Sep 28, 2017

YANG SUKA WAYANG: Petruk BadraPETRUK BADRA
Dening Ki Dalang WA, Prof. Dr. Marsigit, M.A.


*************
Petruk Badra 1
14 Agustus 2017
*************


Petruk: E...bot bote arep golek undakan. Undakan ngelmu. Kaya ngapa wujude ngelmu Cengkah Mlayu? Nek wis bisa duwe ngelmu Cengkah Mlayu, jare kyaine Semar, aku bakal bisa weruh sak durunge winarah. Aku diparingi PR kon golek ... neng...kok rada ndrawasi?. Iki ana Dalan Lempeng? Aku takon, nggonmu bengkong sing endi?

Dalan Lempeng: Jenengku wae wis dalan lempeng. Ndadak nganggo takon endi sing bengkong. Tamatna lan goleki dhewe. Nek arep liwat, liwata aja ngganggu wong liya sing arep liwat.

Petruk: Whe lah kojur ane. Hemm... iki ana banyu gege sewindu, njaluk sing panas?

Banyu Gege Sewindu: Jenengku wis ngarani. Cara saiki banyu gege sewindu kuwi banyu njero kulkas suwene wolung taun. Lha kok kowe jaluk sing panas, kuwi jenenge golek perkara.

Petruk: Wheh lha blaik ane. Iki pager papak, endi sing punjul?

Pager Papak: Rasah gateke wong edan. Cetha ngerti pager wis papak, kok goleki sing punjul?

Petruk: Wa la wa la quwata, duh gusti golek ngelmu kok kaya ngene angele. Iki ana banyu, endi sing mendukul?

Banyu: Banyu mendukul kuwi ora umum. Sing umum banyu kuwi leter. Bisa mendukul kana njegur segara.

Petru: Waduh... mbalah kon jegur segara. Iki ana sapi gumarang. Pi sapi, mlebua lenge semut.

Sapi Gumarang: Nek njaluk mati, tampanana sunguku iki.

Petruk: Wah nek ora mlayu bisa mati aku disruduk sapi. Iki ana bongkote uwit, endi sing lancip?

Bongkot Uwit: Umume bongkot uwit kuwi bujel, lha kok golek sing lancip. Apa njaluk dak bruki uwit kowe?

Petruk: Adhuh mumet sirahku. Oh awang awang aja dak bentus bentus sirahku. Uwis uwis. Mumet sirahku.
....Candhakipun..Petruk Badra 2....       

*************
Petruk Badra 2
*************
Dening: Marsigit UNY
15 Agustus 2017


Ismaya: Iki kwandane Petruk gumletak tepine wana. Tangiya Petruk.

Petruk: Poduka sinten. Katimbang nandang kasamsaya, kula nyuwun dipun banjut kemawon.

Ismaya: Lumrahe wong golek ngelmu kuwi nganggo laku. Cintrakamu kuwi pinangka lakumu.

Petruk: Kenging punapa wonten ngelmi ingkang awrat gayuhipun?

Ismaya: Kuwi bab werna wernane makame manungsa. Lamun makammu durung mundhak, tangeh lamun kowe bisa nggayuh ngelmu Cengkah Mlayu.

Petruk: Lhah punapa kula mboten saged nggayuh ngelmi Cengkah Mlayu?

Ismaya: Dak polke lhehmu ikhtiar, ora bakal klakon lamun durung entuk ijine ingkang murbweng jagad. Mula kabeh panjangka kuwi kudu tansah landesan tuntunane Agama. Ora sakmestine manungsa duwe penggayuh sak jabane kodrat. Supaya uripmu tansah tinuntun mring bebener sejati, mula sak mukawis tumindak kudu tansah diwiwiti kanti maca donga.

Petruk: Bismillah hirrohman nirrohiim. Menawi mekaten kula sampun lenggana. Wontenipun namung ndherek. Pejah gesang kula, kula pasrahaken wonten ngarsanipun Gusti Alloh SWT. Menawi pancen ngelmu Cengkah Mlayu sanes pintan kula, kula sampun lenggana.

Ismaya: Kanggo panglipur sawatara, mbok manawa bisa kanggo lantaran, kowe bisa medarke ngelmu Cengkah Mlayu, ananging kudu lantaran ulun. Ulun bakal sajiwa marang jeneng para. Madega Begawan jejuluk Tongtongsot, mapan ngisor Gunung Mameru.
Iki mengko Gareng karo Bagong arep golek guru.

Petruk: We lah kok ngerti Gareng karo Bagong arep liwat, mangka durung winarah. E nggih nyuwun ngapunten, matur sembah nuwun pikulun Ismaya.

.... Candakipun...Petruk Badra 3.. 
                     

 **********
PETRUK BADRA 3
*******
Dening: Marsigit UNY
15 Agustus 2017

Gareng: Nyuwun pirsa, kapan lan dateng pundi, lempeng niku bengkong?

Tongtongsot: Sejatine ora ana wujud kuwi lempeng. Lempenge wujud kuwi lempeng ora sampurna. Lempeng sampurna utawa lempeng sejati papane ana pikire manungsa utawa kuwasane ingkang murbweng dumadi.

Bagong: Lha nek lancip?

Tongtongsot: Ora ana wujud kuwi lancip. Lancipe wujud kuwi ora sampurna. Lancip sampurna kuwi ana pikir utawa kuwasane Gusti ingkang murbweng dumadi.

Bagong: Lha dom kae rak ya lancip ta?

Tongtongsot: Pucuke dom kae molekul. Molekul kuwi saka atom. Lintasan atom kuwi mubeng. Dadi pucuke dom kae wujud mubeng, dudu lancip.

Gareng: Lha nek mendukule toya?

Tongtongsot: Mendukule banyu kuwi ngelmu teknologine manungsa utawa kuwasane Gusti ingkang murbweng dumadi.

Bagong: Mbrojoling akerep?

Tongtongsot: Ngelmune manungsa bisa dadi pinter, wasis lan waskita. Manungsa ingkang bisa mbrojoling akerep, tanda manungsa ingkang pinunjul lan linuwih.

Gareng: Punjuling a papak?

Tongtongsot: Ajimu merga saka bedane utawa padane marang liyane. Gumantung kahanane. Manawa ajimu merga bedane marang liyan, kuwi diarani punjuling a papak.

Bagong: Lha Sapi kok kon mlebu leng Semut?

Tongtongsot: Kuwi tembung sanepa. Sapi gedhe nggambaŕke gedhene jagadmu. Leng Semut cilik ya sepi nggambarke mantheng ati lan pikirmu. Penggayuh apa wae kudu pawitan mantheng ati lan pikire.

Gareng: Ramene sepi, sepinipun rame?

Tongtongsot: Kuwi watake wong ngibadah. Ngibadah kuwi bisa munjukke donga sing akeh, sak temen temene digambarke ramene swara jrone pikir, nanging sepi jrone ati.

Bagong: Kebentus awang awang?

Tongtongsot: Kuwi nggambarke nangsibe uwong sing lagi nandang cintraka. Jeneng lagi diuji, lumrahe kebentus kuwi tembok. Lha iki, awang awang wae bisa bentus.

Gareng: Panase toya Es?

Tongtongsot: Kuwi kahanan atine manungsa. Adem utawa anyebe atine manungsa kaya ibarate bisa nyirep panase nraka. Panas utawa murkane atine mangungsa ibarate ademe Es wolung tahun wae ijih krasa panas.

...  candhakipun...Petruk Badra 4 ...
********
PETRUK BADRA 4
********
Dening: Marsigit UNY
16 agustus 2017

Gareng: Wah tambah semangat aku. Napa tegese: lekas durung lekas, rampung durung rampung, tekan durung menyang, seger durung ngombe, sore durung esuk, mbengi durung awan, wingi sesuke wingi, wingi sesuke saiki, wingi sesuke sesuk?

Tongtongsot: We..lah...gareng ngajak dolanan bab wektu. Iya dak terangke.

Tongtongsot:
Wengkune wektu kuwi ana : wektu tunggal, wektu jajar,  wektu baris, lan wektu mlumpat.

Tongtongsot:
 Edine wektu kuwi ana lima: wektu utama, wektu mirunggan, wektu sunyata, wektu tinanding, wektu jinangkep.

Tongtongsot
 Lenggahe wektu ana papan. Ora ana wektu lamun ora ana papan. Ora ana papan lamun ora ana wektu. Wektu kuwi papan. Papan kuwi wektu. Mangka papan kuwi wujud. Durung duwur ngelmumu lamun durung bisa weruh wujude wektu.

Bagong: Rada aneh, wektu kok wujud. Lha endi dak cekel ya ora bisa? Nek ngana aku, Gareng, papan adoh, papan cedhak ... kabeh mau kuwi wektu? Nalare piye.

Tongtongsot: Bener kowe Bagong. Ngerti sak durunge winarah kuwi bab papan lan wektu. Mangka papan kuwi wektu, wektu kuwi papan.

Bagong: Menyerah kula. Bingung?

Tongtongsot: Lamun ora ana wektu, ora bakal ana wujud. Lamun ora ana wujud, ora bakal ana wektu. Dadi kabeh wujud, gebyare dunya, uripmu kabeh kuwi bisa diringkes dadi wektu.

Bagong: Mpun cethane mawon pripun? Ndherek?

Tongtongsot: Merga kabeh wujud kuwi wektu, mula ora ana wujud mardika saka wektu. Bagong kuwi ora mardika saka wektu.

Bagong: Buktine napa?

Tongtongsot: Bagong sing kapan?

Bagong: Nggih Bagong sing seniki kok rewel.

Tongtongsot: Seniki kuwi wektu.

Bagong: Bagong sing wingi. Wingi kuwi wektu ya. Bagong sing neng kana.

Tongtongsot: Kana kapan?

Bagong: Kana wingi.

Tongtongsot: Wingi kuwi wektu.

Bagong: Wonten rumuse mboten?

Tongtongsot: Rumuse:  f(wujud)= wektu. Wujud apa wae kuwi wektu.
f(wektu)= wujud. Wektu kuwi wujud.
f(wektu)=urip. Wektu kuwi urip.
f(urip)= wektu. Urip kuwi wektu.
f(mati)=f(ora urip)= ora ana wektu urip.

Bagong: Lha apa tegese adoh, cerak, suwi, sedela, gedhe, cilik, lsp?

Tongtongsot: Kuwi bab mulur mungkrete wektu:
Adoh kuwi celak, lamun wektune diungkret.
Celak kuwi adoh, lamun wektune di ulur.
Kana kuwi kene, lamun wektune diungkret.
Kene kuwi kana lamun wektune diulur.
Gedhe kuwi cilik, lamun wektune diulur.
Cilik kuwi gedhe lamun wektune diungkret.
Sesuk kuwi saiki, lamun wektune diungkret.
Saiki kuwi sesuk, lamun wektune diungkret.
Durung kuwi uwis lamun wektune diungkret.
Uwis kuwi durung lamun wektune diulur.
Ngerti sak durunge kuwi ngerti sak wise, lamun wektune diungkret.
Ngerti sakwise kuwi ngerti sakdurunge, lamun wektune diulur.

