Apr 19, 2013

Elegi Ritual Ikhlas 9: Menggapai Keutamaan Dzikir
Oleh Marsigit

Santri Kepala:

Asslamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh
Alhamdulillaah. Alhamdulillaahi wahdah shodaqo wa’dah wa nashoro ‘abdah wa ‘azza jundahu wa ‘azama wahdah. Wash-sholatu was salamu ‘alaa rasulillaah Sayyidina wa habibina wa qurrotu a’yuna Muhammadin bin ‘abdillah wa alaa alihi wa ashhabihi wa dzawil nufusil muthmainnah. Amma ba’dah. Faqola ta’ala fiy kitabihil kariem a’udzu billaahi minasy syaithonir rojiem; “Qod aflaha man tazakkay. wa dzakarasma Robbihi fasholla. Bal tuktsirunal hayatad dunya. Wal akhiroti khoirun wa abqoy. Inna hadza shuhufil ulay. Shuhufi Ibarohima wa Musa.” Shodaqollohul ‘adhiem. Wa qola Ta’ala fiy hadtsil qudsy qolan Nabiyyu shollallohu ‘alaihi wa salam; “Ana ‘inda dzonni abdi biy idza dzakaroniy. Idza dzakaroniy fiy nafsihi dzakartuhu fiy nafsiy wa idza dzakaroniy fiy mala’in dzakartuhu fiy mala’in khoirin minhu.” Wa qola An-nabiyyu sholallohu ‘alaihi wa salam; “Laa taqumus sa’ata hatta laa yabqoy ‘alaa wajhil ardli man yaqulu Allohu Allohu.” Shodaqollohu wa shodaqon Nabiyyul kariem wa nahnu minasy syahidien.
Hadlrotal kirom wal mukarromin wa nakhushshu hushushon ilaa hadlroti Sirrulloh rohimahulloh. Amin. Hadirin semua, Muhammad Nurikhlas ingin menyampaikan pengalamannya tentang keutamaan dzikir. Silahkan Muhammad Nurikhlas..sampaikan pengalamanmu.

Muhammad Nurikhlas:
Asslamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh.
Sungguh luar biasa kejadiannya. Sungguh luar biasa aku merasakannya. Itulah yang mungkin dirasakan oleh semua orang yang telah dihampiri-Nya. Maka ketika aku merasa juga dihampiri-Nya, maka aku merasakan bahwa semua yang aku kerjakan itu pada hakekatnya adalah dzikir kepada-Nya. Langkahku adalah dzikir. Ucapanku adalah dzikir. Perjalananku adalah dzikir. Ceramahku adalah dzikir. Presentasi makalahku adalah dzikir. SMS ku adalah dzikir. Bahkan tidurku itu ternyata adalah dzikirku juga. Maka ketika aku berdzikir dengan ikhlas, aku merasakan tiadalah jarak antara diriku dengan Allah SWT. Dan pada saat itulah aku merasa bahwa semua urusanku telah dimudahkannya. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka sebenar-benar urusanku itu adalah perkara-Nya. Aku merasakan tiadalah kekuatan apapun yang mampu menandinginya. Itulah setinggi-tinggi dzikirku, yaitu ketika aku tidak lagi mengingat yang lainnya selain Dia. Itulah kekuatanku untuk menghadapai semua persoalan dunia dan akhirat. Maka aku merasakan semua kemenangan itu yaitu kemenangan dunia dan kemenangan akhirat. Itulah setinggi-tinggi makomku, yaitu ketika aku merasa melihat bahwa akhirat itu ada di depan mataku. Kenapa harus aku meraih syurga itu menunggu sampai aku mati? Bukankah aku telah menemukan jaminan bahwa aku dapat meraihnya sekarang juga, yaitu ketika tidak ada jarak antara diriku dengan Dia. Itulah sebenar-benar syurgaku. Tiadalah cukup semua kata-kataku untuk menggambarkan itu semua. Wahai Santri Kepala, mohon kiranya pencerahanmu agar pada Ritual Ikhlas III ini, aku dan juga yang lainnya lebih mampu memahami dan mengamalkan dzikir sesuai dengan kelazimannya.

Santri Kepala:
Terimakasih Muhammad Nurikhlas. Demikian Bapak, Ibu dan saudara semua. Apa yang telah disampaikan oleh Muhammad Nurikhlas. Bapak, Ibu, Saudara peserta peserta Ritual Ikhlas III yang dimuliakan Allah. Sebelum saya menguraikan perihal dzikir secara panjang lebar, marilah kita memanjatkan rasa syukur dengan kalimat tahmid, juga sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin. Perlu kami di sini untuk menyampaikan bahwa dipenghujung kegiatan Ritual Ikhlas III ini, akan lebih banyak dibahas tentang keutamaan Dzikir. Saudara-saudaraku semua, untuk mengetahui dan dapat mengamalkan dzikir itu, kita perlu mendengarkan nasehat-nasehat para akhli dzikir. Alloh berfirman; “Fa is’aluu ahladz dzikri in kuntum laa ta’lamuun”. Yang namanya is’al, artinya dalam bahasa kita yaitu mintalah. Bisa juga diartikan dengan makna bertanyalah. Bisa pula dengan makna mintalah izin (ijazah, petunjuk) kepada orang yang ahli dzikir, yaitu yang berhak memberi pelajaran dzikir. Makanya Alloh mengajarkan; “Wa’budulloha wabtaghuu ilaihil wasilah”. Artinya, “beribadahlah kamu semua kepada Alloh dan carilah dalam menuju kepada-Nya dengan wasilah”.

Bagawat Rama:
Saya ingin bertanya perihal kaitannya antara keutamaan dzikir sifat-sifat Allah?

Santri Kepala:
Alloh selalu menyertai seluruh makhluk-Nya, Innalloha ma’akum ainama kuntum. Alloh selalu bersama kalian semua di manapun kalian berada. Nah, perihal kesertaan-Nya ini sulit dimengerti jika kalian belum faham, belum kenal dengan Sifat Alloh. “Mana, katanya Alloh bersama kita, di mana?” Kita ma’rifat kepada Alloh itu ada dua macam, ada ma’rifat bidzatillah dan ma’rifat bishifati wa asma’illah. Bagi umumnya manusia di alam dunia ini, hanya bisa mengenal kepada Alloh SWT Sifat-Nya dan Asma-Nya saja. Sifat Qodrat (Kuasa), Irodat (Berkehendak), Sama’ (Mendengar), Bashor (Melihat), itu bisa kita kenal.

Dewi Umayah:
Bagaimana mendudukan hati ini agar dzikirku itu semata-mata tertuju kepada Allah SWT?

Santri Kepala:
Semua perasaan inilah yang dikatakan dengan “Al-qolbu hiya an-nafsu wa an-nafsu hiyal Lathifatur Robbaniyyah” (Hati adalah nafsu dan nafsu adalah perasaan-perasaan yang menguasai manusia itu sendiri). Rasululloh juga menganjurkan; “Man arofa nafsahu faqod arofa robbah”. Barangsiapa mengenali (meneliti) perasaannya sendiri maka sungguh ia akan mengenal Tuhannya, mengenal Sama’-Bashor-Nya, Qodrat-Irodat-Nya, fadlilah-Nya, Karomah-Nya dan seterusnya.

Cantraka Sakti:
Apakah hati kita juga mempunyai maqom-maqom? Dan bagaimana fungsinya ketika kita berdzikir?

