. Hadirin semua, Muhammad Nurikhlas ingin menyampaikan pengalamannya tentang keutamaan dzikir. Silahkan Muhammad Nurikhlas..sampaikan pengalamanmu.

Muhammad Nurikhlas:
Asslamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh.
Sungguh luar biasa kejadiannya. Sungguh luar biasa aku merasakannya. Itulah yang mungkin dirasakan oleh semua orang yang telah dihampiri-Nya. Maka ketika aku merasa juga dihampiri-Nya, maka aku merasakan bahwa semua yang aku kerjakan itu pada hakekatnya adalah dzikir kepada-Nya. Langkahku adalah dzikir. Ucapanku adalah dzikir. Perjalananku adalah dzikir. Ceramahku adalah dzikir. Presentasi makalahku adalah dzikir. SMS ku adalah dzikir. Bahkan tidurku itu ternyata adalah dzikirku juga. Maka ketika aku berdzikir dengan ikhlas, aku merasakan tiadalah jarak antara diriku dengan Allah SWT. Dan pada saat itulah aku merasa bahwa semua urusanku telah dimudahkannya. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka sebenar-benar urusanku itu adalah perkara-Nya. Aku merasakan tiadalah kekuatan apapun yang mampu menandinginya. Itulah setinggi-tinggi dzikirku, yaitu ketika aku tidak lagi mengingat yang lainnya selain Dia. Itulah kekuatanku untuk menghadapai semua persoalan dunia dan akhirat. Maka aku merasakan semua kemenangan itu yaitu kemenangan dunia dan kemenangan akhirat. Itulah setinggi-tinggi makomku, yaitu ketika aku merasa melihat bahwa akhirat itu ada di depan mataku. Kenapa harus aku meraih syurga itu menunggu sampai aku mati? Bukankah aku telah menemukan jaminan bahwa aku dapat meraihnya sekarang juga, yaitu ketika tidak ada jarak antara diriku dengan Dia. Itulah sebenar-benar syurgaku. Tiadalah cukup semua kata-kataku untuk menggambarkan itu semua. Wahai Santri Kepala, mohon kiranya pencerahanmu agar pada Ritual Ikhlas III ini, aku dan juga yang lainnya lebih mampu memahami dan mengamalkan dzikir sesuai dengan kelazimannya.

Santri Kepala:
Terimakasih Muhammad Nurikhlas. Demikian Bapak, Ibu dan saudara semua. Apa yang telah disampaikan oleh Muhammad Nurikhlas. Bapak, Ibu, Saudara peserta peserta Ritual Ikhlas III yang dimuliakan Allah. Sebelum saya menguraikan perihal dzikir secara panjang lebar, marilah kita memanjatkan rasa syukur dengan kalimat tahmid, juga sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin. Perlu kami di sini untuk menyampaikan bahwa dipenghujung kegiatan Ritual Ikhlas III ini, akan lebih banyak dibahas tentang keutamaan Dzikir. Saudara-saudaraku semua, untuk mengetahui dan dapat mengamalkan dzikir itu, kita perlu mendengarkan nasehat-nasehat para akhli dzikir. Alloh berfirman; “Fa is’aluu ahladz dzikri in kuntum laa ta’lamuun”. Yang namanya is’al, artinya dalam bahasa kita yaitu mintalah. Bisa juga diartikan dengan makna bertanyalah. Bisa pula dengan makna mintalah izin (ijazah, petunjuk) kepada orang yang ahli dzikir, yaitu yang berhak memberi pelajaran dzikir. Makanya Alloh mengajarkan; “Wa’budulloha wabtaghuu ilaihil wasilah”. Artinya, “beribadahlah kamu semua kepada Alloh dan carilah dalam menuju kepada-Nya dengan wasilah”.

Bagawat Rama:
Saya ingin bertanya perihal kaitannya antara keutamaan dzikir sifat-sifat Allah?

Santri Kepala:
Alloh selalu menyertai seluruh makhluk-Nya, Innalloha ma’akum ainama kuntum. Alloh selalu bersama kalian semua di manapun kalian berada. Nah, perihal kesertaan-Nya ini sulit dimengerti jika kalian belum faham, belum kenal dengan Sifat Alloh. “Mana, katanya Alloh bersama kita, di mana?” Kita ma’rifat kepada Alloh itu ada dua macam, ada ma’rifat bidzatillah dan ma’rifat bishifati wa asma’illah. Bagi umumnya manusia di alam dunia ini, hanya bisa mengenal kepada Alloh SWT Sifat-Nya dan Asma-Nya saja. Sifat Qodrat (Kuasa), Irodat (Berkehendak), Sama’ (Mendengar), Bashor (Melihat), itu bisa kita kenal.

Dewi Umayah:
Bagaimana mendudukan hati ini agar dzikirku itu semata-mata tertuju kepada Allah SWT?

Santri Kepala:
Semua perasaan inilah yang dikatakan dengan “Al-qolbu hiya an-nafsu wa an-nafsu hiyal Lathifatur Robbaniyyah” (Hati adalah nafsu dan nafsu adalah perasaan-perasaan yang menguasai manusia itu sendiri). Rasululloh juga menganjurkan; “Man arofa nafsahu faqod arofa robbah”. Barangsiapa mengenali (meneliti) perasaannya sendiri maka sungguh ia akan mengenal Tuhannya, mengenal Sama’-Bashor-Nya, Qodrat-Irodat-Nya, fadlilah-Nya, Karomah-Nya dan seterusnya.

Cantraka Sakti:
Apakah hati kita juga mempunyai maqom-maqom? Dan bagaimana fungsinya ketika kita berdzikir?

Santri Kepala:
Barangsiapa yang belum bisa menemukan maqom (kedudukannya) di waktu kita sholat, maqom munajat belum pernah kita temu. Artinya orang itu belum bisa muqim (menduduki maqom) munajat kepada Alloh SWT. Maka dzikir kepada Alloh supaya sholat bisa ingat Alloh, dzikir juga bisa benar-benar ingat Alloh, segala sesuatunya kita juga bisa ingat kepada perintah Alloh. “Afdlolu dzikri fa’lam annahu Laa ilaaha illalloh”. “Laa yaqtadiru ‘alal ‘abdi min man qoola Laa ilaaha illalloh [miata marroh, red] illaa man qoola bimitslihi au zaadahu”. Tidak ada yang bisa mengimbangi orang yang membaca Laa ilaaha illalloh (100x), meskipun telah membaca wirid ini atau wirid itu seribu kali, kecuali orang membaca kalimah yang sama dengan jumlah (kualitas) yang sama atau lebih.Laa artinya tidak ada, Ilaaha artinya Tuhan dan illalloh artinya selain Alloh. Jika kalian membaca dengan mengartikannya secara harfiyyah Laa Ilaaha kemudian kalian meninggal berarti kalian mengartikannya adalah tidak ada Tuhan.