Bagong: Ngerti sak durunge winarah?

Tongtongsot:
Ngerti kuwi papan lan wektu. Mangka papan kuwi wektu. Dadi ngerti kuwi wektu.
Sak durunge kuwi sak wise, lamun wektune diungkret.
Winarah kuwi papan lan wektu. Mangka papan kuwi wektu. Dadi winarah kuwi wektu.

Bagong: Ha nggih. Ngerti sak durunge winarah?

Tongtongsot: Ngerti sak durunge winarah, kuwi mulur mungkrete wektu ngerti mulur mungkrete wektu durung mulur mungkrete wektu winarah.

.... Candhakipun ... Petruk Badra 5 ...
 

PETRUK BADRA 5
********
Dening: Marsigit UNY
17 Agustus 2017

Gareng: Kepareng nyuwun ngelmi bisa ngerti sakdurunge winarah.

Tongtongsot: Ngerti sakdurunge winarah syarate kudu duwe ngelmu Cengkah Laku.

Gareng: Kepareng nyuwun ngelmu Cengkah Mlaku.

Bagong: Nggih, kula nggih purun, niku ngelmu Cengkah Mlaku.

Tongtongsot: Kowe wis ngerti sak perangan sithik ngelmune Cengkah. Sak perangan liyane durung. Ngelmune Mlaku durung paja paja. Bakal dak uji. Jenengmu sapa?

Bagong: Ha nggih nami kula Bagong.

Tongtongsot:
Bener ning durung pener. Cilik tekan dewasa nganti tuwa pathok bangkrong jenengmu Bagong, kuwi kurang setiti, kurang adil, durung cukup kanggo kebutuhane urip.

Bagong: Lho sebabe?

Tongtongsot Sebab jenengmu Bagong kuwi wadah. Isine ya kabeh kahananmu wiwit cilik rekan dewasa. Umpama kuwe wis kuliah lulus S1, jenengmu perlu ditambah Drs. Bagong. Lulus S2, Dra Bagong M.A. Lulus S3. Dr. Drs. Bagong MA. Kowe dadi guru besar, jenengmu Prof Dr Drs Bagong M.A. Kowe klakon naik haji jenengmu Prof Dr Drs Haji Bagong M.A. Sesuk kowe mati jenengmu Almarhum Prof Dr Drs Haji Bagong M.A.

Bagong: O nggih nembhe sadar kula. Mula jeneng kula nek wangsul kampung halaman niku ngewuhke. Mboten purun jeluk kula Bagong, lhe mungel rikuh, kula mpun tuwa. Ditakoni jeneng tuwa, ora duwe. Kosok baline, kancaku cilik dak undang Tulalit, kaya isin ora dadi karepe, jarene wis duwe jeneng tuwa. Lha mangka kahanan kula niku werna werna: kredit montor, arep mantu, pasa Senen Kemis, taksih kathah liyane. Napa ken nyebutke kabeh.

Tongtongsot: Lha nek bisa, sebutke kabeh ya luwih apik.

Gareng: Lajeng prayogine jenenge Bagong niku sinten?

Tongtongsot: Antarane bener lan pener kuwi tebane ngelmune cengkah. Lamun ta pener, jenengmu bisa: Bagong manut lakune papan lan wektu, sumende ndherek kersane ingkang kuwaos. Pener mesti wae bener. Nanging bener durung mesti pener. Lamun ta pener, durung mesti cocok karo lakune papan lan wektu.

Tongtongsot: Bagong, ngendi lahir patimu?

Bagong: Lahir kula saking ibu kula. Pati kula teng...

Tongtongsot: Lair wadag saka guwa garba. Lair graita saka graita. Lair pangrasa saka rasa. Kabeh lairmu mau saka ingkang Kuwasa.

Tongtongsot: Gareng dak uji. Nang ngendi papane: munggah kuwi mudun, lor kuwi kidul, ngisor kuwi nduwur, abot kuwi entheng, angel kuwi gampang, lsp.

Gareng: Wah angel.

Tongtongsot: Kabeh mau papane ana panggraita. Bingung papane ngendi?

Bagong: Nembhe bingung, nggih mboten ngerti

Tongtongsot: Papane bingung uga ana panggraita. Dalan kae kira kora dohe pira?

Bagong: Satus meter.

Tongtongsot: Nyatane dalan kae dawane limangatus meter. Panggraitane Bagong kena sengkala utawa ora sehat.

Tongtongsot: Jawab Reng,  Gong apa tegese: gedhe, cilik, adoh, celak, seneng, sayang, cinta?

Gareng: gedhe kuwi ora cilik, cilik kuwi ora gedhe.

Bagong: Adoh kuwi ora celak. Celak kiwi ora adoh. Seneng kuwi ora sengit. Sengit kuwi ora seneng.

Tongtongsot: Jawabmu kabeh kliru. Kuwi tembung sing ora bisa dijawab, nanging bisa diterangke, sebab kuwi kabeh tembung panggraita.

Tongtongsot: Kurikulum ngelmune Cengkah Mlaku kaperang dadi 9 semester: C1, C2, C3, M1, M2, M3, CM1, CM2, CM3. C Cengkah. M Mlaku. CM Cengkah Mlaku. Bagong taksih C1. Gareng munggah C2.

Bagong: Wah angel.

Tongtongsot: Pada ngaso dhisik. Baliya ketemu keluwargamu dhisik. Semester candhake diteruske.

...... Candakipun Petruk Badra 6...                       


********
PETRUK BADRA 6
********
Dening Marsigit UNY
18 Agustus 2017

Wisanggeni: Ora pati duga, ana pandita anyar peparab Tongtongsot. Dak melu mbeguru nek bisa jawab pitakonku. Wisanggeni kuwi sapa?

Tongtongsot: Aku ora arep jawab Wisanggeni kuwi anak putu dewa, sebab wis ngarani. Wisanggeni kuwi graita cahya mlaya rumesep.

Wisanggeni: Whe lha...mbanda kalani pandita iki. Apa tegese graita cahya mlaya rumesep?

Tongtongsot: Watak grahita keplayu. Watak cahya sumunar. Watak mlaya jajah. Watak rumesep rumasuk. Apa durung cetha?

Wisanggeni: Wah rada kewragangan aku. Kepiye iki?

Tongtongsot: Sakwusnya kowe keplayu ngarepan aku. Gathuk jumbuhke watake cahya ingkang sumunar. Kanggo pawitan nggonmu jajah graita. Ketemu aku rumesep rumasuk jumbuh watak sejati.

Wisanggeni: Whe lha nek ngana, aku jaluk idin dak melu mbeguru marang begawan Tongtongsot.

Tongtongsot: Cahya ketemu cahya. Nur sumawuran Nur. Tali temali gayut ginayut ketemune tiba penggayuh muga kabeh bisa kanggo mulyane urip luhure budi.

Wisanggeni: Saiki aku manut kudu kepiye?

Tongtongsot: Esemunya kasanepa kasanding karangsang mrucut. Binuwang kesrapat mandrawa bangkar rinuket. Samya lenggana lebur watak guru murid jleg posah pasihan nini mintuna imbal wacana.

Wisanggeni: O lha nek ngana dak trima banget kabeh watak becikmu tumrap aku. Aku banjur arep takon. Iki jaman sing endi?

Tongtongsot: Mulur mungkrede jaman  Kalabendu, Kalatida, lan  Kalasuba. Cinengkah keplayu tumrap sapa sing ngerti sak durunge winarah.

Wisanggeni: Aku ora arep omong ngerti sak durunge winarah, sebab wis ngarani. Aku takon kepiye lakune grahita cahya mlaya rumesep?

Tongtongsot: Lenggahe awal akhir jaman. Mulur mungkrete tembung, rasa, pamikir, sunyata, jagad gedhe jagad cilik. Panggraitane para wikan. Lekas dat tanpa lekas. Akhir dat tanpa akhir. Lekas dat tanpa akhir. Akhir dat tanpa lekas. Pigunane grahita mlaya bumi mlaya langit. Rumeseping kalbu sumunaring budi. Ngamal ngamil ngamel ngemul ngelmu ngomel. Cengkahe sarwa keplayu. Playune sarwa cinengkah. Cengkahe sarwa cinengkah. Playune sarwa keplayu. Jatine lekas kang kawekas. Lekase wekas kang jinati.
Mulur mungkrete lakune graita cahya mlaya rumesep tiba pada pada tumrap jenengku lan jenengmu.

Wisanggeni: Cocok. Wah cocok tenan. Bisa diteruske karo ngenteni tamu tamumu sing pada mlaya bumi mlaya langit.

Tongtongsot: Disambi karo ngunjuk. Dhahar klethikan.

..... candhakipun...Petruk Badra 7....      


********
PETRUK BADRA 7
********
Dening: Marsigit UNY
19 Agustus 2017

Kresna: Ora pati nduga. Aku dak meguru karo kowe, lamun bisa jawab pitakonku. Ngendi pati uripe Kresna?

Tongtongsot: Carang wreksa wreksa wilis tanpa patra. Snajan caranging pring bisa wae kanggo nulis, lamun ana niat lan ngelmune. Kresna ingkang tinulis ing dlancang,  ingkang kaweca ing lisan,  ingkang nglegena ing pamikir, ingkang wujud ing sunyata,  ingkang krasa ing pangrasa. Awal akhire jaman. Gatra muni gatra meneng. Bibit kawit manut iline banyu. Sapa sira sapa iku. Waskita ingkang winasis. Mlaku mundur tan nyingkur. Ketemu Tongtongsot kuwasane bathara.

Kresna: Iya snajan singidan mega mendhung, aku ora bakal klayatan. Diputer wolak walik tembùngmu, wis kawistara. Pengin nguji. Endi nangsibe Kresna?

Tongtongsot: Nangsibe kresna kuwi, lakune banyu kemembeng, rembesing toya bengawan. Suket godhong tinalisik. Kumarisik suwarane walang ataga. Lamun bareng bisa, ijen tanpa rowang. Ijen kuwi pandome, bareng kuwi srawunge. Suket godhong katiuping angin tengahing ratri anjalari walang ataga samya nggugah isine wana sato keplayu ngupadi jangkep jangkeping gending ingkang tinabuh para widadari widadara. Kasamsaya madha madha mring sak padha. Doh lor, doh kidul, doh wetan doh kulon, ngoyak playune pesti, tibane cundhuk mring kabeh sasama, lenggana rasa, budi, pamikir lan tekdir, timbang timbang aku iku ginugur gunung tanpa kanca tanpa kanti ngajak pambelo kabeh pra kawula dasih.

Kresna: Uwis wis wis aja dak bacutke. Barang mlaya barang miring, kapralaya gunjing miring. Janma waskita samya gumiring, ngupadi usada tepis wiring. Sanget ngaturaken gunging panuwun pukulun Ismaya sampun kersa tedak mlaya bumi. Cinagak cinuak sesarengan kangge mulya raharjaning bumi kulawan langit.

Tongtongsot: Iya iya Wishnu, prayogakna nggonmu prapta.

... Candhakipun ... Petruk Badra 8 ...                       

