Apr 19, 2013

Elegi Ritual Ikhlas 9: Menggapai Keutamaan Dzikir
Oleh Marsigit

Santri Kepala:

Asslamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh
Alhamdulillaah. Alhamdulillaahi wahdah shodaqo wa’dah wa nashoro ‘abdah wa ‘azza jundahu wa ‘azama wahdah. Wash-sholatu was salamu ‘alaa rasulillaah Sayyidina wa habibina wa qurrotu a’yuna Muhammadin bin ‘abdillah wa alaa alihi wa ashhabihi wa dzawil nufusil muthmainnah. Amma ba’dah. Faqola ta’ala fiy kitabihil kariem a’udzu billaahi minasy syaithonir rojiem; “Qod aflaha man tazakkay. wa dzakarasma Robbihi fasholla. Bal tuktsirunal hayatad dunya. Wal akhiroti khoirun wa abqoy. Inna hadza shuhufil ulay. Shuhufi Ibarohima wa Musa.” Shodaqollohul ‘adhiem. Wa qola Ta’ala fiy hadtsil qudsy qolan Nabiyyu shollallohu ‘alaihi wa salam; “Ana ‘inda dzonni abdi biy idza dzakaroniy. Idza dzakaroniy fiy nafsihi dzakartuhu fiy nafsiy wa idza dzakaroniy fiy mala’in dzakartuhu fiy mala’in khoirin minhu.” Wa qola An-nabiyyu sholallohu ‘alaihi wa salam; “Laa taqumus sa’ata hatta laa yabqoy ‘alaa wajhil ardli man yaqulu Allohu Allohu.” Shodaqollohu wa shodaqon Nabiyyul kariem wa nahnu minasy syahidien.
Hadlrotal kirom wal mukarromin wa nakhushshu hushushon ilaa hadlroti Sirrulloh rohimahulloh. Amin. Hadirin semua, Muhammad Nurikhlas ingin menyampaikan pengalamannya tentang keutamaan dzikir. Silahkan Muhammad Nurikhlas..sampaikan pengalamanmu.

Muhammad Nurikhlas:
Asslamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh.
Sungguh luar biasa kejadiannya. Sungguh luar biasa aku merasakannya. Itulah yang mungkin dirasakan oleh semua orang yang telah dihampiri-Nya. Maka ketika aku merasa juga dihampiri-Nya, maka aku merasakan bahwa semua yang aku kerjakan itu pada hakekatnya adalah dzikir kepada-Nya. Langkahku adalah dzikir. Ucapanku adalah dzikir. Perjalananku adalah dzikir. Ceramahku adalah dzikir. Presentasi makalahku adalah dzikir. SMS ku adalah dzikir. Bahkan tidurku itu ternyata adalah dzikirku juga. Maka ketika aku berdzikir dengan ikhlas, aku merasakan tiadalah jarak antara diriku dengan Allah SWT. Dan pada saat itulah aku merasa bahwa semua urusanku telah dimudahkannya. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka sebenar-benar urusanku itu adalah perkara-Nya. Aku merasakan tiadalah kekuatan apapun yang mampu menandinginya. Itulah setinggi-tinggi dzikirku, yaitu ketika aku tidak lagi mengingat yang lainnya selain Dia. Itulah kekuatanku untuk menghadapai semua persoalan dunia dan akhirat. Maka aku merasakan semua kemenangan itu yaitu kemenangan dunia dan kemenangan akhirat. Itulah setinggi-tinggi makomku, yaitu ketika aku merasa melihat bahwa akhirat itu ada di depan mataku. Kenapa harus aku meraih syurga itu menunggu sampai aku mati? Bukankah aku telah menemukan jaminan bahwa aku dapat meraihnya sekarang juga, yaitu ketika tidak ada jarak antara diriku dengan Dia. Itulah sebenar-benar syurgaku. Tiadalah cukup semua kata-kataku untuk menggambarkan itu semua. Wahai Santri Kepala, mohon kiranya pencerahanmu agar pada Ritual Ikhlas III ini, aku dan juga yang lainnya lebih mampu memahami dan mengamalkan dzikir sesuai dengan kelazimannya.

Santri Kepala:
Terimakasih Muhammad Nurikhlas. Demikian Bapak, Ibu dan saudara semua. Apa yang telah disampaikan oleh Muhammad Nurikhlas. Bapak, Ibu, Saudara peserta peserta Ritual Ikhlas III yang dimuliakan Allah. Sebelum saya menguraikan perihal dzikir secara panjang lebar, marilah kita memanjatkan rasa syukur dengan kalimat tahmid, juga sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin. Perlu kami di sini untuk menyampaikan bahwa dipenghujung kegiatan Ritual Ikhlas III ini, akan lebih banyak dibahas tentang keutamaan Dzikir. Saudara-saudaraku semua, untuk mengetahui dan dapat mengamalkan dzikir itu, kita perlu mendengarkan nasehat-nasehat para akhli dzikir. Alloh berfirman; “Fa is’aluu ahladz dzikri in kuntum laa ta’lamuun”. Yang namanya is’al, artinya dalam bahasa kita yaitu mintalah. Bisa juga diartikan dengan makna bertanyalah. Bisa pula dengan makna mintalah izin (ijazah, petunjuk) kepada orang yang ahli dzikir, yaitu yang berhak memberi pelajaran dzikir. Makanya Alloh mengajarkan; “Wa’budulloha wabtaghuu ilaihil wasilah”. Artinya, “beribadahlah kamu semua kepada Alloh dan carilah dalam menuju kepada-Nya dengan wasilah”.

Bagawat Rama:
Saya ingin bertanya perihal kaitannya antara keutamaan dzikir sifat-sifat Allah?

Santri Kepala:
Alloh selalu menyertai seluruh makhluk-Nya, Innalloha ma’akum ainama kuntum. Alloh selalu bersama kalian semua di manapun kalian berada. Nah, perihal kesertaan-Nya ini sulit dimengerti jika kalian belum faham, belum kenal dengan Sifat Alloh. “Mana, katanya Alloh bersama kita, di mana?” Kita ma’rifat kepada Alloh itu ada dua macam, ada ma’rifat bidzatillah dan ma’rifat bishifati wa asma’illah. Bagi umumnya manusia di alam dunia ini, hanya bisa mengenal kepada Alloh SWT Sifat-Nya dan Asma-Nya saja. Sifat Qodrat (Kuasa), Irodat (Berkehendak), Sama’ (Mendengar), Bashor (Melihat), itu bisa kita kenal.

Dewi Umayah:
Bagaimana mendudukan hati ini agar dzikirku itu semata-mata tertuju kepada Allah SWT?

