Oct 1, 2017

YANG SUKA WAYANG: Gareng Parwa GARENG PARWA

Dening: Marsigit UNY
23 Agustus 2017

 
******************
GARENG PARWA 1
*******************

Gareng: Matur rama, purnanipun lampahan Petruk Badra, kula rumaos kathah sanget nugraha saking Gusti Alloh SWT tumrap sedaya umat, klebet kula piyambak.

Semar: Ha iya, syukur nek kowe wis duwe pangrasa kaya ngana, sebab utama utamane umat kuwi lamun tansah duwe rasa syukur lan nyukuri kabeh kanugrahan saka Gusti Alloh SWT. Banjur kowe wayah ngene njawil rama  ana wigati apa?

Gareng: Ha nggih, kula niku sanes satriya, sanes  kusuma rembesing madu, ugi sanes turune ngalim ahli donga lan dikir. Kula nggih sanes weton pondok pesantren. Kula niku wong lumrah kepara saged diwastani tiyang sekeng pidak pejarakan. Asal dangka kula celak watu adoh ratu tebih ing tata krama budaya paramasastta. Kula dados putrane rama Semar niku rak nggih ming ngenger.

Semar: Karepmu piye? Apa kowe meri karo Petruk?

Gareng: Babar pisan mboten. Tebihna saking watak meri kula niku. Mbalah kosok wangsul, kados napa remenipun batos kula sumerep adhi kula Petruk pikantuk kanugrahan lan ngelmu ma pinten pinten saking para pepunden lan leluhur. Namung setunggal, raos syukur raos syukur nggih raos syukur, ning kula rumaos taksih angel lhe ngudari nguculi njumbuhke antawis syukur teng batos, pocapan lan tumindak. Kepareng nyuwun pepadang rama.

Semar: Eu begegeg ugeg ugeg sakdulita hmel hmel. Ora mokal kowe duwe musik sing kaya ngana. Kuwi nandake rasa pangrasamu taksih lantip. Ngana ngana ya bener sebab dak sawang snajan piye wae, uripmu kuwi urip sing tansah prasaja, manut dhawuhe rama lan bandara. Ora mokal.

Gareng: Enggih...

Semar: E lha apa kowe gedhe cilike duwe krentek pengin golek tambah tambah ngelmu kaya adimu Petruk kae?

Gareng: Tumrap kula rama, tembung pados ngelmi niku kemawon raosipun sampun inggil. Betah kula niku ming ajeng nyuwun pirsa lampah ingkang kados pundi ingkang saged kula kangge sarana tumrap kula supados kula tansah saged monjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti Alloh SWT?

Semar: E lha nek kaya ngana apa kowe wis mantep tenan rasa lan pamikirmu? Sisan tak todi sepira kantepanmu?

Gareng: Lamun niku pancen margine lhe kula badhe saged ningkataken ngamal ngibadah iman lan taqwa kula sarta raos syukur kula dhumateng Gusti Alloh SWT, sampun kula niyati snajan alit nandang sakit ageng katemah ing pati, badhe kula temah.

Semar: E lha bocah ki wis bunder kepleng tenan niyat batine. Ya aku Semar bapakmu ora bakal klayatan. Apa gelem kowe dak wenehi cara ning ora gampang lakone. Saranane kowe kudu gelem laku Gareng Parwa.

Gareng: Gareng Parwa ingkang kados pundi?

Semar: Sepisan, sak bisa bisa lakonana pasa, sedina rong dina, umpama bisa Senen Kemis kuwi prayoga. Kapindo, bukak buku ngaji ngapalke lan tambah donga. Katelu, diakehke lan ditertibke lhe ngibadah, salat wajib aja nganti lowong syukur dak tambal karo salat sunah. Papat, cukupi dhisik butuhe kluwarga, lunasi utangmu, sak banjure mengko aku sing bakal ngurus kluwarga lan anakmu. Lima, sowan jaluk pangapura lan doa restu marang kasepuhan, dulur tuwa, dongake luhur sing wis kasedan jati. Gawe surat idin resmi mring ndaramu Pandawa, mengko dak wenehi tanda tangan rekomendasiku. Saktemene ngaurip kuwi hijrah, ora ana urip tanpa hijrah. Golek ngelmu kuwi ya kudu hijrah kaya sing wis dituladake dening junjungan kita nabi besar Muhammad SAW.

Gareng: Hijrah?

Semar: Sakwusnya kabeh syarat syarat mau dak genepi, kowe kudu hijrah lunga saka Karangkabulutan kene. Iki dak wenehi sangu dinggo piandel wujude: susuk konde kena kanggo tulak balak mlebu wana, garam sanggan kena kanggo sarana nyabrang segara, watu gagik kena kanggo munggah gunung, lenga trawang dinggo maca kahanan, lemah ulen supaya kowe bisa bali. Aja kliru kabeh mau ora ana tegese apa apa, dudu niyat syirik dudu niyat bid'ah. Intine kuwi donga. Kuwi kabeh wis dak dongani donga panyuwunan slamet. Iki uga sawatara dhuwit kena kanggo sangu ngebis, mrau utawa jajan.

Gareng: Lajengipun?

Semar: Golekana mustikane jagad panguripan jati gedhene sak klenteng mapan telenge samodra. Aja pisan pisan bali lamun durung ketemu.

Gareng: Nyuwun pangestu rama.

Semar: Pangestuku sak dalan dalan. Bismillah hirrohman nirrohim. Slamet.

..... candakipun... Gareng Parwa 2 ...


*****************
GARENG PARWA 2
*****************


Gareng: Kowe sapa teka ngarepan aku?

Reksawarna: Kula bangsanipun reksa. Rencang kula kathah: Reksanala, Reksamala, Reksajiwa, Reksagalih, Reksapati, Reksamuka, Reksajangkah, lsp.

Gareng: Lha apa karepmu mrepeki lan nyegat nggonku liwat?

Reksawarna: Nyuwun pangapunten, kula sak kanca babar pindah mboten bade damel cintraka, kosok wangsulipun menawi kepareng bade sakbiyantu punapa ingkang nembhe dados gegayuhan panjenengan ngupadi jagad panguripan jati ageng sak klenteng mapan teleng samodra. Kula sak kanca kanti tansah nyuwun dhumateng pitedahipun gusti Alloh SWT, sumadya reksa lan biyantu panjenengan.