 
********
PETRUK BADRA 8
********
Dening: Marsigit UNY
20 Agustus 2017

Susatri: Bat tobat, jebul pandhitane bagus rupane, dhuwur piadege. Ceples temen. Mangka aku ya ora elek elek nemen. Aku suwita, suwita tumrap kowe ya pandhita muda?

Tongtongsot: Astaghfirullah al adzim.

Susatri: Ditakoni kok meneng wae. Mangka akeh para tamu. Uga pada meneng wae.

Tongtongsot:Astaghfirullah al adzim. Astaghfirullah al adzim.

Susatri: Aja ngaku pandita lamon duwe watak ora adil. Pada pada manungsa apa sababe aku dibedake? Rada mbada kalani wong iki.

Tongtongsot: Susatri.

Susatri: Lho ngerti jenengku, mangka durung winarah.

Tongtongsot: Kanugrahan kuwi werna werna wujude. Snajan bisa guneman wae kuwi wis wujud kanugrahan ingkang gedhe. Apa maneh bisa srawung. Utama utamane srawung utama. Astafghfirullah al adzim. Astagfirullah al adzim. Astagfirullah al adzim.

Susatri: Aku pengin suwita karo kowe. Marep mbrene. Tanganmu kaya ngene. Lhehmu lungguh kaya ngene.

Tongtongsot: Astaghfirullah al adzim. Lahir tumusing batos saestu wontenipun kawula tansah nyuwun pangapunten ngarsa Gusti Alloh SWT. Mboten wonten ingkang saged ngapunten dosa kula kejawi namung panjenengan.

Susatri: Dedeg piadegmu ora gandra sepira. Umpama dak gigit janggamu bisa pedhot dadi bayang bayang kowe.

Tontongsot: Istighfar 5x. Al Fatihah.

Susatri: Dijak guneman mbalah ming ndememeng. Mangka kowe tanpa kanca tanpa kanti. Umpama ora wedi dak senggara macan, dak tubruka mesti wae nglumpruk kuwandamu.

Tongtongsot: Istighfar 5x. Al Fatehah. Al Ikhlas.

Susatri: Aja pamer kepinteran kowe Tongtongsot. Nek ngaku ngerti ngelmune Cengkah Mlaku. Apa kowe ora ngerti, aku iki sejatine Cengkah. Aku ora mung ngerti, nanging bisa gawe cengkah lan mlayoke sak wektu wektu uga sak nggon nggon. Ayo tanding kulawan aku.

Tongtongsot: Istighfar 5x. Al Fatihah. Al Ikhlas.

Susatri: Lha apa kowe pasang walat tulak balak tulak sarik? Kok hawane krasa bentar. Ayo bubar. Bukak kudungmu. Cilik semingkir, gedhe ladenana kridaku.

Tongtongsot: Istighfar 5x. Al Fatehah. Al Ikhlas 3x. Donga Gog. Reng.

Susatri: Bat tobat. Iki hawane apa. Mbada kalani wong iki. Nek ngana dadi atur. Nyuwun senjata pukulun, pukulun raja dewa.

Bagong: Wah Reng githoku mengkirig. Kok mbengi mbengi ana wujud kaya ngana. Tujune wis lunga.

Gareng: Nek kowe ngerti kuwi mau hawa peteng.

Bagong: Hawa peteng kuwi apa?

Gareng: Wah wis jan cah ki. Hawa kuwi werna loro, padhang karo peteng. Urip kuwi tansah kupiya dalan padhang. Supaya bisa tansah dalan padhang kowe kudu tansah iman lan taqwa dhumateng Gusti Alloh SWT. Ning wong kuwi tansah diuji, diuji nganggo hawa peteng. Kiyi mau ujiane ndara Tongtongsot.

.... Candhakipun.... Petruk Badra 9 ...                       

********
PETRUK BADRA 9
********
Dening : Marsigit UNY
21 Agustus 2017

S Tunggal: Hong wilaheng ... ha nglegena purnama sidam kekayunaning ingkang wus kapiyarsa mijil pinda margana katiuping maruta wimba hing wiyati mulat mameh lumaksana sasmita widya paramarta pangupajiwa tulada pinda ilining warih we ingkang winursita udrasaning wibi yekti minangka wastra yuwana ingkang tansah ngupadi lebda ing kawruh yoga ulun Ismaya ingkang wus upiksa kasmaran jati. Pratelakna wigati ingkang sayekti.

Ismaya: Ehue.. kadi puspita ingkang rinonce nyuwun sih lumunturing samodra pangaksami ingkang putra Ismaya sampun kuma wantun atur pralampita ngarsa yayah wibawa palupining sumbaga ingkang sampun sinudarsana kumedah kedah kupiuaning yuwana yuwananing mandhala wastranipun agsang ingkang sampun upiksa ing wicara sawega ing gati trustaning tyas tinon silaning tanaya sungkawaning sunu ingkang sampun kaweca ing batos.

S Tunggal: Jala jaladri jaladara jalanidi wus kawistara sasmita sawega sila sanggraha samya ngupadi udyana utama suyitna yuwana saiyek saeka praya sawega ing gati saranane prawira ing pangaksama pabarataning pangupajiwa ingkang tansah jinangkung dening ingkang yasa gsang surya rawi samudra sitoresmi. Marsudi ing pawiyatan luhur ngreruri piwulang luhur kanggo luhuring budi tan kena kinaya apa srawung becik sih kinasihan mring sasama imbal wacana mulya winulyan. Manjurung saeko kapti kabeh panjangka pawitane kupiya manut lakune gatra kodrat ingkang wus ginatra dening ingkang yasa gsang. Pangestu pangastuti ulun tumrap kabeh jiwandana mugya raharja ingkang tansah pinanggih. Glis wasana wuntat widya ulun arsa bali makayangan. Sanggraha sudarsana palupi ingkang wus sinudarsana.

Ismaya: Mboten mamang sawega ing gati puja pangastuti ingkang tansah cinadong mugya wandawa samya tulus lulus kalis ing rubeda.

.... candhakipun.... Petruk Badra 10...                                                


*******
PETRUK BADRA 10
*******
Dening: Marsigit UNY
22 Agustus 2017

S Tunggal: Hong wilaheng...Tejamaya, Ismaya, Manikmaya, dewa dewi, bathara bathari, widadara widadari lan kabeh para jiwandana, mboya ulun piji piji. Lelakon Petruk Badra saka musiking kawula mracehnani kŕenteking ati lan pikire kawula cundhuking kodrat iradate gusti ingkang akarya jagad.

S Tunggal: Gilir gumantine jagad mulur mungkrete jaman kinodrat wruhana ingkang kanti permati, lakon Petruk Badra sakwusnya Ismaya bisa mewangun khayangane para Pandhawa, banjur kepiye wewangunane para dewa, kamangka kabeh kanggonan sifat tanpa cengkah ingkang lumaku lan nguwasani jagate cengkahe wujud, sunyata lan manungsa.

S Tunggal: Mula ing wektu kiyi, ulun arso paring wedar tumrap putra wayah ulun kabeh, supaya tetep subur, makmur, santosa, barokah, hidayah, inayah lan tansah pinaringan rakhmate Gusti Alloh SWT. Dewa pamikir dewa kaca benggala lamun bisa ngugemi lan memetri tinggalan leluhur.

S Tunggal: Bathara Endra, majua ngarep dak ilangi mala trimalamu. Ungalna watak dana wilapa kaya tumurune udan kanggo raharjane praja. Gulangen para dewa jiwandana sumrambahing pra kawula duwe watak dana wilapa supaya pada manggih raharja uripe. Manuta piwulange para ngalim ngulama lan kyai akehke dana sodakoh kanggo mulya lan raharjane urip.

S Tunggal: Bathara Yama majua dak suwuk mala trimalmu. Gegulangen kabeh para kawula dasih dimen uripe bisa manut karo kodrate dewa, tata aturane praja, lan srawung sasama. Manut pitutur pepunden para ngalim ulama diakeh silaturahim mring sasama mujudke hablumminanash.

S Tunggal: Bathara Surya, majua dak suwuk ungalna watak pepadang mring sasama. Utama utamane manungsa bisa gawe pepadang mring sasama sarana iguh pamikir pangrasa manut tuntunane Agama.

S Tunggal: Bathara Candra, majua dak srokal ungalna watak guyub rukun. Guyub kuwi bersatu, rukun kuwi mboya congkrah. Snajan kepengkok sulaya nek bisa aja ngeglo, kosok baline tansah kupiya gawe rukun. Pada meper hawa meper kamurkan lan jaga tata susila adab budaya tata krama. Sebab tata susila lan tata krama kuwi ngedohke panyendu, sengkala lan godane hawa peteng. Jaganen lisanmu sebab ajine diri ana lisan. Karya enak tyasing sasama. Pilih tembung sing enak ngepenak, apik tumapik lan migunani katimbang tembung sing ala lan ora piguna. Pangalembana budya luwih utama timbang panyentula utawa panyacat widya.  Tata krama kuwi ngelmu sing utama lan minulya. Diakeh dikebak pangapura tiningapuran supaya pada tansah ikhlas atine. Piwulange simbah kyai, sapa sing atine durung ikhlas, mboya bakal bisa mlebu swarga.

S Tunggal: Bathara Bayu majua, dak tolak bala. Watak bayu watak angin sumilir manut lakune ngelmu nyumurupi kasunyatan jati. Wedarna mring kabeh kawula supaya bisa duwe watak angin. Dadi manungsa kuwi sing pinter ngerti thek kliwere kahanan kiwa tengen waspada tliti lan nastiti. Penere ngelmu bisa ngedohke suudzan lan ngedohke saka gibah.  Watak angin manjing ajur ajer, ngrampungke perkara apa wae kanti dasar sabar tawakal istiqamah lan tumakninah.

S Tunggal: Bathara Kuwera, majuya dak paringi srana supaya para kawula bisa duwe watak gemi nastiti murah sandang murah boga sempulur rejeki saka pangeran. Iki ngarepi wulan riyaya akbar lumrahe uwong manut tuntunan Agama pada ngibadah korban ya ngibadah batin nyonto tuntunane kanjeng nabi Ibrahim AS.

S Tunggal: Batara Baruna, majua ngarsa ulun. Wedarna mring pra kawula utama utamane urip kuwi tumindak jujur tumrap apa wae. Jurur agawe santosa lan raharja. Ora jujur agawe bubrah tatanane ngurip. Ngadohna saka tumindak korupsi, culika apa maneh plagiarisme.

S Tunggal: Bathara Agni majua. Wedarna kabeh kawula urip kuwi kudu santosa ing rasa, ing budi, lan ing pamikir. Kabeh panggayuh kudu kanti temen lan seneng sarta tamsah jumurung ing Gusti ingkang murbweng dumadi. Urip sing prasaja aja gumedhe, aja kumingsun apa maneh adigang, adigung lan adiguna singkirana. Watak gumedhe lan kumingsun bakal ngobong kabeh karya lan kasil becikmu.