Santri Kepala:
Semua perasaan inilah yang dikatakan dengan “Al-qolbu hiya an-nafsu wa an-nafsu hiyal Lathifatur Robbaniyyah” (Hati adalah nafsu dan nafsu adalah perasaan-perasaan yang menguasai manusia itu sendiri). Rasululloh juga menganjurkan; “Man arofa nafsahu faqod arofa robbah”. Barangsiapa mengenali (meneliti) perasaannya sendiri maka sungguh ia akan mengenal Tuhannya, mengenal Sama’-Bashor-Nya, Qodrat-Irodat-Nya, fadlilah-Nya, Karomah-Nya dan seterusnya.

Cantraka Sakti:
Apakah hati kita juga mempunyai maqom-maqom? Dan bagaimana fungsinya ketika kita berdzikir?

Santri Kepala:
Barangsiapa yang belum bisa menemukan maqom (kedudukannya) di waktu kita sholat, maqom munajat belum pernah kita temu. Artinya orang itu belum bisa muqim (menduduki maqom) munajat kepada Alloh SWT. Maka dzikir kepada Alloh supaya sholat bisa ingat Alloh, dzikir juga bisa benar-benar ingat Alloh, segala sesuatunya kita juga bisa ingat kepada perintah Alloh. “Afdlolu dzikri fa’lam annahu Laa ilaaha illalloh”. “Laa yaqtadiru ‘alal ‘abdi min man qoola Laa ilaaha illalloh [miata marroh, red] illaa man qoola bimitslihi au zaadahu”. Tidak ada yang bisa mengimbangi orang yang membaca Laa ilaaha illalloh (100x), meskipun telah membaca wirid ini atau wirid itu seribu kali, kecuali orang membaca kalimah yang sama dengan jumlah (kualitas) yang sama atau lebih.Laa artinya tidak ada, Ilaaha artinya Tuhan dan illalloh artinya selain Alloh. Jika kalian membaca dengan mengartikannya secara harfiyyah Laa Ilaaha kemudian kalian meninggal berarti kalian mengartikannya adalah tidak ada Tuhan.

Cantraka Ikhlas:
Bagaimana jika aku memang betul-betul baru mengerti harfiyyah dari Laa Ilaaha? Apakah sertiaphuruf dalam Al-Qur’an harus aku mengerti maknanya?

Cantraka Sakti:
Jika hal itu terjadi berarti kalian mati dalam keadaan tidak beriman. Makanya angan-angankanlah Laa ilaaha illalloh dengan makna Laa maqshuda illalloh; setiap hurufnya kalian maqsudkanlah (angankan) sebagai Alloh, sebab “Kullu ma’nal kutubu yujma’u fil Qur-an wama’nal qur-anu yujma’u fil suratil fatihati wama’nal fatihati yujma’u filbasmalati wama’nal basmalati yujma’u fil bi bi kaana maa kaana wa bi yaqulu man yaqulu”. Jadi makna setiap huruf Al-Qur’an adalah Alloh, yaitu Alloh Yang Mengadakan.

Bagawat Rama:
Apa sebetulnya tujuan dzikir itu?

Santri Kepala:
Tujuan dzikir kalimat Laa ilaaha illalloh (diucapkan secra lisan) dan dzikir Allohu Alloh (diucapkan di dalam hati), yaitu supaya hati kita bersih. Jika kita sudah bersih maka Alloh yang Maha Segalanya akan dapat dirasakan di dalam hatinya. Maksudnya bukan Dzat-Nya Alloh, tapi ‘aunillah (pertolongan Alloh), karunia Alloh, pemberian Alloh, kekasih Alloh, akan terasa dalam hati pedzikir tadi. “Ana ‘inda dhonni ‘abdi biy idza dzakaroniy”. “Wa idza dzakaroniy fiy nafsihi dzakartuhu fiy nafsiy” (Jika hamba tersebut menyebut-Ku dalam kesendiriannya yaitu dalam hatinya, Aku juga akan menyebutnya, memperhatikannya dalam Dzat-Ku).

Cantraka Putih:
Apakah dzikir dapat mengusir syaitan?

Santri Kepala:
Syetan masuk melalui tiga arah, yaitu tengah-tengah dada, rusuk dan seluruh tuhuh dan syetan mengancam manusia terus. Setelah syetan tidak bisa masuk melalui depan, syetan melalui sebelah kanan, yaitu Lathifatul Khofy dan Lathifatur Ruh. Jika itu tidak bisa maka syetan masuk melalui sebelah kiri, yaitu Lathifatus Siiry dan Lathifatul Qolby. Demikian itu syetan ingin agar Alloh tidak mendapatkan satupun manusia yang bisa bersyukur. Mengapa demikian? Karena syetan ingin agar manusia berkeluh kesah terus karena keluh kesah adalah pangkal susah dan syukur adalah pangkal tambah nikmat.

Cantraka Ikhlas:
Bagaimana doa untuk menghilangkan kesusahan?

Santri Kepala:
Untuk menghilangkan kesusahan marilah kita membaca bersama “A’uudzu billaahi minasys yaithonir rojiem. Bismillaahir Rohmaanir Rohiem. Ushiekum ‘ibaadallooh wa iyyaaya bitaqwallooh. Allohumma iftahliy bifttuuhil ‘arifien 3x. Bismillaahi walhamdulillaahi ash-sholaatu was-salaamu ‘alal habiebil ‘aliyyil ‘adhiem sayyidinaa Muhammadin alHadiy ilay shiroothil mustaqiem. Astaghfirulloohal ghofuuror Rohiem 3x. Allohumma sholli ‘alay Sayyidinaa Muhammadin wa’alay aalihi washohbihi wasallim 3x. Ilaahiy Anta maqshuudiy waridloka mathluubiy a’thiniy mahabbataka wama’rifataka”.

Cantraka Sakti:
Bagaimana saya memohon ampun atas dosa-dosaku?

Santri Kepala:
marilah kita membaca istighfar kepada Alloh dan bertaubat kepada Alloh, istighfarnya yaitu, “Astaghfirullooha Rabbiy min kulli dzanbin wa atuubu ilaih” (Aku mohon ampun kepada Alloh, Tuhan Pemeliharaku, dari semua dosa, dan aku bertaubat kepada-Nya). Setealh istighfar, marilah kita membaca Sholawat “Astaghfirullooha Rabbiy min kulli dzanbin wa atuubu ilaih…3x. Alloohumma sholli ‘alaa Sayyidinaa Muhammad wa ‘alaa aali Sayyidinaa Muhammad … fil ‘alamiena innaka hamiedun majied. Ilaahiy Anta Maqshhudiy wa ridloka mathluubiy a’thieniy mahabbataka wa ma’rifatak”.

Bagawat Rama:
Aku masih bingung bagaimana membedakan urusanku dan urusan-Nya?