Santri Kepala:
Barangsiapa yang belum bisa menemukan maqom (kedudukannya) di waktu kita sholat, maqom munajat belum pernah kita temu. Artinya orang itu belum bisa muqim (menduduki maqom) munajat kepada Alloh SWT. Maka dzikir kepada Alloh supaya sholat bisa ingat Alloh, dzikir juga bisa benar-benar ingat Alloh, segala sesuatunya kita juga bisa ingat kepada perintah Alloh. “Afdlolu dzikri fa’lam annahu Laa ilaaha illalloh”. “Laa yaqtadiru ‘alal ‘abdi min man qoola Laa ilaaha illalloh [miata marroh, red] illaa man qoola bimitslihi au zaadahu”. Tidak ada yang bisa mengimbangi orang yang membaca Laa ilaaha illalloh (100x), meskipun telah membaca wirid ini atau wirid itu seribu kali, kecuali orang membaca kalimah yang sama dengan jumlah (kualitas) yang sama atau lebih.Laa artinya tidak ada, Ilaaha artinya Tuhan dan illalloh artinya selain Alloh. Jika kalian membaca dengan mengartikannya secara harfiyyah Laa Ilaaha kemudian kalian meninggal berarti kalian mengartikannya adalah tidak ada Tuhan.

Cantraka Ikhlas:
Bagaimana jika aku memang betul-betul baru mengerti harfiyyah dari Laa Ilaaha? Apakah sertiaphuruf dalam Al-Qur’an harus aku mengerti maknanya?

Cantraka Sakti:
Jika hal itu terjadi berarti kalian mati dalam keadaan tidak beriman. Makanya angan-angankanlah Laa ilaaha illalloh dengan makna Laa maqshuda illalloh; setiap hurufnya kalian maqsudkanlah (angankan) sebagai Alloh, sebab “Kullu ma’nal kutubu yujma’u fil Qur-an wama’nal qur-anu yujma’u fil suratil fatihati wama’nal fatihati yujma’u filbasmalati wama’nal basmalati yujma’u fil bi bi kaana maa kaana wa bi yaqulu man yaqulu”. Jadi makna setiap huruf Al-Qur’an adalah Alloh, yaitu Alloh Yang Mengadakan.

Bagawat Rama:
Apa sebetulnya tujuan dzikir itu?

Santri Kepala:
Tujuan dzikir kalimat Laa ilaaha illalloh (diucapkan secra lisan) dan dzikir Allohu Alloh (diucapkan di dalam hati), yaitu supaya hati kita bersih. Jika kita sudah bersih maka Alloh yang Maha Segalanya akan dapat dirasakan di dalam hatinya. Maksudnya bukan Dzat-Nya Alloh, tapi ‘aunillah (pertolongan Alloh), karunia Alloh, pemberian Alloh, kekasih Alloh, akan terasa dalam hati pedzikir tadi. “Ana ‘inda dhonni ‘abdi biy idza dzakaroniy”. “Wa idza dzakaroniy fiy nafsihi dzakartuhu fiy nafsiy” (Jika hamba tersebut menyebut-Ku dalam kesendiriannya yaitu dalam hatinya, Aku juga akan menyebutnya, memperhatikannya dalam Dzat-Ku).

Cantraka Putih:
Apakah dzikir dapat mengusir syaitan?

Santri Kepala:
Syetan masuk melalui tiga arah, yaitu tengah-tengah dada, rusuk dan seluruh tuhuh dan syetan mengancam manusia terus. Setelah syetan tidak bisa masuk melalui depan, syetan melalui sebelah kanan, yaitu Lathifatul Khofy dan Lathifatur Ruh. Jika itu tidak bisa maka syetan masuk melalui sebelah kiri, yaitu Lathifatus Siiry dan Lathifatul Qolby. Demikian itu syetan ingin agar Alloh tidak mendapatkan satupun manusia yang bisa bersyukur. Mengapa demikian? Karena syetan ingin agar manusia berkeluh kesah terus karena keluh kesah adalah pangkal susah dan syukur adalah pangkal tambah nikmat.

Cantraka Ikhlas:
Bagaimana doa untuk menghilangkan kesusahan?

Santri Kepala:
Untuk menghilangkan kesusahan marilah kita membaca bersama “A’uudzu billaahi minasys yaithonir rojiem. Bismillaahir Rohmaanir Rohiem. Ushiekum ‘ibaadallooh wa iyyaaya bitaqwallooh. Allohumma iftahliy bifttuuhil ‘arifien 3x. Bismillaahi walhamdulillaahi ash-sholaatu was-salaamu ‘alal habiebil ‘aliyyil ‘adhiem sayyidinaa Muhammadin alHadiy ilay shiroothil mustaqiem. Astaghfirulloohal ghofuuror Rohiem 3x. Allohumma sholli ‘alay Sayyidinaa Muhammadin wa’alay aalihi washohbihi wasallim 3x. Ilaahiy Anta maqshuudiy waridloka mathluubiy a’thiniy mahabbataka wama’rifataka”.

Cantraka Sakti:
Bagaimana saya memohon ampun atas dosa-dosaku?

Santri Kepala:
marilah kita membaca istighfar kepada Alloh dan bertaubat kepada Alloh, istighfarnya yaitu, “Astaghfirullooha Rabbiy min kulli dzanbin wa atuubu ilaih” (Aku mohon ampun kepada Alloh, Tuhan Pemeliharaku, dari semua dosa, dan aku bertaubat kepada-Nya). Setealh istighfar, marilah kita membaca Sholawat “Astaghfirullooha Rabbiy min kulli dzanbin wa atuubu ilaih…3x. Alloohumma sholli ‘alaa Sayyidinaa Muhammad wa ‘alaa aali Sayyidinaa Muhammad … fil ‘alamiena innaka hamiedun majied. Ilaahiy Anta Maqshhudiy wa ridloka mathluubiy a’thieniy mahabbataka wa ma’rifatak”.

Bagawat Rama:
Aku masih bingung bagaimana membedakan urusanku dan urusan-Nya?

Santri Kepala:
“Waman yatawakkal ‘alallohi fahuwa hasbuh” (Barangsiapa bertawakkal kepada Alloh maka Alloh cukup baginya). Pada hakekatnya Allohlah yang menyampaikan semua perkara; “Allohu… Alloh… Allohu… Alloh .., Laa ilaaha illalloh, Sayyiduna Muhammadun Rasululloh dholallohu ‘alaihi waslam”.

Dewi Umaya:
Bimbinglah bagaimana aku dapat bersyukur atas nikmat-nikmat Allah SWT?

Santri Kepala:
Bapak, Ibu dan saudara semua peserta Ritual Ikhlas III. Marilah kita bersama berdoa untuk memanjatkan puji syukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada Kita. Doa kita juga sekaligus sebagai penutup kegiatan Ritual Ikhlas III. Allohuma ij’alana minadz dzaakiriena wadz dzaakirot. Allohumma nawwir qulubana bikulli hidayatika kama nawwarta binuri syamsika abadan abadan. Robbana taqobbal minna innaka Antas Samie’ul ‘Alaiem watub ‘alaina innaka Anta Tawwabur Rohiem. Robbana dholamna anfusana wa inlam taghfir lana watarhamna lanakunanna minal khosirien. Robbana atina fid dunya hasanatan wafil akhiroti hasanatan wa qina adzaban naar, wa adkhilna jannata ma’al abror Ya ‘Aziezu Ya ghoffar. Wa sholallohu ‘alaa Sayyidina Muhammadin an-nabiyyil umiyyi wa a’alaa alihi wa shohbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma’ien wasallam. Subhana Roobika Robbil ‘Izzati ‘amma yashifuun wa salamun ‘alal mursalien wal hamdulullahi Robbil ‘alamien. Demikian Bapak ibu semua, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Wallohu muwafiq ilaa aqwamith thoriq.
Wassalamu ‘alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