S Tunggal: Kaya wis purna ulun medarke ngelmune asta brata kanggo mungkasi lelakon Petruk Badra. Ora ngemungke dewa, pandita, resi, ratu nanging uga nara praja lan kawula kabeh. Jaya jaya wijayanti sura dira lebur dening pangastuti.
PURNA

72 comments:

 1. Angga Kristiyajati
  17709251001
  Pps UNY P.Mat A 2017

  Terima kasih Banyak Pak Prof. Marsigit.

  Dari tulisan ini kami mendapatkan inspirasi bahwa belajar itu sepanjang hayat. Belajar itu berusaha mencari tahu di balik sesuatu, mencarai sesuatu dibalik negasi sesuatu, dan belajar itu berawal dari suatu kontradiksi. Dan dengan membaca ini sebagai orang yang lahir dan besar di Kabupaten Bantul Yogyakarta, saya merasa sangat jauh sebagai orang jawa, cukup banyak kosakata-kosakata dalam tulisan ini yang saya belum paham dan ini menginspirasi saya untuk belajar lebih menjadi orang jawa.

  ReplyDelete
 2. Riandika Ratnasari
  17709251043
  Pascasarjana Pendidikan Matematika 2017 Kelas B

  Dari cerita di atas mengulas bahwa belajar itu memerlukan proses dan usaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di dalam proses belajar itu banyak tantangan dan kita harus tetap kuat menghadapi segala tantangan itu. Tantangan yang kita hadapi kadang kala akan membuat menyerah. Belajar ada selama kita hidup dan selama kita mau untuk mengejarnya. Terima kasih Bapak atas ilmu dan motivasinya untuk tetap belajar.

  ReplyDelete
 3. Alfiramita Hertanti
  17709251008
  S2- Pendidikan Matematika kelas A 2017

  Assalamualikum Wr. Wb.
  Mohon maaf, pak Prof. Saya tidak mengerti isi dialog di atas karena menggunakan bahasa Jawa. Namun sebagai seorang perantau dari luar jawa, saya tentunya merasa tertarik untuk belajar bahasa Jawa. Hihi

  ReplyDelete
 4. Charina Ulfa
  17709251039
  Pascasarjana Pendidikan Matematika 2017 Kelas B

  Assalamua'alaikum wr wb.

  Saya mohon maaf pak. Saya tidak bisa mengerti isi dialog yang telah bapak posting karena menggunakan bahasa Jawa, akan tetapi saya akan berusaha untuk mendiskusikan dialog ini bersama teman. Saya mahasiswa perantauan yang belum bisa bahasa Jawa. Terimakasih banyak pak, semoga di komentar saya selanjutnya, saya paham akan postingan tersebut.

  ReplyDelete
 5. Latifah Fitriasari
  17709251055
  PPs PMC

  Untuk memahami atau mengerti sesuatu itu bukanlah suatu yang mudah dan instan. Semua itu pastilah memerlukan proses. Orang pada masa kini kadang lupa akan proses itu. kita sebagai manusia yang hidup di jaman yang seperti ini haruslah pandai-pandai menggunakan kesempatan dan peluang yang ada sehingga dapat memperoleh apa yang hendak kita capai, tetapi perlu diingat bahwa semua ini butuh proses dan bukanlah suatu yang instan. Saya kira semua orang pasti hendak mencapai yang namanya kebahagiaan. Belajar bagi sebagian orang mungkin meyusahkan. Belajar adalah suatu kegiatan yang mengasikan dan membahagiakan karena akan berjumpa dengan banyak hal karena kita akan semakin diperkaya dan hidup kita akan semakin dilimpahi dengan pandangan dan nilai-nilai serta ide-ide yang segar dan baru.

  ReplyDelete
 6. Fitri Ni'matul Maslahah
  17709251058
  PPS PM C

  Cerita tersebut mengingatkan kita mengenai pernak-pernik belajar mengajar. Balajar tidak bisa instan, belajar memiliki step-step yang harus dilewati demi mencapai pemahaman yang komprehensif. Gaya bahasa wayang dengan bahasa jawa madya yang amat kental membumbui tulisan tersebut menjadikan pembaca yang kurang memahami bahasa jawa harus lebih ekstra dalam mencerna maknanya. Cerita wayang memiliki daya tarik tersendiri, terlebih bagi beberapa orang yang memiliki passion di dalamnya. Secara singkat, dari bacaan tersebut mengingatkan kita bahwa belajar tidak memiliki akhir, belajar tidak boleh memelihara kesombongan dalam diri kita, belajar harus sabar, jangan pernah menyerah dan jangan tinggalkan doa. Wallahu a'lam

  ReplyDelete
 7. Nama : Habibullah
  NIM : 17709251030
  Kelas : PM B (S2)

  Assalamualaikum wr.wb

  Sebelumnya mohon maaf Prof karena saya kurang mengerti dari dialog diatas, Namun meskipun begitu ada beberapa kata yang mungkin bisa saya tarik kesimpulan, bahwa belajar merupakan suatu proses yang berlangsung sepanjang hayat yang bermulai dengan niat yang ikhlas, dan dalam belajar kita tidak boleh merasa cepat puas karena itu bisa menyebabkan timbulnya rasa sombong dan tinggi hati di dalam diri, yang penting kita harus keep spirit untuk selalu belajar dan terus belajar.

  ReplyDelete
 8. Firman Indra Pamungkas
  17709251048
  S2 Pendidikan Matematika 2017 Kelas C

  Setelah membaca artikel yang berjudul Yang Suka Wayang: Petruk Badra, pada bagian pertama yaitu petruk badra 1, saya dapat memahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari sebaiknya jangan menanyakan sesuatu yang sudah pasti kebenarannya.Seperti pada saat dialog antara Petruk dengan pager papak yang intinya adalah petruk bertanya pada pager papak yang dalam bahasa indonesia artinya pagar yang rapi atau rata, "Apakah ada bagian dari pagar papak yang punjul?" punjul disini artinya adalah ada bagian dari pagar tersebut yang panjang atau lebarnya berbeda dengan pagar yang lain, padahal sudah diketahui bahwa pagar tersebut adalah pagar papak atau pagar yang rapi.Dari dialog tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa sebaiknya dalam bertanya perhatikan dahulu siapa dan bagaimana kondisi orang yang kita tanya. Selain agar tidak membuang-buang waktu juga agar orang kita tanya tidak merasa tersinggung. Terimakasih yang atas Ilmu baru yang Bapak telah diberikan, semaoga semakin banyak lagi ilmu yang kami peroleh setelah membaca blog Bapak.

  ReplyDelete
 9. Insan A N/ PPs S2 PM C 2017
  Bismillah
  Lumanten golek ilmu ora usah kakean takon, sik ceto welo-welo wae dilakoni kanti ikhlas lan bener. Ojo ngenekake sing wes jelas renek. Golek ilmu iku kudu kanti laku lan adab, unggah-ungguh ingkang becik, ora sak karep nuruti hawa nafsune.

  ReplyDelete
 10. Tri Wulaningrum
  17701251032
  PEP S2 B

  Terimakasih Prof atas ilmunya. Saya pribadi selalu tertarik dengan elegi-elegi, cerita-cerita, bahkan cerpen-cerpen dengan bahasa Jawa. Saya belajar. Ya, saya memang orang Jawa asli (lahir dan tumbuh di Jawa dengan budayanya), tapi memang sejujurnya, pengetahuan saya tentang bahasa Jawa tidaklah bagus. Perwayangan: saya tidak hafal semuanya, belum lagi memahaminya. Bahasa: Banyak kata yang saya sendiri tidak memahaminya. Jadi, ketika saya membaca postingan ini, ada bapak saya di samping saya. Beliau yang membantu saya memahai beberapa kata yang tidak saya pahami. Beliau juga beberapa kali menambahkan cerita sifat-sifat wayang yang muncul dalam postingan ini.

  Kemudia berkaitan dengan postingan ini saya melihat bahwa ilmu akan didapat jika kita berpikir. Ya, diawali dengan pertanyaan-pertanyaan kritis yang kita ajukan. Sungguh, tiada pertanyaan tanpa ada jawaban. Oleh karenanya, prose situ harus dibarengi dengan usaha, yaitu usaha menemukan jawaban (misal saja dengan mencari si penjawab). Setelah berpikir, bertanya, berusaha (di dalanya tentu tidak terlepas dengan berpikir yang ada dan yang mungkin ada, kesadaran ruang dan waktu, kesadaran wadah dan isi, mencari tesis dan anti tesis, menyusun sintesis), proses belajar kita harus tetap dikendalikan dengan “hati” yang kuat. Berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa.

  ReplyDelete
 11. Nama : Dyah Ayu Fitriana
  NIM : 17701251028
  Kelas : PEP B S2

  Bismillah
  Semua harus berlandaskan dengan agama. Biar semua berjalan sesuai dengan harapan, semua harus diawali dengan doa. Saya suka dengan penjelasan peribahasa dari “lempeng niku bengkong”. Karena semua itu subyektif menurut masing-masing pikiran dari orang yang melihat maupun yang menjalani. Untuk cerita beberapa bagian, masih ada yang belum saya mengerti pak. Mohon maaf sebelumnya.

  ReplyDelete
 12. Dheni Nugroho
  17709251023
  Pendidikan Matematika

  Belajar itu dengan ikhtiar (laku). siapa yang bisa melakukan ihkhtiar maka dapat ilmu. semakin besar ikhtiar yang kita lakukan, akan semakin banyak ilmu yang kita dapat. belajar itu terkait dengan ruang dan waktu dimana kita bisa belajar kapanpun dan dimana pun dan dengan siapapun. oleh karena itu kita dapat belajar sepanajang hayat. akan tetapi motivasi belajar kita harus kita buat senditi. usaha dan doa kadang belum cukup untuk kita bisa mencapai prestasi tertinggi. kita harus menambahnya dengan sedekah ke teman-teman atau saudara-saudara kita.

  ReplyDelete
 13. Gamarina Isti Ratnasari
  Pendidikan Matematika Kelas B(Pasca)
  17709251036

  Mencari ilmu hakikatnya adalah kewajiban pada diri manusia, bahkan kita diwajibkan untuk membaca dan selalu membaca. Kadang memang terasa bahwa dalam mencari ilmu mendapatkan beberapa tantangan seperti rasa malas, kesulitan dalam emmahami atau segala godaan duniawi yang menyebabkan kita terhalang untuk mencari ilmu. Sebenarnya sebagai manusia biasa hal tersebut adalah wajar apalagi dibarengi dengan lingkungan sekitar yang mendukung untuk berhenti mencari ilmu seperti keadaan yang sudah kaya, sudah mapan, atau pemikiran tidak usah mencari ilmu. Tetapi apakah hal tersebut akan kekal? Karena ilmu lah yang akan membantu kita dalam menghadapi dunia ini. Kekayaan akan habis apabila tidak dibarengi dengan ilmu seperti ilmu memanagement keuangan atau ilmu untuk semakin meningkatakan keuangan agar dapat lebih banyak lagi orang lain yang dibantu dengan ilmu kita. Betapa pentingnya mencari ilmu bukan hanya untuk diri kita tetapi bahkan untuk orang lain.

