Apr 19, 2013

Elegi Ritual Ikhlas 30: Tasyakuran Ketiga (Proyek Syurga)
Oleh Marsigit

Cantraka:

Assalamu’alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh. Audzhubilah Himi-nassyaeton nirojim Bismillah Hiro-khman Nirokahim. Alhamdulillah hirabbil alamin. Wasalatu Wasa-lamu Ala Asrofil Ambyai Warmu-salin Syayidina muhammadin wa-ala alihi wasyohbihi ajma’in. Ama ba’du. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, perkenankanlah saya menyampaikan bahwa untuk kali ini saya diberi tugas oleh Sang Bagawat Selatan untuk memandu Acara pada sore hari ini.

Perlu kami sampaikan bahwa Bagawat Selatan menghendaki bahwa Acara Tasyakuran Spiritul Kegita ini diselenggarakan pada bulan Dzulhijah, sehabis salat Ashar, dengan harapan memperoleh waktu yang baik untuk memohon ampunan atas dosa-dosa kita semua yang telah kita lakukan di waktu yang lampau. Oleh karena itu telah hadir ditengah-tengah kita di samping Bapak Ustad Jalaludin Rakhmat, juga hadir Bapak Kyai Mursidin. Perlu kami sampaikan bahwa sebelum acara inti tausiah dari Ustad Jalaludin Rakhmat, Sang Bagawat Selatan menghendaki didahului dulu dengan doa permohona ampun dosa-dosa. Untuk itu kami mohondengan hormat kepada Bapak Kyai Mursidin kiranya dapat memimpin doa-doa tersebut. Waktu dan tempat dipersilahkan.

Kyai Mursidin:
Ilaa Hadlratin Nabiyyil Musthafaa Shallallaahu ‘Alaihi wa Sallama wa Shahbihi Ajma’iina syai-un Lillaahi Lahumul Faatihah. Bismillaahirrahmaanirrahim. Alhamdu Lillaahi Rabbil Alamiin. Arrahmaaniraahim. Maaliki Yaumiddiin. Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’iin. Ihdinash Shiraathal Mustaqiim. Shiraathal Ladziina An’amta ‘Alaihim Ghairil Maghdluubi ‘Alaihim Walazhzhaaalliin. Allhohumma inna nas aluka sala-matan fidinnina. wa’afiatan filja-zatina, waziadatan fil ilmina, wa-barokatan fi rizkina, wa taubatan qoblal mautina, warakhmatan indal mautina, wamaghfirotan ba’dal mautina. Allohuma hawin alaina fi sakarotil maut, wanajata minanar, wal afa indal hisabi. Robbana latusikulubana, ba’dait hadaitana, wahablana miladunka rohmah. Innaka antal wahab. Robbana atina widunya khasa-nah, wafil akhirati khasanah wa-qina adzabanar. Robighfirli wali-wali daya warhamhuma khama robayana sohiroh. Robbana ha-blana min azwazina, waduriatina, qurota a’yun wajalna lil mutaqina imama. Robbana dholamna anfu-sana, wailam taghfirlana, watar-hamna, lana qunana minal ghosi-rin. Subhana robika robil izati ama yasifun, wasa-lamun alal mursalin walham-dulillah hirobbil ‘alamin. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wa shallalltu ‘alaa sayyidina Maulanaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallam. Allahumma ma’amiltu fii hazihis sanati Mimmaa nahaitanii ‘anhu falam atub minhu. Wa la tardhadu wa lam tansahu wa halimta ‘Alayya ba’da qudratika ‘alaa uquubati Wa dautanii ilaa taubati minhu bad;da Jara atii ‘alaa ma’shiyatika fa innii Astagfiruka fagfir lii. wa maa ‘amiltu Fiiha mimmaa tardhaahu wa waadtani ‘alaihi Tsawaaba fa as-aluka Allahuma ya Karimu Yaa zal jalaali wal ikraam an tataqabbalahu Minni laa taqtha’rojaa-ii minka Yaa Kariim wa shallallahu ‘alaa sayyidina Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi. Alhamdulillah hirabil alamin.

Cantraka:
Amin..amin..ya robbil alamin. Demikianlah doa permohonan ampun yang dipimpin oleh Bapak Kyai Mursidin. Terimakasih kamu haturkan kepada Bapak Kyai Mursidin. Selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu melanjutkan tausiah tentang Proyek Membangun Syurga yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustad Jalaludin Rakhmat. Waktu dan tempat dipersilahkan.

Jalaludin Rakhmat:
Assalamu’alaikum Warakhmatullahi Wabarakatuh. Audzhubilah Himi-nassyaeton nirojim Bismillah Hiro-khman Nirokahim. Alhamdulillah hirabbil alamin. Wasalatu Wasa-lamu Ala Asrofil Ambyai Warmu-salin Syayidina muhammadin wa-ala alihi wasyohbihi ajma’in. Ama ba’du. Bapak Ibu dan para hadirin yang di muliakan Allah, perkenankanlah saya melanjutkan uraian saya perihal Program Menghuni Syurga. Pada dua pertemuan yang lalau saya sudah menguraikan butir-demi butir sampai nomor duapuluh dua. Harapannya pada kesempatan ini saya akan dapat menyelesaikan semuanya. Baiklah. Sebetulnya ada banyak sekali kegiatan-kegiatan di dunia ini yang dapat kita kerjakan sebagai tabungan kita besok di syurga. Sedangkan yang saya sampaikan itu masihlah bisa ditambah-tambah. Apa-apa yang harus kita lakukan di dunia ini agar kita dapat menjadi ahli surga antara lain:

Duapuluhtiga: Memperbanyak Membaca Al-Qur’an
Rasulullah yang mulia bersabda:”Wahai Salman, hendaknya kamu membaca Al-Qur’an karena membacanya menghapuskan dosa, melindungi dari neraka, dan menyelamatkan dari siksa. Bagi orang yang membaca setiap ayat Al-Qur’an, dituliskan pahala seratus syahid. Untuk setiap surat diberi pahala nabi. Rahmat turun kepada orang yang membaca Al-Qur’an. Para malaikat beristigfar baginya, surga merindukannya, dan Allah meridainya”.

Duapuluhempat: Terus-menerus Berdoa
Berdoa adalah mengetuk pintu Tuhan. Barang siapa banyak mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan baginya. Rasulullah SAW bersabda:”Sesunguhnya Allah mencintai pemohon yang terus menerus”. Dari Imam Ja’far Al-Shadiq As:”Demi Allah, bila seorang mukmin terus-menerus berdoa kepada Allah untuk memenuhi keperluannya, Allah akan memenuhinya”.

Duapuluhlima: Berpartisipasi Dalam Melakukan Kebaikan (Memberikan Bantuan)
Allah Azza wa Jalla berfirman:”Barang siapa melakukan amal saleh, baik laki-lakimaupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. Q.S. Al-Nahl:97. Rasulullah SAW bersabda:”Sedekah mukmin menolakkan dari pelakunya bencana dunia, fitnah kubur, dan azab akhirat”.

Duapuluhenam: Berpartisipasi dalam Acara-acara Keagamaan
Diriwayatkan dari para Imam As:”Hidupkanlah urusan kamu, Semoga Allah menaburkan rakhmat kepada siapa saja yang menghidupkan urusan kami”

Duapuluhtujuh: Menghidupkan Malam-malam yang Penting
Malam-malam penting adalah malam-malam yang di dalamnya manusia dapat memperoleh pahala yang besar, seperti malam Qadar di bulan Ramadan atau malam Al-Bidh di bulan Syakban.

Duapuluhdelapan: Membayar Khumus yang Diwajibkan Kepadanya sehingga Mensucikan Hartanya
Imam Mahdi As. bersabda:”Laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia dijatuhkan atas orang-orang yang menahan satu dirham dari harta-harta kami”

Duapuluhsembilan: Menjalankan Semua Kewajiban Dengan Penuh Perhatian, Kerajinan, dan Kecermatan
Kewajiban-kewajiban itu antara lain salat, puasa, zakat, khumus, haji, jihad, amar makruf nahi munkar, bersahabat dengan kekasih Allah dan berlepas diri dari musuh-musuh Allah. Semuanya itu dilakukan dengan penuh keikhlasan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena kepentingan dunia yang fana. Diriwayatkan dalam hadis:”Pada hari kiamat, ada manusia memperoleh amal sebesar bukit tetapi Allah memerintahkan mereka masuk neraka. Maka takjublah para malaikat. Mereka bertanya:”Mengapa begitu?” Manusia itu menjawab:”Dahulu kami beramal bukan karena Allah”.

Tigapuluh: Tidak Boleh Bergunjing
Rasulullah bersabda:”Sucikan pendengaran kamu dari mendengarkan pergunjingan, karena yang berbicara dan yang mendengar bersekutu dalam dosa”. Diriwayatkan dalam banyak hadis bahwa siksa kubur disebabkan oleh Namimah, pergunjingan, dan dusta. Diriwayatkan juga bahwa kalau seorang mukmin mendengar saudaranya yang dipergunjingkan tetapi ia tidak mebelanya, maka ia sudah menghianati Allah dan Rasul-Nya.


Demikian Bapak Ibu dan hadirin semuanya yang dapat saya sampaikan perihal ikhtiar kita menjadi ahli surga. Sebagai penutup sekaligus untuk mengakhiri perjumpaan saya dengan Bapak Ibu dan hadirin semua, marilah kita memohon doa kepada Allah SWT agar kita diampuni segala dosa-dosa yang lalu. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada junjungan dan pemimpin kami Muhammad dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Ya Allah, perbuatan yang engkau larang aku melakukannya sedang aku telah melakukannya di tahun ini dan tidak bertobat darinya dan Engkau tidak meridai dantidak melupakannya, dan Engkau tangguhkan hukumanku, dan engkau serukan kepadaku agar bertobat darinya setelah aku berani mendurhakai-Mu, maka aku mohon ampun kepada-Mu dan ampunilah dosaku. Dan perbuatan yang kulakukan di tahun ini dan Engkau rida serta Engkau janjikan pahala-Nya bagiku, maka aku mohon kepada-Mu, ya Allah ya Tuhan Yang maha Pemurah, ya Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan agar Engkau menrimanya dariku dan tidak memutuskan harapanku dari-Mu, ya Tuhan Ynag Maha Pemurah. Semoga Alah melimpahkan shalawat dan salam kepada sayyidina Muhammad dan keluarga serta para sahabatnya. Amin ya robbil alami. Demikian saya mohon maaf atas kekurangannya dan mohon diri. Amin.