Santri Kepala:
“Waman yatawakkal ‘alallohi fahuwa hasbuh” (Barangsiapa bertawakkal kepada Alloh maka Alloh cukup baginya). Pada hakekatnya Allohlah yang menyampaikan semua perkara; “Allohu… Alloh… Allohu… Alloh .., Laa ilaaha illalloh, Sayyiduna Muhammadun Rasululloh dholallohu ‘alaihi waslam”.

Dewi Umaya:
Bimbinglah bagaimana aku dapat bersyukur atas nikmat-nikmat Allah SWT?

Santri Kepala:
Bapak, Ibu dan saudara semua peserta Ritual Ikhlas III. Marilah kita bersama berdoa untuk memanjatkan puji syukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada Kita. Doa kita juga sekaligus sebagai penutup kegiatan Ritual Ikhlas III. Allohuma ij’alana minadz dzaakiriena wadz dzaakirot. Allohumma nawwir qulubana bikulli hidayatika kama nawwarta binuri syamsika abadan abadan. Robbana taqobbal minna innaka Antas Samie’ul ‘Alaiem watub ‘alaina innaka Anta Tawwabur Rohiem. Robbana dholamna anfusana wa inlam taghfir lana watarhamna lanakunanna minal khosirien. Robbana atina fid dunya hasanatan wafil akhiroti hasanatan wa qina adzaban naar, wa adkhilna jannata ma’al abror Ya ‘Aziezu Ya ghoffar. Wa sholallohu ‘alaa Sayyidina Muhammadin an-nabiyyil umiyyi wa a’alaa alihi wa shohbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma’ien wasallam. Subhana Roobika Robbil ‘Izzati ‘amma yashifuun wa salamun ‘alal mursalien wal hamdulullahi Robbil ‘alamien. Demikian Bapak ibu semua, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Wallohu muwafiq ilaa aqwamith thoriq.
Wassalamu ‘alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

57 comments:

 1. Muh Ferry Irwansyah
  15709251062
  Pendidikan Matematika Kelas D

  Langkahku ialah suatu dzikir. Ucapanku ialah suatu dzikir. Perjalananku ialah suatu dzikir. Ceramahku adalah dzikir. Bahkan tidurku itu ternyata adalah dzikirku juga. Oleh karena itu sebaiknya aktivitas yang kita lakukan hendaknya kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita dengan Allah SWT, yang telah menciptakan kita. Allah SWT sangat dekat dengan diri kita, kapanpun dan dimanapun kita berada kita akan selalu dalam pengawasan dan lindungan-Nya. Karena jika kita ber dzikir berarti kita telah menyebut dan mengingat-Nya.

  ReplyDelete
 2. Wahyu Berti Rahmantiwi
  PPs Pendidikan Matematika Kelas C 2016
  16709251045

  Langkah, ucapan, perjalan, presentasi bahkan tidur merupakan dzikir. Dzikir dengan ikhlas maka jarak antara Allah dan kita tidak ada. Itulah nikmat dari berzikir dengan ikhlas kepada Allah SWT. Semua urusan adalah milik Allah SWT dan tidak akan pernah ada kekuatan apapun yang dapat menandingi kekuasaan Allah, dengan berzikir yang ikhlas akan menyelamatkan kita di dunia maupun diakhirat.

  ReplyDelete
 3. Primaningtyas Nur Arifah
  16709251042
  Pend. Matematika S2 kelas C 2016
  Assalamu'alaikum. Sebagai manusia dzikir dan doa meruapakan cara kita berkomunikasi kepada Allah SWT. Hendaknya dalam setiap kegiatan, setiap tarikan nafas, dan setiap detak jantung manusia disertai dengan dzikir agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan berdzikir dapat menghindarkan manusia dari bisikan syetan yang membisikkan keraguan dan penyakit hati ke dalam hati manusia. Wassalamualaikum

  ReplyDelete
 4. Syahlan Romadon
  PM C 2016 / 16709251047

  Dzikir berarti mengingat Alloh sebagai pencipta kita. Dzikir bukan untuk banyak dibicarakan, tetapi untuk banyak dilakukan. Mengasah dzikir dengan banyak kita melakukan dzikir tersebut dengan jumlah yang banyak dan berupaya dilakukan seoptimal mungkin.
  Banyak berdzikir sampai menimbulkan bekas di dalam hati dan berdampak praktis di dalam kehidupan sehari-hari. Dzikir bukan untuk banyak di bicarakan, tetapi harus banyak dilakukan. Banyak orang yang berlomba – lomba untuk berdzikir sebanyak – banyaknya dalam jumlah yang sangat banyak, mencapai ratusan bahkan ribuah.
  Dzikir di mulai dari niat sampai pada pelaksaan berdzikir, berdasarkan keikhlasan dan rasa syukur. Bukan karena paksaan dan perintah orang lain, tetapi berdasarkan dorongan ibadah dan sebagai tanda syukur atas nikmat yang telah banyak Allah berikan kepada saya

  ReplyDelete
 5. Supriadi / 16709251048
  Kelas C 2016 Pendidikan matematika – S2
  Dzikir adalah salah satu cara kita untuk mengingat Allah SWT. Dalam Al Qur an banyak ayat yang berisi tentang perintah berzikir kepada Allah SWT, salah satunya dalam Q.S Al Baqarah ayat 152 yang artinya Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat) -Ku. Manfaat dzikir selain yang disebutkan di atas adalah
  1. Mendatangkan keridhaan Allah
  2. Mengusir syaitan, menundukkan dan meng¬enyahkannya.
  3. Menghilangkan kesedihan dan kemuraman hati.
  4. Mendatangkan kegembiraan dan ketenteraman (di dalam) hati.
  5. Menguatkan hati dan badan.
  6. Membuat hati dan wajah berseri.
  7. Melapangkan rizki.
  8. Menimbulkan karisma dan rasa percaya diri.

  ReplyDelete
 6. Kunny Kunhertanti
  16709251060
  PPs Pendidikan Matematika kelas C 2016

  Berzikir merupakan cara untuk kita mengingat Tuhan YME. Dengan berzikir kita akan tetap selalu ingat dan selalu bersyukur atas segala berkat, rahmat dan anugerah yang Tuhan telah berikan. Selain memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, itu juga dapat menghindarkan kita dari segala macam sifat buruk. Semua ini pun sebaiknya dilandasi dengan rasa ikhlas dari dalam hati dan melaksanakannya dengan khusyuk.

  ReplyDelete
 7. Dzikir dapat diartikan mengingat Allah SWT. Berdzikir dilakukan oleh lisan dengan membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Ucapkan disertai dengan hati yang selalu tertuju dan terikan pada Allah SWT. Ucapkan disaat berdiri, duduk, dan atau berbaring. Ucapkan ketika berpergian, berkendara, atau sedang sendiri. Ucapkan setelah sholat dengan bilangan 33 atau lebih banyak secara konsisten.