  ReplyDelete
 14. Rahma Dewi Indrayanti
  17709251038
  PPS Pendidikan Matematika Kelas B

  Terimakasih pak, atas inspirasinya untuk tetap terus belajar.
  Belajar itu bukan sesuatu yang instan dan mudah. Belajar itu butuh proses yang tidak sebentar. Belajar berlangsung dari lahir hingga mati (belajar sepanjang hayat). Pada prosesnya belajar membutuhkan niat yang kuat, usaha yang gigih dan doa yang selalu menyertai, tidak lupa selalu belajar dengan rendah hati dan menjauhkan diri dari rasa sombong. Dalam belajar tentunya banyak sekali tantangan dan hambatan, tetapi dengan terus bersungguh-sungguh dalam belajar bukan tidak mungkin akan mendapat manfaat yang besar dari belajar itu sendiri.

  ReplyDelete
 15. Nur Dwi Laili Kurniawati
  17709251059
  PPs Pendidikan Matematika C

  Jika kita ingin memperoleh ilmu maka kita harus berikhtiar untuk memperolehnya. Memperoleh ilmu itu tidaklah mudah dan membutuhkan perjuangan. Banyak pengorbanan yang harus kita lalui untuk mencari ilmu. Maka seharusnya ilmu yang kita peroleh akan sebanding dengan ikhtiar yang kita lakukan. Tetapi ternyata ikhtiar tidaklah cukup untuk memperoleh ilmu. Kita juga harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Swt melalui doa. Doa akan melengkapi ikhtiar kita dalam mencari ilmu sehingga ilmu yang kita peroleh ialah logos dan bukan malah mitos. Karena itulah dalam mencari ilmu kita membutuhkan ikhtiar dan doa. Semoga kita senantiasa dimudahkan dalam mencari ilmu dan ilmu yang kita peroleh dapat berguna. Amin.

  ReplyDelete
 16. Junianto
  17709251065
  PM C

  Menuntut ilmu itu bisa dimana dan kapan saja. Ilmu pun sangat banyak, bisa ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang merugikan. Manusia punya pilihan dan berhak memilih. Namun, dalam artikel ini disampaikan tentang ilmu kebaikan. Maka dari itu, manusia tidak akan memperoleh ilmu jika ia belum bisa ikhlas dalam menuntut ilmu. Berserah diri kepada Tuhan juga merupakan salah satu kunci/ bekal dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga tidak mengenal usia, siapapun boleh menuntut ilmu. Yang terpenting adalah harus ikhlas, ikhlas hati dan ikhlas pikir.

  ReplyDelete
 17. Hari Pratikno
  17709251032
  Pendidikan Matematika S2 (Kelas B)

  Petruk adalah salah satu tokoh punakawan yang terkenal cerdas, manis, dan lucu. Namun cerita ini, diawali petruk sering mengeluh betapa susahnya mencari ilmu. Diperlukan ikhtiar yang kuat untuk mencari ilmu. Mencari ilmu harus dilandasi dengan agama, niat mencari ilmu karena Allah. Akhirnya petruk sadar bahwa mencari ilmu harus sabar dan harus selalu berdoa semoga dimudahkan mendapatkan ilmu.

  ReplyDelete
 18. Rahma Hayati
  17709251016
  Pascasarjana PM A 2017

  Assalamualaikum wr.wb

  Mohon maaf sebelumnya Pak Prof. Saya belum mampu memahami makna dari cerita wayang Petruk Badra, karena memang saya tidak paham bahasa Jawa. Namun, saya akan mencoba menanyakan dan mendiskusikannya dengan teman yang mengerti tentang cerita wayang diatas, sehingga saya juga bisa mengambil hikmah dari cerita wayang tersebut.

  ReplyDelete

 19. Maghfirah
  17709251007
  S2 Pendidikan Matematika A 2017

  Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh
  Mohon maaf Prof saya belum bisa mengerti dan memaknai artike diatas karena pada dasarnya saya bukan orang jawa dan tidak mengerti bahasa jawa. Namun, saya berniat untuk belajar sedikit demi sedikit dan akan menanyakan kepada teman tentang makna rtikel diatas. Terima kasih

  ReplyDelete
 20. Yusrina Wardani
  17709251057
  PPs PMAT C 2017
  Terimakasih atas penjelasannya prof. Belajar itu ada prosesnya. Tidak ada orang yang belum bisa tiba-tiba menjadi bisa tanpa ada proses di dalamnya. Semakin kita tahu sesuatu hal maka kita seperti semakin banyak tidak tahu, maka dalam proses belajar diperlukan adanya kesabaran untuk menjalani proses tersebut.

  ReplyDelete
 21. Efi Septianingsih
  Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
  Kelas B
  17701251013

  semakin membaca postingan di blog tentang semakin banyak pula yang membuat saya penasaran
  begitu banyak ilmu yang bisa dipetik didalamnya
  saya lahir dan besar dijakarta yang jarang sekali terdapat pertunjukan wayang selain acara2 khusus itu juga mungkin 1 tahun sekali atau entah berapa tahun
  thanks pa untuk inspirasi dalam mengangkat bahan diskusi saya dengan rekan2

  ReplyDelete
 22. Septi Yana Wulandari
  17709251031
  S2 Pend. Matematika B

  Membaca ulasan ini, mengingatkan saya bahwasanya dalam mencari ilmu kita harus selalu ikhtiar dan berdoa. Keduanya itu saling mempengaruhi. Walupun kita berikhtiar semaksimal mungkin dalam mencari ilmu, tapi Allah tidak meridhoinya akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, dalam menuntut ilmu itu selain terus berikhtiar harus disertai dengan doa. Terimakasih

  ReplyDelete
 23. Putri Solekhah
  17709251006
  S2 Pend. Matematika A

  Assalamu'alaikum wr wb,

  Belajar emmang banyak rintangannya, tinggal bagaimana tekad manusia disertai ikhtiar untuk menjalaninya. Jika ingin mencari ilmu tinggi, maka harus berebekal ilmu yang sedang, jika ingin mencari ilmu sednag maka perlu berbekal ilmu yang rendah, apabila tidak mengetahui ilmu yang rendah maka berusaha untuk memahaminya. Tetapi jika tidak ada niat dan mudah menyerah dalam mencari ilmu, maka harus siap menanggung pahitnya kebodohan.
  Manusia tidak akan terbang sampai akhirnya ada yang menemukan pesawat, manusia tidak akan menciptakan teori tanpa adanya manipulasi di dalam akal pikirannya, manusia tidak akan bisa bersyukur jika tidak mengetahui ilmu alam semersta. Oleh karena itu marilah kita bersemangat mencari ilmu setinggi-tingginya, bukan untuk kesombongan melainkan agar kita dapat memaajukan kehidupan, semakin rendah hati dan senantiasa bersyukur kepada sang pencipta.

  ReplyDelete
 24. Nama : Habibullah
  NIM : 17709251030
  Kelas : PM B (S2)

  Assalamualaikum wr.wb

  Hidup tanpa adanya rintangan dan cobaan maka tidak akan membuat seseorang untuk belajar dan berusaha mencari pemecahan dari masalah yang dihadapi. Begitu juga dalam proses belajar mengajar. Jika guru tidak mampu membuat lingkungan belajar yang dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam mencari solusi dari permasalahan yang diberikan oleh guru maka kemungkinan besar tujuan pembelajaran yang diharapkan tidak dapat tercapai. Maka dari itu guru yang hebat adalah guru yang mampu membuat skema, baik dalam pembelajaran maupun dalam pembentukan konsep pada siswa.

  ReplyDelete
 25. Ramayanti Agustianingsih
  17709251045
  PPs PMat C 2017

  Assalamualaikum, wr.wb.
  Mohon maaf Bapak karena keterbatasan bahasa yang saya miliki, saya masih bekum bisa memahami isi dialog tersebut. Akan tetap saya ingin mencoba menanggapinya berdasarkan komentar-komentar yang telah diberikan. Kehidupan penuh tesis dan antesisnya, selalu saja ada hal yang berlawanan, yang selalu menghalangi, yang membatasi, yang selalu menjadi penhambat. Begitu pula dalam belajar atau memperoleh ilmu. Memperoleh ilmu harus disertai dengan hati nurani yang baik, ilmu itu harus dapat diterapkan/dilaksanakan sesuai konteksnya, bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain, serta ilmunya adalah ilmu yang sesuai dengan kenyataan. Karena Setinggi-ilmu tidak akan bermanfaat jika tidak berkah. Sekian dan terima kasih.
  Wassalamualaikum, wr.wb.

  ReplyDelete
 26. Luthfi Nur Azizah
  17709251002
  PPS P.Mat A

  Petruk badra 1.
  Suatu keadaan pertuk mencari ngilmu. Semua yang ada di muka bumi merupakan ciptaan yang maha kuasa. Semua sudah diciptakan dimuka bumi ini dengan kesempurnaan bentuk. Ada yang lurus, berkelok, lancip, pepat, keras, lembut, padat, cair dsb. Dalam rangka mencari ilmu, hendaklah kita jangan berbuat seperti Petruk yang sedang mencari ilmu tali tidak didasari perasaan ikhlas dan rendah hati. Ketika di hadapannya terdapat jalan lurus justru dia menanyakan dimana kelokannya, itu adalah sifat yang tidak baik. Ketika kita berada pada jalan hendaklah berusaha mencari apa yang ada pada jalan lurus tersebut.

  ReplyDelete
 27. Luthfi Nur Azizah
  17709251002
  PPS P.Mat A

  Petruk badra 2.
  Proses mencari ilmu jika tidak didasari perasaan ikhlas dan sabar maka akan mengalami kesulitan. Ilmu yang kita miliki saat ini merupakan perbuatan yang telah kita lakukan pada masa sebelumnya. Setiap usaha maka akan menghasilkan ilmu. Namun ketika proses mencari ilmu kita belum dapat menguasai ilmu tersebut hendaklah mengembalikan semua hal kepada Allah SWT, karena Allah SWT lah yang maha atas segalanya, kita hanya menjalankannya apa yang sudah ditakdir kan.

  ReplyDelete
 28. Luthfi Nur Azizah
  17709251002
  PPS P.Mat A

  Petruk badra 3 ,
  Terdapat banyak percakapan antara gareng, Bagong dan tongtongsot. Saya mengutip “punjuling a pepak”. Dijelaskan bahwa Ajimu merga saka bedane utawa padane marang liyane. Gumantung kahanane. Manawa ajimu merga bedane marang liyan, kuwi diarani punjuling a papak. Artinya yaitu kemampuan atau aji seseorang dengan orang lain tergantung pada keadaan, jika kemampuan atau aji kita lebih dari yang pada umumnya maka kita dapat dikatakan punjuling a pepak.

  ReplyDelete
 29. Junianto
  PM C

  Dalam cerita ini petruk bertanya kenapa ada ilmu yang sulit untu dipelajari. Menurut pendapat saya, memang tidak semua ilmu itu mudah, ada ilmu yang dari asalnya sudah sulit dan butuh oemikiran yang tinggi. Hal ini juga bergantung tingkat intelegensi seseorang. Tidak dipungkiri meskipun ada paradigma growth mind atau kecerdasan itu bisa dipelajari dan ditumbuhkan, tetapi ada beberapa hal yang menurut saya adalah faktor keturunan. Tetapi yang terpenting adalah dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas terlebih dahulu agar ilmu bisa lebih mudah kita pelajari.