Cantraka Ikhlas:
Bagaimana jika aku memang betul-betul baru mengerti harfiyyah dari Laa Ilaaha? Apakah sertiaphuruf dalam Al-Qur’an harus aku mengerti maknanya?

Cantraka Sakti:
Jika hal itu terjadi berarti kalian mati dalam keadaan tidak beriman. Makanya angan-angankanlah Laa ilaaha illalloh dengan makna Laa maqshuda illalloh; setiap hurufnya kalian maqsudkanlah (angankan) sebagai Alloh, sebab “Kullu ma’nal kutubu yujma’u fil Qur-an wama’nal qur-anu yujma’u fil suratil fatihati wama’nal fatihati yujma’u filbasmalati wama’nal basmalati yujma’u fil bi bi kaana maa kaana wa bi yaqulu man yaqulu”. Jadi makna setiap huruf Al-Qur’an adalah Alloh, yaitu Alloh Yang Mengadakan.

Bagawat Rama:
Apa sebetulnya tujuan dzikir itu?

Santri Kepala:
Tujuan dzikir kalimat Laa ilaaha illalloh (diucapkan secra lisan) dan dzikir Allohu Alloh (diucapkan di dalam hati), yaitu supaya hati kita bersih. Jika kita sudah bersih maka Alloh yang Maha Segalanya akan dapat dirasakan di dalam hatinya. Maksudnya bukan Dzat-Nya Alloh, tapi ‘aunillah (pertolongan Alloh), karunia Alloh, pemberian Alloh, kekasih Alloh, akan terasa dalam hati pedzikir tadi. “Ana ‘inda dhonni ‘abdi biy idza dzakaroniy”. “Wa idza dzakaroniy fiy nafsihi dzakartuhu fiy nafsiy” (Jika hamba tersebut menyebut-Ku dalam kesendiriannya yaitu dalam hatinya, Aku juga akan menyebutnya, memperhatikannya dalam Dzat-Ku).

Cantraka Putih:
Apakah dzikir dapat mengusir syaitan?

Santri Kepala:
Syetan masuk melalui tiga arah, yaitu tengah-tengah dada, rusuk dan seluruh tuhuh dan syetan mengancam manusia terus. Setelah syetan tidak bisa masuk melalui depan, syetan melalui sebelah kanan, yaitu Lathifatul Khofy dan Lathifatur Ruh. Jika itu tidak bisa maka syetan masuk melalui sebelah kiri, yaitu Lathifatus Siiry dan Lathifatul Qolby. Demikian itu syetan ingin agar Alloh tidak mendapatkan satupun manusia yang bisa bersyukur. Mengapa demikian? Karena syetan ingin agar manusia berkeluh kesah terus karena keluh kesah adalah pangkal susah dan syukur adalah pangkal tambah nikmat.

Cantraka Ikhlas:
Bagaimana doa untuk menghilangkan kesusahan?

Santri Kepala:
Untuk menghilangkan kesusahan marilah kita membaca bersama “A’uudzu billaahi minasys yaithonir rojiem. Bismillaahir Rohmaanir Rohiem. Ushiekum ‘ibaadallooh wa iyyaaya bitaqwallooh. Allohumma iftahliy bifttuuhil ‘arifien 3x. Bismillaahi walhamdulillaahi ash-sholaatu was-salaamu ‘alal habiebil ‘aliyyil ‘adhiem sayyidinaa Muhammadin alHadiy ilay shiroothil mustaqiem. Astaghfirulloohal ghofuuror Rohiem 3x. Allohumma sholli ‘alay Sayyidinaa Muhammadin wa’alay aalihi washohbihi wasallim 3x. Ilaahiy Anta maqshuudiy waridloka mathluubiy a’thiniy mahabbataka wama’rifataka”.

Cantraka Sakti:
Bagaimana saya memohon ampun atas dosa-dosaku?

Santri Kepala:
marilah kita membaca istighfar kepada Alloh dan bertaubat kepada Alloh, istighfarnya yaitu, “Astaghfirullooha Rabbiy min kulli dzanbin wa atuubu ilaih” (Aku mohon ampun kepada Alloh, Tuhan Pemeliharaku, dari semua dosa, dan aku bertaubat kepada-Nya). Setealh istighfar, marilah kita membaca Sholawat “Astaghfirullooha Rabbiy min kulli dzanbin wa atuubu ilaih…3x. Alloohumma sholli ‘alaa Sayyidinaa Muhammad wa ‘alaa aali Sayyidinaa Muhammad … fil ‘alamiena innaka hamiedun majied. Ilaahiy Anta Maqshhudiy wa ridloka mathluubiy a’thieniy mahabbataka wa ma’rifatak”.

Bagawat Rama:
Aku masih bingung bagaimana membedakan urusanku dan urusan-Nya?

Santri Kepala:
“Waman yatawakkal ‘alallohi fahuwa hasbuh” (Barangsiapa bertawakkal kepada Alloh maka Alloh cukup baginya). Pada hakekatnya Allohlah yang menyampaikan semua perkara; “Allohu… Alloh… Allohu… Alloh .., Laa ilaaha illalloh, Sayyiduna Muhammadun Rasululloh dholallohu ‘alaihi waslam”.

Dewi Umaya:
Bimbinglah bagaimana aku dapat bersyukur atas nikmat-nikmat Allah SWT?