  ReplyDelete
 8. Ratih Eka Safitri
  16709251059
  PPs Pendidikan Matematika C 2016

  Dzikir, yang dapat diartikan sebagai mengingat Allah. Secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam berhubungan antara manusia, jika kita mengingat seseorang, maka orang tersebut akan mengingat kita juga. Nah, begitu juga berdzikir. Kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita juga. Apa yang kita lakukan seharusnya kita selalu mengingat Allah, agar Allah ingat kita. Jika kita sudah selalu berdzikir, maka kita akan disayangi oleh Allah. Kita akan dimudahkan jalannya oleh Allah, karena Allah maha mengerti apa yang kita inginkan. Tidak ada kekuatan apapun selain kekuatannya. Semua kekuatan itu milik-Nya.

  ReplyDelete
 9. Windi Agustiar Basuki
  16709251055
  S2 Pend. Mat Kelas C – 2016

  Dzikir merupakan cara kita untuk mengingat Allah SWT. Marilah dzikir sepanjang perjalanan kita di dunia ini. Berdzikir dapat dilakukan dengan berbagai cara dan dalam keadaan bagaimamanapun, kecuali ditempat yang tidak sesuai dengan kesucian Allah. Sehingga jangan pernah berhenti berdzikir kepadaNya, karena Sering kali lisan mengucapkan dzikir,tapi hati masih saja tak mengingat Allah.

  ReplyDelete
 10. Ardeniyansah
  16709251053
  S2 Pend. Matematika Kelas C_2016

  Assalamualaikum wr. . wb.
  Dzikir merupakan bentuk mengingat Allah. Kalau seseorang selalu mengingat Allah berarti ia rindu kepadaNya. Kalau sudah rindu maka ia akan menjalankan amal ibadah secara ikhlas dan berjuang untuk menghindarkan diri dari dosa. Dengan begitu maka iman dalam hatinya menjadi kuat dan teguh. Karena hati adalah nafsu dan nafsu adalah perasaan-perasaan yang menguasai manusia, apabila manusia mengenali perasaannya sendiri maka ia akan mengenal Tuhannya.

  ReplyDelete
 11. Ahmad Wafa Nizami
  16709251065
  PPs Pendidikan Matematika D 2016

  Dzikir artinya mengingat. Kita harus senantiasa mengingat Allah dengan cara berdzikir kepadanya, ucapan subhannalah, walhamdulillah, allahu akbar adalah dzikir yang ucapkan setai kali selesai sholat. Secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam berhubungan antara manusia, jika kita mengingat seseorang, maka orang tersebut akan mengingat kita juga. Nah, begitu juga berdzikir. Kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita juga.Apa yang kita lakukan seharusnya kita selalu mengingat Allah, agar Allah ingat kita. Jika kita sudah selalu berdzikir, maka kita akan di sayangi oleh Allah. Kita akan dimudahkan jalannya oleh Allah, karena Allah maha mengerti apa yang kita inginkan. Tidak ada kekuatan apapun selain kekuatannya. Semua kekuatan itu milikNya. . Dengan berdzikir.Subhanallah, mahasuci Allah dengan segala yang di ciptakannya. Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah yang telah member segala nikmatnya kepada kita.Allahu Akbar, Allah Maha Besar dengan semua yang ada di Didunia ini. Semuanya adalah miliknya. LailahaillAllah, tiada tuhan selain Allah.Hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan.Tidak ada yang lain selain Allah.

  ReplyDelete
 12. Dessy Rasihen
  16709251063
  S2 P.MAT D

  Dhikr is the remembrance of Allah. Every moment should dhikr. All things for God if it is dhikr. In college, while teaching, while cooking, and all our activities if because God is dhikr. Meaning of the sentences contained dhikr will fit into our subconscious mind so that it can form a noble morality in our lives. If we do dhikr in the right way, quiet, and while appreciate every meaning of all that we say, then this is a form of practice that is extraordinary.

  ReplyDelete
 13. Dessy Rasihen
  16709251063
  S2 P.MAT D

  Keutamaan dzikir dalam al-quran telah jelas adanya, yaitu : merupakan perintah allah. Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar bagi mereka yang berdzikir. Dzikir akan memberikan ketenangan hati. Dan orang yang berdzikir adalah orang yang hidup hatinya dan sebaliknya. Dengan berdzikir para malaikat akan meliputi kita, ketenangan dan allah akan menyebut kita di hadapan para malaikat. Jadi dengan banyaknya keutamaan dzikir tersebut, hendaknya untuk menggapai keutamaan itu harus dilakukan dengan hati yang iklas lillahita’ala

  ReplyDelete
 14. Sylviyani Hardiarti
  16709251069
  S2 Pendidikan Matematika Kelas D 2016

  Berdzikir merupakan cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Berdzikir juga merupakan salah satu cara berkomunikasi dengan Allah SWT. Sebagai manusia, kita harus harus selalu mengingat Allah SWT, kapanpun dan dimanapun kita berada. Komunikasi kita dengan Allah SWT akan terjalin baik, salah satunya jika kita selalu berdzikir di setiap kesempatan yang ada. Dalam berdzikir, lakukanlah dengan ikhlas hanya untuk menggapai ridho Allah SWT.

  ReplyDelete
 15. Rahayu Pratiwi
  16709251077
  PPS PM-D 2016

  Segala kegiatan yang dilakukan di dunia ini hendaklah dimanfaatkan untuk mengingat Allah dan mendekatkan diriNya hingga tiada jarak terhadapNya. Kegiatan tersebut dilakukan ketika sedang sadar maupun sedang tidak sadar. Contohnya adalah ketika sedang melangkah, mengucap, dalam perjalanan, ceramah, presentasi bahkan tidur sekalipun. Tidak hanya diperuntukkan bagi manusia dzikir kepadaNya, namun ntuk semua makhluk ciptaanNya sejagat raya, menyembah dan berdzikir kepadaNya dengan caranya sendiri yang mungkin kita sebagai manusia tidak menyadari dan mengetahuinya.

  ReplyDelete
 16. Lihar Raudina Izzati
  16709251046
  P. Mat C 2016 PPs UNY

  Banyak sekali keutamaan dzikir. Dengan berdzikir, seseorang pada hakekatnya sedang berhubungan dengan Allah. Dzikir juga merupakan makanan pokok bagi hati setiap umat Islam, yang jika dilupakan maka hati setiap umat Islam akan mati. Dzikir bisa membuat hati setiap umat Islam tenang. Ketenangan bukanlah sebuah kata yang tiada makna dan hampa. Namun ketenangan memiliki dimensi yang sangat luas, yaitu mencakup kebahagian di dunia dan di akhirat. Ketenagan hati juga berkaitan erat dengan kebersihan hati. Hati yang tidak bersih, tidak dapat menjadikan diri umat Islam menjadi tenang. Dzikir dapat membuat hati menjadi bersih, sebagaimana dzikir juga dapat menjadikan hati menjadi tenang.