Gareng: Lho kok ampuh timen kowe, wis ngerti bebatinku. Nek ngana aku dak takon ngendi dalane aku bisa tekan mustikane jagad panguripan?

Reksawarna: Marginipun kathah tur nggih werni werni. Urut punika: margi ragajati, margi mulyajati, margi saranajati, margi niatjati, margi rasajati, margi lakujati, margi ngelmujati, margi pikirjati, margi dongajati, margi tuntunjati, margi ngamaljati, margi ikhlasjati, margi pesthajati, margi pesthijati, lan margi wungwungjati.

Gareng: Whe lah kok akeh timen dalane, gek aku durung tau weruh uga durung tau liwat. Waduh lha kepiye?

Reksawarna: Mboten perlu kuwatir utawi tida-tida, kula sagah dados cucuk lampah jengandika. Ning wonten saratipun.

Gareng: Lha apa syarate?

Reksawerna: Panjenengan kedah gantos rasukan lan ngagem nami enggal.

Gareng: Sapa peparabku sing anyar?

Reksawerna: Kula aturi ngagem tetenger Bambang Sambang Dalan, utawi cekap Sambang Dalan ngaten kemawon.

Gareng: Iya iya kowe Reksawarna dak trima banget iguhmu. Ayo enggal aku duduhna dalan dalan kuwi, aku dak liwat.

Reksawarna: Kanti maos Bismillah hirrohman nirrohim sumangga kula dereken.

..... candakipun ... Gareng Patwa 3 ....


*****************
GARENG PARWA 3
*****************

Sambangdalan: Wah lha apa kanggonan donga, digawani piandel rama Semar kuwi banjur aku ketok menjila. Nyatane banjur kana kene ketok pada kurmat karo aku. Ing atase bangsane reksa wae pada kepengin melu karo aku.

Sambangdalan: Ngana ngana ya ora maida, sebab ambak ambak ming Gareng, tak emper emper rupaku ya ora pati ala, nyatane wis tau ana cewek gadis kepincut karo aku. Kari lhe nyawang, lakuku gejig, nek dasar seneng karo aku ya mbalah kaya tari balet.

Sambangdalan: Apa maneh sak ploke aku melu rama Semar, dak rasake para satriya wae ketok wedi karo aku. Ngana ya ora maida, sebab ambak Gareng ning ketoke koñdang kepinterane.

Sambangdalan: Wah nek ngana aku dadi wong urip kuwi wis ora kurang apa. Aku wong sugih dasar sekti. Oh Gareng Gareng. Kok jenengku ming Gareng apa Sambangdalan? Arep dak tambah iki jenengku: Gareng Sambangdalan Mbergula Pati Jara Angin Panglebur Gangsa Panguwasane Kabeh Reksa Awaku Krasa Rosa Gedhe Sirahku Nggedibel Mripatku Mekrok Tanganku Tambah Gedhe Dawa Sapa Wani Karo Aku Heha Hehe Heha Hehe Dar Der Dor Dak Cekel Dak Kuciri Dak Gombaki Kabeh Satriya Nek Perlu Dewane Sisan Kon Mbrene Manjurung Lhehku Arep Pengin Mbojo Pitu Huerrr Huah Blahhhh Eh Eh Eh Bojleng Blis Lanat Apa Gunane Golek Ngelmu Kasektenku Wis Bisa Nggebuk Khayangan Klakon Aku Dadi Ratune Dewa Huehh Dewa Aja Pada Kelayatan Manuta Dadi Kawulaku Hueh Sapa Ora Manut Karo Aku Bakal Dak Gaglak Herrrr

Sambangdalan: Ana pawongan teka ngarepan aku sapa jenengmu?

Tongtongsot: E jebul wong nek lagi mabuk, mabuk harta, mabuk kamukten, mabuk kasekten, mabuk kuwasa, mabuk gebyare dunya, banjur kethul pikire ketutup atine. Karo aku wae kok pangling, sisan dak limput. Iki aku jenengku Tongtongsot. Aku sing bakal nrenggalani kamurkanmu. Ayo tanding karo aku. Endi kadigdayanmu tamakna aku?

Bagong: Wuah kae ana Buta gelut karo Pandita, rame banget silih ungkih ora rampung rampung. Dadi atur rama Semar.

Semar: Uehui ... manungsa kuwi sing dibiji kuwat orane nampa coba. E ana Gareng ucul. Bener kowe Truk. Cicir siji wae lhehku weling lha kok ndrawasi. Dak sawat kinangku muga bisa ngilangi sawanmu Ŕeng.

Gareng: Sapa kiyi, wah nyuwun ngapunten kula rama Semar. Awak kula lemes sedaya, nyuwun jampi.

Semar: Iki ngombe wedang putih. Wis... Dieling eling kowe mau saka ngendi arep nyang ngendi?

Gareng: Waduh nyuwun ngapunten rama Semar. Kula kalimputing budi. Jebul mboten gampil nrenggalani goda rencanane pepeteng.

Semar: Wong urip kuwi kari kuwat ora diuji. Kabeh bisa dadì barokah. Kabeh uga bisa dadi memala. Kowe tansah maca Istighfar pa ra?

Gareng: Mboten.

Semar: Lha kiyi. Lali siji wae wis mbebayani. Apa maneh laku adoh beda papan, papane liyan. Kowe kudu tansah maca donga lima siji telu.

Gareng: Pripun?

Semar: Maca istighfar ping lima, bar kuwi maca Fatehah, bar kuwi maca Al Ikhlas ping telu. Ora kena kendat tangi, turu esuk sore awan bengi. Truk, iki Gareng terna sowan Kyai Mursidi ben bisa ngaji. Ora susah jangkah sing dhuwur dhuwur, mustikane urip barang. Mengko rak ya ketemu dhewe.

.... candhakipun ... Gareng Parwa 4 ....


*****************
GARENG PARWA 4
*****************

Gareng: Numpak Sepur Truk?

Petruk: Lha iya sing praktis. Iki kabeh bareng rombongan wong sepuluh, karo aku kowe.

Gareng: Wang seneng aku. Dasar aku lebar mulih saka Inggris. Aku saiki wis S2 gelarku master of science. Plesir ngene iki rasane seneng banget.

Petruk: Iya. Ning iki dudu plesir. Iki perjalanan rohani, arep ngaji daleme kyai Mursidin.

Gareng: Ah tumrapku ya pada wae. Nyatane ya lelungan kanti numpak Sepur barang.