58 comments:

 1. Rhomiy Handican
  16709251031
  PPs Pendidikan Matematika B 2016

  Dzikir, yang dapat di artikan sebagai mengingat Allah. Secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam berhubungan antara manusia, jika kita mengingat seseorang, maka orang tersebut akan mengingat kita juga. Nah, begitu juga berdzikir. Kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita juga.Apa yang kita lakukan seharusnya kita selalu mengingat Allah, agar Allah ingat kita. Jika kita sudah selalu berdzikir, maka kita akan di sayangi oleh Allah. Kita akan dimudahkan jalannya oleh Allah, karena Allah maha mengerti apa yang kita inginkan. Tidak ada kekuatan apapun selain kekuatannya. Semua kekuatan itu milikNya.
  Kita sebagai manusia, harus ingat apa yang telah di berikan oleh Allah. Kita harus mensyukurinya. Dengan cara mengingat Allah juga. Dengan berdzikir.Subhanallah, mahasuci Allah dengan segala yang di ciptakannya. Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah yang telah member segala nikmatnya kepada kita.Allahu Akbar, Allah Maha Besar dengan semua yang ada di Didunia ini. Semuanya adalah miliknya. LailahaillAllah, tiada tuhan selain Allah.Hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan.Tidak ada yang lain selain Allah.

  ReplyDelete
 2. Misnasanti
  16709251011
  PPs PMAT A 2016

  Dzikir merupakan sarana mengingat Allah SWT. Dengan berdzikir kita akan dijauhkan dari godaan syetan. Syetan menginginkan agar Allah tidak mendapatkan satupun manusia yang bisa bersyukur. Dan dengan dzikir, menjadi sarana kita untuk dapat memperkecil jarak kita dengan Allah SWT. Dan pada saat itulah kita dapat merasakan bahwa semua urusan kita telah dimudahkanNya. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat.

  ReplyDelete
 3. Ressy Rustanuarsi
  16709251033
  PPs PMAT Kelas B 2016

  Assalamualaikum Wr.Wb
  Berzikir, kita mengingat Allah SWT. Dengan berzikir hati kita akan menjadi bersih. Zikir juga membutuhkan hati yang ikhlas sehingga kita dapat memaknai, dan menjadi merasa sangat dekat dengan Allah SWT. Jika kita telah dekat dengan Allah SWT, Allah SWT akan menjaga kita, segala urusan kita Insya Allah akan dimudahkan.
  Wassalamu'alaikum Wr.Wb

  ReplyDelete
 4. Erni Anitasari
  16709251007
  S2 Pend. Matematika Kelas A

  Berdzikirlah untuk membersihkan hati dari hal - hal kotor didalam hati dan pikiran kita. dengan berdzikir kita senantiasa mengingat Allah, mengingat segala kesalahan kita yang masih sangat banyak dan mungkin tidak termaafkan. dengan berdzikir, berniat lurus tulus dan ikhlas berserah diri pada Allah, maka dimanapun kita berada, Allah berada dalam hati kita,. kita tidak akan mudah terbujuk rayuan setan dan keindahan dunia yang sementara ini. semoga senantiasa kita bisa khusyuk berdzikir untuk Allah.

  ReplyDelete
 5. Bayu Adhiwibowo
  16709251014 / S2 Pend. Matematika
  Berdzikir adalah cara untuk mengigatkan kita kepada Allah SWT. Dengan berdzikir maka kita akan selalu ingat bahwa kita harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Selain itu juga kita mohon ampun atas dosa-dosa kita, menghindarkan kita dari sifat-sifat buruk.. Semua senantiasa harus dilandasi dengan ikhlas hati dan pelaksanaannya dengan kekhusyukan.

  ReplyDelete
 6. Fevi Rahmawati Suwanto
  16709251005
  PMat A / S2

  Semua makhluk dan yang ada di semesta ini bahwasannya berdzikir kepada Allah tanpa kita sadari seperti denyut nadi, hembusan nafas, angin dls. Namun yang sulit untuk fokus dan ikhlas di sini adalah hal yang malah kita sadari seperti pikiran, hati dan bibir agar senantiasa berdzikir kepada Allah. Elegi ini berisi tentang berbagai macam dzikir sebagai cara agar senantiasa mengingat Allah yang digunakan dalam kehidupan, seperti tasbih, tahmid, tahlil sebagai dzikir utama; istighfar yang merupakan dzikir untuk meminta ampun kepada Allah; taawuz untuk menjauhkan dari godaan setan, dan berbagai dzikir lainnya.

  ReplyDelete
 7. Andina Nurul Wahidah
  16701251019
  PEP-S2 Kelas B

  Zikir itu mengingat, dalam keadaan apapun selalu-lah mengingat Allah. Maka, sesulit apapun akan jadi mudah, seburuk apapun akan terasa lebih baik. InshaAllah.
  Setinggi-tinggi zikir adalah ketika seseorang tidak lagi mengingat selain Allah. Tiada kekuatan apapun yang dapat menandingi-Nya. Bahagia dunia dan akhiratmu ditentukan oleh keridhaan-Nya. Maka selalu-lah mengingat Allah.
  Mintalah hanya kepada Allah. Namun ketika meminta, ingatlah selalu rumus sederhana ini; Allah memberi apa yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan. Setiap takdir adalah skenario yang telah ditetapkan-Nya. Jangan berkeluh kesah, karena keluh kesah adalah syaithan. Syetan ingin agar manusia terus berkeluh kesah karena keluh kesah adalah pangkal susah. Dan syukur adalah pangkal tambah nikmat.

  ReplyDelete
 8. RAHMANITA SYAHDAN
  16709251013
  PPs PMat A 2016

  Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
  Elegi ini menarik. Langkah awal dakwah risalah Nabi Muhammad Saw. adalah dengan syiar la ilaha illallah. Sejak awal, Nabi menyatakan bahwa kebahagiaan seseorang disyaratkan dengan pernyataan kalimat la ilaha illallah. Inti dakwah beliau dan semua ajaran yang mengantarkan kebahagiaan manusia tersembunyi dalam syiar ini. Pada hakikatnya, tauhid merupakan ruh darri segenap keyakinann dan amal, dan ruh tauhid adalah wilayah. Dengan kata lain, ungkapan suci la ilaha illallah merupakan rangkuman dari keseluruhan Islam, sedangkan perincian dalam agama merupakn bentuk taklif lahiriah, amal perbuatan, dan akidah. Penjelasan dan perluasan masalah ini membutuhkan kajian luas karena selain para pemilik ilmu Nabawi, tidak seorang pun bisa memahaminya.
  Salah satu pesan yang terkandung dari tahlil (la ilaha illallah) bagi para penganut agama adalah tauhid perbuatan (keesaan dalam tindakan). Seseorang dalam tataran ilmu bisa menggambarkan dengan baik tahapan eksistensi dan hubungan suatu tingkat dengan tingkat yang lain.
  Ketika seseorang telah betul-betul memahami gmbaran tentang hal ini dan telah mampu menangkap dengan benar prinsip-prinsip tersebut, ia akan meyakini hakikat makna la ilah illallah adalah penyaksian perbuatan dan kekuatan Al Haqq Swt. dalam mencipta dan menafikan entifikasi-entifikasi penciptaan, juga penafian maqam kesubjekan dan perannya di hadapan Al Haqq Swt.
  Setiap orang dengan dzauq irfan yang memahami keautentikan eksistensi kesatuan makna, maka ia akan bisa memahami menurut dzauq dan ilmiah, kehidupan yang mengalir pada semua makhluk dengan segala yang berkaitan dengannya, seperti ilmu, keinginan, dan bicara.
  Dalam ilmu-ilmu tinggi telah dibuktikan bahwa eksistensi sama dengan kesempurnaan, asma, dan sifat. Dalam setiap tingkatan ada manifestasi dan dalam setiap cerminan ada penampakan segala hal dan kesempurnaan, seperti kehidupan, ilmu, dan tujuh sifat induk yang akan tampak.
  Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