Santri Kepala:
Bapak, Ibu dan saudara semua peserta Ritual Ikhlas III. Marilah kita bersama berdoa untuk memanjatkan puji syukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada Kita. Doa kita juga sekaligus sebagai penutup kegiatan Ritual Ikhlas III. Allohuma ij’alana minadz dzaakiriena wadz dzaakirot. Allohumma nawwir qulubana bikulli hidayatika kama nawwarta binuri syamsika abadan abadan. Robbana taqobbal minna innaka Antas Samie’ul ‘Alaiem watub ‘alaina innaka Anta Tawwabur Rohiem. Robbana dholamna anfusana wa inlam taghfir lana watarhamna lanakunanna minal khosirien. Robbana atina fid dunya hasanatan wafil akhiroti hasanatan wa qina adzaban naar, wa adkhilna jannata ma’al abror Ya ‘Aziezu Ya ghoffar. Wa sholallohu ‘alaa Sayyidina Muhammadin an-nabiyyil umiyyi wa a’alaa alihi wa shohbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma’ien wasallam. Subhana Roobika Robbil ‘Izzati ‘amma yashifuun wa salamun ‘alal mursalien wal hamdulullahi Robbil ‘alamien. Demikian Bapak ibu semua, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Wallohu muwafiq ilaa aqwamith thoriq.
Wassalamu ‘alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

52 comments:

 1. Fany Isti Bigo
  18709251010
  PPs UNY PM A 2018

  Pada hakikatnya apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah dzikir kepada-Nya. Keikhlasan kita dalam berdzikir membuat kita merasakan relasi yang dekat dengan Allah. Dengan berdzikir kita senantiasa mengingat Allah dalam segala suka duka, untung malang, sakit dan sehat dalam berbagai keadaan dan situasi apapun, serta senantiasa mau mensyukuri segala anugerah yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita.

  ReplyDelete
 2. Umi Arismawati
  18709251037
  S2 Pendidikan Matematika B 2018

  Assalamu’alaikum, Wr.Wb.
  Allah selalu menyertai umatNYA dimana saja. Berdzikir atau menyebut nama Allah dapat dimana saja dalam rangka selalu mengingat Tuhan dan selalu berserah diri kepadaNya. Dengan berdzikir akan menuntun kita ke jalan yang benar yaitu jalan yang diridhoi Allah. Kita juga akan terhindar dari godaan syaitan. Dalam berdzikir juga memerlukan keikhlasan yaitu ikhlas didalam hati bahwa kita hanya beribadah semata-mata karena Allah.

  ReplyDelete
 3. Surya Shofiyana Sukarman
  18709251017
  S2 Pendidikan Matematika A 2018

  Dzikir adalah mengingat Allah SWT dengan melafadzkannya dengan lisan dan juga hatinya. Artinya dzikir itu tidak hanya diucapkan dengan lisan tetapi harus diikuti dengan hati, karena hati adalah sumber utama untuk berdzikir. Dengan berdzikir dalam setiap keadaan apapun maka kita tidak akan pernah putus untuk mengingat-Nya, lafadz yang kita keluarkan dengan lisan aka tersambung dengan hati dan pukiran kita sehingga menjadi kesatua yang universal. Dengan senantiasa selalu berdzikir kepada allah SWT maka kita kan memperoleh kemudahan dalam setiap langkah kita dan mendapat ampunan dari-Nya.

  ReplyDelete
 4. Erma Zelfiana Surni
  18709251009
  S2. P.Matematika A 2018

  Assalamualaikum Wr. Wb
  Kita telah mengetahui bahwa dzikir adalah cara untuk mengingat, bermakrifat dan menjernihkan hati. Berdzikir yang baik adalah berdzkir dalam keadaan apapun, saat berjalan, bangun, tidur, kuliah, sedih, senang sampai sakaratul maut. Untuk mampu berdzkir maka yang harus dimiliki adalah rasa suka dan cinta kepada Allah. Namun banyak yang mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak pernah berdzikir ini berarti cintaNya hanya sebatas pengakuan. Hal inilah yang penting untuk direnungi termasuk saya pribadi yang masih kurang intens dalam berdzikir disetiap aktivitas keseharian. Keutamaan dzikir inilah yang menjamin kebaikan didunia hingga kebaikan di akhirat.

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 6. Amalia Nur Rachman
  18709251042
  S2 Pendidikan Matematika B UNY 2018

  Dzikir bukan hanya sebatas kalimat tasbih, tahmid, dan takbir, namun dzikir mengingatkan kita pada Allah SWT. Dzikir merupakan kekuatan hidup untuk bekal di dunia dan akhirat. Berdzikir mengingat Allah dengan menyebut namaNya, sifatNya dan kuasaNya agar pikiran dan hati kita selalu tertuju pada Allah dan mengiringi dalam setiap perbuatan kita. Kedudukan hati ketika berdzikir juga harus diimbangi dengan selalu mengingat Allah dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Tujuan utama dzikir adalah untuk membersihkan hati agar kita tidak tergoda oleh godaan syaitan yang selalu menggoda kita dari berbagai arah. Semoga kita senantiasa bersyukur, memohon ampun dan mempunya hati yang ikhlas dalam beribadah dan kehidupan yang lebih baik

  ReplyDelete
 7. Aan Andriani
  18709251030
  S2 Pendidikan Matematika B

  Assalamualaikum wr.wb.
  Orang yang berdzikir dengan ikhlas akan merasakan seolah-olah seperti tidak ada jarak antara dirinya dengan Allah SWT. Rasanya dekat sekali antar ia dan Allah. Selain itu, ia juga merasa bahwa semua urusannya baik urusan dunia maupun urusan akhiran dimudahkan oleh Allah SWT. Allah selalu ada dimanapun kita berada. Dzikir yang benar-benar ikhlas dan khusuk yaitu dimana ketika sedang berdzikir tiadalah yang ia ingat selain Allah. Kekuatan yang timbul dari dzikir yang yang ikhlas akan membawa pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Semua dimudahkan dalam kehidupan dunia dan dalam menuju kehidupan akhirat. Setinggi-tingginya mahko yaitu ketika ia merasa melihat akhirat seolah-olah berada di depan mata. Merasa bahwa tiada jarak antara ia dan Allah. Itulah jaminan syurga yang akan ia terima. Oleh karena itu, lakukanlah dzikir dengan ikhlas dan penuh kesadaran, karena apa yang dilakukan dengan keikhlasan akan membawa pada puncak kebahagiaan yaitu jaminan syurga, bahagia di dunia maupun bahagia di akherat.
  Wassalamualaikum wr.wb.