Gareng: Iki aku wis gawa perbekalan kumplit. Aku gawa koper gendong siji. Koper bopong siji. Koper cangklong siji. Koper sunggi siji.

Gareng: Isine komplit sandang, pangan roti, minum, kamera, laptop, alat olah raga. Klethikan cukup nek ming gur nggo wong sepuluh jrone sepuluh dina.

Gareng: Majalah nggo wacan. Buah Kiwi. Wah wis pokoke rasah kewatir. Mengka nek pada butuh maem, mampir restoran, dak bayari.

Gareng: Kabeh pengalaman kebutuhan uripku nang London, dak gawa, ben ora nguciwani.

Gareng: Di jak guneman kok meneng wae. Gek kanca liyane kok ya ming gur meneng. Rumangsaku kok pada ora kreatif ki piye?

Petruk: Di akehke lhe donga, sebab iki perjalanan rohani.

Gareng: Donga ya donga, ning kesehatan ya dijaga. Aku nek donga rada ora pati jenak sebab njur rasane sedih kae. Mangka tujuan urip kuwi rak ya seneng atine ta?

Gareng: Piye Truk penampilanku? Ana bedane ta lulusan luar negri karo ora tau lunga. Iki Kacamata tuku neng Birmingham. Iki Topi ku tuku neng Paris. Iki Sepatuku tuku neng Amsterdam. Kaosku iki tuku nang Franfurt. Lha aku wis kliling Eropah numpak Euroline bayar 70 pounsterling komplit.

Gareng: Ya sorry nek aku sak rombongan ketok beda dhewe. Aku ora jarag. Mbok menawa kuwi cen wis tekdire. Huehh wah antob ora bisa di mpet, iki nek durung ngombe Coke durung mari. Nyah milih apa Coke apa Fanta? Apa kopi Rusia?

Petruk: Uwis mengko wae. Istighfar dhisik.

Gareng: Kowe kok rada mbagusi ta Truk. Sok semuci suci. Donga ya donga ning ya karo maca berita. Iki terupdate, kiprahe para artis. Nek sing nggo dewasa, iki menune. Urip pisan diseneng senengke.

Petruk: Wis tekan Reng. Deleh kamar kene kabeh gawanmu. Ayo pada wudu. Mengko gek melu makmum shalat Magrib. Lebar kuwi daftar melu ngaji mbah kyai Mursidin.

....candakipun ..GARENG PARWA 5 .... 


******************
GARENG PARWA 5
******************


Petruk: Ajeng daftarke ngaji niki kakang kula Gareng.

Janalaka: Nggih. Namine sinten?

Gareng: Nami kula Gareng Sambangdalan Panglebur Gangsa.....Drs....Msc.

Petruk: Lhe omong aja seru seru, ngganggu wong ngibadah.

Janalaka: Nggih, cendak mawon mas. Gareng ngaten nggih. Mboten sah mawi gelar.

Gareng: Blaik ane. Lha gelar lhe golek angel angel, ra oleh nganggo.

Janalaka: Nuwun sewu, sinten wau Gareng? Riki niki niku papane wong ngibadah, dados niat lan lampahe niku nggih niat lan lampahe tiyang ngibadah. Nuwun sewu, nderek dilepas mawon topine mas.

Gareng: Wah lah niki lhe tumbas teng Paris jhe. Niki mboten saged lepas saking sirah kula.

Petruk: Manut wae Reng. Kowe mbiyen kelingan pa ra niyatmu. Jare wani cilik lara gedhe direwangi mati, nek bisa ngibadah?

Gareng: Nek kula cucul topi mangke banjur mangsuk angin sirah kula.

Janalaka: Mboten susah khawatir mas. Riki kathah kethu, pecis, kopiah. Mpun disediake gratis. Ming kantun milih.

Gareng: Lha ning kuwalitase?

Petruk: Manut wae Reng. Eling janjimu.

Gareng: Wah aku nek nganggo Kethu ora pantes jhe Truk. Sirahku bunder cilik. Njuk mengko mripatku saya ketok lhe kero. Karang Topi Perancis kuwi dak nggo tutup bathuk karo mripat jhe.

Petruk: Wis mànut wae.

Janaloka: Niku Sepatune nggih dilepas mas. Ganti sandal mawon, kantun milih.

Gareng: Hem Sepatu niki lhe kula ngadeke teng Amsterdam.

Petruk: Reng...

Gareng: Mengko ndhisik Truk. Nek sing kiyi rada owel aku. Aja seru seru dak kandani. Sepatu iki jerone dak hak cendhek dhuwur, dadi lhehku mlaku rak ora ketok gejig ta? Mbok tulung di rayu, apa nek perlu dak sogok ya cantrik iki.

Petruk: Hus aja Reng, kuwi dosa. Ya iki mung dijupuk praktise kok Reng. Lha nek kowe sepatonan, mengko wudu rak yo diuculi. Sepatumu banjur klebus. Lha mbok ya disimpen wae. Kae akeh Sandal.

Gareng: Uwe uwe uwe...Truk, dak rasake kok rekasa timen. Ming gur wong arep ngibadah wae kok akeh timen sarate? Awaku, pikir lan atiku krasa lungkrah. Apa aku dak bali wae ya?

Petruk: Jare wani mati?

Gareng: Ngertiya kaya ngene aku biyen ora janji.

Petruk: Lho wong kuwi apa sing digugu. Rama Semar wis direwangi kepyoh kuwi rak gara gara celatumu.

Janaloka: Nggih mas, mas Gareng.

Gareng: Mas mes mas mes, apa aku tau rabi karo mbakyumu pa?

Petruk: Hus ora kaya ngana Reng. Janaloka kuwi cantrike mbah Kyai Mursidin. Kuwi ya wis kebak donga. Ati ati ndak kuwalat.

Janaloka: Niki nggih ming pamrayoga kok mas. Lha mangke nek Salat, ngagem clana Levis mbethethet kaya niku, rak nggih rekaos. Mboten kok wajib mboten. Ning nek ajeng ngagem Sarung riki nggih kathah, kantun milih.

Gareng: .....😂

Janaloka: Nyuwun sewu. Niki nggih pamrayogi. Kaose jenengan ngajeng wingking gambar wong mabuk melet melet, gek tulisane gedhe gedhe...nyuwun sewu mbalah onten sing rada porno barang. Umpami ajeng gantos rasukan putih, hem sak piturute, riki nggih kathah kantun milih.