  ReplyDelete
 30. Luthfi Nur Azizah
  17709251002
  PPS P.Mat A

  Petruk Badra 4
  Pada bagian ini terdapat percakapan tentang waktu (wektu) dan ruang (papan). Di kehidupan dunia kita tahu bahwa tidak akan pernah lepas dari ruang dan waktu. Bahkan waktu yang sekarang pun belum tentu waktu yang saat ini sebenarnya. Sebagai contoh sinar matahari yang sampai ke bumi saat ini merupakan sinar matahari pada beberapa waktu sebelumnya. Jadi waktu yang saat ini bisa jadi bukan waktu sekarang yang sebenarnya. Waktu akan terus berputar seiring perjalanan dunia. Namun waktu dapat di ulur atau merentang atau terasa cepat. Itu semua hanya persepsi yang manusia miliki.

  ReplyDelete
 31. Mariana Ramelan
  17709251056
  S2 Pend. Matematika C 2017

  Petruk Badra...
  Petruk merupakan bagian dari tokoh punakawan. Petruk memiliki kharakter tangan dan kai panjang, tubuh tinggi langsing dan hidung mancung. Tokoh petruk digambarkan dengan bentuk panjang yang menyimbolkan pemikiran harus panjang. Dalam menjalani hidup manusia harus berpikir panjang (tidak grusa-grusu) dan sabar. Bila tidak berpikir panjang, biasanya akan mengalami penyesalan di akhir. Petruk merupakan tokoh yang nakal dan cerdas, serta bermuka manis dengan senyuman yang menarik hati, panda berbicara, dan juga sangat lucu. Ia suka menyindir ketidakbenaran dengan lawakan-lawakannya seperti pada narasi diatas.

  ReplyDelete
 32. Firman Indra Pamungkas
  17709251048
  S2 Pendidikan Matematika 2017 Kelas C

  Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh
  Yang Suka Wayang: Petruk Badra, pada bagian pertama yaitu petruk badra 1, saya dapat memahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari sebaiknya jangan menanyakan sesuatu yang sudah pasti kebenarannya.Seperti pada saat dialog antara Petruk dengan pager papak yang intinya adalah petruk bertanya pada pager papak yang dalam bahasa indonesia artinya pagar yang rapi atau rata, "Apakah ada bagian dari pagar papak yang punjul?" punjul disini artinya adalah ada bagian dari pagar tersebut yang panjang atau lebarnya berbeda dengan pagar yang lain, padahal sudah diketahui bahwa pagar tersebut adalah pagar papak atau pagar yang rapi.Dari dialog tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa sebaiknya dalam bertanya perhatikan dahulu siapa dan bagaimana kondisi orang yang kita tanya. Selain agar tidak membuang-buang waktu juga agar orang kita tanya tidak merasa tersinggung.

  ReplyDelete
 33. Seorang manusia sudah menjadi hakikat dlaam sepanjang kehidupannya diharuskan untuk belajar. Mencari catu setiap aspek kehidupan. Memcari tahu kenapa manusia itu hidup, mencari tahu makna kehidupan sesungguhnya. Karena Allah menciptaka manusia akal pikiran untuk belajar sepanjang dia hidup.
  Nama : Frenti Ambaranti
  NIM : 17709251034
  Kelas : S2 Pendidikan Matematika B

  ReplyDelete
 34. Dheni Nugroho
  17709251023
  PPs Pendidikan Matematika

  Belajar itu dengan ikhtiar (laku). siapa yang bisa melakukan ihkhtiar maka dapat ilmu. semakin besar ikhtiar yang kita lakukan, akan semakin banyak ilmu yang kita dapat. belajar itu terkait dengan ruang dan waktu dimana kita bisa belajar kapanpun dan dimana pun dan dengan siapapun. oleh karena itu kita dapat belajar sepanajang hayat. akan tetapi motivasi belajar kita harus kita buat senditi. usaha dan doa kadang belum cukup untuk kita bisa mencapai prestasi tertinggi. kita harus menambahnya dengan sedekah ke teman-teman atau saudara-saudara kita.

  ReplyDelete
 35. Nama : Syaiful Anwar
  NIM : 17709251044
  Kelas : PM B (S2)

  Assalamualaikum wr. wb.

  Hidup adalah rintangan dan cobaan, tiadalah mahluk yang hidup di dunia tanpa mendapatkan rintangan dan cobaan. Rintangan dan cobaan ada karena kita itu hidup, karena kita akan naik derajatnya setelah melalui rintangan dan cobaan. Seperti itulah hukum yang telah dikodratkan di dunia ini. Dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah mengadaptasi dari hukum kehidupan itu sendiri. Bahwa siswa selalu mendapat soal, permasalahan, ujian, dan kenaikan kelas. Permasalahan, soal, dan ujian yang dihadapi siswa adalah supaya siswa dapat belajar, dan kemudian naik kelas.

  Wassalumalaikum wr. wb.

  ReplyDelete
 36. Novita Ayu Dewanti
  17709251053
  S2 PMat C 2017

  Bismillah
  Belajar merupakan salah satu kegiatan kita untuk berproses menjadi pengada yang handal. Dengan kegiatan mengada kita mampu berproses menjadi yang lebih baik. Belajar merupakan salah satu proses mengada tersebut. Sehiingga Sesuatu yang mungkin ada menjadi ada.

  ReplyDelete
 37. assalamualaikum wr,wb
  Ki nawe… saya IBU linda,tki di malaysia
  mengucapkan banyak2 terima
  kasih kepada ki.Nawe
  atas dana ghaib yang
  kemarin aki berikan alhamdulillah ternyata itu benar2 ada
  dan berkat bantuan
  ki nawe saya bisa
  melunasi semua hutan2
  orang tua saya yang ada di
  BANK BRI dan bukan hanya
  itu AKi NAWE alhamdulillah
  sekarang saya sudah bisa
  bermodal sedikit untuk
  mencukupi kebutuhan
  keluarga saya sehari2. itu
  semua berkat bantuan KI NAWE sekali lagi
  makasih banyak yah KI NAWE…
  yang ingin merubah nasib
  seperti saya hubungi KI NAWE di nomor
  0852-1837-9259 dijamin
  100% ada atau silahkan
  buktikan sendiri PESUGIHAN TAMPA TUMBAL

  ReplyDelete
 38. Finda Ayu Annisa
  15301241024
  S-1 Pendidikan Matematika A 2015

  Mohon maaf Prof karena keterbatasan bahasa jawa yang saya miliki. Tapi menurut komentar-komentar sebelumnya yang telah saya baca, garis besarnya yaitu belajar memang banyak rintang, tinggal bagaimana tekad orang tersebut ikhtiar untuk menjalaninya. Jika dalam mencari ilmu tidak didasari niat dan ikhlas, maka harus siap menerima kebodohan dan mengalami kesulitan. Jadi lakukan segala sesuatu dengan ikhlas agar menjadi berkah untuk semuanya.
  Terimakasih

  ReplyDelete
 39. Hanifah Prisma Sindarus
  15301244013
  S-1 Pendidikan Matematika A 2015

  Terimakasih Prof. Artikel yang bermanfaat. Banyak pelajaran yang saya dapatkan setelah membaca kisah pewayangan tersebut. Salah satunya pada Petruk Badra 2. Dalam kisah tersebut, yang saya pahami bahwa dalam menuntut ilmu disertai ikhtiar, perasaan ikhlas, sabar dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikhtiar dalam menuntut ilmu merupakan suatu keharusan. Selain berikthiar dalam menuntut ilmu juga didasari oleh keikhlasan. Dengan ikhlas dalam menuntut ilmu insyaallah ilmu yang didapatkan akan bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat insyaallah akan membuat pemiliknya semakin tunduk kepada Allah S.W.T, lisan, pandangan dan tingkah lakunya juga semakin terjaga. Selain itu dalam menuntut ilmu juga senantiasa diawali dan diakhiri dengan doa. Doa yang dipanjatkan ketika hendak menuntut ilmu insyaallah akan memberikan kemudahan dalam kita menuntut ilmu.

  ReplyDelete
 40. Puspitarani
  15301244008
  S1 Pendidikan Matematika A 2015
  terima kasih atas cerita pewayangannya yang sangat bermanfaat untuk menambah ilmu, walau saya juga terbatas dalam berbahasa Jawa, tapi ada inti yang saya peroleh dari cerita tersebut. hidu itu penuh dengan rintangan dan cobaan. tujuan Allah memberikan kita cobaan adalah untuk mengukur seberapa kuatkah kita dalam menghadapi dan menerima cobaan tersebut, dan hikmah apa yang dapat kita peroleh dari cobaan tersebut. dan yakin bahwa Allah SWT tidak pernah memberikan cobaan melebihi kemampuan hamba-hamba-Nya . Hidup tanpa adanya rintangan dan cobaan maka tidak akan membuat seseorang untuk belajar dan berusaha mencari pemecahan dari masalah yang dihadapi. Begitu juga dalam proses belajar mengajar. Jika guru tidak mampu membuat lingkungan belajar yang dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam mencari solusi dari permasalahan yang diberikan oleh guru maka kemungkinan besar tujuan pembelajaran yang diharapkan tidak dapat tercapai. Maka dari itu guru yang hebat adalah guru yang mampu membuat skema, baik dalam pembelajaran maupun dalam pembentukan konsep pada siswa.Terima kasih.

  ReplyDelete
 41. Puspitarani
  15301244008
  S1 Pendidikan Matematika A 2015
  terima kasih atas cerita pewayangannya yang sangat bermanfaat untuk menambah ilmu, walau saya juga terbatas dalam berbahasa Jawa, tapi ada inti yang saya peroleh dari cerita tersebut. hidup itu penuh dengan rintangan dan cobaan. tujuan Allah memberikan kita cobaan adalah untuk mengukur seberapa kuatkah kita dalam menghadapi dan menerima cobaan tersebut, dan hikmah apa yang dapat kita peroleh dari cobaan tersebut. dan yakin bahwa Allah SWT tidak pernah memberikan cobaan melebihi kemampuan hamba-hamba-Nya . Hidup tanpa adanya rintangan dan cobaan maka tidak akan membuat seseorang untuk belajar dan berusaha mencari pemecahan dari masalah yang dihadapi. Begitu juga dalam proses belajar mengajar. Jika guru tidak mampu membuat lingkungan belajar yang dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam mencari solusi dari permasalahan yang diberikan oleh guru maka kemungkinan besar tujuan pembelajaran yang diharapkan tidak dapat tercapai. Maka dari itu guru yang hebat adalah guru yang mampu membuat skema, baik dalam pembelajaran maupun dalam pembentukan konsep pada siswa.Terima kasih.