  ReplyDelete
 8. Cahya Mar'a Saliha Sumantri
  18709251034
  S2 Pendidikan Matematika B

  Assalamualaikum wr.wb.
  Dzikir menjadi suatu keutamaan bagi umat Islam di seluruh dunia, bahkan makhluk hidup mempunyai caranya sendiri untuk berdzikir kepada Allah SWT. Berat untuk membahas topik ini, bukan berat dalam arti enggan untuk membahasnya tetapi berat karena tingkatannya sudah tinggi dan membawa ritualisme yang elegan. Sehingga untuk mencapai keutamaan Dzikir diperlukan keniatan dan kemantapan dalam hati untuk siap sedia selalu berdzikir kepada-Nya. Bila hati belum siap dan mantap maka pelan-pelan tetap masukkan Dzikir ke dalam hati , insyaAllah Allah akan selalu membimbing umat-Nya untuk segera memantapkan hati.

  ReplyDelete
 9. Janu Arlinwibowo
  18701261012
  PEP 2018

  Zikir akan membersihkan hati kita dari berbagai kotoran. Zikir adalah sarana kita untuk selalu mendekatkan diri pada Alloh, dan meneladani RosulNya. Zikir memberikan tameng bagi setiap manusia dari godaan syaitan. Karena pada fitrahnya iblis adalah pengganggu manusia yang akan membawa manusia menuju pintu neraka. Zikir akan membentengi manusia dari segala sisi sehingga syaitan tidak menemukan celah untuk masuk. Karena jika berhasil masuk, iblis akan menyebarkan virus berbahaya, yaitu virus anti syukur. Manusia akan dibisiki untuk selalu berkeluh kesah, manusia akan diarahkan untuk memandang dari sudut pandang negatif, sehingga hidup manusia selalu berasa susah dan bahkan melupakan Tuhanya sebagai Maha Pemurah. Sungguh sangat licik iblis, menghilangkan sifat Alloh dalam diri umat.

  ReplyDelete
 10. Diana Prastiwi
  18709251004
  S2 P.Mat A 2018

  Dzikir merupaka aktivitas ibadah mengingat Allah SWT. Menyebut nama Allah SWT sampai hati bergetar dan tidak ada jarak lagi antara manusia dengan Allah SWT. Berdzikir mengingat Allah SWT tentulah banyak godaan setan, untuk itu kita hendaknya menguasai hati dari nafsu dan perasaan-perasaan yang bersifaat godaan. Mampu mengontrol hati dengan bijak. Dengan banyak berdzikir, maka hati kita akan bersih kembali. Banyak-banyak memohon ampun kepada Allah SWT dengan beristighfar.

  ReplyDelete
 11. Diana Prastiwi
  18709251004
  S2 P.Mat A 2018

  Keluh kesah adalah pangkal susah dan syukur adalah pangkal tambah nikmat. Benar sekali, jika kita merasa satu hari yang kita lewati ini berat,maka apapun yangterjadi selama satu hari itu akan terasa berat. Namun, jika kita tahu hari ini berat dan kita megawali dengan perasaan syukur, maka apapun yang terjadi adalah nikmat dari Allah SWT. Ketika mengawali dengan syukur, akan banyak kejadian baik yang tidak terduga. Jadi, jangan lupa bersyukur untuk mengawali indahnya hari ini :).

  ReplyDelete
 12. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 13. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 14. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 15. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 16. Atin Argianti
  18709251001
  PPs PM A 2018
  Dari elegi tersebut,saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya. Saya teringat dengan Bapak saya yang mengajarkan saya untuk selalu berdzikir dalam melakukan apa saja. Sayapun melakukannya, sebelum berangkat kuliah saya berdoa dan di perjalananpun dalam hati dzikir. Saat hati saya merasa gundah atau tidak bersemangat saya semakin menguatkan hati dengan berdzikir. Dari pengalaman tersebut, saya mendapat ketenangan hati dan pikiran saat berdzikir. Walaupun hanya satu-dua kata saja dapat menenangkan jika diucapkan bagi saya. Tidak hanya itu, dengan berdzikir kita akan selalu ingat pada Allah SWT dan itu yang paling utama, serta mendapatkan ketenangan hati tersendiri.

  ReplyDelete
 17. Atin Argianti
  18709251001
  PPs PM A 2018
  Selain bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sebagai ketenangan hati, dzikir juga dapat mengusir syetan misalnya saja, saat kita tidur. Dalam keadaan tidur kita yang tidak sadar atau seperti mati syetan akan mengawasi kita bagaimana tidur kita. Untuk mengusir syetan yang mengawasi kita saat akan tidur, sebaiknya kita berdoa dan berdzikir sampai tertidur. Karena pada posisi tidur yang tak sadarkan diri, syetan yang juga dekat dengan kita dan mengganggu kita dengan berbagai cara. Dengan berdzikir adalah cara kita untuk mengusirnya. Karena dengan seizin Allah SWT, kita akan dilindungiNya.

  ReplyDelete
 18. Rindang Maaris Aadzaar
  18709251024
  S2 Pendidikan Matematika 2018

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
  Dzikir sangatlah penting terutama untuk menenangkan hati dan pikiran. Dengan berdzikir, kita juga bisa mengusir syaitan-syaitan yang bersemayam dalam hati kita dan berusaha mengganggu ketenangan kita. Ritual ikhlas juga bisa dilakukan dengan salah satunya melalui dzikir. Hati akan menjadi bersih dengan berdzikir sehingga segala rasa gundah gulana, keluh kesah, pransagka dan yang lainnya akan hilang dengan adanya ilmu ikhlas pula. Oleh karena itu ritual ikhlas bisa diimbangi dengan melakukan dzikir kepada Allah SWT
  Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

  ReplyDelete
 19. Septia Ayu Pratiwi
  18709251029
  S2 Pendidikan Matematika 2018

  Berdzikir merupakan kegiatan untuk mengingat Allah SWT. Berdzikir dapat dilakukan dimana dan kapan saja. Berdzikir membantu kita untuk selalu mengingat Allah SWT kapanpun dan dimanapun kita berada. Selain itu, berdzikir dapat membantu untuk membersihkan jiwa kita dan membuat hati tenang. Oleh sebab itu berdzikir harus dilakukan dengan tenang, khusyu’, dan ikhlas. Keutamaan dzikir yaitu akan dimudahkannya segala urusan kita di dunia maupun di akhirat, serta selalu dekat dengan Allah SWT.