Janaloka: Niku mendhosol niku napa. E nggawa Keris. Mlebet riki mboten angsal beta sajam. Kabeh piandel, aji aji, guna piranti, kedah dilepas dititipke riki.

Gareng: Huerr blahhh...bojleng blis lanat. Uehehe...haha..dak sabar sabarke wong siji kiyi saya nranyak. Trima Gareng ora trima sing reksa. Iki sing reksa Gareng, jenengku Jala Angin Panglebur Gangsa. Kowe nggepok Kerise Gareng pada karo ngilani jajaku. Ayo krubuten wong sak mana, ora bakal wedi. Ora minggir bakal dadi mangsaku. Huih ha ha ha.

Petruk: Waduh Reng Reng. Bocah iki? Eling Reng eling....?

Janaloka: Terus mang cepengi sikile. Niki kula peteke padarane. Raine kula borehi banyu donga. Kalih tetep maca Istighfar nggih mas Petruk. Pripun...?

Petruk: Mpun mpun...Gareng mpun tilem.

Janaloka: Nggih mpun mboten sah digugah. Mangke dalu mawon, wayahe ngajengke Salat jamangah Subuh, digugah.

..candhakipun . GARENG PARWA 6 ..******************
GARENG PARWA 6
******************

Janaloka: Sak derenge mlebet ngaji, niki mas Gareng kedah paham tata cara riki. Napa wonten sing badhe ditangledke?

Gareng: Wah kula taksih yam yamen kelangan Topi kula. Napa wonten kaitane ngibadah kalih Topi?

Janaloka: Nggih niku bisa dinalar biasa. Nek salat sing pokok nek sujud pripun carane bathuk saged nempel sajadah mboten kalingan rambut. Ming niku.

Gareng: Nek Kethu?

Janaloka: Mas Gareng seniki ngraoske pripun sak ploke nganggo Kethu?

Gareng: Kethu mulur kula ngge saged singset. Rambut kula kaya kejiret kabeh. Sirah kula kaya krasa dipetek. Ning juk kula kok dadi rada saged konsentrasi. Wah nek ngangge Topi, ajeng sujud langsung jeglug, kudune diwalik. Ning ya ora wangun salat kok nganggo topi diwalik, kejaba kepepet.

Janaloka: Lha niku mas Gareng mpun jawab dhewe.

Gareng: Kok kathah swara wedhus?

Janaloka: Nggih mas Gareng, benjang Jumat tanggal 10 Dzul Hijjah, wonten acara  salat Idul Adha. Wedus kalih sapi nika badhe ngge korban.

Gareng: Qurban?

Janaloka: Enggih, Qurban niku tegese kewan sembelihan, kadosta unta, sapi, utawi wedus.

Gareng: Mangsud lan tujuane Qurban?

Janaloka: Qurban punika minangka taqarrub utawi kangge  mendekatkan diri dhumateng Alloh SWT. Keleresan benjang Rabu Kamis nek mas Gareng ajeng pasa, nggih sae?

Gareng: Pasa?

Janaloka: Nggih nek mas Gareng pasa benjing Rabu 8 Dzulhijjah niku namine pasa Tarwiyah. Nek pasa dinten Kamis 9 Dzulhijjah namine pasa Arafah.

Gareng: Waduh kok kathah sanget sing kula dereng ngertos. Lha nek teng pondok riki niku, utamane sinau napa?

Janaloka: Utama utamane umat niku nggih sing tansah ngibadah dhumateng Alloh SWT. Menawi umat niku saged tansah nambah nambah lhe ngibadah dhumateng Alloh SWT niku, badhe dipun tingkataken drajatipun. Lha teng riki niku sinau sisan praktek pripun carane saged ningkat ningkataken ngibadah kanti leres.

Gareng: Wah cocok niku, nggih niku sing kula padosi. Ning napa niki alirane? Mengko gek aliran sss ee ssss..

Janaloka: Riki mboten wonten aliran. Alirane nggih ngibadah sing leres miturut tuntunan Agami. Mpun niku.

Gareng: Wah ha ning kula niku tiyang cubluk, mboten ngerti napa napa bab tata cara ngibadah?

Janaloka: Ngelmu niku klakone kanti laku. Dicobi dilampahi mawon. Ibadah niku kahakipun Gusti Alloh SWT, nanging kewajibanipun umat. Sedaya kesaenan saking ngibadah sakmàngke badhe kondur dhumateng umat.

Gareng: Wah nggih mantep kula.

Janaloka: Mas Gareng taksih saged diskusi kalih kula bab napa mawon kaitane kalih ngibadah.

....candakipun Gareng Parwa 7...


 *************
Gareng Parwa 7
*************

Gareng: Kamar kula pundi?

Janaloka: Lebet mpun telas mas, niki kantun teras.

Gareng: Teras?

Janaloka: Nggih. Mangke mas Gareng saged damel Tenda teng teras, mpun dicepaki nika.

Gareng: Lha Kasure?

Janaloka: Mboten wonten Kasur mas, wontene naming Klasa.

Gareng: Kegiatane?

Janaloka: Sing pokok ngibadah wajib niku dilakoni, jamangah. Tambah sunah. Tambah napa mawon intine dikir, nyebut asmane Gusti Alloh SWT. Mangke sareng kancane, diatur para cantrik. Mpun niki wayahe sami ngibadah. Mangga dilampahi piyambak piyambak, ampun ganggu kancane.

Gareng: Kaya iki Mbilung?

Mbilung: E ketemu kang Gareng, pada slamet kang? Jare studi lanjut Eropah? Wis bali pa?

Gareng: Iya wis bali. Krungu kabar wis seminggu lhe lunga, kok lagi tekan saiki?

Mbilung: Aku ming mlaku kok kang. Nek kowe rak Nyepur.

Janaloka: Nuwun sewu mas sedaya, dereng pareng ngobrol, niki wayahe sami ngibadah, mangke ndak ngganggu.

Mbilung: Nggih nuwun.

Gareng: Aneh, ngobrol kok ora oleh. Ngobrol kuwi diskusi jhe. Saya akeh diskusi rak ya saya apik. Kowe ngerti gelarku saiki Lung? Gelarku saiki Drs. Gareng Sambangdalan Jala Angin Lembara Sukma Panglebur Gangsa, B.A., M.Sc.

Mbilung: Aku dak wiridan sikik ya.

Gareng: Mengko, iki gawe kopi sikik. Anget anget aku sangu Termos. Hue ... drot dot dot...sory nek telat lhehku ngopi ya ngene hawane ming gur arep buang angin wae. Srupuuut wuah...ger suegerrr.