  ReplyDelete
 9. RAHMANITA SYAHDAN
  16709251013
  PPs PMat A 2016

  Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
  Elegi ini menarik. Langkah awal dakwah risalah Nabi Muhammad Saw. adalah dengan syiar la ilaha illallah. Sejak awal, Nabi menyatakan bahwa kebahagiaan seseorang disyaratkan dengan pernyataan kalimat la ilaha illallah. Inti dakwah beliau dan semua ajaran yang mengantarkan kebahagiaan manusia tersembunyi dalam syiar ini. Pada hakikatnya, tauhid merupakan ruh darri segenap keyakinann dan amal, dan ruh tauhid adalah wilayah. Dengan kata lain, ungkapan suci la ilaha illallah merupakan rangkuman dari keseluruhan Islam, sedangkan perincian dalam agama merupakn bentuk taklif lahiriah, amal perbuatan, dan akidah. Penjelasan dan perluasan masalah ini membutuhkan kajian luas karena selain para pemilik ilmu Nabawi, tidak seorang pun bisa memahaminya.
  Salah satu pesan yang terkandung dari tahlil (la ilaha illallah) bagi para penganut agama adalah tauhid perbuatan (keesaan dalam tindakan). Seseorang dalam tataran ilmu bisa menggambarkan dengan baik tahapan eksistensi dan hubungan suatu tingkat dengan tingkat yang lain.
  Ketika seseorang telah betul-betul memahami gmbaran tentang hal ini dan telah mampu menangkap dengan benar prinsip-prinsip tersebut, ia akan meyakini hakikat makna la ilah illallah adalah penyaksian perbuatan dan kekuatan Al Haqq Swt. dalam mencipta dan menafikan entifikasi-entifikasi penciptaan, juga penafian maqam kesubjekan dan perannya di hadapan Al Haqq Swt.
  Setiap orang dengan dzauq irfan yang memahami keautentikan eksistensi kesatuan makna, maka ia akan bisa memahami menurut dzauq dan ilmiah, kehidupan yang mengalir pada semua makhluk dengan segala yang berkaitan dengannya, seperti ilmu, keinginan, dan bicara.
  Dalam ilmu-ilmu tinggi telah dibuktikan bahwa eksistensi sama dengan kesempurnaan, asma, dan sifat. Dalam setiap tingkatan ada manifestasi dan dalam setiap cerminan ada penampakan segala hal dan kesempurnaan, seperti kehidupan, ilmu, dan tujuh sifat induk yang akan tampak.
  Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

  ReplyDelete
 10. Bersyukur adalah cara mengungkapkan sesuatu dengan kerendahan hati, takluk kepada yang memberi nikmat kehidupan. Terkesan sederhana, dengan mengucap Hamdallah, salah satunya. Namun ternyata, maknanya sangat luas, dan ternyata sesuatu yang sederhana ini sulit dilakukan, bila tidak pernah berlatih untuk bersyukur...

  Nur Tjahjono Suharto
  PEP S3 (A)
  16701261007

  ReplyDelete
 11. RAIZAL REZKY
  16709251029
  S2 P.MAT B 2016

  zikir merupakan hal yang dapat menenangkan hati kita dari hal-hal duniawi yang ada sehingga semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kita dan dari berzikir pula kesombongan-kesombongan yang terjadi dalam hati kita akibat godaan-godaan syaitan. keutamaan dari berzikir sangatlah banyak sehingga nantinya kita dapat menemukaan dan mengenal sifat dan Asma ALLAH SWT, seperti sifat Qodrat (kuasa), Irodat (berkehendak), Sama' (Mendengar), Bashor (Melihat).

  ReplyDelete
 12. Fatya Azizah
  16709251039
  Pendidikan Matematika B PPS UNY 2016

  Cantraka Ikhlas:
  Bagaimana jika aku memang betul-betul baru mengerti harfiyyah dari Laa Ilaaha? Apakah sertiaphuruf dalam Al-Qur’an harus aku mengerti maknanya?

  Cantraka Sakti:
  Jika hal itu terjadi berarti kalian mati dalam keadaan tidak beriman. Makanya angan-angankanlah Laa ilaaha illalloh dengan makna Laa maqshuda illalloh; setiap hurufnya kalian maqsudkanlah (angankan) sebagai Alloh, sebab “Kullu ma’nal kutubu yujma’u fil Qur-an wama’nal qur-anu yujma’u fil suratil fatihati wama’nal fatihati yujma’u filbasmalati wama’nal basmalati yujma’u fil bi bi kaana maa kaana wa bi yaqulu man yaqulu”. Jadi makna setiap huruf Al-Qur’an adalah Alloh, yaitu Alloh Yang Mengadakan.
  pertayaan ini suah lama sekali menjadi pertanyaan bagi say tetapi tidak sempat saya tanakan keada siapapun. mengingat kita tinggal di negeri yang tidak mengunakan bahasa arab, maka rasanya susah sekali apabila kita harus mengerti satu persatu makna dari bacaan yang kita gunakan setiap kita beribadah. untungnya saya mendapatkan jawabannya pada cerita diatas.

  ReplyDelete
 13. Muhamad Arfan Septiawan
  16701251018
  S2 PEP B 2016

  Elegi ini berisi tentang berbagai macam dzikir sebagai cara agar senantiasa mengingat Allah yang digunakan dalam kehidupan, seperti tasbih, tahmid, tahlil sebagai dzikir utama; istighfar yang merupakan dzikir untuk meminta ampun kepada Allah; taawuz untuk menjauhkan dari godaan setan, dan berbagai dzikir lainnya. zikir merupakan hal yang dapat menenangkan hati kita dari hal-hal duniawi yang ada sehingga semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kita dan dari berzikir pula kesombongan-kesombongan yang terjadi dalam hati kita akibat godaan-godaan syaitan.

  ReplyDelete
 14. Muhamad Arfan Septiawan
  16701251018
  S2 PEP B 2016

  Pada hakikatnya, tauhid merupakan ruh darri segenap keyakinann dan amal, dan ruh tauhid adalah wilayah. Dengan kata lain, ungkapan suci la ilaha illallah merupakan rangkuman dari keseluruhan Islam, sedangkan perincian dalam agama merupakn bentuk taklif lahiriah, amal perbuatan, dan akidah. Penjelasan dan perluasan masalah ini membutuhkan kajian luas karena selain para pemilik ilmu Nabawi, tidak seorang pun bisa memahaminya. Dalam ilmu-ilmu tinggi telah dibuktikan bahwa eksistensi sama dengan kesempurnaan, asma, dan sifat. Dalam setiap tingkatan ada manifestasi dan dalam setiap cerminan ada penampakan segala hal dan kesempurnaan, seperti kehidupan, ilmu, dan tujuh sifat induk yang akan tampak.

  ReplyDelete
 15. Ummi Santria
  16709251008
  S2 Pend. Mat Kelas A – 2016

  Aktifkan dzikir di setiap hari, sepanjang perjalan kita di dunia. karena dengan dizkir, kita mengingat Allah disetiap kesempatan, kita menghubungkan diri kita dengan Allah. Sehingga jangan pernah terputus, jika terputus, maka kita tidak dapat berkomunikasi dnegan Allah. Dzikir setelah shalat, dzikir saat menunggu seseorang, dzikir saat menaiki motor, dizikir dalam hal apapun.