  ReplyDelete
 20. Sintha Sih Dewanti
  18701261013
  PPs S3 PEP UNY

  Ada yang mengatakan bahwa “Lisan yang tidak berdzikir adalah seperti mata yang buta, seperti telinga yang tuli dan seperti tangan yang lumpuh”. Inilah pentingnya dzikir bagi kebersihan hati manusia. Dengan dzikir, seorang hamba akan mampu menundukkan setan, sebagaimana setan menundukkan manusia yang lupa dan lalai. Dengan dzikir pulalah, amal shaleh menjadi hidup dan tanpa dzikir, amal shaleh seperti jasad yang tidak memiliki roh. Dengan dzikir dijanjikan akan ada kebahagian setelah kematian, senantiasa diingat Allah, dan selalu diliputi kebaikan demi kebaikan.

  ReplyDelete
 21. Fabri Hidayatullah
  18709251028
  S2 Pendidikan Matematika B 2018

  Dzikir merupakan salah satu bentuk komunikasi manusia dengan Allah SWT. Dzikir dapat menjadi sarana untuk senantiasa mengingat Allah. Tujuan utama dari dzikir adalah agar kejernihan hati terjaga. Hal ini terjadi karena dzikir dapat menjauhkan kita dari godaan syetan. Semakin banyak berdzikir, semakin dekat pula kita dengan Allah. Selain itu, dzikir yang didasari dengan hati yang ikhlas dapat membuat segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, tidak hanya urusan akhirat tetapi juga urusan duniawi. Itulah hebatnya dzikir, tidak sulit untuk diamalkan tetapi faedahnya sungguh luar biasa.

  ReplyDelete
 22. Bayuk Nusantara Kr.J.T
  18701261006
  PEP S3

  Selain keikhlasan, kita juga membutuhkan rasa syukur dalam kegiatan atau kehidupan kita. Ikhlas untuk meringankan pekerjaan kita sedangkan syukur adalah membuat kita mensyukuri apa yang sudah kita peroleh.

  ReplyDelete
 23. Eka Puspita Sari
  18709251035
  S2 PM B 2018

  Cukup bagi seorang hamba pertolongan dari Penciptanya. Hidup adalah rangkaian proses penyelesaian masalah, tidak ada masalah yang tak terselesaikan, hanya waktu penyelesaiannnya saja yang mungkin berbeda. Agar masalah-masalah yang mungkin menghadang dapat teratasi dengan baik salah satu pendukungnya adalah pertolongan dari Sang Pencipta. Untuk menggapai pertolongan tersebut, senantiasa dekatilah Sang Pencipta. Berdzikirlah. Jadikan dzikirmu melantun bersama tiap hembusan nafasmu, mengalir bersama aliran darahmu, dan dekatkanlah sedekat urat di lehermu.

  ReplyDelete
 24. Endah Kusrini
  18709251015
  S2 Pendidikan Matematika A 2018

  Dzikir berarti senantiasa mengingat Allah dalam segala kondisi. Dzikir ini harus senantiasa muncul dalam hati agar hati menjadi bersih. Dzikir juga harus senantiasa dilakukan agar terhindar dari godaan syeitan. Karena memang syeitan merupakan musuh manusia yang tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Syeitan akan selalu mencari celah dan kelemahan manusia. Untuk itu manusia perlu menguatkan diri agar tidak terjerumus ke dalam tipu daya syeitan. Salah satu caranya adalah dengan berdzikir.

  ReplyDelete
 25. Endah Kusrini
  18709251015
  S2 Pendidikan Matematika A 2018

  “Waman yatawakkal ‘alallohi fahuwa hasbuh” (Barangsiapa bertawakkal kepada Alloh maka Alloh cukup baginya).
  Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Artinya barang siapa mau senantiasa berbuat kebaikan, maka kebaikan-kebaikan tersebut sejatinya akan kembali kepada dirinya lagi. Tak usah risau, selagi berada di jalan Allah, insyaAllah Allah akan senantiasa membimbing langkah kita. Tugas kita sebagai manusia adalah berusaha berbuat baik, beribadah, dan mendekatkan diri kepada-Nya, perkara hasil dan apa yang akan terjadi di masa depan, biarkan Allah mengatur yang terbaik untuk kita. Cukuplah Allah bagi kita.

  ReplyDelete
 26. Rosi Anista
  18709251040
  S2 Pendidikan Matematika B

  Assalamualaikum wr wb
  Berdzikir kepada Allah Ta’ala dengan penyebutan yang banyak menjadikan pelakunya mendapatkan keberuntungan dari Allah Swt. Sungguh, anugerah inilah yang didamba oleh setiap pribadi yang beriman, yakni beruntung di dunia dan akhirat. Dzikir merupakan ibadah hati dan lisan yang tidak mengenal batasan waktu. Dengan berdzikir dapat menenangkan hati dan pikiran kita.

  ReplyDelete
 27. Herlingga Putuwita Nanmumpuni
  18709251033
  S2 Pendidikan Matematika B 2018

  Secara bahasa zikir memiliki arti "menyebut", "mengingat" atau "berdoa", kata zikir juga berarti memori, pengajian. Dalam bahasa agama Islam zikir sering didefinisikan dengan menyebut atau mengingat Allah dengan lisan melalui kalimat-kalimat thayyibah. Tujuan dzikir yaitu supaya hati kita bersih. Jika kita sudah bersih maka Allah yang Maha Segalanya akan dapat dirasakan di dalam hatinya. Dzikir berarti menyebut dan mengingat. Dzikrullah menyebut dan mengingat Allah SWT. Dzikir yang baik mencakup dua makna di atas; menyebut dan mengingat. Dzikir dengan hanya menyebut dengan lisan tanpa menghadirkan hati tetap bisa mendatangkan pahala, namun tentu dzikir macam ini berada pada tingkat yang paling rendah. Dzikir dengan lisan tanpa menghadirkan hati dan pikiran bisa saja memberi pengaruh terhadap hati dan keimanan seseorang, tetapi pengaruhnya tidak sebesar dzikir sambil menghadirkan hati. Paling baik adalah dzikir dengan lisan sambil menghadirkan hati.