Janaloka: Mas Gareng, nèk batal wudu, niku nggih wudu riyin, nembhe ngunjuk. Mangke ndak klebon jembalang. Nek ngunjuk nggih kalih lenggah, ampun kalih ngadeg.

Gareng: Jembalang kuwi apa Lung?

Mbilung: Nau dzubillah mindzalik. Jembalang kuwi syaiton.

Gareng: Rumangsaku neng kene kok aneh aneh. Apa hubungane ngombe Kopi karo jembalang? Ngombe barang ndadak kon lungguh. Wah setress aku.

Mbilung: Ya sing sabar lan ikhlas Kang. Jeneng lagi nglakoni.

Gareng: Lhe neng Inggris kuwi mbok ngombe karo njoget, mbalah saya apik. Nek bisa kowe Lung jajal ngombe karo sirkus, mbalah prestasi.

Mbilung: Ya beda kana beda kena kang.

Gareng: Lho neng ngendi endi, ngelmu kuwi rak ya pada wae.

Mbilung: Ya ora. Ngelmu kuwi ya mpan papan.

Janaloka: Mpun mangga siap siap sami jamangah wajib.

Gareng: Waduh lhe ngobrol durung tutug, ndang kon ngibadah.

... candakipun Gareng Parwa 8...

 

**************

Gareng Parwa 8

**************

Gareng: Arep bisa ngibadah saka ngendi wong ora bisa turu. Arep bisa turu saka ngendi wong lemek klasa mester. Wah awaku lara kabeh. Kowe bisa turu Lung?

Mbilung: Nek aku dak gawe ndableg kok kang. Senggar senggur lhehku turu. PR re lhe ngibadah ya dak garap kabeh, kepara turah wektu. Turahane wektu dak nggo wirid. Kowe piye?

Gareng: Setress Lung.

Mbilung: Kaya krungu tat tit tut, apa dolanan HP. Rak ya wis dikon nitipke panitia ta?

Gareng: Wah uripku iki wis Eropah minded. Nek sejam wae ora nyekel HP, mbalah tanganku rasane kaya diborgol. Iki dak rewangi nyolong nyolong, ben ora konangan cantrik Janaloka. Pas kowe wiridan mau, aku siaran langsung bal balan. HP arep dak banting sebab kalah jagoku.

Janaloka: Siap siap ditimbali mlebet, mas Mbilung.

Gareng: Lho kula kok mboten ditimbali?

Janaloka: Ming dereng mas Gareng. Niki mas Mbilung rumiyin.

Gareng: Wah ora adil. Lhe mbiji piye carane? Disawang saka ngendi wae, nek aku karo Mbilung kudune ya menang aku.

Janaloka: Niki informasi kangge sedaya peserta pelatihan, mangke ndalu digiatke lhe ngibadah, sebab benjang lebar salat Idul Adha, lan Qurban, mpun ajeng wonten acara penutupan lhe latihan ngibadah.

Gareng: Mas Janaloka, kula rumiyini wangsul saged mboten, selak ajeng pijet.

Janaloka: Kangge njagi tata tertib, prayogine lhe kondur sesarengan mawon.

Semar: Ue begegeg ugeg sak dulita hmel hmel, piye hem Reng kasile lhehmu lunga latihan ngibadah?

Petruk: Akhiran dunya niku gemantung awalanipun ta rama. Nek awalane ikhlas, akhirane nggih ikhlas. Nek awalane jembalang akhirane ya jembalang. Nek awalane peteng akhirane ya peteng. Nek awalane adigang, akhirane ya adigung. Nek awalane adigung, akhirane nggih adiguna. Mbalah Mbilung sing saged lulus. Gareng dereng menep, dereng kabul penjangkane.

Gareng: Aduh rama, rama Semar nyuwun dipun ngapunten sedaya lepat kawula. Kula tansah tumindak adigang, adigung lan adiguna. Sak hengga kula dereng saged nggayuh ngelmi sampurnaneng gesang.

Semar: E kuwi kanggo tulada. Dirangsanga nek durung pestine, ya mrucut. Kanggo nebus dosamu, dak wenehi srana kumkum banyu tempuran kali gege wolung dina. Aja mentas nek aku durung teka.

PURNA

89 comments:

 1. Tri Wulaningrum
  17701251032
  PEP S2 B

  Teringat dulu sering belajar bahasa Jawa bersama bapak saya. Yaa, meskipun tidak pernah lulus SD, tapi pengetahuannya tentang perwayangan menurut saya bagus sekali. Teringat guru-guru bahasa Jawa di sekolah (SD, SMP, dan SMA), betapa dulu saya kagum pada mereka, yaa dari ketiga guru tersebut semuanya sudah berumur sebih dari setengah abad kala itu. Nah makanya saya salut, pada usia yang tak lagi muda mereka selalu berapi-api dala menyampaikan materi.

  Cukup cukup. Mengingat ke belakang ternyata indah.

  Tentang postingan ini, saya melihat bahwa hidup haruslah profesional. Bolehlah kita mengembarakan pikir sejauh angkasa, asal hati tetap mengikutinya. Saya melihat di sini tidak. "Gareng" telah menyalahi niat awalnya dulu. Wah betapa godaan syetan itu nyata adanya.

  Menurut saya, ilmu yang dibalut dengan kesombongan tidak akan memancarkan sisi keilmuan si ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, di sinilah saya kembali dibawa pada persetujuan saya. Bahwa "hati" adalah landasan utama. Doa, ikhlas

  ReplyDelete
 2. Yustine Maulina
  17709251022
  PPs Pend Mat A 2017

  Matur nuwun prof, sak sampunipun maos postingan menika, kula mangertosi bab nuntut ilmu menika kedah ikhlas saking niatipun, teguh anggenipun ngelampahi sadaya lelampahanipun. Tansah ngrumangsani cethekipun ilmu, tansah njaga teguhipun niat damel ngangsu kawruh supados mboten kepilut kathahing goda. Mugi tansah pinaringan pitedhah saking Gusti Allah.