  ReplyDelete
 16. Assalamualaikum, wr. wb.

  Dzikir adalah mengingat Allah SWT bagaimana kita selalu mengingat Allah SWT menurut Imam Gazhali cara yang terbaik dalam berdzikir adalah harus melakukannya dengan cinta. Maka tidak akan ada yang mengamalkannya kecuali jiwa yang dipenuhi rasa suka, dan cinta untuk selalu mengingat dan kembali kepada-Nya.
  Orang yang mencintai sesuatu akan banyak mengingatnya, dan orang yang banyak mengingat sesuatu (meskipun pada mulanya ini adalah bentuk pembebanan) pasti akan mencintainya. Begitu halnya dengan orang yang berdzikir kepada Allah Ta’ala. Apabila seorang Muslim sampai pada derajat suka berdzikir, maka ia tidak akan melakukan perbuatan lain selain dzikir kepada Allah Ta’ala. Sesuatu yang selain Allah adalah sesuatu yang pasti meninggalkannya saat kematian menjemput. Nah, di sinilah urgensi mengapa setiap jiwa sangat membutuhkan amalan dzikir. Walahualam Bisowab.

  Dwi Margo Yuwono
  16701261028
  S3 PEP Kelas A

  ReplyDelete
 17. Santri Kepala:
  Bapak, Ibu dan saudara semua peserta Ritual Ikhlas III. Marilah kita bersama berdoa untuk memanjatkan puji syukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada Kita. Doa kita juga sekaligus sebagai penutup kegiatan Ritual Ikhlas III. Allohuma ij’alana minadz dzaakiriena wadz dzaakirot. Allohumma nawwir qulubana bikulli hidayatika kama nawwarta binuri syamsika abadan abadan. Robbana taqobbal minna innaka Antas Samie’ul ‘Alaiem watub ‘alaina innaka Anta Tawwabur Rohiem. Robbana dholamna anfusana wa inlam taghfir lana watarhamna lanakunanna minal khosirien. Robbana atina fid dunya hasanatan wafil akhiroti hasanatan wa qina adzaban naar, wa adkhilna jannata ma’al abror Ya ‘Aziezu Ya ghoffar. Wa sholallohu ‘alaa Sayyidina Muhammadin an-nabiyyil umiyyi wa a’alaa alihi wa shohbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma’ien wasallam. Subhana Roobika Robbil ‘Izzati ‘amma yashifuun wa salamun ‘alal mursalien wal hamdulullahi Robbil ‘alamien. Demikian Bapak ibu semua, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Wallohu muwafiq ilaa aqwamith thoriq.

  Aamin allahuma aamin..

  ReplyDelete
 18. Nuha Fazlussalam
  13301244023
  s1 pendidikan matematika c 2013

  setelah manusia berusaha dalam hidupnya, hendakna manusi pasrahkan perkeranya kepada allah yaitdengan bertawakkal, karena tawakkal adalah salah satu penyempurna ketika manusia sudh melakukan usaha semaksimal mungkin.tawakkal dan doa.

  ReplyDelete
 19. Firda Listia Dewi
  16701251014
  S2 PEP B 2016

  Allah selalu bersama kita di manapun kita berada. Dzikir dapat lebih mendekatkan kita kepada Allah, dapat membuat kita untuk selalu mengingat Allah. Dzikir ini dapat membuat hati kita bersih, sehingga kita akan merasakan bahwa Allah selalu ada di dalam hati kita.
  Kita harus selalu bersyukur kepada Allah, karena syukur adalah pangkal tambah nikmat. sedangkan keluh kesah adalah pangkal susah.

  ReplyDelete
 20. Berzikir memiliki banyak keutamaan serta mamfaat bagi yang melakukannya. Berzikir merupakan suatu cara seorang hamba untuk mengingat akan tuhannya. Dan zikir adalah mengingat Allah swt dengan tujuan mendekatkan diri kepada-Nya, kita sebagai seorang muslim haruslah senantiasa berzikir dan memperbanyak zikir atau mengingat Allah swt. Waktu untuk berzikir boleh kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun bentuknya kecuali ditempat-tempat yang dilarang, seperti dikamar mandi atau WC. Dan berzikir juga dapat dilakukan dengan cara : zikir dengan hati yaitu dengan mengingat akan penciptaan Allah atau dengan tafakur sehingga akan tercipta perasaan dalam hati seseorang bahwa Allah swt adalah dzat yang maha agung dan maha kuasa, zikir dengan lisan yaitu dengan membaca tahmid, tasbih, hamdallah, membaca Al-Qur’an, salawat dll. Dzikir dengan perbuatan yaitu bias dilakukan dengan mencari nafkah, menuntut ilmu dan melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

  M. Saufi Rahman
  S3 PEP Kelas A
  16701261024

  ReplyDelete
 21. MUTIARA KUSUMAWATI
  16701251007
  PEP S2 B

  Berdzikir berarti kita mengingat Allah SWT, baik dalam bentuk lisan maupun perbuatan. Segala apa yang kita lakukan, selalu kita dasari dengan niat tak lain hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Memperbanyak mengingat Allah SWT selama hidup di dunia, karena ini merupakan salah satu pembeda. Sebagaimana dalam sebuah hadist diterangkan; “Perumpamaan orang yang ingat akan Rabb-nya dengan orang yang tidak ingat Rabb-nya laksana orang yang hidup dengan orang yang mati.” (HR. Al-Bukhari).
  Keutamaan berdzikir baik yang kita lakukan dalam bentuk lisan maupun perbuatan, kita laksanakan pada pagi, siang, sore, maupun malam hari adalah:
  1. Tercukupi atas segala sesuatu
  Maksudnya kita tidak pernah benar-benar mengetahui segala sesuatu kecuali atas kehendak Allah Yang Maha Mengetahui sebab Allah SWT jauh lebih mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Bahkan apa-apa yang kita butuhkan pun Allah SWT jualah yang jauh lebih mengetahui. Sehingga, ketika kita senantiasa berdzikir, Allah akan memenuhi atas segala yang kita butuhkan entah dalam wujud atau apapun juga yang bahkan terkadang tidak kita sadari.
  2. Masuk surga
  Dari Syaddad bin Aus RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya; “Barangsiapa mengucapkan dzikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barangsiapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum shubuh, maka ia termasuk penghuni surga.” (HR. Bukhari).

  ReplyDelete
 22. MUTIARA KUSUMAWATI
  16701251007
  PEP S2 B

  3. Memperoleh ridha Allah SWT
  Dalam sebuah riwayat, dzikir yang senantiasa dilantunkan baik pagi, siang, maupun malam hari menjadikan seseorang mendapat ridha Allah SWT di hari kiamat nanti. Dengan ridha Allah, artinya dosa kita terampuni serta mempermudah jalan kita menuju surga.
  4. Mendapat predikat orang terbaik di hari kiamat
  Dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, “Barangsiapa yang mengucapkan kalimat ‘subhanallah wa bi hamdih’ di pagi dan sore hari sebanyak 100 x, maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari yang ia lakukan kecuali orang yang mengucapkan semisal atau lebih dari itu.” (HR. Muslim).
  5. Mendapat kebaikan berkali lipat
  Orang yang senantiasa berdzikir akan dicatat baginya 10 kebaikan, dihapuskan 10 kesalahan, mendapat pahala layaknya orang yang memerdekakan 10 budak, serta terlindung baginya dari gangguan setan. Orang yang senantiasa berdzikir akan dicatat baginya 10 kebaikan, dihapuskan 10 kesalahan, mendapat pahala layaknya orang yang memerdekakan 10 budak, serta terlindung baginya dari gangguan setan.