  ReplyDelete
 28. Nur Afni
  18709251027
  S2 Pendidikan Matematika B 2018

  Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
  Allah SWT maha pengampun lagi maha penyayang maka hendaklah kita memohon ampun dengan berzikir kepadaNya dan mengingat bahwa semua yang kita lakukan mendapatkan pantauan langsung dariNya sebagaimana firman Allah berikut: “…Sesungguhnya Alloh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (At-Taubah: 5) dan juga firman-Nya yang artinya, “…Dan Alloh Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (An-Nisaa’: 17)

  ReplyDelete
 29. Dita Aldila Krisma
  18709251012
  PPs Pendidikan Matematika A 2018

  Dzikir dapat menenangkan hati kita. Dzikit mebuat hati kita semakin teguh dan kuat. Dzikir dapat mencegah tipu daya setan yang mendekati kita. Hendaknya kita selalu mengingat Allah, maka Allah senantiasa mengingat hamba-Nya. Dzikir merupakan bentuk atau tindakan nyata yang senantiasa mengingat asma Allah dan mengharap keridhaan dunia akhirat dari Allah SWT.

  ReplyDelete
 30. Hasmiwati
  18709251023
  S2 Pend.Matematika B 2018

  Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
  Banyak hal yang aku setelah membacaartikel di atas. Dzikir adalah cara kami untuk mengingat Allah. Dzikir tidak hanyadiucapkan ketika kita berdoa, tapi diucapkankapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaan kita. Jika kita dzikir dengan hati yang tulus, seolah-olah kita merasa tidak adajarak dengan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan akan selalu dibuat mudah danmerasa lebih ringan. Allah selalu dengan semua hamba-Nya dimanapun mereka berada.Agar dzikir semata-mata tertuju pada Allahkita harus mampu mengendalikan hati dannafsu kita sendiri.

  ReplyDelete
 31. Hasmiwati
  18709251023
  S2 Pend.Matematika B 2018

  Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
  Dzikir adalah suatu perbuatan atau wadah yang menghubungkan manusia dengan Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Seluruh alam raya beserta isinya ini. Semua perbuatan yang dilakukan dengan niat yang ikhlas dan dilakukan sesuai dengan tuntunan agama Islam, maka perbuatan itu termasuk dzikir. Hal yang perlu diperhatikan dalam berdzikir adalah niat yang ikhlas. Tujuan dari dzikir adalah untuk Allah Ta’ala supaya hati kita bersih, dengan dzikir kita dijauhkan dari godaan syaitan dan dengan dzikir kita akan dipermudah urusan dunia dan akhirat , karena semakin banyak berdzikir karena Allah SWT, semakin dekat pula kita dengan Allah, sehingga Allah senantiasa akan mempermudah urusan kita.

  ReplyDelete
 32. Hasmiwati
  18709251023
  S2 Pend.Matematika B 2018

  Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
  Berdzikir merupakan cara untuk mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Ketika kita dekat dengan-Nya maka segala urusan seakan dimudahkan. Tentunya dzikir yang dilakukanpun harus didasari dengan rasa ikhlas. Ikhlas hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah.

  ReplyDelete
 33. Hasmiwati
  18709251023
  S2 Pend.Matematika B 2018

  Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
  Ketika kita berdzikir dengan ikhlas kepada Allah SWT, kita merasa bahwa kita sangat dekat dengan Allah SWT. Pada saat itu, segala urusan yang kita kerjakan akan dimudahkan oleh Allah SWT, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita dapat mengenal Allah SWT melalui sifat-sifat-Nya. Untuk dapat mengenal Allah SWT, kita harus menujukan hati kita hanya kepada Allah SWT. Kita hendaknya senantiasa selalu mengingat Allah SWT dalam dzikir maupun dalam solat. Ketika kita meninggal dan ucapan terakhir kita adalah La Illaha maka kita termasuk kepada golongan orang-orang yang tidak beriman. Oleh karena itu, kita hendaknya memaknai segala perkataan di Al- Quran dengan Allah. Tujuan dzikir adalah untuk membersihkan hati kita. Bila hati kita sudah bersih, maka kita akan dapat merasakan kehadiran Allah SWT yang berupa pertolongan-Nya, perhatian-Nya. Setan selalu berusaha menggoda manusia. Setan berusaha menggoda manusia dari depan, kanan, dan kiri. Setan ingin berusaha agar manusia tidak pernah bersyukur dan selalu berkeluh kesah. Keluh kesah hanya akan membuat manusia semakin susah, sedangkan dengan bersyukur maka akan bertambahlah nikmat bagi manusia.

  ReplyDelete
 34. Hasmiwati
  18709251023
  S2 Pend.Matematika B 2018

  Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
  Dari elegi diatas bahwa tujuan dari dzikir adalah untuk Allah SWT, supaya hati kita bersih, dengan dzikir kita dijauhkan dari godaan syaitan dan dengan dzikir kita akan dipermudah urusan dunia dan akhirat. dzikir adalah komunikasi kita kepada Allah. Karena dengan semakin kita berdzikir kepada Allah, semakin dekat pula kita dengan-Nya. Sehingga Allah akan senantiasa memepermudah urusan kita.

  ReplyDelete
 35. Hasmiwati
  18709251023
  S2 Pend.Matematika B 2018

  Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
  Langkahku adalah dzikir. Ucapanku adalah dzikir. Perjalananku adalah dzikir. Ceramahku adalah dzikir. Presentasi makalahku adalah dzikir. SMS ku adalah dzikir. Bahkan tidurku itu ternyata adalah dzikirku juga. Subhanallah….setiap aktivitas kita, hendaknya kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita dengan Allah SWT, Tuhan yang telah menciptakan kita. Allah SWT sangat dekat dengan diri kita, kapanpun dan dimanapun kita berada kita akan selalu dalam pengawasan dan lindungan-Nya. Untuk itu semakin mendekatlah dengan Allah dengan cara dzikir dan selalu beristighfar memohon ampun kepada Allah atas dosa/ kesalahan yang kita lakukan sehingga hati kita akan menjadi bersih, tenang, dan damai.