  ReplyDelete
 3. Firman Indra Pamungkas
  17709251048
  S2 Pendidikan Matematika 2017 Kelas C

  Gareng purwa dalam cerita ini yang dimaksud adalah melakukan lima ibadah. Pertama menjalankan puasa sehari dua hari dalam satu minggu, missal pada hari senin dan kamis seperti yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kedua, bacalah Al-quran dan sambil sedikit demi sedikit menghafalkan ayat-ayat yang sudah dibaca. Ketiga menjaga sholat wajib lima waktu secara berjamaah di masjid, serta melengkapinya dengan sholat sunah. Keempat, Sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan keluarga serta sesegera mungkin melunasi hutang. Kelima meminta doa restu kepada orang yang lebih tua sebelum melakukan suatu kegiatan

  ReplyDelete
 4. Ilma Rizki Nur Afifah
  17709251020
  PPs. PM A 2017

  Terima kasih, Pak. Tulisan bapak tentang gareng parwa dapat diambil banyak nilai-nilai kehidupan. Saya akan membahas tentang gareng parwa 6. Pada dasarnya, agama menghargai keaneragaman budaya. Tidak semua al yang berkaitan Islam harus berbau kearab2an, misalnya dalam hal sholat. Seperti yang dicontohkan dalam pembicaraan di atas bahwa ketika sujud dalam sholat, dahi kita tidak boleh terhalangi apapun dengan alas. Nah laki-laki pada umumnya memakai peci untuk menghindari hal tersebut. Namun tidak semua daerah bahkan negara mengenal peci. Bisa juga diganti dengan topi selama tidak menutupi dahi.
  Selain itu, percakapan di atas juga membahas bahwa ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang berhubungan ibadah kepada Allah, yaitu ilmu fiqih. Bukankah manusia memang diciptakan kecuali untuk menyembah (beribadah) kepada Allah SAW?

  ReplyDelete
 5. Insan A N/ PPs S2 PM C 2017
  Bismillah
  Matur dumateng guru kulo, katah sanget ceriyos babagan puniko. Wonten ing ngalam dunyo punika kedahipun tansah syukur dumateng Paneran ingkang ngarso dalem alam. Menawi lampah wonten ing dunyo punika katah pacoban. Langkung saenipun kulo panjenengan sami kedah ngadahi sangu ilmu lan amal ingkang cekap.

  ReplyDelete
 6. Fitri Ni'matul Maslahah
  17709251058
  PPs PM C

  Atas cerita indah dan penuh moral, terima kasih prof.
  Dari awal cerita memberikan pesan bahwa dalam keadaaan apapun, dibandingkan dengan siapapun kita harus senantiasa mensyukuri apa yang telah diberikan-Nya. Terlepas dari segala macam sifat yang dimiliki orang, kemungkinan berbalik saat menghadapi ujian sangatlah tinggi. Seperti tercermin dalam cerita tersebut, Gareng yang sejak awal dikenalkan sebagai sosok yang pandai bersyukur berubah menjadi seseorang yang mengagungkan ilmunya, keturunannya, dan sebagainya. Padahal kita tahu bahwa sifat keagungan hanyalah milik-Nya. Mencari ilmu dengan memelihara sifat sombong sangatlah merugikan, layaknya pasir di tempat yang tinggi akan dengan mudahnya terkikis oleh angin atau aliran air menuju tempat yang lebih rendah. Begitu pula sifat sombong akan mengikis apa yang kita miliki. Jika kita ingin menggenggam dunia, kita dapat mencapainya dengan ilmu, begitu pula saat kita ingin memperoleh akhirat kita harus berilmu. Oleh karena itu, baik pencapaian dunia ataupun akhirat kita akan mendapatkannya dengan berilmu. Satu yang perlu kita ingat dan perhatikan bahwa menuntut ilmu tidak bisa dilakukan sedang dalam hati dan diri kita bersarang sifat sombong. Wallahu a'lam

  ReplyDelete
 7. Menuntut ilmu tidak mensyaratkan memiliki barang-barang mewah yang hanya dapat dibeli di luar negeri, atau yang lainnya. Menuntut ilmu hanya meminta kita untuk bersungguh-sungguh, tidak tinggi hati, mau mengikuti aturan yang ditetapkan, serta mau berpikir. Berdasarkan penuturan cerita tersebut, semua barang-barang mewah yang diperoleh gareng selama studinya di luar negeri pada akhirnya harus dilepaskannya demi khusyu'nya ibadah dan keberhasilannya dalam menuntut ilmu. Bahkan semua gelar yang susah payah didapatkannya harus dilepaskan saat ia akan menghadap Allah (beribadah). Satu fenomena lagi yang dapat dipelajari dari cerita di atas, bahwa gadget yang telah melekat daam keseharian kita sebenarnya amatlah mengganggu konsentrasi kita dalam beribadah maupun belajar. Oleh karena itu hendaknya kita depat menggunakan gadget dengan bijak dan membatasi penggunaanya di saat-saat yang memang mengharuskan kita untuk berkonsentrasi. Wallahu a'lam.

  ReplyDelete
 8. Nama : Dyah Ayu Fitriana
  NIM : 17701251028
  Kelas : PEP B S2

  Bismillah
  Wayang merupakan cerita rakyat yang penuh pembelajaran di dalamnya. dari keluarga saya, hanya orangtua saya yang suka sekali dengan wayang. Saya pun juga pernah menonton wayang sesekali. Yang saya ingat tokoh wayang semar sering sekali berbicara “Eu begegeg ugeg ugeg sakdulita hmel hmel” dan itu membuat saya teringat masa kecil saya. Setiap melihat wayang, bapak saya juga sering menasehati saya. Selalu menyuruh saya untuk selalu beristigfar setiap saat dan jangan lupa bersyukur dengan apa yang sudah didapatkan. Walaupun mempunyai gelar yang tinggi, ibadah itu yang utama. Sholat wajib maupun sunnah atau puasa wajib maupun sunnah. Karena semua yang didunia ini hanya sementara dan yang kekal ada di akhirat.

  ReplyDelete
 9. Dheni Nugroho
  17709251023
  Pendidikan Matematika

  Cerita wayang memang sangat menarik dan dapat dijadikan instropeksi bagi banyak orang dalam menjalani kehidupan. wayang memang diambil dari kisah-kisah di kitab yang berasal dari india, akan tetapi tokoh-tokoh punokawan adalah asli Indonesia dan seakan-akan menjadi iklan layanan masyarakat bagi masyarakat indonesia. dari artikel yang saya baca, kehidupan manusia itu harus dipenuhi dengan rasa ikhlas dan bersyukur dengan apa yang dimilikinya, jika manusia dapat bersyukur maka nikmatnya akan ditambah dan dapat memaksimalkan penggunaan apa yang dia kuasai. menarik sekali cerita-cerita seperti ini apalagi jika kita melihatnya langsung di acara pewayangan.