Referensi:
Jalaluddin Rakhmat: Meraih Cinta Ilahi-Pencerahan Sufistik, Bandung: Rosda

89 comments:

 1. PUTRI RAHAYU S
  S2 PENDIDIKAN MATEMATIKA_D 2016
  16709251070

  Untuk menggapai surgaNya kita harus melakukan semua kewajiban-kewajiban kita sebagai makhluk Allah. Tentu semua itu didasari dengan niat, rasa ikhlas, dan semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah. Dan yakinlah bahwa Allah melihat usaha-usaha yang kita lakukan untuk menggapai surgaNya sehingga tidak ada usaha yang sia-sia.

  ReplyDelete
 2. Annisa Hasanah
  16709251051
  PPs Pendidikan Matematika C 2016

  Tigapuluh: Tidak Boleh Bergunjing
  Rasulullah bersabda:”Sucikan pendengaran kamu dari mendengarkan pergunjingan, karena yang berbicara dan yang mendengar bersekutu dalam dosa”. Diriwayatkan dalam banyak hadis bahwa siksa kubur disebabkan oleh Namimah, pergunjingan, dan dusta. Diriwayatkan juga bahwa kalau seorang mukmin mendengar saudaranya yang dipergunjingkan tetapi ia tidak mebelanya, maka ia sudah menghianati Allah dan Rasul-Nya.
  Bergunjing juga merupakan salah satu hal yang seringkali kita lakukan baik disadari maupun tidak disadari. Ternyata tidak hanya menceritakan keburukan orang lain tetapi saat kita tidak membela orang yang dipergunjingkan juga termasuk dosa.

  ReplyDelete
 3. Dessy Rasihen
  16709251063
  S2 P.MAT D

  Membiasakan semua amalan ini mugkin ada baiknya satu persatu hingga terbiasa. Amalan pertama terlebih dahulu sehingga menjadi kebiasaan. Kemudian tambahkan amalan lainnya agar menjadi kebiasaan pula. Alirkan terus keikhlasan pada hati kita. Semoga apapun yang kita kerjakan hanya untuk mengharap RidhoNya.

  ReplyDelete
 4. Fatmawati
  16709251071
  PM.D 2016
  Elegi di atas melengkapi dua elegi sebelumnya mengenai amalan-amalan untuk menggapai surga. Begitu banyak pelajaran mengenai amalan-amalan yang telah dijelaskan. Maka posisi kita sekarang adalah sudah mengetahui amalan-amalan baik tersebut (diperkuat dengan ditunjukkan dalam bentuk hadits). Tentunya setelah mengetahui ilmu / hal baik adalah langsung mempraktekkannya. Semoga kita semua diberi hidayah, kekuatan, kesempatan, kesehatan, keikhlasan, dan kelapangan hati umtuk selalu beramal baik dalam rangka menggaip ridho Allah.

  ReplyDelete
 5. Anwar Rifa’i
  PMAT C 2016 PPS
  16709251061

  Hal-hal yang perlu dilaksanakan agar dapat menghuni syurga ini terdapat dua jenis hal, yaitu perintah dan larangan. Perintah yang harus dilakukan agar kita dapat menghuni syurga merupakan kebaikan. Kebaikan merupakan perbuatan yang terpuji dengan memiliki beberapa keutamaan. Sebaliknya, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan agar kita dapat menghuni syurga jika mampu mematuhi larangan-Nya, tentu hal yang dilarang tersebut jika kita tetap lakukan merupakan sebuah keburukan. Keburukan merupakan perbuatan yang tercela, misalnya bergunjing. Rasulullah bersabda:”Sucikan pendengaran kamu dari mendengarkan pergunjingan, karena yang berbicara dan yang mendengar bersekutu dalam dosa”. Diriwayatkan dalam banyak hadis bahwa siksa kubur disebabkan oleh Namimah, pergunjingan, dan dusta. Diriwayatkan juga bahwa kalau seorang mukmin mendengar saudaranya yang dipergunjingkan tetapi ia tidak mebelanya, maka ia sudah menghianati Allah dan Rasul-Nya. Di dunia ini manusia tak akan pernah lepas dari dosa dan sikap buruk, yang bisa kita lakukan adalah tetap berusaha selalu beribadah kepada Allah dengan memohon ampun segala perbuatan tercela yang mungkin dan pernah kita lakukan.

  ReplyDelete
 6. Pony Salimah Nurkhaffah
  14301241006
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Elegi ritual ikhlas 30: tasyakuran ketiga (proyek syurga) kembali memberikan arah perjalanan menuju surga. Berbagai amalan diantaranya memperbanyak membaca al-qur’an, terus-menerus berdoa, berpartisipasi dalam melakukan kebaikan (memberikan bantuan), berpartisipasi dalam acara-acara keagamaan, menghidupkan malam-malam yang penting, membayar khumus yang diwajibkan kepadanya sehingga mensucikan hartanya, menjalankan semua kewajiban dengan penuh perhatian, kerajinan, dan kecermatan, serta tidak boleh bergunjing.

  ReplyDelete
 7. Pony Salimah Nurkhaffah
  14301241006
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Saya tertarik pada point terakhir yaitu tentang larangan bergunjing. Tanpa disadari, kita terkadang sering berbuat menggunjing baik secara disengaja maupun tidak. Sebab berkumpulnya beberapa orang di waktu yang kosong atau suasana santai sering kali membuka peluang untuk terjadinya pergunjingan. “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujuraat:12)
  Ayat tersebut mengandung larangan berbuat ghibah atau menggunjing. Begitu pula seperti yang telah ditafsirkan pengertiannya oleh Rasulullah s.a.w., sebagaimana yang terdapat di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Abu Hurairah r.a. berkata, “Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ghibah itu?” Rasulullah menjawab, “Kamu menceritakan perihal saudaramu yang tidak disukainya.” Ditanyakan lagi, “Bagaimanakah bila keadaan saudaraku itu sesuai dengan yang aku katakan?” Rasulullah menjawab, “Bila keadaan saudaramu itu sesuai dengan yang kamu katakan, maka itulah ghibah terhadapnya. Bila tidak terdapat apa yang kamu katakan maka kamu telah berdusta. Oleh karena itu, jagalah perkataan dan tingkah laku kita. Sebab perkataan merupakan cermin kepribadian diri kita sendiri.

  ReplyDelete
 8. Wahyu Berti Rahmantiwi
  PPs Pendidikan Matematika Kelas C 2016
  16709251045

  Pengajian tasyakuran yang terakhir dalam proyek menggapai surga. Meneruskan syarat yang harus dipenuhi agar dapat menjadi penghuni surga, dengan memperbaca Al-Qur’an, berdoa terus menerus dan lain sebagainya sampai syarat yang ke tiga puluh. Dengan demikian kita tingkatkan ikhtiar kita agar dapat menuju surga Allah SWT. Masih banyak lagi pasti syarat untuk menuju surga, dan kita harus selalu melakukan yang terbaik dalam hidup kita dengan menjauhi segala larangan Allah dan selalu berusaha dan berdoa dengan ikhlas dengan mengharap ridho Allah SWT.

  ReplyDelete
 9. Desy Dwi Frimadani
  16709251050
  PPs Pendidikan Matematika Kelas C 2016

  Pada elegi ini saya tertarik pada proyek surga nomor 26 yaitu Berpartisipasi dalam Acara-acara Keagamaan
  Diriwayatkan dari para Imam As:”Hidupkanlah urusan kamu, Semoga Allah menaburkan rakhmat kepada siapa saja yang menghidupkan urusan kami”. Turut serta dalam acara-acara keagamaan banyak sekali manfaatnya. Diantaranya aalah menambah saudara, menjalin tali silaturahmi, menguatkan ukuwah dan dapat menambah ilmu.

  ReplyDelete
 10. Jeanete Nenabu
  PPS PMat D (15709251004)

  Mencintai Tuhan pun berarti beriman kepadaNya. iman dan kepercayaan kita dapat diwujudkan melalui setiap tugas dan kewajiban kita sebagai umatNya. Membaca kitab suci merupakan salah satu cara untuk menumbuhan iman kita, dan perbuatan kita merupakan cara untuk menyatakan iman kita pada dunia. Berdoalah tiada henti kepada Tuhan, serukanlah namaNya selalu. Kita juga berkewajiban untuk berpartisipasi dalam melakukan kebaikan serta ambil bagian dalam setiap acara keagamaan. Melakukan yang terbaik untuk sesame dalam nama Tuhan dengan keikhlasan dan ketulusan hati.

  ReplyDelete
 11. Jeanete Nenabu
  PPS PMat D (15709251004)

  Dalam bayangan dan pemikiran manusia pasti selalu ada surga. Surga merupakan tempat terakhir yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang selalu melakukan perbuatan yang sesuai dengan perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya. surga merupakan tmpat tinggal yang disediakan Tuhan bagi mereka. untuk mencapai surga,manusia sudah tahu apa yang harus dilakukan selama dia hidup di dunia.Apa yang diperbuat di dunia ini entah baik ataupun buruk harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan ketika berada di dunia akhirat. Oleh karena itu, hendaklah kita memperhatikan tingkah laku kita selama di bumi

  ReplyDelete
 12. Nama : Irna K.S.Blegur
  Nim : 16709251064
  kelas : PM D 2016(PPS)
  Sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya adalah apa yang diinginkan Tuhan dari manusia. Selain itu, bersikap peduli pada sesama dan lingkungan juga diinginkan Tuhan dari kita. Semua tindakan dan tingkahlaku kita akan menentukan apakah kita orang selalu menjalani pentah Tuhan atau tidak. Tuhan memang Maha Pengasih. Namun, iman tanpa perbuatan adalah mati. Beriman pada Tuhan tidak cukup hanya dengan selalu berdoa, akan tetapi harus ditunjukkan dalam tindakan nyata. Mulailah berbuat kasih dan membawa damai di sekitar kita.