  ReplyDelete
 17. Helva Elentriana
  16709251068
  PPS Pend Matematika Kelas D 2016

  Begitu luar biasa kekuatan dzikir. Dengan dzikir akan mendekatkan kita kepada sang Pencipta. Selain itu, kita akan merasa lebih damai dan tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah SWT. Maka, sudah sepatutnya kita selalu berzikir kepada Allah setiap waktu. Kemudian tidak berbicara yang lain selain yang baik, karena itu juga termasuk tandanya kita menjaga lisan dan berzikir kepada-Nya. Seperti yang Prof jelaskan tadi pagi ketika perkuliahan, bahwa beliau telah merasakan indahnya zikir dan menyelamatkan kita dari keburukan. Aamiin...

  ReplyDelete
 18. Lana Sugiarti
  16709251062
  PPs Pendidikan Matematika D 2016

  Dengan melakukan dzikir maka akan menambah kedekatan kita kepada Allah. Selain itu juga masih ada banyak manfaat berdzikir yang dapat membawa manusia kepada rasa aman karena selalu merasa dalam penyertaan Allah dan dekat dengan Allah. Dengan berdzikir dilandasi ikhlas pula semoga akan dijauhkan dari godaan setan dan dimudahkan dalam segala hal baik di dunia maupun di akhirat.

  ReplyDelete
 19. Syaifulloh Bakhri
  16709251049
  S2 Pendidikan Matematika C 2016

  Assalamu’alaikum wr.wb.
  Bersihkan hati kita maka pertolongan Alloh akan datang. Untuk dapat mengingat Alloh maka hati kita harus bersih yaitu dengan istighfar. Dalam hal ini bukan seberapa banyak kita berdzikir namun seberapa ikhlas kita berdzikir. Karena dengan mengingat Alloh maka Alloh akan mengingat kita pula.

  ReplyDelete
 20. Heni Lilia Dewi
  16709251054
  PPs Pendidikan Matematika Kelas C 2016

  Hati seseorang hanyalah dirinya dan Allah SWT yang mengetahui. Setiap langkah, ucapan, perjalanan kita merupakan cara kita berdzikir kepada Allah SWT. Berdzikir berarti menyadari dan mengingat ALlah Sang Pencipta yang memberikan kita kehidupan sehingga kita bisa diberikan rahmat dan nikmat yang tak terhingga banyaknya. Tentunya dalam berdzikir juga harus ikhlas. Walaupun dalam keadaan diam tak terdengar siapapun, jika kita ikhlas dalam berdzikir maka Allah SWT Maha Mengetahui. Sedangkan berdzikir sekeras dan secepat apapun jika tidak dilandasi dengan ikhlas dan tidak hanya mengharap ridho Allah semata maka percuma da sia-sia lah dzikirnya itu.

  ReplyDelete
 21. Fatmawati
  16709251071
  PM.D 2016
  dzikir adalah mengingat Allah. dengan berdzikir maka hati dan pikiran kita akan semakin dekat dengan Allah. tidak perlu risau untuk urusan dan masalah lain jika kita selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. yakinlah bahwa ada Allah Yang Maha Besar dan Maha Kuasa. segala sesuatu, keadaan dan kondisi dapat menjadi sarana kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan selalu berdzikir dan berdoa dengan ikhlas lillahi ta'ala. semoga kita semua termasuk Hamba Allah yang selalu dekat dekat-Nya. aamiin.

  ReplyDelete
 22. PUTRI RAHAYU S
  S2 PENDIDIKAN MATEMATIKA_D 2016
  16709251070

  Ketika kita sudah menempatkan dzikir nomor satu dikehidupan maka segalanya akan tersa indah dan baik. Apalagi jika kita bisa berdzikir dengan ikhlas, maka kita bisa merasakannikmat yang luar biasa, yang ada dipikiran kita hanya mengingat ALLAH SWT. Dan pada saat itulah pekerjaan kita didunia akan dimudahkan,segala sesuatu akan berjalan lancar. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka sebenar-benar urusan yang kita miliki itu adalah perkara-Nya. Tidak ada kekuatan apapun yang mampu menandinginya. Itulah setinggi-tinggi dzikir yang harus kita lakukan , yaitu ketika kiata tidak lagi mengingat yang lainnya selain Dia. Itulah kekuatan yang sungguh luar biasa untuk menghadapai semua persoalan dunia dan akhirat. Dengan itu semua kita akan menjadi orang yang meraih kemenangan hakiki.

  ReplyDelete
 23. Annisa Hasanah
  16709251051
  PPs Pendidikan Matematika C 2016]

  Cantraka Ikhlas:
  Bagaimana jika aku memang betul-betul baru mengerti harfiyyah dari Laa Ilaaha? Apakah sertiaphuruf dalam Al-Qur’an harus aku mengerti maknanya?

  Cantraka Sakti:
  Jika hal itu terjadi berarti kalian mati dalam keadaan tidak beriman. Makanya angan-angankanlah Laa ilaaha illalloh dengan makna Laa maqshuda illalloh; setiap hurufnya kalian maqsudkanlah (angankan) sebagai Alloh, sebab “Kullu ma’nal kutubu yujma’u fil Qur-an wama’nal qur-anu yujma’u fil suratil fatihati wama’nal fatihati yujma’u filbasmalati wama’nal basmalati yujma’u fil bi bi kaana maa kaana wa bi yaqulu man yaqulu”. Jadi makna setiap huruf Al-Qur’an adalah Alloh, yaitu Alloh Yang Mengadakan. Pertanyaan ini sudah lama sekali menjadi pertanyaan bagi saya tetapi tidak sempat saya tanyakan kepada siapapun. Mengingat kita tinggal di negri yang tidak menggunakan bahasa arab, maka rasanya susah sekali apabila kita harus mengerti satu persatu makna dari bacaan yang kita gunakan setiap kita beribadah. untungnya saya mendapatkan jawabannya pada cerita diatas.

  ReplyDelete
 24. Jeanete Nenabu
  PPS PMat D (15709251004)

  Pada hakikatnya apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah dzikir kepada-Nya. Keikhlasan kita dalam berdzikir membuat kita merasakan relasi yang dekat dengan Allah. Dengan berdzikir kita senantiasa mengingat Allah dalam segala suka duka, untung malang, sakit dan sehat dalam berbagai keadaan dan situasi apapun, serta senantiasa mau mensyukuri segala anugerah yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita.