  ReplyDelete
 10. Uswatun Hasanah
  17701251022
  S2 PEP B

  Saya menjadi paham begitu kentalnya nilai-nilai yang ada pada pewayangan. Tentunya ini juga berdasarkan lakon dari setiap watak pewayangan mana kala berbeda antara satu dengan yang lain. Layaknya lakon dari pewayangan gareng parwa ini yang mana cenderung mengandung akan nilai-nilai agama. Dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan ibadah, seperti sholat, berqurban, dan sebagainya. Jika ingin melihat kedudukan manusia di mata Sang Pencipta sangat tercermin dari pelaksanaan ibadah sehari-hari. Saat manusia mengutamakan Tuhan dalam setiap aktivitasnya atau dalam artian tidak melupakan Tuhan saat disibukkan dengan aktivitas dunia maka manusia tersebut juga tidak luput dari penglihatan Tuhan. Bahkan Tuhan tidak akan segan untuk memenuhi segala kebutuhan yang ia inginkan di dunia. Kedamaian hati juga akan selalu bersemayam di hati manusia tersebut.

  ReplyDelete
 11. Alfiramita Hertanti
  17709251008
  S2- Pendidikan Matematika kelas A 2017

  Assalamualikum Wr. Wb.
  Matur nuwun, pak Prof. Saya tidak mengerti isi dialog di atas karena menggunakan bahasa Jawa. Namun sebagai seorang perantau dari luar jawa, saya tentunya merasa tertarik untuk belajar bahasa Jawa. Hanya sedikit saja kosakata yang saya tau tentang bahasa jawa seperti sapaan di awal kalimat saya.

  ReplyDelete
 12. Gamarina Isti Ratnasari
  Pendidikan Matematika Kelas B (Pasca)
  17709251036

  Sebagai seorang manusia hendaknya selalu diimbangi dengan rasa syukur¬¬. Rasa syukur memang masih menjadi beban sendiri, maksudnya mudah untuk diucapkan tetapi saya sendiri masih mengalami kesulitan untuk mengamalkan. Seperti ada kalanya sesuatu yang telah kita harapkan atau rencanakan tidak sesuai dengan yang telah dibayangkan dan hal tersebut menjadikan kita sedih kadang tidak mau menerimanya, hal tersebutlah yang menjadi salah satu indikator tidak bersyukur. Padahal apabla lebih mengambil sisi positif nya kita akan menyadari bahwa rencana Tuhan lebih baik dari rencana manusia. Hal tersebut akan terbukti dikala manusia menyadari hal yang lebih indah terjadi setelah harapan kita pupus dan saat itulah kita akan semakin bersyukur. Rasa syukur harapannya selalu ada pada diri saya dan orang lain saat mengalami kesulitan atau anugrah yang telah dilimpahkan pada kita.

  ReplyDelete
 13. Riandika Ratnasari
  17709251043
  Pascasarjana Pendidikan Matematika 2017 Kelas B

  Ngelmu saronone kanthi laku, ikhlas, lan thawakal. Ora singlar ing kahanan. Eling purwa, madya, lan wusana. Maturnuwun Bapak Marsigit ilmunipun.

  ReplyDelete
 14. Angga Kristiyajati
  17709251001
  Pps UNY P.Mat A 2017

  Terima kasih Banyak Pak Prof. Marsigit.

  Yang kami pahami dari elegi ini adalah setan tidak akan pernah menyerah dalam menyesatkan manusia apalagi terhadap manusia yang sedang belajar untuk lebih baik. Untuk menjalani kehidupan yang lurus sesuai dengan ajaran agama, selalu saja ada godaan baik dari dalam diri maupun dari luar untuk menyimpang dari jalan yang lurus tersebut. Di sini lah keteguhan hati dan ketangguhan niat kita diuji, tidak lah ada orang yang beriman tanpa diuji keimanannya. Maka manusia perlu senantiasa membersihkan hati dengan senantiasa berdoa, berdzikir dan beristighfar kepada Allah SWT dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang selalu mengingat dan memohon ampunan kepada Allah dan dijauhkan dari godaan setan. Amin.

  ReplyDelete
 15. Rahma Dewi Indrayanti
  17709251038
  PPS Pendidikan Matematika Kelas B

  Matur nuwun pak, saking postingan menika, kula tansah mangertosi bilih nuntut ilmu menika sanes perkawis ingkang gampil, betah niat lan kaikhlasan ingkang ageng. Anggenipun nuntut ilmu menika mboten saget dibarengi kaleh kesombongan, kedah dibarengi kaliyan rumangsa bilih tasih kirang ilmu, tasih betah ilmu. Mugi kula tansah pinaringan pithedah saking Gusti kang Maha Agung, Gusti Allah, lan tansah wonten lindungane Gusti Allah saking kathahing goda.

  ReplyDelete
 16. Nama: Hendrawansyah
  NIM: 17701251030
  S2 PEP 2017 Kelas B
  Assalamualaikum wr wb.Saya menyadari sepenuhnya saya tidak mengerti bahasa jawa, tapi saya meminta bantuan kepada salah satu dari keempat teman saya orang jawa semua yang merupakan teman satu tinggal di mesjid Al-Muttaqin Karang Malang karena kami adalah takmir mesjid.Namanya mas Yudi dari Kebumen.Beliau membaca, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia kemudian saya menyimak, namun beliau mengtakan ada beberapa kata yang beliau belum pahami maknanya.Dari hasil penjelasannya saya menangkap bahwa ”bagaiamana caranya kita mensyukuri atas nikmat yang Allha berikan kepada kita”.Nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak,Dan jika kita menghitung nikmat tersebut tentu kita tidak dapat menghitungnya.Sebagaimana firman Allah di dalam Al-quran yang artinya”Jika kamu menghitung-hitung nikmat-Ku,tentu kamu tidak dapat menghitungnya.Diantara bebrapa nikmat tersebut seperti: nikmat iman,kesempatan,kesehatan ,kekuatan, dan sebagainya.Dan salah satu cara kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dengan cara beribadah kepada-Nya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-Nya atau yang biasa kita sebut dengan taqwa “.Sebagaiamana firman Allah di dalam Al-qur’an yang artinya “Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku.Adapun contoh ibadah tersebut, misalnya: sholat fardhu,puasa senin-kamis,mengaji usau sholat zikir , berdoa, dan mencukupi kehidupan keluarga.Semoga kita menjadi hamba yang senatiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan,Aminn.Wassalamualaikum wr wb.