  ReplyDelete
 13. Viani Kurniawati
  14301241051
  S1 Pendidikan Matematika A 2014

  Elegi ritual ikhlas 30. Elegi ini masih melanjutkan elegi ritual ikhlas 28 dan 29 mengenai proyek surga.
  Dipaparkan kiat-kiat lain dalan proyek masuk surga yaitu.
  23. memperbanyak membaca al-qur’an
  24, terus-menerus berdoa
  25, berpartisipasi dalam melakukan kebaikan
  26, berpartisipasi dalam acara-acara keagamaan
  27, menghidupkan malam-malam yang penting
  28, membayar khumus yang diwajibkan kepadanya sehingga mensucikan hartanya
  29, menjalankan semua kewajiban dengan penuh perhatian, kerajinan, dan kecermatan
  30, serta tidak boleh bergunjing.

  Sebagai manusia sebagai hamba, kita dapat terus berikhtiar melakukan hal hal tersebut untuk menggapai syurga Allah. Manusia memang sering luput dan lupa namun Allah Maha Pengampun selagi kita bertaubat hanya karena Nya

  ReplyDelete
 14. Viani Kurniawati
  14301241051
  S1 Pendidikan Matematika A 2014

  dalam elegi ritual ikhlas 30 ini poin 30 mungkin adalah hal yang sering dengann sengaja ataupun tidak terjadi, terutama oleh kaum kaum wanita ketika mereka berkumpul. Semoga dengan adanya elegi ini dapat menjadi pengingat, sehingga dapat membuat pembaca menahan diri ketika akan dengan atau tanpa sengaja melakukannya. Aamiin

  ReplyDelete
 15. Pony Salimah Nurkhaffah
  14301241006
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Setelah pada elegi sebelumnya dibahas proyek surga hingga ke 23, pada elegi ini dibahas proyek surga ke-23 sampai 30. Berikut adalah proyek surga yang perlu kita lakukan agar kita bisa masuk surga

  23. Memperbanyak membaca Al-Qur’an
  24. Terus-menerus berdoa
  25. Berpartisipasi dalam melakukan kebaikan (memberikan bantuan)
  26. Berpartisipasi dalam acara-acara keagamaan
  27. Menghidupkan malam-malam yang penting
  28. Membayar khumus yang diwajibkan kepadanya sehingga mensucikan hartanya
  29. Menjalankan semua kewajiban dengan penuh perhatian, kerajinan, dan kecermatan
  30. Tidak boleh bergunjing

  ReplyDelete
 16. Listia Palupi Wisnu Aji
  14301241007
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Surga merupakan kehidupan yang begitu indah yang tidak bisa ditandingi dengan segala sesuatu yang ada di dunia. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjadi ahli syurga diantaranya adalah memperbanyak membaca Al-Quran, terus-menerus berdoa, berpartisipasi dalam kebaikan (memberikan bantuan), berpartisipasi dalam acara-acara keagamaan, menghidupkan malam-malam yang penting, membayar khumus yang diwajibkan kepadanya sehingga mensucikan hartanya, menjalankan semua kewajiban dengan penuh perhatian, kerajinan, dan kecermatan, dan tidak boleh bergunjing. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan iman kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

  ReplyDelete
 17. Rizka Azizatul Latifah
  14301241039
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Barang siapa melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. Q.S. Al-Nahl:97
  Dari surat tersebut maka jelas tidak ada alasan untuk tidak berbuat kebaikan.

  ReplyDelete
 18. Rizka Azizatul Latifah
  14301241039
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Rasulullah yang mulia bersabda:”Wahai Salman, hendaknya kamu membaca Al-Qur’an karena membacanya menghapuskan dosa, melindungi dari neraka, dan menyelamatkan dari siksa.
  Keutamaan membaca Al Quran, mari kita selalu ingat untuk selalu berdampingan dengan kitab Allah.

  ReplyDelete
 19. Ika Agustina Fitriani
  14301241018
  S1 Pendidikan Matematika I 2014

  Salah satu point penting yang saya tangkap dari elegi ini adalah dengan membaca Al-Qur'an, akan mempermudah kita untuk menggapai surgaNya. Namun dengan tidak lupa untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, sehingga tercipta kehidupan yang selalu mendapatkan ridhoNya.

  ReplyDelete
 20. Putri Solekhah
  17709251006
  S2 Pend. Matematika A

  Assalamu'alaikum wr wb,

  Seperti pada postingan sebelumya terdapat amalan-amalan dalam menggapai syurga dan sekalius sebagai sesi yang terakhir. Yaitu: memperbanyak membaca Al-Qur’an, terus menerus berdoa, berpartisipasidalam melakkan kebaikan, berpartisipasi dalam acara-acara keagamaan, menghidupkan malam-malam yang penting, membayar khumus dan mensucikan harta, menjalankan semua kewajiban dengan penuh perhatian kerajinan dan kecermatan, sertatidak boleh bergunjing.
  Dalam postingan kali ini saya ingin mengulas tentang larangan bergunjing. Bergunjing amat dibenci oleh Allah. Sekalipun hal yang dibicarakan itu adalah kenyataan tetap saja itu adalah perbuatan dosa karena membuka aib orang lain. Apalagi jika yang dikatakan itu salah maka akan menjadi fitnah, sungguh fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Saat ini menggunjing adalah hal yang biasa di masyarakat. Tentunya ini adalah pandangan yang salah dan harus diluruskan. Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa ia sedang menggunjing. Bahkan ketika mereka sadar pun mereka tetap asik melanjutkannya. Hingga di televisi atau media komunikasi elektronik yang lainnya menayangkan acara khusus untuk menggunjing orang lain. Marilah kita menghentikan kebiasaan menggunjing ini agar tidak mendarah daging dan menurun pada anak cucu kita. Semoga kita diampuni dari segala dosa yang kita sengaja maupun tidak disengaja. Aamiin.

  Wasalamu'alaikum wr wb.

  ReplyDelete
 21. Trisylia Ida Pramesti
  17709251010
  S2 Pendidikan Matematika Kelas A 2017
  FILSAFAT ILMU

  Pada awal elegi ini mengandung makna bahwa ada waktu waktu mustajab untuk melantunkan do’a. Waktu-waktu diantaranya saat hujan lebat, saat diantara adzan dan khomat dan lainnya. Do’a memohon ampunan itu setiap saat dan setiap waktu haruslah diminta dan dipanjatkan karena manusia adalah tempat nya salah dan dosa.
  Adapun selanjutnya elegi berkaitan ibadah yang disukai oleh Allah yang perlu kita tunaikan yaitu membaca Al-Qur’an, terus menerus berdo’a. Selanjutnya, Berpartisipasi Dalam Melakukan Kebaikan (Memberikan Bantuan, Berpartisipasi dalam Acara-acara Keagamaan, Menghidupkan Malam-malam yang Penting, Membayar Khumus yang Diwajibkan Kepadanya sehingga Mensucikan Hartanya, Menjalankan Semua Kewajiban Dengan Penuh Perhatian, Kerajinan, dan Kecermatan, serta yang terakhitr yaitu Tidak Boleh Bergunjin.
  Dimana hal yang menarik yaitu membaca Al-Qur’an. Dinama satu-satunya buku yang tidak ada keraguan didalamnya. Saat membacanyapun ada begitu banyak kutamaannya. Mulai dari pahala, penghapusan dosa, hingga menyelamatkan dari siksa.

  ReplyDelete
 22. Maghfirah
  17709251007
  S2 Pendidikan Matematika A 2017

  Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh.
  Subhanallah. Artikel yang sangat menarik. Sesungguhnya banyak sekali amalan-amalan yang dapat kita lakukan yang dapat membawa kita ke surga. Namun ada poin yang saya baca sangat krusial, yakni ada orang yang banyak sekali amalnya namun ia dimasukkan ke dalam neraka. Sungguh orang itu dalam keadaan bangkrut, karena ketidak ikhlasannya dalam beramal dan juga masih adanya unsur riya ingin dipuji ketika ia beramal. Maka kita harus selalu berdoa, Ya Allah jauhkanlah kami darim penyakit-penyakit hati seperta riya, iri, dengki, dan sombong, sungguh kami tidak ingin menjadi orang yang bangkrut di akhirat suatu saat nanti ya Allah. Amin ya robbal Alamin.

  ReplyDelete
 23. Salmaini Safitri Syam
  17709251012
  PPs PM A 2017

  Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan di dunia ini yang dapat kita kerjakan sebagai tabungan kita besok di syurga. Apa-apa yang harus kita lakukan di dunia ini agar kita dapat menjadi ahli surga sebenarnya sudah terangkum dalam kitab suci Allah SWT. Perbanyak membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, mengerjakan apa-apa yang dicintai Allah dan meninggalkan apa-apa yang dibenci-Nya. Dan semoga dengan hati yang ikhlas dan penuh taat dalam mengerjakan ibadah-ibadah tersebut insyaallah akan diterima oleh Allah SWT. dan syurga lah yang menjadi balasannya kelak. Aamiin.

  ReplyDelete
 24. Yustine Maulina
  17709251022
  PPs Pend Mat A 2017

  Sesungguhnya bergunjing merupakan dosa besar. Tetapi seringkali manusia tanpa sadar bergunjing ketika bertemu dengan teman. Berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Haruslah kita menjaga diri dan lisan kita untuk kebaikan kita sendiri. Sesungguhnya bergunjing bak memakan bangkai sodara sendiri. Jagalah diri dari bahaya bergunjing.