  ReplyDelete
 36. Yoga Prasetya
  18709251011
  S2 Pendidikan Matematika UNY 2018 A
  Hidup ini tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Dzikir merupakan salah satu aktivitas yang dapat dilakukan sehari-hari untuk selalu mengingat Allah SWT. Keihklasan berdzikir yang dilakukan akan membuat diri ini menjaga setiap perbuatan yang akan kita lakukan. Dengan berdzikir perbuatan dan jalan yang dilalui menuntun kita kedalam jalan orang yang lurus. Sesungguhnya keutamaan dzikir sangatlah banyak dan mendekatkan diri kita kepada zat Sang Maha Pencipta Allah SWT.

  ReplyDelete
 37. Banyak sekali cara yang dapat dilakukan ketika seseorang mengalami konflik bathin yang bahkan dapat membuat dirinya stress. Dalam agama islam, salah satunya yaitu dengan memperbanyak mengingat Allah melalui berdoa dan berdzikir. Karena dengan memahami keutamaan berdzikir, hati akan merasa tentram karena kita selalu mengingat Allah Ta’ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya:
  “ Berdzikirlah (ingatlah) kamu kepada-Ku, niscaya Aku akan ingat pula padamu!” (QS Al-Baqarah [2] : 152)
  Allah juga berfirman dalam surat Ar-Ro’d ayat 28 yang artinya:
  “ Yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka aman tentram dengan dzikir pada Allah, ingatlah dengan dzikir pada Allah itu, maka hati pun akan merasa aman dan tentram.” (QS Ar-Ro’d : 28)

  ReplyDelete
 38. SUHERMI
  18709251007
  S2 PENDIDIKAN MATEMATIKA A

  Manusia diciptakan Allah, hanyalah untuk menyembah dengan beribadah kepadanya. Salah satu bentuk ibadah yang dapat kita lakukan adalah dengan berzikir. Berzikir dapat kita lakukan dengan berbagai keadaan. Berzikir juga dapat dilakukan dengan hati. Zikir akan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati.

  ReplyDelete
 39. Diana Prastiwi
  18709251004
  S2 P. Mat A 2018

  Hati manusia lembut, sensitif dengan kesenangan dan kesedihan. Hati yang sedang sakit dapat diobati dengan dzikir, hati yang kotor pun dapat dibersihkan dengan dzikir. Ketika manusia senantiasa berdzikir, menghadirkan Allah di dalam hati dan langkahnya. Maka Allah dapat dirasakan dalam hatinya, merasa selalu diawasi oleh-Nya. Dzikir yang terucap dapat menghalangi godaan syaitan yang hendak menganggu manusia. Dzikir dapat dilakukan pagi, siang, dan sore hari. Setiap waktu dimanapun dan kapanpun. Beberapa manfaat jika manusia berdzikir pada Allah swt adalah : Mengusir syaitan, Menghilangkan kesedihan dan kemuraman, mendatangkan kegembiraan dan kesenangan dalam hati, melapangkan rizki dan mendatangkan barakah, mendekatkan diri pada Allah, menyelamatkan dari azab Allah, serta menyibukkan lisan dari perkataan yang kotor (ghibah, dusta, kekejian, kebathilan).

  ReplyDelete
 40. M. Ikhsan Ghozali
  19701261003
  PEP S3 2019

  Assalamu'alaikum wr.wb.
  Dalam keseharian, hendaknya kita selalu berzikir untuk selalu mengingat Allah SWT dan berdo'a untuk memohon ampunan dan perlindungan-Nya. Dengan begitu, kita pun selalu menyadari betapa tak terhingga nikmat dan karunia yang telah diberikan-Nya untuk kita dan kita wajib bersyukur dengan ikhlas. Sebagaimana janji Allah bahwa siapa pun yang bersyukur atas nikmat yang diberikan-Nya, maka nikmat itu akan ditambah. Akan tetapi, siapa pun yang enggan bersyukur atau bahkan mendustai nikmat tersebut, maka Allah akan memberikannya balasan/azab yang sangat pedih.
  Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
  Wassalau'alaikum wr.wb.

  ReplyDelete
 41. Ardhya Handayani
  19701251015
  S2 PEP A 2019

  Dari elegi ini memperlihatkan bahwa salah satu bentuk kecintaan kepada Allah adalah perasaan bahwa dilakukan setiap amal perbuatan hanya untuk Allah. Keikhlasan dalam berdzikir didapatkan ketika merasa Allah sangat dekat dengan diri. Dzikir tidak hanya sebatas ucapan dalam bibir namun sebuah bentuk kemantapan dan kepercayaan dalam diri dan hati. Namun masih banyak orang yang berdzikir hanya sebagai ‘syarat’ tidak benar benar diyakini, padahal dengan memaknai dzikir yang kita lakukan dapat menjaga perilaku kita. Dzikir difungsikan sebagai pembersih hati dan orang yang senantiasa berdzikir mendapat pertolongan dari Allah, serta melindungi diri dari godaan syaitan.

  ReplyDelete
 42. Mira Amalia Yudhanti
  19701251014
  S2 PEP A
  Dzikir merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dan dapat dilakukan kapanpun waktunya dan di manapun tempatnya. Jika kita merasa dekat dengan Allah SWT, maka kita akan merasa bahwa semua yang kita lakukan adalah dzikir kepada-Nya. Selain itu, dzikir juga bisa menjadi penerang hati, menentramkan hati, dan pengampunan dosa-dosa. Dzikir adalah yang tertinggi ketika tidak ada hal lain dalam pikiran selain Allah. Dan itu bisa digunakan sebagai kekuatan untuk menghadapi semua masalah baik di dunia maupun akhirat.

  ReplyDelete
 43. Hidayatul wafiroh
  19701251010
  S2 PEP A 2019

  Hakekat hidup adalah dzikir kepada Allah. Keikhlasan dzikir akan membawa manusia merasakan tiada jarak antara dirinya dan Allah. Maka Allah akan memudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Namun, dzikir tidak hanya sebatas diucapkan saja melainkan juga keyakinan dalam hati. Mencoba mengenali perasaannya terlebih dahulu, kemudian akan tertuntun untuk mengenal Allah. Tujuan dzikir adalah supaya hati kita bersih, tetapi banyak godaan dari syaitan yang dapat membelokkan hati yang bersih. Maka kita selalu mengingat Allah dengan berdzikir agar selalu dalam lindungan Allah dan selalu bersyukur kepada Allah.