  ReplyDelete
 42. Farisa Yunilasari
  15301241025
  S1 Pendidikan Matematika A 2015

  Dalam proses belajar mengajar ,Jika guru tidak mampu membuat lingkungan belajar yang dapat mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam mencari solusi dari permasalahan yang diberikan oleh guru maka kemungkinan besar tujuan pembelajaran yang diharapkan tidak dapat tercapai. Maka dari itu guru yang hebat adalah guru yang mampu membuat skema, baik dalam pembelajaran maupun dalam pembentukan konsep pada siswa. Oleh sebab itu, seorang guru harus pintar memilih metode mana yang sesuai dalam pembelajaran supaya tujuan dari pembelajaran tercapai.

  ReplyDelete
 43. Rahma Hayati Nurbuat
  15301244007
  S1- Pendidikan Matematika I 2015
  Dari artikel di atas saya dapat belajar bahwa memang tidak ada hal yang mudah dalam menutut ilmu, pada saatnya kita akan dihadapkan oleh berbagai macam rintangan. Namun, itu bukanlah hambatan yang membuat kita berhenti dan menyerah. Seperti halnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas, mungkin ada beberapa siswa yang akan mengalami kesulitan, namun itulah fungsi dari guru sebagai fasilitator di kelas untuk dapat menjembatani siswa dalam memperoleh dan mengolah ilmu pengetahuan.

  ReplyDelete
 44. Almaida Alvi Zahrotunnisa
  Pendidikan Matematika A 2015/S1
  15301241046
  Assalamu’alaikum Wr.Wb
  Menuntut ilmu merupakan suatu hal yang sangatlah agung dalam Agama Islam, dimana Nabi Muhammad SAW mewajibkan atas setiap muslim agar menuntut ilmu. Menuntut ilmu memang memiliki banyak rintangan. Kita harus senantiasa sabar, ikhlas serta berikhtiar dalam menuntul ilmu. Dan jangan sampai kita menjadi seorang penuntut ilmu sangat berambisi terhadap ilmu, jika dia menelantarkan kewajibannya yang lain dapat menyebabkan dia pada akhirnya mengabaikan dan menyia-nyiakan ilmu. Ilmu yang dipelajari dengan susah payah justru tidak membawa berkah baginya. Na’udzubilah min dzalik.

  ReplyDelete
 45. Kristanti
  15301241041
  Pendidikan Matematika

  Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaykum Wr. wb.
  Terimakasih pak atas ilmu yang telah disampaikan melalui dialog tersebut. Saya tertarik denga dialog petruk badra 2, disana dijelaskan bahwa setinggi-tingginya kita ikhtiar untuk mencari ilmu, tidak akan kita dapatkan jika tidak mendapat izin dari Allah SWT. oleh karena itu, jika kita akan menuntut ilmu kita harus ikhtiar dan juga selalu disertai dengan berdoa agar hidup kita ditutuntun dengan benar dan selalu mendapat ridho dari Allah SWT

  ReplyDelete
 46. Febriana Putri Hutami
  S-1 Pendidikan Matematika A 2015
  15301241007
  Pelajaran yang dapat saya ambil, yaitu bahwa dalam mendapatkan apa yang diinginkan itu perlu usaha. Dalam mendapatkan ilmu pun perlu ikhtiar, sabar, doa, dan ikhlas. Antara ikhtiar, sabar, berdoa dan ikhlas itu saling terikat dan tidak dapat dipisahkan. Ikhtiar, sabar, berdoa dan ikhlas adalah cara kita mengetuk pintu langit, agar dapat mempelajari suatu ilmu. Karna tanpa ijin Nya, kita akan sulit mempelajari suatu ilmu. Dalam mempelajari ilmu pun akan didapati rintangan-rintangan. Dalam pembelajaran pun, sering didapati rintangan-rintangan berupa soal-soal yang perlu kita kerjakan. Jadi rintangan-rintangan itu perlu kita lewati, guna mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga ikhtiar, sabar, berdoa, dan ikhlas itu perlu ada dan tertanam pada diri kita.

  ReplyDelete
 47. Woro Alma Manfaati
  S-1 Pendidikan Matematika A 2015
  15301241002

  Dari cerita pewayangan di atas, banyak pelajaran yang dapat saya peroleh, salah satunya yaitu ketika mencari ilmu harus disertai ikhtiar dan doa. Ikhtiar dibutuhkan ketika kita belum memahami ilmu tersebut, karena suatu ilmu itu bertingkat, dari tingkatan dasar yang mendasari tingkatan sedang, dan tingkatan sedang mendasari tingkatan atas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu usaha untuk memahaminya. Doa yaitu agar kita senantiasa selalu diberi kemudahan dalam menuntut ilmu.

  ReplyDelete
 48. Julialita Muhariani
  15301241004
  Pendidikan Matematika A 2015

  Dari cerita perwayangan diatas, saya mendapat pelajaran baru bahwa dalam menuntut ilmu tidak hanya diiringi dengan ikhtiar dan doa saja, tetapi juga harus diiringi dengan kesabaran dan keihklasan. Sehingga ilmu yang kita pelajari dapat tercerna dengan baik karena ridho Allah swt.

  ReplyDelete
 49. Bayu Widyanto
  S-1 Pendidikan Matematika A 2015
  15301244010

  Dari cerita diatas, banyak pelajaran yang saya dapat. Misalnya saja saat mencari ilmu harus disertai dengan ikhtiar dan doa. Akan tetapi, sebanyak-banyaknya berikhtiar dan doa jika tidak mendapat ijin Allah SWT maka ilmu itu akan susah dicari maka dalam mencari ilmu juga harus sesuai aturan/landasan agama agar ilmu yang dicari dan didapat itu bermanfaat. Selain itu juga perlunya usaha dalam mencari ilmu agar ilmu tersebut dapat dipahami dengan baik.

  ReplyDelete
 50. Endar Chrisdiyanto
  Pendidikan Matematika A 2015
  15301244011
  Dari cerita wayang diata saya memahami bahwa dalam proses mencari ilmu itu harus dibarengi dnegan ikhtioar dan doa. Ikhtiar merupakan usaha untuk mancapainya dan doa sebagai cara untuk memudahkan dalam proses ikhtiar. Dalam memulai usaha harus dimulai dengan doa agar selama usaha mendapat perlindungan dari Allah SWT.

  ReplyDelete
 51. Lisfiyati Mukarromah
  15301241042
  Pendidikan Matematika A 2015
  Program S1

  Setelah saya membaca cerita Petruk Badra di atas, saya mendapatkan beberapa pelajaran yang berharga.
  Menuntut ilmu adalah suatu keharusan bagi setiap orang muslim laki-laki dan perempuan. Namun sekuat apapun kita berikhriyar untuk menuntut ilmu, yang menentukan hasilnya adalah Allah SWT. Oleh karena itu tugas manusia adalah ikhtiyar dan berdoa, sedangkan Allah SWT yang menentukan hasilnya. Agar ilmu kita barokah, kita harus berdoa sebelum dan sesudah menuntut ilmu.
  Terimakasih.

  ReplyDelete
 52. Dwi Nur Rohman
  15301244006
  Pendidikan Matematika I 2015
  Program S1

  Setiap ibadah merupakan bagian dari potensi keimanan seseorang. Menuntut ilmu adalah suatu ibadah kepada Allah SWT. Dengan cara yang baik dan benar menuntut ilmu tersebut akan bernilai ibadah dan merupakan suatu jihad di jalan Allah. Perlu adanya usaha mendapatkan ilmu. Tetapi selain usaha tersebut perlu diimbangi dengan doa. Berdoa kepada sang pemberi Ilmu, berdoa kepada sang maha pintar. Agar mendapat ilmu yang barokah dan bermanfaat. Doa tersebut jangan sampai berakir hanya pada saat kita membutuhkan saja tetapi disaat sudah mendapatkan apa yang dicari, dalam hal ini Ilmu.

  ReplyDelete
 53. Eka Susanti
  NIM. 15301241006
  S1- Pendidikan Matematika I 2015

  Setelah membaca cerita Petruk Badra di atas saya memahami bahwa menuntut ilmu haruslah disertai dengan ikhtiar, perasaan ikhlas, sabar dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain berdoa kita juga harus berikhtiar, ini merupakan sebuah keharusan. Setelah mendapatkan ilmu hendaknya kita tetap rendah hati. Seperti filosofi padi yang makin berisi makn merunduk. Orang yang berilmu ketika ilmunya bertambah maka akan terbuka hatinya bahwasannya ia hanya butiran debu diantara pasir pantai.

  ReplyDelete
 54. Rina Anggraeni
  15301241043
  S1 Pend. Matematika A 2015

  Menurut kisah Petruk Badra diatas saya memetik pesan dari dialog S Tunggal : “..... Wedarna kabeh kawula urip kuwi kudu santosa ing rasa, ing budi, lan ing pamikir. Kabeh panggayuh kudu kanti temen lan seneng sarta tamsah jumurung ing Gusti ingkang murbweng dumadi. Urip sing prasaja aja gumedhe, aja kumingsun apa maneh adigang, adigung lan adiguna singkirana. Watak gumedhe lan kumingsun bakal ngobong kabeh karya lan kasil becikmu.”. Dalam menjalani kehidupan harus kuat dalam rasa, budi, dan pikiran. Hidup yang sederhana jangan berlebihan, jangan sombong apalagi adigang, adigung, dan adiguna singkirkan jauh-jauh. Sifat berlebihan dan sombong akan membakar/memusnahkan semua pekerjaan dan hasil kebaikan yang dilakukan manusia dalam menjalani kehidupannya.

  ReplyDelete
 55. Sinta Mutiara Dewi
  NIM 15301241018
  S1-Pendidikan Matematika A 2015

  Berdasarkan kisah pewayangangan tersebut, yang dapat saya maknai antara lain yaitu dalam hidup ini dapat diartikan belajar, kita butuh niat dan usaha. Dalam menjalani hidup/belajar kita dihadapkan dengan berbagai rintangan dan permasalahan yang harus dicari solusinya, bukan malah menghindarinya. Dalam berusaha mencari solusi pun perlu ikhtiar, sabar, dan ikhlas. Jika kita sudah mendapatkan ilmu dari hasil belajar/hidup ini maka haruslah diterapkan dan dilaksanakan agar bermanfaat bagi orang lain juga.

  ReplyDelete
 56. Amayda Ade Pramesti
  15301244012
  S1 Pend. Mat A 2015

  dari cerita Petruk Badra yang saya dapatkan bahwa menuntut ilmu perlu dibarengi dengan ikhtiar, ikhlas dan sabar. Karena dari pengalaman saya sendiri bahwa ilmu yang tidak dibarengi dengan ikhtiar, sabar dan terutama ikhlas sulit untuk menerima ilmu yang sudah diajarkan. Ilmu yang barakah adalah ilmu yang dipelajari dengan ikhlas, sabar dan ikhtiar. terimakasih Prof sudah menginatkan saya untuk terus ikhlas, sabar dan ikhtiar dalam menuntut ilmu

  ReplyDelete
 57. Zudhy Nur Alfian
  15301241035
  S1 Pend Matematika 2015

  Dari lakon yang dituliskan di atas, hal yang dapat kita petik yaitu bahwasannya belajar itu adalah proses yang berlangsung sepanjang hayat. Selama makhluk itu masih menghembuskan nafas, maka proses belajar itu masih berlangsung. Belajar diawali ketika kecil dimana ketika baru saja lahir ke dunia, manusia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menerima bantuan dari orang lain. Selanjutnya, manusia tersebut tumbuh berkembang dan belajar apa yang terjadi di lingkungan masyarakatnya. Belajar tidak hanya berlangsung di kelas, dalam kehidupan bermasyarakat pun juga kita bisa belajar. Belajar juga bukan merupakan suatu proses instant yang bisa terjadi dalam sekejap waktu, melainkan belajar adalah suatu proses yang panjang.