  ReplyDelete
 25. Angga Kristiyajati
  17709251001
  Pps UNY P.Mat A 2017

  Terima kasih Banyak Pak Prof. Marsigit.

  Dari elegi ini, pesan yang kami dapatkan adalah jika pada dua elegi sebelumnya mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengingat dan melakasanakan dua puluh dua point penting dalam menjalani hidup yaitu Memelihara Waktu Shalat; Menghadiri Salat Berjamaah; Bertasbih dengan Tasbih Azzahra, Terutama setelah Salat; Selalu Membaca Shalawat Kepada Muhammad dan Keluarganya; Selalu Beristighfar dan Memohonkan Ampunan; Selalu Berzikir Kepada Allah Salat-salat Sunat Harian; Menyambungkan Silaturahmi Terutama Dengan Orang Tua; Menyesali Dosa; Bergaul Baik Antara Suami Isteri, Tidak Membongkar Aib Orang Beriman; Duabelas: Selalu Mulai Dengan Salam; Selalu Belajar dan Bertanya tentang Sesuatu yang tidak Diketahui; Melakukan Amar Makruf Nahi Munkar; Tidak Marah Kecuali Karena Allah; Tidak Menyia-nyiakan Waktunya untuk Sesuatu yang tidak Bermanfaat; Melakukan Salat Malam; Menjadi Teladan dalam Akhlak yang Terpuji di Rumah, di Jalan, dan di Pekerjaan; Menghadiri Majelis Zikir dan Majelis Husainiayah; Memelihara Pandangan dari Apa yang Diharamkan Allah; Memiliki Kecemburuan pada Agamanya dan Isterinya; Bagi Perempuan, Memakai Hijab Secara Sempurna, tidak Menampakkan Selembar Rambut pun dengan Sengaja dan Tidak Berhias untuk Orang Lain Selain Suaminya, maka pada elegi ini ditambah lagi delapan puin penting sehingga total ada 30 poin penting dalam menjalani kehidupan untuk menggapai syurga, kedel;apan poin pentin tersebut adalah: Memperbanyak Membaca Al-Qur’an; Terus-menerus Berdoa; Berpartisipasi Dalam Melakukan Kebaikan (Memberikan Bantuan); Berpartisipasi dalam Acara-acara Keagamaan; Menghidupkan Malam-malam yang Penting; Membayar Khumus yang Diwajibkan Kepadanya sehingga Mensucikan Hartanya; Menjalankan Semua Kewajiban Dengan Penuh Perhatian, Kerajinan; Tidak Boleh Bergunjing. Semoga kita termasuk umat yang mampu menjaga kedua puluh dua hal tersebut, dan semoga kita senantiasa berada dalam petunjuk, bimbingan dan hidayah-Nya. Amin

  ReplyDelete
 26. Mariana Ramelan
  17709251056
  S2 Pend. Matematika C 2017

  Untuk menuju ke Syurga-Nya bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak Cobaan dan rintangan yang akan meghadang, dan kita harus siap sedia untuk senantiasa teguh di Jalan-Nya. Kita juga harus senantiasa memohon ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan yang kita perbuat.
  Dengan tetap mengupayakan ibadah-ibadah antara lain ; Memperbanyak Membaca Al-Qur’an; Terus-menerus Berdoa; Berpartisipasi Dalam Melakukan Kebaikan (Memberikan Bantuan); Berpartisipasi dalam Acara-acara Keagamaan; Menghidupkan Malam-malam yang Penting; Membayar Khumus yang Diwajibkan Kepadanya sehingga Mensucikan Hartanya; Menjalankan Semua Kewajiban Dengan Penuh Perhatian, Kerajinan, dan Kecermatan; Tidak Boleh Bergunjing.
  Semoga kita termasuk Hamba yang senantiasa ditunggu di Syurganya dan Mendapatkan Ridho Allah SWT, Amiin

  ReplyDelete
 27. Tri Wulaningrum
  17701251032
  PEP S2 B

  Terimakasih Prof atas ilmu ilmu ini. Sungguh ini menjadi salah satu nikmat Allah, saya dipertemukan dengan tulisan-tulisan ini. Seperti film, berepisode, bersambung, tiada putus. Amalan-amalan menuju syurga sungguh benar-benar begitu banyaknya. Subhanallah, betapa kuasa Allah, betapa Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Peengampun, Maha Segalanya. Dia berikan petunjuk amalan-amalan yang bisa membawa kita menuju syurga-Nya yang abadi. Tinggal kita di sini, tinggal kita bagaimana akan memilih jalan. Kesempatan selalu ada, bahkan kesempatan kedua yang dikatakan kebanyakan orang tak ada, sesungguhnya itu ada hanya saja perlu usaha. Marilah kita pergunakan usia yang dikaruniakan Allah untuk berjalan di jalan yang diridhoinya. Alhamdulilah, betambah lagi pengetahuanku yang inshaallah bila diamalkan akan membawa berkah bagi kita. Maka aku catat, aku ingat, dan inshaallah mari kita jalankan amalan-amalan ini; a) Memperbanyak Membaca Al-Qur’an, b) Terus-menerus Berdoa, c) Berpartisipasi Dalam Melakukan Kebaikan (Memberikan Bantuan), d) Berpartisipasi dalam Acara-acara Keagamaan, e) Menghidupkan Malam-malam yang Penting, f) Membayar Khumus yang Diwajibkan Kepadanya sehingga Mensucikan Hartanya, g) Menjalankan Semua Kewajiban Dengan Penuh Perhatian, Kerajinan, dan Kecermatan, h) Tidak Boleh Bergunjing.

  ReplyDelete
 28. iLania Eka Andari
  17709251050
  S2 P.Mat C 2017

  Sangatlah banyak amalan-amalan yang dapat mengantarkan kita untuk masuk surga. Asalkan kita terus-menerus beribadah sesuai ajaran Alquran dan sunah Rosul, maka akan dengan mudah kita menggapai surga. Akan tetapi, dalam kehidupan ini tidak semuanya akan berjalan dengan mulus sesuai keinginan kita. Banyak halangan dan rintangan untuk menggapai surga, diantaranya adalah godaan syaitan. Oleh karena itu, kita perlu banyak-banyak membaca Alquran, banyak-banyak berdoa, dan banyak-banyak berdzikir kepada Allah SWT.

  ReplyDelete
 29. Anisa safitri
  17701251038
  PEP B

  Amalan lain yang dapat dilakukan manusia agar dapt menjadi ahli syurga adalah memperbanyak bacaan Al Quran. Al Quran sebagai pedoman hidup manusia terdapat banyak manfaatnya. Al Quran yang dibaca bersama artinya semakin dapat menumbuhkan kecintaan terhadap Allah swt. Dan tidak lupa senantiasa terus berdoa memohonkan keinginan kepada Allah swt agar apa yang diinginkan dapat segera terkabul. Senantiasa berbagi kepada sesama. Membantu orang-orang yang membutuhkan dengan bersedekah dan beramal. Berpartisipasi saat saudara lain terkena musibah (banjir, tanah longsor) dengan harta yang dimiliki maupun bantuan fisik. Menghadiri acara keagamaan dan majelis ilmu. Allah menyukai orang-orang yang berkumpul dalam melakukan kebaikan.

  ReplyDelete
 30. Nama : Kartika Pramudita
  Nim : 17701251021
  Kelas : PEP B (S2)

  Terima kasih Pak
  Dalam setiap langkah perjalanan manusia hendanya selalu melakukan perbuatan dengan ikhlas karena Allah SWT. Kebaikan yang dilakukan bukan karena Allah justru akan sia-sia. Sehingga keikhlasan harus selalu diusahakan untuk dicapai. Agar keikhlasan tercapai maka dalam hidup ini hendaknya menghindari adanya kesombongan, karena kesombongan akan menghancurkan semuanya. Selalu melakukan refleksi diri agar dapat mengerti akan kesalahan dan kekurangan yang dilakukan kemudian berusaha menggapai syarat-syarat program masuk syurga.
  Selain itu, hal yang sulit dihindari adalah menggunjing orang. Tidak menggunjing orang juga adalah salah satu syarat program masuk syurga. Sebagai manusia yang terkadang melakukan kekhilafan, untuk menghindari diri dari menggunjing orang hendaknya dengan tidak meluangkan waktu banyak untuk bertemu orang lain apabila tanpa ada kepentingan tertentu. Semoga kita semua dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dapat menjalankan perintah Allah. Aamiin.

  ReplyDelete
 31. Gina Sasmita Pratama
  17709251003
  S2 P.Mat A 2017

  Sesuai dengan judulnya, elegi ini melanjutkan pesan tentang hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk meraih surga dan ridho Allah SWT. Sungguh beruntung jika seseorang bisa melaksanakan semua 30 pesan tersebut. Implikasinya, hati senantiasa akan selalu tenang, merasa dekat dengan Allah SWT, dan terhindar dari terlalu mencintai dunia. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari dengan selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

  ReplyDelete
 32. Dimas Candra Saputra, S.Pd.
  PPs PMA 2017
  17709251005

  Assalamualaikum prof,
  Surga merupakan janji Allah SWT yang diperuntukkan bagi orang-orang muslim yang taat kepada-Nya. Untuk menggapainya tentu tidak akan mudah. Meski begitu, terdapat banyak sekali amalan-amalan yang dapat kita lakukan, diantara seperti yang ada di dalam elegi ritual ikhlas 28-30 ini. Amalan-amalan tersebut bukan merupakan amalan yang hanya cukup dilakukan satu kali kemudian selesai, tetapi harus dilakukan secara istiqomah dan ikhlas. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menggapai surga Allah SWT. Aamiin.