  ReplyDelete
 25. Viani Kurniawati
  14301241051
  S1 Pendidikan Matematika A 2014

  Elegi ritual ikhlas 9. Dzikir. Pada hakekatnya dzikir adalah mengingat Allah. Namun seringkali manusia fokus pada baanyaknya dzikir yang mereka ucapkan, tanpa meraih hakekat dzikir yang sesungguhnya, atau bahkan tidak memaknainya ketika mengucapkan.

  Seperti yang disampaikan muhammad nurikhlas pada elegi ini, bahwa segala kegiatan dalam hidupnya senantiasa mengingat Allah. Dan bahwa setinggi tingginya dzikir nya adalah dengan tidak mengingat yang lain selain Allah. Dan ketika. ia berdzikir dengan ikhlas ia merasa tak ada jarak antaranya dengan Allah SWT. ia merasa lapang dan dipermudah urusannya.

  semoga dari sini kita dapat belajar untuk senantiasa mengingat Allah dengan ikhlas hingga kita dapat menggapai hakekat dzikir, agar selanjutnya urusan kita baik di dunia maupun di akhirat dimudahkan oleh Nya Aamiin.

  ReplyDelete
 26. Anwar Rifa’i
  PMAT C 2016 PPS
  16709251061

  Dzikir itu berarti ingat , tujuan dzikir yaitu supaya hati kita bersih, bersih hati dan bersih pikiran. Dzikir memiliki manfaat, di antaranya adalah menghadirkan Allah ke dalam hati kita. Berdzikir dengan menyebut nama dan sifat Allah, sama halnya dengan menyanjung asma Allah SWT. Kalimat dzikir banyak keutamaannya, jadikanlah dzikir sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Semoga dengan dzikir yang benar danikhlas kepada Allah, kita akan semakin dekat dengan Allah, urusan kita dimudahkan, dan tentunya dzikir menjadi bagian dari ibadah kita.

  ReplyDelete
 27. Desy Dwi Frimadani
  16709251050
  PPs Pendidikan Matematika Kelas C 2016

  Tujuan utama dari dzikir adalah mengingat keagungan Allah SWT. mengingat pada kebesaranNya, mengingat kesucianNya, mengingat bahwa kita tidak akan ada apa apanya jika kita hidup tanpa Allah. berdzikirlah dengan ikhlas, agar Allah selalu ada disamping kita di setiap langkah untuk menuju kebaikan. Dzikir mengingatkan kita untuk tidak berbuat yang dilarang Allah SWT

  ReplyDelete
 28. Nama : Irna K.S.Blegur
  Nim : 16709251064
  kelas : PM D 2016(PPS)
  Manusia hendaknya menyadari bahwa segala perbuatan di dunia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Jika kita niatkan semua kegiatan kita sebagai ibadah dan mencari ridha-Nya maka segala urusa kita akan dimudahkan. Maka sebenarnya dzikir adalah ibadah kita untuk menggapai ridho-Nya.Manusia hendanya selalu memohon ampun atas segala dosa dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan.Semua ayat yang ada dalam al-quran adalah berasal dari padaNya. Bagi kita yang percaya pada Tuhan, berdoa adalah kesempatan bagi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan karena dengan berdoa hati kita bisa lebih tenang. Hendaknya kita bersikap rendah hati saat berdoa, bukannya malah menyombongkan diri. Bersyukur dan mohon ampun atas dosa dapat menenangkan hati dan pikiran kita.

  ReplyDelete
 29. Pony Salimah Nurkhaffah
  14301241006
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Subhanallah... Elegi Ritual Ikhlas 9 semakin memberikan banyak pengetahuan dan mengingkanku untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah swt. Elegi tersebut banyak membuka wawasan baru perihal keutamaan dzikir. Dzikir merupakan salah satu bentuk komunikasi kita dengan Allah swt, sebab dzikir ini berarti menyebut dan mengingat-Nya.

  ReplyDelete
 30. Pony Salimah Nurkhaffah
  14301241006
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Dalam AlQuran juga telah banyak dijelaskan bahwa dzikir memiliki keutamaan apalagi jika dilakukan sepenuh hati dan diserti rasa ikhlas. Firman Allah Swt: “Karena itu ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat(pula) kepadamu(dengan memberikan rahmat dan pengampunan). Dan bersyukurlah kepada-Ku, serta jangan ingkar(pada nikmat-Ku. (QS. Al-Baqarah:152).
  Firman Allah Swt: “Hai orang-orang yang beriman berdzikirlah yang banyak kepada Allah (dengan menyebut nama-Nya).(QS. Al-Ahzaab: 42)
  Firman Allah Swt: “Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, maka Allah menyediakan untuk mereka pengampunan dan pahala yang agung.(QS. Al-Ahzaab: 35).

  ReplyDelete
 31. Pony Salimah Nurkhaffah
  14301241006
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Maha Besar Allah yang selalu sayang kepada umat-Nya. Allah telah memberikan kesempatan dan sarana bagi Kaum Muslimin untuk melaksanakan ibadah dzikir ini. Kita dapat selalu berdzikir, baik dari bangun tidur sampai tidur kembali. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah hendaknya senantiasa bersyukur dan mengamalkan dzikir.

  ReplyDelete
 32. Taufan Adi Pradana
  13301241059
  Pendidikan Matematika A 2013

  Subhannallah, ilmu Allah Swt meliputi langit dan bumi, sungguh melalui bapak prof marsigit telah menunjukan kepada kita keutamaan zikir kepada Allah SWT. perkara yang meliputi manusia adalah perkara Allah SWT, apa yang kita cari dalam kehidupan ini sudah ada dalam Firman-Nya tinggal bagaimana mengikhlaskan hati disaat kita mengingatnya dan pula disaat kita lupa. Sesungguhnya tidak satupun perkara didunia ini tak diketahuinya daun pun gugur karena kehendak-Nya. maka sesungguhnya hati kita ini akan merasa tentram jika kita mengingat Allah SWT, dalam firmannya (Q. Surat Ar-Ra'd, 13:28) "Innalladzina aamanu watathmainna quluwbuhum bidzikri llaha ala bidhikri llahi tathmainna qulub" artinya (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram". sesungguhnya kita sangatlah dekat dengan-Nya jika kita mengingatnya, jika mengingatnya dengan berjalan maka Allah SWT dengan berlari, jika kita mengingatnya sejengkal maka Allah SWT sedepa. begitullah Allah SWT begtu dekat dengan kita.