  ReplyDelete
 23. MUTIARA KUSUMAWATI
  16701251007
  PEP S2 B

  Allâh Azza wa Jalla memerintahkan berdzikir dengan dzikir yang banyak pada saat mencari nafkah dan sesudah shalat jum’at. Allâh Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allâh dan ingatlah Allâh banyak-banyak agar kamu beruntung.” [al-Jumu’ah/62:10]
  Pada ayat ini, Allâh Azza wa Jalla menggabungkan antara usaha mencari karunia (mencari nafkah) dengan banyak dzikir kepada-Nya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan keutamaan yang besar dalam berdzikir di pasar, karena pasar adalah tempat yang banyak orang berbohong, menipu, sumpah palsu, dan maksiat-maksiat lainnya. Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas’ûd Radhiyallahu anhu berkata, “Selama hati seseorang berdzikir kepada Allâh, maka ia berada dalam shalat. Jika ia berada di pasar dia menggerakkan mulutnya, itu lebih baik.”

  ReplyDelete
 24. Raden Muchammad Nurrizal Hasbi Ashshidiqqie
  13301244013
  S1 Pendidikan Matematika C 2013

  Salah satu cara untuk berkomunikasi kepada Allah SWT adalah berdzikir. Dengan berdzikir kita akan selalu mengingat Allah SWT. Hendaknya didalam hati kita selalu ditanamkan untuk berdzikir kepada Allah SWT. Dengan terus berdzikir hati kita akan hidup dan terasa nyaman dan bahagia. Orang yang selalu berdzikir ibarat orang yang hidup, sedangkan orang yang tidak berdzikir ibarat orang yang sudah mati.

  ReplyDelete
 25. Fajar Yanuara
  13301244021
  Pend. Matematika C 2013

  Elegi Ritual Ikhlas 9. Berdoa adalah dengan berdzikir, dan berdzikir itu berdoa. Kita dapat berdoa dengan menggunakan bahasa kita masing-masing. ALLAH mengerti apa yang kita panjatkan karena ALLAH lah Yang Maha Segalanya.
  Dengan membaca elegi ini mengingatkan saya bahwa hidup adalah untuk terus menggapai ridha-Nya dengan berdoa, berdzikir, dan bersyukur. Terima kasih, Pak.

  ReplyDelete
 26. Kartika Nur Oktaviani
  16709251032
  Pendidikan Matematika S2 UNY kelas B

  Assalamu'alaikum wr wb.
  Sering kita dengar : miftahul jannah = kunci surga. Yaitu lafadz La ilaha illallah. Setiap habis sholat kita ucapkan dan amalkan. Niscaya kita terhindar dari siksa api neraka. Juga bukti cinta dan percaya kita kepada Allah.
  Wassalamu'alaikum wr wb.

  ReplyDelete
 27. Andi Sri Mardiyanti Syam
  16701251031
  PPs S2 PEP Kelas B 2016

  Bismillah.
  Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

  Dzikir secara Bahasa artinya menyebut, menuturkan, mengingat, menjaga atau mengerti. Dalam QS. Al-Ahzab: 43-44, Allah SWT menerangkan bahwa Dia akan memberikan limpahan rahmat kepada kaum mukminin yang selalu berdzikir kepada-Nya. Limpahan rahmat yang dimaksud ialah kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Di samping itu, para malaikat akan selalu memohon kepada Allah SWT agar Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang senantiasa berdzikir dan bertasbih kepada-Nya. Mereka memohon pula agar Allah SWT mengeluarkan orang-orang yang berdzikir dari kegelapan (kesesatan) kepada cahaya yang terang (petunjuk).

  Sekian, terima kasih.
  Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

  ReplyDelete

 28. Andi Sri Mardiyanti Syam
  16701251031
  PPs S2 PEP Kelas B 2016

  Bismillah.
  Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

  Berdzikir berarti mengingat Allah tidak hanya sekadar di lisan namun juga perbuatan, sehingga berdzikir juga haruslah dilakukan oleh seluruh anggota badan, yang berarti saat seseorang berdzikir ia melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Dalam konteks ini dzikir kepada Allah bisa dimaknai secara luas, yaitu seluruh perbuatan baik yang dapat melahirkan pahala dan ridha-Nya.

  Sekian, terima kasih.
  Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

  ReplyDelete
 29. Andi Sri Mardiyanti Syam
  16701251031
  PPs S2 PEP Kelas B 2016

  Bismillah.
  Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

  Subhannallah, sebuah postingan yangn sangat berguna dan bermanfaat. Sesungguhnya dengan memperbanyak dzikir maka semakin membersihkan hati kita. Berdzikir artinya mengingat Allah SWT, oleh karena itu berdzikir bisa dalam bentuk beribadah kepada Allah SWT. Maka nikmat mana lagi yang engkau dustakan, bukannya Allah SWT telah mencukupi segala kebutuhan kita selama ini. Maka syukurilah dengan memperbanyak dzikir kepada Allah SWT.

  Sekian, terima kasih.
  Wassalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

  ReplyDelete
 30. Herwati Dian Saputri
  12313244004
  Pend. Matematika (Inter.)

  Dzikir berarti menyebut (asma) Allah. Dzikir sebagai cara hamba mendekatkan kepada Allah. Ada beberapa dzikir kalimat dzikir, yaitu laa ilaha illallah, laa haula wa laa quwwata illa billah, allahu akbar, alhamdulillah, dan lain-lain. Dengan membaca dzikir diharapkan kita senantiasa mengingat kepada Allah.

  ReplyDelete
 31. Herwati Dian Saputri
  12313244004
  Pend. Matematika (Inter.)

  Dzikir berasal dari kata dzikrun, mashdar ghairu mim dari lafadl dzakara-yadzkuru yang artinya menyebut. Jadi dzikir artinya menyebut asma Allah SWT. Dzikir merupakan salah satu ibadah yang dapat dilakukan oleh manusia dalam banyak waktu dan tempat. Dzikir juga banyak sekali macamnya, yaitu istighfar, talbiyah, tahawwul, takbir, dll.

  ReplyDelete
 32. Herwati Dian Saputri
  12313244004
  Pend. Matematika (Inter.)

  Dzikir juga dapat mendekatkan hamba dengan Allah. Kerena dengan berdzikir, ia akan selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun ia berada. Oelh karena itu, hendaknya kita senantiasa berdzikir agar hati ini terasa nyaman dan tentram serta selalu dekat dengan Allah.

  ReplyDelete
 33. Annisa Eprila Fauziah
  16709251040
  PPs P.Mat B 2016

  Elegi di atas menjelaskan tentang macam-macam dzikir yang dapat kita amalkan sehari-hari. "Alaa bi dzikrillahi tatma'iunul qulub", itu merupakan salah satu keutamaan dzikir, selain itu ada banyak sekali keutamaan lainnya, seperti menenangkan hati dan pikiran, dapat mendekatkan diri dengan Allah sehingga yang ada di pikiran kita hanyalah Allah.