  ReplyDelete
 33. Sofi Saifiyah
  17701251033
  S2 PEP B

  Alhamdulillah pada tasyakuran ketiga ini doanya lebih khidmat dan lebih mendalam lagi dengan dipimpin oleh seorang kiyai. Saya mencoba berpendapat mengenai proyeksi syurga pada poin ke duapuluh sembilan yaitu “menjalankan semua kewajiban dengan penuh perhatian, kerajinan, dan kecermatan”. Saya rasa ini kunci penting untuk menjalankan semua proyeksi selain dari ikhlas. Dengan menjalankan semuanya secara rutin, rajin, dan disiplin, insya Allah semuanya bisa dijalankan dengan mudah dan istiqomah. Tetapi entah kenapa ada kesedihan yang mendlam begitu mengetahui bahwa tasyakuan ini adalah tasyakuran yang terakhir, semoga Allah memberikan kesempatan yang berikutnya untuk dapat berkumpul dalam acara yang insya Allah diRidhoi oleh Nya.

  ReplyDelete
 34. Nama: Hendrawansyah
  NIM: 17701251030
  S2 PEP 2017 Kelas B

  Assalamualaikum wr wb.

  Terimakasih banyak Pak prof
  Qur’an surah Al-baqoroh ayat 2” Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”.Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia.Elegi di atas, menganjurkan kita untuk membaca Al-quran dan mengamalkannya.Al-qur'an adalah kitab suci yang terjaga keasliannya dan tak ada yang dapat merubahnya.

  Jangan berhenti untuk melakukan amal kebaikan sekecil apapun itu.Amal yang kecil jika dilakukan secara terus menerus akan menjadi banyak dan itu lebih baik.Karena yang Allah lihat bukan seberapa besar amalan kita tapi seberapa ikhlas diri kita dalam melakukan amalan tersebut.

  ReplyDelete
 35. Auliaul Fitrah Samsuddin
  17709251013
  PPs P.Mat A 2017

  Terima kasih atas sharingnya, Prof. Dari nasihat-nasihat yang tercantum di ketiga elegi tasyakuran, saya mengambil kesimpulan bahwa untuk mendapatkan surga Allah, kita harus memperbanyak amalan-amalan selama kita hidup di dunia. Tidak hanya melakukan amalan, kita juga harus menghindari sebisa mungkin perbuatan-perbuatan yang hanya mendatangkan dosa bagi kita, seperti menggunjing orang lain. Betapa buruknya perilaku ini sampai Rasulullah SAW menyamakan orang yang suka menggunjing dengan orang yang memakan daging saudara sendiri.

  ReplyDelete
 36. Ulivia Isnawati Kusuma
  17709251015
  PPs Pend Mat A 2017

  Pada elegi ritual ikhlas ini menunjukkan dengan mengunakan hati yang ikhlas dalam segala kegiatan, maka kita akan mendapat keuntungan yang besar. Sebaliknya apabila kita tidak menggunakan hati yang ikhlas, maka akan ada akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu sebaiknya kita menggunakan hati yang ikhlas dalam menjalani kehidupan, selalu berbuat positif, menghindari hal yang negatif, dan dapat mengambil hikmah dari setiap elegi-elegi yang kita baca, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik.

  ReplyDelete
 37. I Nyoman Indhi Wiradika
  17701251023
  PEP B

  Keikhlasan merupakan pondasi dari setiap laku manusia. Sebesar apapun amal yang telah dilakukan jika pondasinya tidak kuat maka akan roboh juga amal tersebut. Sesungguhnya Tuhan mampu melihat apa yang tak dilihat oleh manusia pada umumnya. Segala laku penuh kepura-puraan, kepalsuan, dan kelicikan mungkin dapat dikemas sebagai tipu daya manusia lainnya. Namun, di mata Tuhan segala sifat-sifat buruk tersebut sangat jelas dilihat dan harus dipertanggungjawabkan.

  ReplyDelete
 38. Aristiawan
  17701251025
  PEP 2017 B

  Salah satu amalan dalam proyek surga ketiga ini adalah membaca Al Quran. Al Quran adalah pedoman hidup bagi umat islam. Ia adalah surat cinta dari Allah yang diturunkan melalui Rasulullah. Melalui bacaan Al Quran ini pula seorang sahabat yang agung masuk islam, yaitu Umar bin Khattab. Maka tak heran jika dikatakan bahwa Al Quran merupakan mukjizat terbesar bagi kaum muslim. Membacanya membawa ketentraman dalam hati. Namun kewajiban kita tidak sekedar membacanya, namun juga mengamalkan pelajaran-pelajaran yang terkandung didalamnya.

  ReplyDelete
 39. Dewi Saputri
  17701251036
  PEP B S2

  Assalamu'alaikum Wr. Wb

  "Berpartisipasi Dalam Melakukan Kebaikan (Memberikan Bantuan)". Bentuk amal sholeh yang sepatutnya memang harus dilakukan oleh setiap orang. Tetapi disinilah trkadang masih banyak orang yang melakukan amal sholeh bukan untuk diniat kan karena Allah tetapi masih ada unsur riya' didalamnya. Menurut saya suatu amalan yang mudah dikerjakan, tetapi suatu amalan yang susah didapatkan dari hati yang bersih dihadapan Allah. Terimaksih pak, elegi proyek syurga dari satu,dua dan tiga pastinya membuat setiap orang yang membaca akan perlahan-lahan membangun proyek syurganya sendiri-sendiri. Aamiin.

  ReplyDelete
 40. Kartika Kirana
  17701251039
  PEP S2 B

  Sungguh tidak mudahlah jalan yang harus ditempuh untuk menggapai ikhlas ini, berliku-liku dan terjal. Namun saya percaya, demikianlah seharusnya. Allah ingin mengenal kita, juga seberapa jauh kita bertahan melakukannya. Semoga tak lelah kita untuk terus berupaya menggapai ritual ikhlas ini.

  ReplyDelete
 41. Isoka Amanah Kurnia
  17709251051
  S2 Pendidikan Matematika 2017 Kelas C

  Amal yang setinggi gunung apabila dilaksanakan tidak semat-mata karena Allah SWT adalah sia-sia. Inilah mengapa niat termasuk pada setiap rukun beribadah dalam Islam. Posisi niat adalah langkah awal munculnya kerendahan diri di hadapan Allah. Saat kita berniat ingin melakukan ibadah karena ingin menghaap Ridha Allah, maka Allah menyambut dengan senang dan menempatkan kita pada jarak yang sangat dekat dengannya. Namun apabila niat di dalam hati kita tidak semata-mata karena Allah SWT, maka kita hanya akan menumpuk dosa. Perkara hati memang lebih rumit dari apa yang kita duga, karena jauh di dasar hati hanya Allah yang tahu bagaimana niat kita.

  ReplyDelete
 42. Uswatun Hasanah
  17701251022
  S2 PEP B

  Ikut terhenyuh dalam doa-doa yang dihaturkan. Sebaik-baik amal kebaikan adalah saat Allah bersemayam di dalamnya. Inilah pentingnya niat lillaahi ta'aalaa. Bentuk kenikmatan yang dirasakan oleh manusia juga berbeda-beda. Saya semakin menyadari begitu pentingnya mengisi pikiran dengan dimensi spiritual. Setinggi-tinggi penggapaian manusia pada dimensi kehidupan terletak pada dimensi spiritualnya. Saya juga meyakini bahwa Allah tidak pernah luput melihat gerak-gerik hamba-Nya.

  ReplyDelete
 43. Rahma Hayati
  17709251016
  Pascasarjana PM A 2017

  Assalamualaikum wr.wb

  Terima kasih Pak Prof, atas kelanjutan elegi dari dua elegi sebelumnya. Melalui elegi ini saya kembali belajar mengenai amalan-amalan yang dapat kita lakukan di dunia dalam rangka menuju syurganya Allah SWT. Dan dapat dimpulkan berdasarkan dua elegi sebelumnya hingga elegi ini, sangat banyak penjelasan dari ikhtiar yang kiranya harus kita laksanakan dengan ikhlas semata-mata karena Alllah SWT sebagai tabungan kita di akhirat nanti. Untuk itu, perbanyaklah ibadah dan memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala dosa. Semoga kita semua dapat berkumpul di syurga nanti, aamiin...

  ReplyDelete
 44. indah purnama sari
  17701250135
  PEP B 2017

  Elegi ini mengantarkan kita cara-cara dalam menggapai surgaNya. sungguh sangat beruntung orang-orang yang dapat mengerjakan sesmua nya. sehingga tidak hanya surga yang diapatkan melainkan juga ketenangan dalam pikiran dan hati dan kenyamanan hidup didunia karena selalu bisa bersyukur.

  ReplyDelete
 45. Junisnto
  17709251065
  PM C

  Dari elegi ini, saya menjadi lebih mengerti tentang keutamaan membaca Al-Quran bagi umat muslim. Dalam sabda Rasulullah tersebut, disebutkan bahwa membaca Al-Quran bisa menghapus dosa, melindungi dari api neraka dan menyelamatkan dari siksa. Bagi yang rajin membaca Al-Quran, Al-Quran juga akan menjadi saksi dan pembela tatkala di hari akhir nanti ketika dihisab. Pahala kebaikan juga Allah berikan kepada setiap pembaca di setiap hurufnya.

  ReplyDelete
 46. Hari Pratikno
  17709251032
  Pendidikan Matematika S2 (Kelas B)

  Alhamdulillah menjadi tahu banyak cara-cara untuk menggapai surga. Salah satunya dengan membaca Alquran, maka dosa kita bisa terhapus. Betapa besar Rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang berdosa, karena banyak jalan yang disediakan Allah untuk menghapus dosa tersebut. Membaca al quran akan membuat hati kita tenang, kalau hati tenang maka pikiran akan jernih, jika pikiran jernih maka perilaku akan baik, jika perilaku baik maka akan menjadi orang yang berakhlak terpuji dan jaminannya adalah syurga.