  ReplyDelete
 33. Listia Palupi Wisnu Aji
  14301241007
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Pelajaran yang dapat saya peroleh setelah membaca “Elegi Ritual Ikhlas 9: Menggapai Keutamaan Dzikir” adalah kita harus selalu menjaga hati agar selalu bersih dengan cara selalu mengingat Allah SWT dan selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan-Nya. Allah memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Oleh karena itu, sebagai makhluk ciptaan-Nya, kita harus selalu melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

  ReplyDelete
 34. Anis Kurnia Ramadhani
  14301241020
  S1 Pendidikan Matematika A 2014

  Melalui berdzikir, kita dapat semakin mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT., memohon ampun kepadan-Nya, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah ia berikan kepada kita. Tidak hanya itu, dzikir dapat menghalangi gangguan dari syetan. Karena hanya kepada Allah kita berserah dan memohon pertolongan. Berdzikir pun tidak perlu dibatasi oleh waktu. Manusia dapat melakukannya kapan saja. Hendaknya kita menyempatkan diri untuk berdzikir, bukan menunggu sempat atau ketika sempat untuk berdzikir.

  ReplyDelete
 35. Umy Maysyaroh
  14301241014
  S1 Pendidikan Matematika A 2014

  Sungguh luar biasa makna dari sebuah dzikir. Amalan sederhana yang dapat dengan mudah dilakukan, namun tidak setiap orang ringan melakukannya. Jika setiap hembusan nafas kita diiringi dengan kalimat dzikir, tentulah kita akan merasa dekat dengan-Nya. Segala urusan yang kita hadapi, dipercayakan pada Allah. Karena beban yang diberikan pada kita pun itu sesuai dengan kapasistas kemampuan yang kita miliki.

  ReplyDelete
 36. Umy Maysyaroh
  14301241014
  S1 Pendidikan Matematika A 2014

  Beban yang berat sering kali membuat manusia ingin melampiaskannya dengan keluhan kesah pada orang lain. Padahal keluhan tersebut asalnya dari syaitan yang menggoda manusia, yang mengingkan manusia merasa susah. Jika kita perbanyak bersyukur, beban kita akan terasa lebih ringan dan inshAllah Allah akan menambah nikmat dalam diri kita, dan sebaliknya jika kita kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka sungguh siska Allah itu amat pedih. Semoga kita bisa menjadi hamba-Nya yang ahli syukur.

  ReplyDelete
 37. Resvita Febrima
  16709251076
  P-Mat D 2016
  artikel ini memberikan kita banyak pelajaran. Dzikir adalah mengingat Allah SWT dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadaNya. Kita diperintahkan untuk berdzikir kepada Allah untuk selalu mengingat akan kekuasaan dan kebesaranNya sehingga kita bisa terhindar dari penyakit sombong dan takabbur. Perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi Raja-mu (Allah), dan paling mengangkat derajatmu dzikir kepada Allah Yang Mahatinggi.

  ReplyDelete
 38. Sehar Trihatun
  16709251043
  S2 Pend. Mat Kelas C – 2016

  Dzikir senantiasa dipanjatkan oleh manusia untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Manusia yang telah merasakan kenikmatan dalam berdzikir membuat dirinya merasa sangat dekat dengan sang Penciptanya, dzikir yang hanya ingat kepada Allah tanpa memikirkan atau mengingat hal-hal lainnya menjadikan manusia merasakan kehadiran Allah bersama dengan dirinya. Apabila Allah telah dekat dan dapat dirasakan dalam setiap diri manusia, maka niscaya syafaat dan pertolongannyapun tidak akan jauh dari manusia tersebut. Dzikir yang dilantunkan untuk memuji dan mengagungkan Allah menjadikan manusia meyakini akan kebesaran Allah serta menyadari betapa rendah dirinya dibandingkan dengan sifat-sifat agung dari Allah SWT. Allah akan memperhatikan dan menyukai hamba-hambanya yaitu para manusia yang senantiasa berdzikir, mengingat serta mengagungkan kebesaran-kebesaranNYA.

  ReplyDelete
 39. Ujang Herlan Permana
  14301249001
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Allah sebagai pencipta, maka sudah seharusnya sebagai hamba Allah kita untuk terus mengingat Allah dengan cara berdzikir. dengan berdzikir kita akan terus sadar apa kedudukan kita, sehingga kita akan tetap rendah diri tidak menyombongkan apa yang kita punya.

  ReplyDelete
 40. ORIZA DEVI FEBRINA
  14301241019
  S1 Pendidikan Matematika I 2014


  Setiap perbuatan kita adalah dzikir, langkahku adalah dzikir, tidurku adalah dzikir, ucapanku adalah dzikir, sehingga dalam melakukan sesutau hendaknya didasari beribadah kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada sang Ilahi. Allah itu dekat, kapanpun dan dimana pun kita berada kita akan selalui diawasi oleh Allah, dan Allah itu dekat dengan kita.

  ReplyDelete
 41. Luki Slamet Purwoko
  14301241008
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Dalam setiap kegiatan maka hendaklah selalu berdzikir karena untuk menjaga dirinya atas godaan dari syaitan. Dan hal itu dilakukan karena tidak akan yang tahu bagaimana keadaan di masa depan, sehingga dalam dzikirnya semoga dalam perlindungan Allah. Dalm berdzikir adapun doa-doa yang dapat dilafalkan seperti yan dijelaskan dalam tulisan bapak Marsigit diatas. Semoge kita terus mendapatkan perlindungan Alloh dalam setiap kegitan ini.

  ReplyDelete
 42. Rizka Azizatul Latifah
  14301241039
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Setan akan menggoda kita dengan berbagai cara, maka pelindung sejati kita adalah ingatnya kita kepada sang pemilik dunia, Allah swt.

  ReplyDelete
 43. Rizka Azizatul Latifah
  14301241039
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  setiap nafas adalah milikNya, setiap kedipan mata pun milik Nya, bahkan setiap detak jangtung kita adalah milik Nya. maka tiadalah kamu dan setiap detik waktumu adalah mengingat Nya. merasakan keagungan dan keberadaan Nya dalam lantunan dzikirmu.

  ReplyDelete
 44. Nahrul Pintoko Aji
  14301244008
  Pendidikan Matematika A 2014

  Afdhollu dzikri fa'lam annahu laa ilaaha illalloh, sangat masyhur sekali kalimat tersebut sebagai sebaik baiknya dzikir, barang siapa yang akhir hidupnya membaca kalimah tersebut, maka surga baginya. Maka ketikaorang dalam sakaratul maut selalu dituntun dengan kaimat itu. Namun kemudian muncul kekhawatiran dari para ulama jka terpotong hanya sampai laa ilaaha, kemudian meninggal. maka ada ulama yang berhati hati hanya menuntun dengan kalimat Allah, Allah, Allah.