  ReplyDelete
 34. Wan Denny Pramana Putra
  16709251010
  PPs Pendidikan Matematika A

  Banyak hadist yang mengungkapkan keutamaan dari berdzikir kepada Allah. Ada hadist yang mengajarkan kita untuk berdzikir dengan kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ’anhu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ada dua buah kalimat yang ringan di lisan namun berat di dalam timbangan, dan keduanya dicintai oleh ar-Rahman, yaitu ‘Subhanallahi wabihamdihi, subhanallahil ‘azhim’.” (HR. Bukhari [7573] dan Muslim [2694])

  ReplyDelete
 35. Martalia Ardiyaningrum
  16701269002
  PEP Kelas A PPs UNY

  Secara bahasa zikir memiliki arti "menyebut", "mengingat" atau "berdoa". Setiap langkah kita, setiap hembusan nafas kita, hendaknya berzikir kepada ALlah SWT, karena sebenar-benar urusan kita itu adalah perkara-Nya. Saat Allah SWT telah mengalir di setiap aliran darah kita (artinya setiap aktifitas kita dilandasi mengingat/menyebut-Nya) maka kekuatan untuk menghadapai semua persoalan dunia dan akhirat. Ini yang dapat saya petik dari penjelasan Muhammad NurIkhlas tentang keutamaan dzikir.
  Semoga kita dapat selalu berdzikir disetiap kesempatan yang kita lalui, amiiiin..

  ReplyDelete
 36. Martalia Ardiyaningrum
  16701269002
  PEP Kelas A PPs UNY

  Untuk memahami keutamaan dzikir sifat-sifat Allah, kita perlu memahami dan mengenal sifat-sifat Allah SWT. Setelah itu maka kita baru dapat merasakan bahwa Allah selalu menyertai seluruh makhluk-Nya, sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah SWT.

  ReplyDelete
 37. Budi Yanto
  16709251024
  P. Mat S2 Kelas B 2016
  Zikir adalah ibadah. Zikir adalah mengingat Allah. Jika kita mengingat Allah maka Allah akan mengingat kita. Mengingat Allah dengan hati, lisan dan perbuatan dimanapun dan kapanpun. Bahkan tidurpun harusnya mengingat Allah, maka sebelum tidur berwudhu atau bersuci, berdoa sebelum tidur. Dalam sebuah Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Allah Taala berfirman: Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku terhadap-Ku dan Aku selalu bersamanya ketika dia mengingat-Ku. Apabila dia mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku pun akan mengingatnya dalam diri-Ku. Apabila dia mengingat-Ku dalam suatu jemaah manusia, maka Aku pun akan mengingatnya dalam suatu kumpulan makhluk yang lebih baik dari mereka. Apabila dia mendekati-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekatinya sehasta. Apabila dia mendekati-Ku sehasta, maka Aku akan mendekatinya sedepa. Dan apabila dia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari”. (Shahih Muslim No.4832). Dalam hadis lain “Perumpamaan orang yang berzikir kepada Robbnya dan yang tidak, seumpama orang hidup dan orang mati”. (HR. Bukhari dan Muslim)

  ReplyDelete
 38. Asma' Khiyarunnisa'
  16709251036
  PPs PM B 2016

  Dzikir secara bahasa berarti mengingat. Mengingat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Kita harus yakin bahwa Allah selalu bersama kita, bahwa Allah selalu melihat amal kita. Dzikir kaitannya adalah dengan hati. Dengan berdzikir kepada Allah maka akan dapat menenangkan hati kita. Itulah salah satu keutamaan dari dzikir. Jika kita ingin hati kita tenang, nyaman, bahagia, selalu bersyukur maka senantiasa kita untuk selalu berdzikir kepada Allah.

  ReplyDelete
 39. LINA
  16701261022
  PEP-A/2016


  Dzikir adalah mengingat Allah. Dzikir hendaknya dilakukan dalam setiap waktu dan setiap gerakan tubuh kita. Allah hendaknya ada dalam Setiap langkah dan ucapan dan pikiran kita. Dengan selalu mengingat/berdzikir kepada Allah, maka kita berarti meyakini bahwa apapun yang kita lakukan/ucapkan/pikirkan selalu diawasi oleh Allah. Mengingat Allah, menjadikanapapun yang keluar dari diri kita (pikiran/ucapan/perbuatan) selalu ada di bawah pengawasan Allah Swt. Inilah yang dapat menjadi kontrol bagi diri kita.

  ReplyDelete
 40. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 41. LINA
  16701261022
  PEP-A/2016


  Hakikat kalimat tauhid "Laa ilaah illallah" adalah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan YME, tidak ada tuhan yang patut disembah selain Allah Swt. Keesaan Allah bisa ditunjukkan melalui dalil naqli (dalil yang ditunjukkan dari ayat AlQuran), maupun dalil 'aqli (dalil berdasarkan akal/logika). Dalil naqli yang menunjukkan keesaan Allah adalah dalam Surah al-Ikhlas yang berbunyi "qul huwa allahu ahad", yang berarti "katakan bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha Esa." Adapun dalil naqli yang menunjukkan keesaanNya adalah, kita perlu membayangkan bagaimana jadinya dunia ini jika tuhan yang ada lebih dari satu. Para tuhan akan saling berebut kekuasaan dalam mengatur dunia ini, sementara kita tela melihat adanya keteraturan pada alam dunia yang kita huni.

  ReplyDelete
 42. KASYIFATUN AENI
  13301241055
  PMA 13

  Ma’rifatulloh atau mengenal Allah adalah aspek penting yang harus dipahami seorang muslim karena sangat berkaitan erat dengan tauhid. Dalam elegi di atas disebutkan bahwa kita dapat mengenal Allah melalui Sifat-sifatNya dan Asma-asmaNya. Selain itu, dzikir atau mengingat Allah adalah salah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kita…

  ReplyDelete
 43. Jahidatu Lis Silmi I'la Alhaq
  16701251022
  S2 PEB B 2016

  Dzikir adalah kegiatan untuk selalu mengingat dan memuji Allah SWT. Dalam Al-Quran surat Ar-Rad ayat 28 disebutkan [yaitu] orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram. Tujuan berdzikir ialah menyucikan jiwa dan membersihkan diri serta membangunkan nurani. Maka dengan banyak-banyak berdzkir hati dan pikiran kita akan tenang dan tentram.

  ReplyDelete
 44. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 45. LINA
  16701261022
  PEP-A/2016

  Untuk mengenal Allah, maka kita perlu mengenal sifat-sifat yang melekat pada diri Allah. Allah Swt memiliki sifat yang berjenis sifat wajib dan sifat muhal/mustahil. Sifat wajib adalah sifat yang wajib ada pada dzat Allah, sifat muhal/mustahil adalah sifat yang mustahil dimiliki Allah (merupakan kebalikan dari sifat wajib). Dengan memahami dan mengimani sifat-sifat Allah dengan baik, maka ini akan dapat meningkatkan kualitas keimanan kita. Iman tidak cukup diucapkan, tetapi dihayati dan diresapi yang selanjutnya akan terlihat dalam setiap yang kita hasilkan (pikiran/ucapan/perbuatan).

  ReplyDelete
 46. RISKA AYU ARDANI
  16709251021
  PMAT KELAS B PPS UNY 2016


  Berdzikir adalah salah satu cara yang dapat dilakukan manusia untuk terus mengingat Allah didalam hatinya. Ibadah sholat saja mungkin belum cukup membuat diri manusia selalu ingat kepadaNya. Ketika manusia selalu berkomunikasi dengan Allah, maka hatinya akan terasa lebih tenang dan bahkan mungkin dapat menjada diri manusia tersebut dari keburukan sikap. Pada ujungnya apa yang harus dilakukan manusia didalam ibadah agar manusia selalu ingat pada Allah dan jauh dari perbuatan buruk.