  ReplyDelete
 47. Bulan Nuri
  17709251028
  PPs PM B 2017

  Salah satu cara bersyukur selanjutnya adalah dengan tidak menggunjing. Menggunjing berarti tidak mensyukuri nikmat mulut dan lisan yang telah Allah ciptakan, maka dengan tidak bergunjing berarti kita mensyukuri apa yang telah Allah ciptakan, melalui penggunaan secara benar. Namun untuk berhenti menggunjing bukanlah hal mudah, walaupun menggunjing telah jelas dosanya sangat besar, tapi juga masih sering dilakukan. Hal ini dikarenakan manusia terlalu sibuk mengurus dan melihat kesalahan orang lain, tapi lupa melihat kesalahan diri sendiri. Semoga kita dijauhi dari dosa-dosa yang demikian. Amin.

  Demikian, terimakasih

  ReplyDelete
 48. Pangestika Nur Afnia
  PEP B- S2
  17701251037

  Terimakasih Prof untuk tiga elegi tasyakuran spiritual ini, bertambah ilmu saya untuk menggapai surgaNya. Dari kedelapan cara menggapai surga dalam elegi ini, saya seperti diingatkan kembali untuk rutin membaca Al Quran. Saya sering beralasan dengan diri sendiri bahwa kesibukan yang sekarang dilakukan membuat saya tidak sempat lagi mengaji kitab suci. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah saya yang tidak menyempatkan atau bahkan tidak memprioritaskan membaca Al Quran. Sekali lagi terima kasih untuk tulisan ilmu yang telah Prof bagikan.

  ReplyDelete
 49. Andi Gusmaulia Eka Putri
  17709251009
  PPs PM A 2017
  Bergunjing adalah membicarakan aib, keburukan atau menjelek-jelekkan seseorang yang tidak disukai saat ia tidak berada disekitar kita dengan orang lain, perbuatan ini merupakan dosa besar yang bisa mendatangkan fitnah bagi orang lain. Bergunjing adalah perbuatan yang harus dihindari, sebab Allah menyamakan perbuatan bergunjing itu dengan memakan daging saudaranya yang telah mati. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita menjaga diri kita untuk terhindar dari perbuatan tercela tersebut.

  ReplyDelete
 50. Arina Husna Zaini
  PEP S2 B
  17701251024
  Assalamualaikum Wr.Wb

  Do’a memiliki power yang kuat dalam kehidupan kita, tanpa doa kepada Allah SWT maka usaha kita seakan-akan belum lengkap. Setiap orang berhak untuk berdoa, namun tentang terkabulnya doa, kita tidak pernah tau. Oleh karena itu kita berdoa berjamaah , diutamanakn di pinpin oleh orang yang dipandang ‘alim, karena orang alim yang sedikit maksiatnya dapat menjadi wasilh terkabulnya doa. dan dalam elegi iklas kali ini doa dipimpin oleh bapak kyai musyidin. Selain itu, dalam silaturahmi ketiga ini dilanjutkan berbagai amaliyah-amaliyah serta berbagai hal yang harus dijauhi oleh manusia untuk menuju ridho Allah SWT seperti memperbanyak Al-Quran, terus menerus berdoa, berpartisipasi dalam melaksanakan kebaikan. Beribadah tidak hanya hubungan kita dengan Allah, namun, beribadah juga dengan menjaga hubungan baik dengan teman , memberikan manfaat dan tidak merugikannya. Terima Kasih.

  ReplyDelete
 51. Riandika Ratnasari
  17709251043
  PPs PM B

  Eligi ini mengingatkan kita bahwa untuk menggapai surga Tuhan diperlukan usaha. Usaha yang daat dan harus dilakukam manusia adalah berdoa, berbuat baik, dan membaca kitab suci. Kita suci dibuat untuk menuntun manusia agar sesuai dengan ajaran Tuhan. Kitab suci adalah panutan bagi manusia di dalam perbuatannya di bumi. Selain itu, yang perlu diingat dan dilaksanakan adalah tanggunga jawab dan kewajiban kita didalam melaksakan segala perintah Tuhan yang sudah tertulis di kitab suci.

  ReplyDelete
 52. Nama : Dyah Ayu Fitriana
  NIM : 17701251028
  Kelas : PEP B S2

  Bismillah
  Setiap membaca proyek ini, tak sengaja saya pun terus berdo’a oga kita semua dapat mencapai surganya Allah dengan usaha yang sudah kita wujudkan di dunia ini. Semua yang sudah kita kerjakan di dunia ini, tentu ada balasan dari Allah. sekecil apapun amalan kita akan menjadi pertimbangan Allah dalam memberikan tempat kita di akhirat nanti. Sudah jelas, pedoman kita di dunia ini adalah Al Qur’an beserta hadist yang sudah jelas diturunkan kepada kita. Lantas mengapa kita masih meragukannya? Bukannya di dunia ini hanya sementara? Marilah kita berjuang untuk mewujudkan proyek ini. Semoga Allah memberikan tempat yang indah (surga) kepada kita besok di akhirat. Amiin.

  ReplyDelete
 53. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 54. Muhammad Sabri
  17701251034
  S2 PEP B

  Orang yang menggungjing sahabatnya ataupun oarang yang dia kenal, seolah-olah memakan bangkai orang yang di gunjing tersebut. Allah SWT Berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” [Q.S. Al Hujuraat 12].

  ReplyDelete
 55. Anisa Safitri
  17701251038
  PEP B

  Melaksanakan semua perintah-Nya dengan penuh kesungguhan, rajin, dan cermat. Ikhlas dan tawakal kepada Allah swt. Allah swt tidak menyukai orang-orang yang senang bergunjing. Karena sejatinya dalam bergunjing itu terdapat banyak dosa yang mengintai. Membicarakan maupun mendengarkan gunjingan yang tidak baik sama halnya menimbun dosa. Oleh karenanya menghindar dari perbuatan menggunjing orang lain akan lebih baik. Itulah beberapa amalan yang telah dijabarkan dan dapat dilakukan manusia sebagai bekal menuju syurga Allah swt. Semoga dapat menjadi salah satu manusia pilihan Allah swt yang dapat menikmati indahnya syurga. Amin.

  ReplyDelete
 56. Devi Nofriyanti
  17709251041
  PPS P.Mat B 2017

  Elegi ini menyempurnakan 2 elegi sebelumnya terkait proyek surga. Ternyata ada banyak hal yang menjadi tangga penghubung kita ke surga. Dari 30 yang termuat ditulisan ini semoga dapat kita laksanakan/sempurnakan satu persatu. Semoga Allah meridhoi langkah kita untuk menjadi hamba-Nya yang lebih baik. Aamiin

  ReplyDelete
 57. Sesungguhnya manusia di bumi tujuannya adalah menjadi seorang ahli surge. Namun terkadang di perjalanan dalam menggapai ahli surge manusia terkadang enggan untuk menjalankan kewajiban apa saja yang harus dilakukan sebagai manusia yang menggapai ahli surga. Manusia lupa untuk berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjadi seorang ahli surga. Semoga kita semua bisa menjadi salah-satu dari ahli surga tersebut.


  Nama : Frenti Ambaranti
  NIM : 17709251034
  Kelas : S2 Pendidikan Matematika B

  ReplyDelete
 58. Sesungguhnya manusia di bumi tujuannya adalah menjadi seorang ahli surge. Namun terkadang di perjalanan dalam menggapai ahli surge manusia terkadang enggan untuk menjalankan kewajiban apa saja yang harus dilakukan sebagai manusia yang menggapai ahli surga. Manusia lupa untuk berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjadi seorang ahli surga. Semoga kita semua bisa menjadi salah-satu dari ahli surga tersebut.


  Nama : Frenti Ambaranti
  NIM : 17709251034
  Kelas : S2 Pendidikan Matematika B

  ReplyDelete
 59. Nama : Rosyita Anindyarini
  NIM : 17701251031
  Kelas : PEP B S2 2017

  Saling berpegangan eratlah kawan, karena proyek menuju surga ada beribu cara dan banyak rintangannya. Ada banyak sekali kegiatan di dunia ini yang dapat kita kerjakan sbagai tabungan kita kelak di akhirat, sehingga ayo kita perbanyak membca Al Quran, berdoa tiada henti, selalu melakukan kebaikan, berkontribusi dalam acara keagamaan, menghidupkan malam-malam yang penting, mengeluarkan zakat/ infaq/ shodaqoh, melakukan kewajiban dengan penuh perhatian dan ketulusan, mengurangi atau bahkan menghindari kegiatan ghibah, dan masih banyak lagi. Yang terpenting adalah, niatkan dahulu dalam hati segala perbuatan baik ini hanya untuk memperoleh keridhoan dan keberkahan dari Allah. Semoga kita termasuk hamba-hambaNya yang istiqomah dijalanNya, amin, Wallahu’alam bishowab.

  ReplyDelete
 60. Gamarina Isti R
  17709251036
  Pendidkan Matematika Kelas B (Pascasarjana)

  Langkah demi langkah merupakan salah satu cara seseornag untuk mencapai tujuannya. Saat menuju tujuan tersebut tentu saja dia akan menghadapi dan berpapasan dengan segala hal yang mungkin saja dapat menjadi penghalang ataupun dapat menjadi pemberi manfaat bagi diri kita. Hal ini sama saja saat seornag manusia ingin masuk surga maka dibutuhkan usaha dengan menapaki langkah-langkah menuju tempat terindah tersebut. Oleh karena itu langkah-langkah ini disertai dengan keikhlasan sebagai cara kita dalam mencintai Allah.