  ReplyDelete
 44. Khintoko Intan Permatasari
  19701251020
  S2 PEP A 2019

  Assallamualaikum wr.wb
  Dalam elegi di atas, langkahku adalah dzikir. Ucapanku adalah dzikir. Perjalananku adalah dzikir. Ceramahku adalah dzikir. Bahkan tidurku itu ternyata adalah dzikirku juga. Dengan berdzikir kita menjadi dekat dengan Allah SWt. Kontak batin kita akan terhubung dengan Allah SWT. Dalam keadaan itulah kita merasa semua permasalahan pasti akan ada penyelesaiannya. Mendekatkan diri dengan Allah dengan cara berdzikir dan selalu beristighfar adalah bentuk dari memohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan sehingga hati kita akan menjadi bersih, tenang, dan damai. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun.

  ReplyDelete
 45. Indra Kusuma Wijayanti
  18709251046
  Pendidikan Matematika S2 C

  Dzikir kepada Allah, hati bersimpuh merendah diri. Bila hati gelisah, tak tenang, tak tentram, juga bila hatimu goyah, terluka, merana. Tanyakan pada dirimu, jauhkah diri ini dari Tuhan dari Allah? Hilangkah dalam hati dzikirku, Imanku? Kembali pada Allah! Berdzikirlah kepada Allah maka Allah akan bersama kita.
  Libatkan Allah dalam setiap kegiatan kita, baik ucapan, langkah kegiatan bahkan tidur kita. Mengapa demikian? Agar apa-apa yang kita kerjakan senantiasa dalam rida Allah.

  ReplyDelete
 46. Ngaenun Nangim
  19709251058
  S2 Pendidikan Matematika D 2019

  Dzikir adalah menyebut nama Allah dan menyebut nama baik bagi Allah. Dzikir dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, tidak terbatas ruang dan waktu. Orang tua sering berpesan, daripada mulut digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak berguna bahkan menyakitkan orang lain, lebih baik kiranya jika mulut disibukkan dengan dzikir. Meskipun demikian, tidak jarang pula kita mendengar sindiran bahwa dzikir manusia yang berkualitas adalah saat manusia itu terhimpit masalah dan mendekati ajal. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang mudah untuk mengucapkan dzikir. Aamiin.

  ReplyDelete
 47. Vera Yuli Erviana
  NIM 19706261005
  S3 Pendidikan Dasar 2019

  Assalamu’alaikum Wr. Wb.
  Berdzikir dapat mendekatkan kita kepada Allah SWT. Dengan menyertakan keikhlasan dalam berdzikir dapat membuat kita merasakan seolah-olah tidak ada jarak antara kita dengan Allah SWT. Sehingga, kita seolah-olah dapat merasakan kemenangan di dunia maupun di akhirat. Dzikir dapat membersihkan hati kita dari hal-hal yang buruk. Syaitan yang senantiasa berusaha untuk menjauhkan dari kita dari Allah SWT, tidak mampu mempengaruhi kita yang senantiasa berdzikir. Selain itu, beristighfar merupakan cara untuk kita memohon ampunan dari Allah SWT atas segala dosa-dosa yang kita buat.
  Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

  ReplyDelete
 48. Heriansyah
  19701261017
  S3 PEP 2019

  Kelemahan kita dalam berzikir adalah konsistensi, yakni terus menerus berzikir kepada Allah. Oleh karena itu, supaya kita bisa istiqamah dalam kebaikan, konsisten berzikir maka syarat utama dan pertama adalah membersihkan hati menjadi hati yan ikhlas.Kedua, tentu kita berdoa, sebagaimana doa yan diajarkan adalah “Robbanaa laa tuzighquluubanaa ba’da idz hadaitanaa wahablanaa min ladunka rohmah, innaka antal wahhaab “Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).” Terima kasih Prof sudah mengingatkan...

  ReplyDelete
 49. Lovie Adikayanti
  19709251068
  S2 Pendidikan Matematika D
  Assalamualaikum wr.wb
  Dalam QS.Al-Baqarah ayat 152, Allah berfirman “Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku”. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada umatnya untuk selalu mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan berdzikir. Dengan berdzikir maka kita akan selalu mengingat Allah. Dengan berdzikir kita menjadi lebih dekat dengan Allah.
  Apabila kita selalu bersyukur kepada Allah, maka sulit bagi syaitan untuk merasuki diri kita. Dengan bersyukur maka kita tidak akan merasa susah malah kita akan dapat merasakan nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berdzikir mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah agar kita tidak menjadi kufur nikmat.

  ReplyDelete
 50. Fitria Restu Astuti
  19709251069
  S-2 Pendidikan Matematika D 2019
  Dari elegi ini asaya belajar tentang tujuan dzikir kalimat Laa ilaaha illalloh dan dzikir Allohu Alloh yaitu supaya hati kita menjadi bersih. Jika kita sudah bersih maka Alloh yang Maha Segalanya akan dapat dirasakan di dalam hatinya. Maksudnya bukan Dzat-Nya Alloh, tapi ‘aunillah (pertolongan Alloh), karunia Alloh, pemberian Alloh, kekasih Alloh, akan terasa dalam hati pedzikir tadi. “Ana ‘inda dhonni ‘abdi biy idza dzakaroniy”. “Wa idza dzakaroniy fiy nafsihi dzakartuhu fiy nafsiy” (Jika hamba tersebut menyebut-Ku dalam kesendiriannya yaitu dalam hatinya, Aku juga akan menyebutnya, memperhatikannya dalam Dzat-Ku).

  ReplyDelete
 51. Galih Istiningsih
  19706261009
  S3 Pendidikan Dasar

  Assalamualaykum, subhanalloh sangat bermakna tulisan Prof Marsigit terkait arti dan keutamaan berzikir.Zikir secara ikhlas dan tulus mengharap ridho Alloh akan mendapat keberkahan dan rahmat dari Nya. Tetapi inti berzikir dilakukan saat sholat, saat membaca alquran serta dalam keadaaan apapun kita bias berzikir. Sebagai muslim pembelajar, berzikir mampu membuat refleksi dengan untuk selalu bersabar dan bersyukur untuk mendapat rahmatNya.

  semoga kita semua bias istiqomah dalam segala kegiatan selalu berzikir setiap saat. aamiin

  ReplyDelete
 52. Wow! this is Amazing! Do you know your hidden name meaning ? Click here to find your hidden name meaning

  ReplyDelete