  ReplyDelete
 47. Mariana Ramelan
  13301241053
  Pendidikan Matematika I 2013

  Dengan mengingat Allah, hatimu akan menjadi tenang. Dengan mengingat Allah, hilang semua penderitaan. Dzikir kepada Allah, hati bersimpuh merendah diri. Bila hati gelisah, tak tenang, tak tentram, juga bila hatimu goyah, terluka, merana. Tanyakan pada dirimu, jauhkah diri ini dari Tuhan dari Allah? Hilangkah dalam hati dzikirku, Imanku? Kembali pada Allah! Berdzikirlah kepada Allah maka Allah akan bersama kita.

  ReplyDelete
 48. Mariana Ramelan
  13301241053
  Pendidikan Matematika I 2013

  Beberapa keutamaan berdzikir antara lain mengusir setan, menghilangkan gelisah dan hati yang gundah gulana, hati menjadi gembira dan lapang, menguatkan hati dan badan, mendatangkan rejeki dan lain-lain. mari kita berdzikir kepada Allah.

  ReplyDelete
 49. Siti Mufidah
  13301241036
  Pendidikan Matematika A 203

  Dzikir memiliki banyak keutamaan bagi manusia. Dzikir bisa dilaksanakan stelah shalat untuk dapat benar-benar ingat Allah dan sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan Dzikir dapat membuat hati kita bersih dan tenang, serta dzikir dapat sebagai doa memohon ampon kepada Allah dan lainnya. Jadi, dzikir memberi banyak manfaat bagi manusia, khususnya mendekatkan diri kepada Allah. Maka, mari kita memperbanyak dzikir kepada Allah. Terima kasih.

  ReplyDelete
 50. Khaerudin
  16701261009
  S3 PEP Kelas A 2016

  Setiap muslim pasti sudah mengetahui dan memahami bahwa dzikir itu merupakan sesuatu yang sangat penting dan besar faedahnya, dimana dzikir merupakan amal yang efektif yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT.

  ReplyDelete
 51. Khaerudin
  16701261009
  S3 PEP Kelas A 2016

  Dzikir dan seluruh amal shalih sangat erat kaitannya dengan ketenangan bathin. Dan ketenangan bathin itu sangat erat hubungannya dengan kebahagiaan hidup.

  ReplyDelete
 52. Khaerudin
  16701261009
  S3 PEP Kelas A 2016

  Sebaik-baik perbuatan yang dapat dilakukan seseorang dalam nafas hidupnya, paling bermanfaat waktu yang diluangkan adalah berdzikir kepada Allah SWT, apalagi di iringi dengan berdoa kepada-Nya, karena yang demikianlah hidup menjadi bermakna dan waktu menjadi berharga, jiwa yang kian hari bertambah menjadi berbobot, bahkan memiliki aspek kebahagiaan, ketenangan, ketentraman dan kelapangan dalam setiap gerak dan aktivisnya, dzikir merupakan kunci segala kebaikan hamba didunia dan diakhirat.

  ReplyDelete
 53. Retno Widyaningrum
  16701261004

  Langkahku adalah dzikir. Ucapanku adalah dzikir. Perjalananku adalah dzikir. Ceramahku adalah dzikir. Presentasi makalahku adalah dzikir. SMS ku adalah dzikir. Bahkan tidurku itu ternyata adalah dzikirku juga. Maka ketika aku berdzikir dengan ikhlas, aku merasakan tiadalah jarak antara diriku dengan Allah SWT. Dan pada saat itulah aku merasa bahwa semua urusanku telah dimudahkannya. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka sebenar-benar urusanku itu adalah perkara-Nya. Aku merasakan tiadalah kekuatan apapun yang mampu menandinginya. Itulah setinggi-tinggi dzikirku, yaitu ketika aku tidak lagi mengingat yang lainnya selain Dia. Itulah kekuatanku untuk menghadapai semua persoalan dunia dan akhirat. Maka aku merasakan semua kemenangan itu yaitu kemenangan dunia dan kemenangan akhirat.
  Dzikir yang kita lakukan adalah wujud kita selalu ingat kepada sang Pencipta, bersimpuh memohon petunjuk atas segala masalah yang kita jumpai, memohon rizky untuk menuju kehidupan dunia dan akherat, memohon dimudahkan urusan yang menimpanya, memohon........., memohon.......,memohon......, dan memohon apa saja karena Allah adalah Maha segala-galanya.

  ReplyDelete
 54. Retno Widyaningrum
  16701261004

  Bagi umumnya manusia di alam dunia ini, hanya bisa mengenal kepada Alloh SWT Sifat-Nya dan Asma-Nya saja. Sifat Qodrat (Kuasa), Irodat (Berkehendak), Sama’ (Mendengar), Bashor (Melihat), itu bisa kita kenal. Untuk mengetahui keutamaan dzkir adalah dengan mengenal Sifat Asma Allah kita akan memahami betapa apapun hanya Allah yang mampu memahami makhluknya yang lemah ini. Dengan memperbanyak dzikir kita akan semakin dekat denganNya.

  ReplyDelete
 55. Retno Widyaningrum
  16701261004

  Syetan masuk melalui tiga arah, yaitu tengah-tengah dada, rusuk dan seluruh tuhuh dan syetan mengancam manusia terus. Setelah syetan tidak bisa masuk melalui depan, syetan melalui sebelah kanan, yaitu Lathifatul Khofy dan Lathifatur Ruh. Jika itu tidak bisa maka syetan masuk melalui sebelah kiri, yaitu Lathifatus Siiry dan Lathifatul Qolby. Demikian itu syetan ingin agar Alloh tidak mendapatkan satupun manusia yang bisa bersyukur.
  Oleh sebab itu mohon ampun atas segala apapun yang kita sengaja ataupun tidak kita sengaja. Untuk menghindari syetan yang setiap saat, detik selalu mengganggu kita maka kita harus memperbanyak dzikir, dzikir, dzikir sehingga apa yang akan kita lakukan selalu dalam lindungan Allah SWT.

  ReplyDelete
 56. Dewi Saputri
  13301241068
  Pendidikan Matematika I 2013

  Saya pernah membaca bahwa jantung kita yang senantiasa berdetak ini adalah sedang berdzikir kepada-Nya. Tidak hanya jantung, tapi masih banyak lagi di dalam kehidupan kita. Artinya Allah sungguh dekat dengan kita. Tinggal kita mau menyadarinya atau tidak

  ReplyDelete
 57. Dewi Saputri
  13301241068
  Pendidikan Matematika I 2013

  Syaitan masuk dari tiga arah seperti yang disebutkan dalam elegi di atas. Saat kita merasa lelah, putus asa, marah, tidak bersyukur, dikuasai oleh emosi dan penyakit hati, maka saat itu syaitan akan dengan mudah masuk dan mempengaruhi. Oleh karena itu dengan berdzikir membuat kita senantiasa bersyukur dan mengingat-Nya sehingga jauh dari perbuatan yang tidak semestinya

  ReplyDelete
 58. RAIZAL REZKY
  16709251029
  S2 P.MAT B 2016

  Dzikir adalah mengingat Allah, ingat bukan hanya dalam artian mengucapkan asma-asma Allah, namun dalam pengertian apapun yang kita ucapkan dan kita kerjakan adalah selalu kita tujukan pada ibadah. Dengan mengingat Allah, maka kita akn terhindar dari perbuatan yang tidak baik, sebab ketika kita ingat Allah maka kita akan ingat bahwa Allah melihat dan mengawasi segala yang kita lakukan. Sehingga berdzikir mampu membentengi diri kita dari godaan syetan.

  ReplyDelete

marsigitina@yahoo.com, marsigitina@gmail.com, marsigit@uny.ac.id