  ReplyDelete
 61. Nama : Mirza Ibdaur Rozien
  NIM : 17709251064
  Kelas : Pascasarjana Pendidikan Matematika C

  BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
  Fenomena yang terjadi di kalangan manusia, entah itu tua atau muda, mereka mengalami kebobrokan dalam membaca al-quran. Dalam sehari, mereka mampu membaca status 3 jam full namun mereka tak sanggup lagi untuk membaca al quran dalam waktu kurang dari 30 menit. Sekarang ini mereka lebih fasih dengan bahwasa gaul atau yang kita sebut dengan bahasa Alay. Oleh karena itu, kemrosotan ini sangatlah berdampak pada kemampuan mereka dalam membaca al quran. Semoga anak cucu kita senantiasa dilindungi untuk menjaga al quran dalam diri mereka. Aaamiiin
  TAMMA BIHAMDILLAH

  ReplyDelete
 62. Arung Mega Ratna
  17709251049
  PPs PMC 2017


  8 perkara yang dapat dilakukan demi menggapai syurga yang kekal dan abadi dan dapat bertemu dengan Rasullullah SAW dan bersanding dengan Alloh SWT. 8 perkara tersebut adalah: dua puluh tiga: Memperbanyak Membaca Al-Qur’an, dua puluh empat: Terus-menerus Berdoa, dua puluh lima: Berpartisipasi Dalam Melakukan Kebaikan (Memberikan Bantuan), dua puluh enam: Berpartisipasi dalam Acara-acara Keagamaan, dua puluh tujuh: Menghidupkan Malam-malam yang Penting, dua puluh delapan: Membayar Khumus yang Diwajibkan Kepadanya sehingga Mensucikan Hartanya, dua puluh sembilan: Menjalankan Semua Kewajiban Dengan Penuh Perhatian, Kerajinan, dan Kecermatan, tiga puluh: Tidak Boleh Bergunjing.

  ReplyDelete
 63. Luthfi Nur Azizah
  17709251002
  PPS P.Mat A

  Terima kasih Prof. untuk elegi tasyakuran 3 (proyek syurga). Elegi ini semakin melengkapi hal-hal yang dapat kita lakukan selagi masih di dunia agar kelak di akhirat mendapatkan syurgaNya Allah SWT. Dari sekian banyak cara untuk mengapai surga Allah SWT semoga saya dapat mengamalkan semuanya. Aamiin aamiin Tidak cukup sepeti itu kita juga harus senantiasa membantu saudara kita yang kesulitan karena untuk mengapai surga Allah SWT tidak cukup hanya beribadah namun senantiasa bersilaturahmi, menolong, serta berhubungan baik dengan sesama manusia.

  ReplyDelete
 64. Rahma Dewi Indrayanti
  17709251038
  PPS Pendidikan Matematika Kelas B

  Al-Qur`an adalah tuntunan hidup. Hidup baik dan tenang adalah impian setiap manusia. Dengan mengamalkan kebaikan-kebaikan dalam Al-Qur`an manusia akan dapat hidup dengan baik dan tenang. Banyak manfaat yang didapat saat seseorang membaca Al-Qur`an, yaitu: meningkatkan kimanan dan ketaqwaan, menjadi bahan renungan, menjadi pengingat akan kebesaran Allah, menjadi semua pedoman dalam hidup, menjadi amal salih, dan dapat menjadi motivasi. Jadi, dengan meluangkan banyak waktu untuk membaca akan dapat mengantarkan kita menuju hidup yang lebih baik dan mendapatkan kunci syurga.

  ReplyDelete
 65. Ilma Rizki Nur Afifah
  17709251020
  P. Mat A S2 UNY

  Poin tigapuluh menyatakan larangan bergunjing, yaitu Rasulullah bersabda:”Sucikan pendengaran kamu dari mendengarkan pergunjingan, karena yang berbicara dan yang mendengar bersekutu dalam dosa”. Diriwayatkan dalam banyak hadis bahwa siksa kubur disebabkan oleh Namimah, pergunjingan, dan dusta. Diriwayatkan juga bahwa kalau seorang mukmin mendengar saudaranya yang dipergunjingkan tetapi ia tidak mebelanya, maka ia sudah menghianati Allah dan Rasul-Nya.
  Sepertinya bergunjing merupakan suatu rutinitas terutama bagi kaum perempuan, padahal menjaga lidah dari perkataan yang menyakitkan dan kotor itu perlu. Oleh karena itu, manusia perlu menjaga keselamatan lidah agar selamat dari api neraka.
  Selain itu, bergunjing juga akan membuang waktu/kesempatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Waktu yang seharusnya untuk berbuat kebaikan, malah disia-siakan hanya untuk menggunjing kejelekan orang lain. Kita hendaknya saling instropeksi diri bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing masing.

  ReplyDelete
 66. Firman Indra Pamungkas
  17709251048
  S2 Pendidikan Matematika 2017 Kelas C
  Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh

  Ada banyak hal yang bisa kita usahakan untuk mendapatkan surga. Semua orang tentu menginginkan surga sebagai tempat tinggal diakhirat nanti. Allah sudah memberikan jalan dan cara – cara yang dapat ditempuh oleh manusia untuk mendapatkan surga. Surga adalah bagi orang yang mau dan berkomitmen untuk beribadah kepada Allah. Beribadah tidak melulu berdiam seorang diri, diam, berdzikir dan sholat. Perbuatan baik yang diniatkan dengan baik pu termasuk ibadah.

  ReplyDelete
 67. Nama: Dian Andarwati
  NIM: 17709251063
  Kelas: Pendidikan Matematika (S2) Kelas C

  Assalamu'alaikum. Terimakasih Prof. Marsigit telah mengingatkan perihal amalan-amalan dan larangan apa saja yang harus dilaksanakan untuk menggapai surga. Sebagai seorang wanita, apalagi dengan budaya yang ada seperti sekarang, gossip dianggap sesuatu yang wajar bahkan dibenarkan. Rasulullah pernah berkata bahwa ‘Apabila benar apa yang kamu bicarakan itu tentang dirinya, maka berarti kamu telah menggibahnya (menggunjingnya). Namun apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah menfitnahnya (menuduh tanpa bukti).’ Ghibah dan menfitnah sama-sama diharamkan. Namun untuk ghibah dibolehkan jika ada tujuan yang syar’i yaitu dibolehkan dalam enam keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi.

  ReplyDelete
 68. Elsa Susanti
  17709251024
  S2 Pendidikan Matematika 2017 Kelas B

  Banyak jalan menuju rumah sepertinya bukan hanya sesuai untuk mengobarkan semangat dalam menggapai suatu target namun juga dapat diartikan dalam hal ibadah kepada Tuhan YME. Bahwa Tuhan membukakan jalan seluas-luasnya dalam beribadah kepada-Nya. Hal yang terlihat kecilpun seperti senyum adalah bagian dari ibadah. Semoga kita adalah bagian dari orang-orang yang memanfaatkan jalan itu sebaik-baiknya.

  ReplyDelete
 69. Muhammad Kamaluddin
  P. Mat B PPs 2017
  17709251027

  Allah memberikan jalan yang sangat luas kepada kita untuk dapat menuju surga. Banyak hal-hal yang ringan dilakukan namun memiliki nilai amalan yang besar yang dapat menjadi penghantar kita menuju surga. Diantaranya adalah dzikir dan doa, bahkan yang dilakukan dalam hati sekalipun. Allah juga tidak menuntut kita melakukan hal-hal yang sifatnya mahal, ternyata tiket surga itu dapat diperoleh dengan murah, misalnya dengan selalu membiasa kan diri membaca Al Qur’an, menghadiri majlis-majlis ilmu dan dzikir, ringan dalam melakukan kebaikan, menghidupkan malam-malam dengan sholat dan dzikir, dsb. Tidak harus mahal, yang terpenting adalah kita melakukannya dengan niat yang tulus ikhlas hanya mengharap ridha Allah, dan beristiqomah dalam menjalankannya.

  ReplyDelete
 70. Dheni Nugroho
  17709251023
  Pendidikan Matematika

  Seperti pada postingan sebelumya terdapat amalan-amalan dalam menggapai syurga dan sekalius sebagai sesi yang terakhir. Yaitu: memperbanyak membaca Al-Qur’an, terus menerus berdoa, berpartisipasidalam melakkan kebaikan, berpartisipasi dalam acara-acara keagamaan, menghidupkan malam-malam yang penting, membayar khumus aar mensucikan harta, menjalankan semua kewajiban dengan penuh perhatian kerajinan dan kecermatan, serta tidak boleh bergunjing.

  ReplyDelete
 71. 17709251011
  Pend. Matematika A 2017

  Terimakasih bapak atas 3 sesi artikel yang memuat amalan-amalan yang dapat kita terapkan agar dapat meningkatkan kualitas diri menjadi semakin taat dan menjadi hamba yang penuh harap akan Ridho Allah SWT. Setelah mengetahui dan mengamalkan semoga kita juga diberi kemudahan untuk istiqomah. Karena bahkan setiap tarikan nafas kita yang diiringi dzikir akan menjadi doa yang InsyaAllah menjanjikan surga, apalagi amalam-amalan yang nyata lainnya.Hal yang paling penting adalah melakukannya dengna ikhlas, karena keringat yang keluar tanpa keikhlasan pun hanya akan memunculkan lelah.

  ReplyDelete
 72. Insan A N/PPs PmC 2017/17709251052
  Alhamdulillah, luar biasa dalam tasyakuran ketiga ini, banyak amalan soleh yang perlu kta lakukan dan laksanakan. Berdoa adalah salah satu amalannya, dengan berdoa kita akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Semoga dengan doa dan keihklasan ibadah kita dapat menjadi proyek yag berhasil di surge kelak. Aamiin.

  ReplyDelete
 73. Latifah Fitriasari
  PM C

  Pemilihan amalan unggulan sesuai kondisi dan karakter diri kita dapat membuat upaya kita meraih surga menjadi aktifitas yang indah. Kita mesti berlomba-lomba untuk mendapatkan surga itu. Secara umum banyak sekali amalan-amalan surgawi yang dapat kita lakukan, tanpa membedakan jenis kelamin, apakah perempuan ataupun pria. Dan ternyata memang banyak hal kebaikan yang dapat kita lakukan sesuai kemampuan kita, itu berarti banyak jalan untuk menuju surga. Agar Masuk Surga Salah satu upaya penting yang harus kita lakukan untuk meraih nikmat surga, ialah dengan berdoa dan berusaha.