  ReplyDelete
 58. Intan Heryani Putri
  15301241011
  S1 Pendidikan Matematika I 2015

  Saya sepakat dengan beberapa penggalan dialog diatas yang menyatakan bahwa dalam menuntut ilmu, memang tidak mudah. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Ikhtiar secara maksimal kemampuan kita, namun hasilnya tetap kita pasrahkan hanya kepada Allah Sang Penentu Hasil. Dan hanya Allah yang dapat menjadikannya mudah.

  ReplyDelete
 59. Bayuk Nusantara KR.J.T
  18701261006
  S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP)


  Saya tertarik dengan kalimat "watak gumedhe lan kumingsun bakal ngobong kabeh karya lan kasil becikmu". Artinya adalah watak yang sombong dan terlalu banyak bicara omong kosong akan membuat segala hal kebaikan dalam diri hilang. Ketika manusia sudah mearasa lebih baik dari pada yang lain, sejak saat itu pula segala hal kebaikan yang ada hilang. Oleh karena itu, kita harus menahan untuk membandingkan diri sendiri dengan yang lainnya sehingga tidak ada lagi merasa diri lebih hebat dari orang lain.

  ReplyDelete
 60. Diana Prastiwi
  18709251004
  PPs Pendidikan Matematika A 2018

  Dengan ilmu manusia menjadi kaya. Kaya yang berarti tinggi derajatnya, sehingga manusia menjadi beradab. Menuntut ilmu untuk menjadi manusia beradab tentunya membutuhkan perjuangan dan usaha yang keras. Ada keseimbangan antara ibadah dan ikhtiar. Sebelum menuntut ilmu, dimulai dengan berdoa dan diniatkan dengan keikhlasan agar mendapatkan berkah. Ikhtiar yang dapat dilakukan seperti terbuka akan teknologi yang mendukung ilmu pengetahuan. Setiap manusia memiliki keunikan dalam menuntut ilmu, tentunya setiap manusia mengalami kendala dalam menuntut ilmu, dan pastinya hanya Allah yang dapat memudahkannya.

  ReplyDelete
 61. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 62. Sintha Sih Dewanti
  18701261013
  PPs S3 PEP UNY

  Terimakasih banyak Bapak Prof. Marsigit atas ilmunya. Beberapa hal dapat saya tangkap dari percakapan pada Petruk Badra 1 adalah ilmu cengkah mlayu dapat untuk menguasai ilmu yang sebelumnya ilmu tersebut diberitahu atau diterangkan. Cara mencari ilmu cengkah mlayu adalah dengan melihat ilmu yang sudah ada lalu dipikirkan hal-hal yang belum ada tetapi yang ada kemungkinan untuk terjadi dan untuk dikembangkan.

  ReplyDelete
 63. Sintha Sih Dewanti
  18701261013
  PPs S3 PEP UNY

  Terimakasih banyak Bapak Prof. Marsigit atas ilmunya. Beberapa hal dapat saya tangkap dari percakapan pada Petruk Badra 2 adalah untuk dapat menguasai ilmu cengkah mlayu tersebut, maka manusia harus mohon petunjuk hidayah Allah dengan melakukan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Jika manusia dalam menguasai ilmu tidak dengan melakukan ibadah, maka dapat berbahaya, misalnya: gila, pingsan, dan sebagainya. Agar ilmu cengkah dapat dikuasai maka manusia harus mempunyai niat, melakukan ibadah, dan mengendalikan hawa nafsu lahir batin.

  ReplyDelete
 64. Sintha Sih Dewanti
  18701261013
  PPs S3 PEP UNY

  Terimakasih banyak Bapak Prof. Marsigit atas ilmunya. Beberapa hal dapat saya tangkap dari percakapan pada Petruk Badra 3 sebagai berikut: 1) Di dunia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya dalam pikiran yang diizinkan Allah Sang Pencipta; 2) Wujud bentuk runcing yang sebenarnya adalah tidak lancip. Hal ini disebabkan bagian terkecil suatu benda adalah molekul, sedangkan bagian molekul adalah atom yang bundar. 3) Mbrojoling akarep mempunyai makna bahwa manusia yang betul-betul mendekati sempurna lahir dan batin tidak tergantung keadaan. 4) Punjuling a papak mempunyai makna bahwa manusia dapat dipandang lebih tinggi atau rendah jika dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya sehingga pandangan tersebut tergantung keadaan lingkungannya. 5) Sapi mlebu leng semut mempunyai makna bahwa suatu cita-cita dapat berhasil dicapai apabila raga kita mengikuti kekuatan tekadnya hati. 6) Ramene sepi sepine rame mempunyai makna bahwa suatu proses ibadah yang baik yaitu ramai atau banyak ucapan dalam berdoa, tetapi jernih dalam hati. 7) Kebentus awang-awang mempunyai makna bahwa orang yang sedang diuji maka segala hal pada orang tersebut dapat menjadi ujian. 8) Panase toya es mempunyai makna bahwa keadaaan hati manusia dapat menjadi dingin dan dapat pula menjadi panas. Ketika hati manusia dingin dapat diibaratkan dinginnya akan lebih dingin dibandingkan air es sampai dapat mendinginkan neraka sehingga manusia akan dapat berpikir jernih, sebaliknya hati manusia yang sedang panas diibaratkan panasnya melebih panas dari pada api sehingga manusia akan melakukan hal negatif karena tidak dapat berpikir jernih.

  ReplyDelete
 65. Kartianom
  18701261001
  S3-PEP-3018

  Titik tekannya adalah "ilmu". Dengan ilmu manusia akan terjaga, sedangkan harta itu sendiri kita manusia yang menjaganya. Maka dari itu, orang yang berilmu cenderung memiliki derajat yang tingggi. Dan orang yang memiliki derajat yang tinggi cenderung memiliki adab yang baik. Sedangkan unutk menjadi orang yang beradab diperlukan usaha dan kerja keras.

  ReplyDelete
 66. Anggoro Yugo Pamungkas
  18709251026
  S2 Pend.Matematika B 2018

  Assaalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
  Saya senang sekali dengan bahasa jawa, tetapi saya belum bisa mengartikan keseluruhan kata-katanya hahahaha. Yang saya ambil dari dialog petruk badra 1 hingga petruk badra 9 yaitu "Lumrahe wong golek ngelmu kuwi nganggo laku". memang benar nyari ilmu itu harus ada ikhtiarnya, kalo tanpa ikhtiar sama saja kita mencari ilmu dengan bermimpi. setelah berikhtiar, selanjutnya kita berdoa.
  Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

  ReplyDelete
 67. Ibrohim Aji Kusuma
  18709251018
  S2 PMA 2018

  Dalam menuntut ilmu, manusia membutuhkan banyak hal. Mulai dari persiapan, proses belajar untuk memahami mana yang benar mana yang keliru, berdoa dan mengamalkan ilmu. Salah satunya adalah proses mempelajari elegi-elegi dalam blog Prof ini.

  ReplyDelete
 68. Janu Arlinwibowo
  PEP 2018

  Sama seperti yang telah disampaikan oleh Prof. Marsigit dalam pertemuan pertama. Semua itu harus berlandaskan agama karena agama merupakan suatu pedoman yang dapat menjaga kita dari berbagai hal negatif. Demikian pula saat mencari ilmu, tidak semua ilmu bermanfaat jika tidak didasari pondasi yang baik yaitu agama. Pinter tidak boleh untuk minteri.

  ReplyDelete
 69. Riandi
  18701261014
  PEP S3 2018

  Assalamualikum Wr. Wb.

  Ilmu Cengkah Mlayu, iso weruh sak durunge winarah sudah bukan hal yang mustahil untuk dikuasai dalam era sekarang ini. Caranya melalui 2 hal yaitu bersih hati dan Ilmu tinggi.
  Bersih hati disini kami mencotohkan seorang Habaib dari Pekalongan yang berpesan kepada muridnya "ngko nek engeng-eneng kowe maju yo" saat akan mengimami sholat jumat. Benar saja ternyata saat sujud terakhirnya beliau dipanggil oleh Allah SWT. Bagi orang-orang sholih yang menjadikan Tuhan sebagai kekasihnya, maka akan dibukakan pintu hatinya untuk melihat hal-hal yang akan terjadi, bahkan kematiannya.

  Yang kedua melalui ilmu pengetahuan yang tinggi. Dengan ilmu pengukuran yang tepat dapat memprakirakan cuaca, ketepatan tembakan, prediksi skor sepakbola, bahkan pemenang dalam Pilpres yang belum terjadi. Maka hati dan Ilmu merupakan perpaduan yang tepat untuk menggapai hidup yang diidamkan.

  Mohon maaf atas kekurangannya.
  Wassalamualaikum, Wr. Wb.

  ReplyDelete
 70. Yogi Prihandoko
  18706261006
  S3 DIKDAS 2018

  Wilujeng ndalu Prof. Marsigit

  Salah satunggaling kawruh ingkang saget dalem tampi, inggih puniko babagan "andhap asoring manah". Petruk badra, nggambaraken salah satunggaling siswo ingkang badhe nggayuh ngelmu cengkah mlayu. Petruk mujudaken salah satunggaling punakawan ingkang nggadahi watak mbregudul, ngeyelan, ananging mboten gampang tunduk/ngalah. Meniko gambaraken watak mahasiswa ingkang idelis, sedaya kedah lempeng, kedah netepi aturan, lan kegigihan. Bhadra ateges rembulan ingkang gadhahi wujud pethak/putih/pucet. Meniko nggambarekan 2 bab ingkang sejatosipun "berlawanan". Mekaten ugi ngelmu, Prabu Kresna ingkang mangertos sakderengipun winarah, dereng saget dados kasampurnaning gesang. Kresno ingkang semanten pinteripun, ugi puput yuswo, sami kaliyan tiyang umumipun. Awit saking mekaten, kawula pribadi mahasiswa enggal wonten S3 DIKDAS UNY namung saget ngglenggo, ngrumaosi bilih sejatosipun namung nglampahi dhawuh Gusti, ingkang samubarangipun sampun ginaris. Kulo lampahi kanhti, andhap asoring manah, kanti usaha, lan minuwun marang gusti dipun ampuni sedoyo kalepatan kulo ingkang sampun lintu memaknai ngelmu selami niki. Mbok bilih mekaten ingkang saget kulo aturaken. Mugi rahayu wilujeng ingkang tansah pinanggih. Nuwun

  ReplyDelete