  ReplyDelete
 45. Pony Salimah Nurkhaffah
  14301241006
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Apabila kita selalu bersyukur kepada Allah, maka sulit bagi syaitan untuk merasuki diri kita. Dengan bersyukur maka kita tidak akan merasa susah malah kita akan dapat merasakan nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berdzikir mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah agar kita tidak menjadi kufur nikmat.

  ReplyDelete
 46. Nahrul Pintoko Aji
  14301244008
  Pendidikan Matematika A 2014

  Menjalani dzikir akan berkualitas jika kita mendapatkan dari ijazah guru yang bersanad. Kita bisa mencari dzikir dari guru guru thoriqoh mu'tabaroh yang kita cocok padanya, misalnya thariqah naqsyabandiyah, qodriyah, TQN, syadziliyah, dll. Berbeda aliran thoriqoh maka berbeda sistematika dzikirnya. Tujuannya satu yaitu kembali kepada Allah dengan keadaan yang fitrah. Kita bisa mengawali dengan baiat thoriqoh, kemudian akan mendapat amalan dzikir harian, mingguan ataupun bulanan. Kita perlu istiqomah melakukan dzikir tersebut agar berdampak pada peningkatan maqam kita.

  ReplyDelete
 47. Munaya Nikma Rosyada
  14301241002
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Dzikir adalah sarana mengingat Allah, dimanapun, kapanpun, apapun kondisi kita saat itu. Dengan berzikir secara ikhlas, maka tiadalah jarak antara manusia dengan Tuhannya, urusan-urusannya dimudahkan, baik urusan dunia maupun akhirat. Semakin sering manusia berzikir kepada Tuhannya, akan semakin mengenal perasaannya dan akan semakin mengenal Tuhannya, sekaligus sifat yang Allah miliki. Dzikir bertujuan untuk membersihkan diri dan hati dari hal-hal yang membuat kerusakan pada hati.

  ReplyDelete
 48. Eka Novi Setiawan
  14301241044
  S1 Pendidikan Matematika A 2014

  Dengan berdzikir kita akan lebih dekat dan selalu ingat kepada Allah SWT. Dengan hal ini kita akan lebih merasa aman dan nyaman dimanapun kita berada dan akan lebih bersabar dan bersyukur dalam menghadapi suatu hal apapun.

  ReplyDelete
 49. Ari Dhamayanti
  14301241045
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Sebagai hamba Allah SWT, dzikir adalah salah satu bagian dari ibadah yang dapat mendekatkan kita kepada Dia. Dengan dzikir yang selalu diucapkan dapat menambah kekuatan kita dalam menjalani hidup, meudahkan melalui permasalahan hidup, serta semakin mendekatkan kita kepada Allah SWT. Lakukan dzikir dengan ikhlas dan sepenhnya berasal dari dalam hati kita sendiri.

  ReplyDelete
 50. Ika Agustina Fitriani
  14301241018
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Dzikir adalah salah satu cara untuk mengingat Allah SWT. Kita bisa melakukan kegiatan tersebut kapan saja dan dimana saja. Kita hanya perlu mempersiapkan hati yan ikhlas dan tenang. Dzikir juga mampu membuat hati kita menjadi iklhas dan tenang.

  ReplyDelete
 51. Endryana Listyarini
  14301241034
  S1 Pendidikan Matematika A 2014

  Dzikir adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Jika telah bisa merasakan dekat dengan-Nya maka semua yang dilakukan/dikerjakan pada hakekatnya adalah dzikir. Langkahnya adalah dzikir, ucapannya adalah dzikir, tidurnya juga dzikir. Jika kita dzikir dengan ikhlas, maka yang dirasakan tiadalah jarak antara dirinya dengan Allah SWT.

  ReplyDelete
 52. Nikhu Wahyu Raharjo
  13301244001
  pendidikan matematika 2013

  mengingat allah adalah cara untuk menetapkan keimanan dalam hati. tak perlu berusaha keras untuk melakukannya. hanya perlu niat yang kuat untuk melaksanakannya

  ReplyDelete
 53. Nikhu Wahyu Raharjo
  13301244001
  pendidikan matematika 2013

  dzikir atau mengingat Allah bida berisi memuji (dengan kalimat alhamdulillah), bersyukur (melalui lisan dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah dan dengan perbuatan) serta meminta ampun pada ALlah. kalimat kalimat tersebut termasuk dalam kalimat toyyibah
  selain itu dapat dengan menggunakan lantunan ayat suci al qur'an, terutama ayat yang mengandung kefadholan kefadholan

  ReplyDelete
 54. Nikhu Wahyu Raharjo
  13301244001
  pendidikan matematika 2013

  "lonngarkan dirimu untuk beribadah, maku aku akan memberimu kecukupan dan akan kututupi rasa mlaratmu".

  ReplyDelete
 55. Syahlan Romadon
  PM C 2016 / 16709251047

  Elegi-elegi ritual ikhlas benar-benar memberikan inspirasi dan mengingatkan manusia khususnya saya sendiri agar tak pernah sedetik pun melupakan Allah dalam setiap tarikan nafas kita, hembusan nafas kita, setiap detik dalam hidup kita hendaknya tetap mengingat Allah. Seperti yang telah diungkapkan dalam elegy sebelumnya bahwa manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada-Nya. Sehingga layaklah ketika setiap tindak tanduk kita tetap melantunkan nama Allah. Zikir mengingat Allah, tidak hanya ingat saja, namun dengan zikir batin kita akan tenang dan ikhlas insya Allah akan tercapai.

  ReplyDelete
 56. Dzikir berarti mengingat Allah SWT. Dzikir yang sering kita lakukan adalah dengan mengucap tasbih, tahmid, takbir dan tahlil setelah sholat atau pada waktu tertentu. Dzikir sebenarnya lebih dari itu atau tidak hanya dilakukan setelah sholat. Dzikir, ingat kepada Allah ketika melihat keindahan alam yang kita pandang. Bahwa pemandangan yang ada dan indah ini merupakan ciptaan Allah SWT maka kita telah berdzikir. Ketika mendapat rezeki apapun bahwa rezeki tersebut semata-mata karena Maha Pengasih dari Allah SWT. Apapun yang telah ada atau yang datang pada diri kita semata-mata karena Allah SWT maka kita telah berdzikir kepada Allah SWT.

  ReplyDelete
 57. Banyak dzikir yang dapat diucapkan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT. Dzikir memohon ampunan, dzikir dihilangkan kesusahan, dzikir untuk mengusir syetan. Dengan mempelajari dzikir, memahaminya, mengerti maksudnya, dan mengamalkannya maka sedikit demi sedikit akan ada keinginan bahwa usaha itu semua semata-mata untuk Allah SWT.

  ReplyDelete