  ReplyDelete
 74. Nur Dwi Laili Kurniawati
  17709251059
  PMC

  Al Quran akan menjadi salah satu penolong kita di hari akhir kelak. Maka dari itu, sedari di dunia kita harus senantiasa menjadikan Al Quran sebagai pedoman kita, sebagai teman kita. Jangan sampai kita mampu membaca berita, buku pelajaran, novel, tetapi kita abai membaca Al Quran. Jangan sampai Al Quran yang kita miliki hanya menjadi hiasan di rumah kita. Semoga kita senantiasa dimudahkan untuk membaca, menghafal, memahami, dan menerapkan Al Quran dalam hidup kita.

  ReplyDelete
 75. Maghfirah
  17709251007
  S2 Pendidikan Matematika A 2017

  Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh
  Sungguh tragis nasib seseorang yang banyak berbuat amal namun pada akhirnya tergelincir di akhir hayatnya. Naudzubillahimindzalik. Mari kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua dapat meninggalkan dunia ini dengan cara yang khusnul khotimah. Sehingga amalan dan pahala-pahala yng telah kita buat selama hidup di dunia ini tidak hangus dihadapan Allah SWT, mempernbanyak dzikir kepada Allah akan memudahkan kita dalam menuju alam akhirat sehingga kita bisa meninggalkan dunia ini dengan khusnul khotimah. Amin ya robbal alamin.

  ReplyDelete
 76. Metia Novianti
  17709251021
  PPs P.Mat A

  Elegi ini merupakan kelanjutan dari 2 elegi Prof. sebelumnya tentang proyek syurga. Telah genap 30 cara yang diungkapkan oleh Ustad Jalaluddin Rakhmat. Tiga puluh cara yang dapat membantu kita menuju surga tersebut jika dapat kita lakukan dengan baik dan sungguh-sungguh semoga saja akan membantu kita di akhirat kelak. Terima kasih Prof. untuk rangkaian proyek syurga yang semoga dapat membantu dan semakin menyadarkan kami untuk terus melakukan cara-cara yang telah dipaparkan dari elegi-elegi tersebut.

  ReplyDelete
 77. Novita Ayu Dewanti
  17709251053
  S2 PMat C 2017

  Bismillah
  Banyak amalan yang mampu mengantarkan kita ke syurga. Dengan sikap ikhlas dan hanya semata mengharap ridha Tuhan, maka inshaAllah mampu mengantarkan kita menuju negeri syurga. Salah satu amalan yag dapat dilakukan adalah memperbanyak membaca Al Quran. Dengan memperbanyak membaca Al Quran dan mentadaburinya, inshaAllah mampu menghapus dias dan melindungi diri dari neraka serta menyeleamarkan dari siksa. Semoga dengan kita belajar ikhlas unutk mempelajari Allah dapat membuahkan hasil yang dapat mengantarkan kita ke syurga. aamiin

  ReplyDelete
 78. Fitri Ni'matul Maslahah
  17709251058
  PPs PM C

  Membaca al-Quran ialah ibadah yang dapat dilakukan oleh siapa saja, pahala orang yang membaca al-quran ialah satu huruf dibalas dengan sepuluh kebaikan. ambil contoh ayat "alif-laam-miim" dalam awal surat al-baqara jika dibaca kita tidak hanya mendapatkan sepuluh kebaikn, melainkan alif sepuluh kebaikan, lam sepuluh kebaikan, mim sepuluh kebaikan. Subhanallah walkhamdulillah banyak cara agar kita dapat menuju Allah dan mendapatkan keridhaanNya. Wallahu a'lam

  ReplyDelete
 79. Fitri Ni'matul Maslahah
  17709251058
  PPs PM C

  Konsep mengulang-ulang doa yang telah kita panjatkan ialah salah satu upaya yang kita lakukan untuk dapat mendekati Allah sedekat-dekatnya dan yang lebih penting lagi aialah kit tidak tahu dari mulut siapa doa akan dikabulkan dan doa kapan yang akan diijabah, oleh karena itu kita seharusnya tidak lelah untuk berdoa, seperti Allah yang tidak jenuh kita menengadahkan tangan dan meminta, Wallahu a'lam

  ReplyDelete
 80. Muh Wildanul Firdaus
  17709251047
  PPs PMat C

  Segala perbuatan di dunia akan berdampak di akhirat. Jika di dunia banyak melakukan kebaikan akan memudahkan untuk masuk surga. Memanfaatkan ibadah dan melaksanakan perintah Allah dengan membaca Alquran dan perbanyak solat malam. Membaca Alquran dengan memahami artinya dan mengamalkannya dalam perbuatan itulah lebih baik. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak amal di dunia untuk bekal di akhirat nanti.

  ReplyDelete
 81. Vidiya Rachmawati
  17709251019
  PM A

  Lisan ini memang banyak sekali manfaatnya. Kita dapat berbicara, bercerita, bernyanyi dan sebagainya. Memang sudah semestinya lisan ini digunakan untuk berbicara. Tetapi bagaimana jika berbicara untuk membicarakan keburukan orang lain? Ya, menggunjing. Bolehkah kita menggunjing? Sunggung Allah melarangnya. Hendaknya kita menjaga dengan sebaik-baiknya lisan kita agar tidak pernah hati kita terkotori dengan perilaku menggunjung. Agar kita dibukakan oleh Allah pintu surgaNya.

  ReplyDelete
 82. Ramayanti Agustianingsih
  17709251045
  PPs PMat C 2017

  Assalamualaikum, wr.wb.
  Menabung tidak hanya dalam materi, namun menabung juga bisa dalam amal ibadah. Tabungan materi tidak akan dibawa ketika di akhirat nanti maka Tabungan yang sesunggguhnya adalah tabungan kita untuk kehidupan setelah hidup. Maka tabungan ini harus kita isi dengan memperbanyak, mengintenskan ibadah dan perbuatan baik.
  Wassalamualaikum, wr.wb.

  ReplyDelete
 83. Ilania Eka Andari
  17709251050
  S2 pmat c 207

  Poin 24 menunjukan bahwa terus-menerus berdoa itu penting. Jangan berputus asa dalam berdoa. Perbanyak doa, berdoa dikala sempit maupun lapang. Dan juga jangan lupakan adab-adab dalam berdoa. Sungguh, doa akan mendekatkan kita pada pertolongan Allah.

  ReplyDelete
 84. Shelly Lubis
  17709251040
  S2 P.mat B

  kelanjutan dari elegi sebelumnya, kembali kami dapatkan 10 poin penting yang harus kita perhatikan agar kita bisa menggapai ridho Allah. Bagi saya yang masih fakir ilmu, belum sempurna saya melaksanakannya. namun yang terpenting adalah kita semua mau untuk berusaha berubah menjadi lebih baik. pada akhirnya kita lah yang menentukan nasib kita.
  saya teringat pada quote favorit saya yang saya temukan di salah satu akun FB.

  There are two writers on your shoulder. Which one are you keeping busy?

  ReplyDelete
 85. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih atas pelajar hidup yang bapak sajikan dalam tulisan di atas. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada bapak agar tetap semangat dalam membagikan ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman hidup kepada kami. Akhirnya amalan-amalan untuk membangun syurga digenapkan menjadi 30. Sungguh pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Tentunya mengamalkan 30 amalan tersebut tidaklah mudah. Mebutuhkan konsistensi yang tinggi. Semoga Allah selalu memudahkan kita dalam menuntut ilmu untuk menggapai syurga-Nya. Aamiin!!

  ReplyDelete
 86. Rahmi Puspita Arum
  17709251018
  PPs P.Mat A UNY 2017

  Dalam elegi di atas terdapat beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam berikhtiar menggapai surga, yang merupakan lanjutan dari elegi sebelumnya. Kita harus berusaha belajar untuk memperbanyak membaca Al-Qur’an, selalu berdoa, selalu melakukan kebaikan, berkumpul dengan orang-orang yang shaleh, membayar khumus yang diwajibkan kepadanya sehingga mensucikan hartanya, dan menjalankan kewajiban dengan penuh perhatian, kerajinan, serta tidak boleh bergunjing. Demikianlah beberapa perkara yang seharusnya kita lakukan. Tentu dalam menjalankan perkara tersebut haruslah dilandasi dengan keikhlasan yang tinggi. Ketika kita ikhlas instaAllah langkah kita semakin ringan. Namun jika terbesit rasa tidak ikhlas maka langkah kita akan terasa semakin berat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diperingankan langkahnya untuk menggapai surga.

  ReplyDelete
 87. Endah Dwi Nur Rahmawati
  17709251046
  S2 Pendidikan Matematika 2017 Kelas C

  Sesungguhnya setiap amalan yang kita lakukan, yang paling penting adalah kita melakukannya dengan penuh keikhlasan. Bukan untuk dilihat oleh orang lain. Dengan melakukan sesuatunya secara ikhlas, niscaya semua akan terasa mudah untuk dijalani. Untuk melakukan semua kebiasaan baik, harus dimulai dengan memiliki keberanian untuk memulainya.

  ReplyDelete
 88. Yustine Maulina
  17709251022
  PPs Pend Matematika A 2017

  Sesungguhnya bergunjing merupakan dosa besar. Tetapi seringkali manusia tanpa sadar bergunjing ketika bertemu dengan teman. Berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Haruslah kita menjaga diri dan lisan kita untuk kebaikam kita sendiri. Sesungguhnya bergunjing bak memakan bangkai sodara sendiri. Jagalah diri dari bahaya bergunjing

  ReplyDelete
 89. Dheni Nugroho
  17709251023
  Pendidikan Matematika

  Dalam postingan kali ini saya ingin mengulas tentang larangan bergunjing. Bergunjing amat dibenci oleh Allah. Sekalipun hal yang dibicarakan itu adalah kenyataan tetap saja itu adalah perbuatan dosa karena membuka aib orang lain. Apalagi jika yang dikatakan itu salah maka akan menjadi fitnah, sungguh fitnah lebih kejam daripada pembunuhan.

  ReplyDelete