  ReplyDelete
 17. Nur Dwi Laili Kurniawati
  17709251059

  Salah satu hal menarik dari kisah gareng purwa ini adalah bahwasannya sebenarn6a hidup ini adalah hijrah, dan tidak ada hidup tanpa hijrah. Maka saya pun menyadari bahwa setiap langkah dalam hidup ini haruslah dipenuhi dengan hijrah. Hijrah disini saya pahami bukan semata mata berpindah tempat tetapi juga berubah dari hal-hal buruk menjadi hal-hal baik. Hijrah meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Maka sebenar-benar orang merugi ialah orang yang tidak mau hijrah. Merugi orang yang sudah merasa nyaman dengan yang ada dan enggan melakukan hijrah untuk menjado lebih baik. Dan yang tidak kalah penting dari hijrah adalah istiqamah. Istiqamah untuk tetap melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Semoga kita senantiasa dimudahkan dalam perjalanan hijrah kita dan senantiasa dimudahkan untuk istoqamah. Amin.

  ReplyDelete
 18. Junianto
  17709251065
  PMC

  Artikel ini merupakan perumpaan dalam kehidupan sekarang. Pada dasarnya cerita wayang itu tidak hanya sekedar cerita seperti film atau sinetron, namun banyak pelajaran yang bisa didapatkan. Bahkan cerita wayang itu seperti tak lekang oleh waktu. Jika dikaitkan dengan kehidupan sekarang atau masa yang akan datang tetap cocok. Begitu pula dengan artikel Prof ini. Banyak pelajaran yang bisa diambil dalam cerita ini antara lain bahwa untuk memperoleh suatu kebaikan maka perlu bekal yang cukup. Bekal yang cukup meliputi bekal secara fisik dan rohani karena dalam perjalanan/ kehidupan ini banyak halangan dan rintangan. Maka dari itu, bekal fisik dan rohani harus kuat untuk menghadapi godaan dan ujian. Jika tidak kuat maka tujuan kebahagiaan hidup tidak bisa dicapai dengan sempurna.

  ReplyDelete
 19. Hari Pratikno
  17709251032
  Pendidikan Matematika S2 (Kelas B)

  Menarik sekali pak, gareng dalam cerita punakawan yang merupakan anak pertama semar adalah tokoh wayang yang punya banyak kekurangan fisik, namun gareng selalu bersyukur atas keadaan fisiknya. Meski fisiknya kurang, tidak menyurutkan langkahnya untuk totalitas beribadah kepada Gusti Allah dan bersemangat dalam mencari ilmu. Refleksinya adalah bahwa apapun keadaan kita, apapun kondisi kita saat ini patut disyukuri, diperlukan seni mengolah kekurangan dalam diri kita menjadi pelecut semangat menjadi pribadi unggul.

  ReplyDelete
 20. Rahma Hayati
  17709251016
  Pascasarjana PM A 2017

  Assalamualaikum wr.wb

  Mohon maaf sebelumnya Pak Prof. Saya belum mampu memahami makna dari cerita wayang Gareng Parwa, karena memang saya tidak paham bahasa Jawa. Namun, saya akan mencoba menanyakan dan mendiskusikannya dengan teman yang mengerti tentang cerita wayang diatas, sehingga saya juga bisa mengambil hikmah dari cerita wayang tersebut.

  ReplyDelete
 21. Yusrina Wardani
  17709251057
  PPs PMAT C 2017
  Terimakasih prof atas ceritanya. Setiap cerita wayang sarat akan makna dan nilai-nilai kehidupan. Wayang juga dapat menjadi sarana penyebaran ajaran agama yang efektif seperti pada cerita tersebut di atas. Selain itu juga mengandung unsur-unsur budaya yang kental di dalamnya.

  ReplyDelete
 22. Irham Baskoro
  17709251004
  S2|Pendidikan Matematika A 2017|UNY

  Ilmu agama dapat dipelajari kapan saja, dimana saja, dan dengan siapa saja. Kita bisa belajar agama terutama Agama Islam di pondok pesantren, masjid, tempat-tempat pengajian, di sekolah, di forum-forum, dan lain-lain. Kita dapat belajar agama bersama pemuka agama, seperti ustadz, penceramah, teman sejawat, dan sebagainya. Kita dapat belajar agama pada waktu-waktu luang seperti dengan membaca buku-buku agama, atau melalui pengajian-pengajian seperti tablig akbar, kultum-kultum, dan lain sebagainya. Kuncinya jika ingin mendalami Agama Islam adalah niat yang tulus. Niat benar-benar karena ingin belajar agama dan mengharap ridho dari Allah SWT. Tidak peduli tingkat pendidikan kita, seperti lulusan SD, SMP, SMA, S1, atau S2, tidak peduli kondisi ekonomi kita: kaya, miskin, mlarat, dan sebagainya, tidak peduli umur kita: masih tergolong anak-anak, remaja, dewasa, atau lansia. Semua diwajibkan untuk menuntut Ilmu Agama. Terkadang justru yang mlarat malah memiliki tingkat penguasaan ilmu Agama lebih baik dari pada yang kaya, terkadang pula yang anak-anak memiliki kemampuan membaca Al Qur’an lebih fasih daripada yang sudah dewasa. Mempelajari ilmu agama, tentu akan memperteguh iman kita dan dijauhkan dari godaan syetan pada setiap aktivitas yang kita lakukan. Dan yang perlu diingat adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk mempelajari Ilmu Agama.

  ReplyDelete
 23. Efi Septianingsih
  Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
  Kelas B
  17701251013

  Pengembangan pengetahuan lagi dipagi ini
  Jadi tertarik untuk menonton wayang.
  Banyak sekalian yang bisa dipetik
  Semakin membaca semakin tahu banyak ketidak tahuan
  Step by step instructions

  ReplyDelete
 24. Kartika Pramudita
  17701251021
  PEP B (S2)

  Pada bacaan gareng Parwa ini berdasarkan pemahaman saya adalah menceritakan tentang gareng yang menjalani pelatihan beribadah. Hal yang dapat saya pelajari adalah dalam beribadah kepada Allah hendaknya dilandasi dengan keikhlasan dan khusuk. Memakai pakaian yang sopan, bertindak sesuai aturan, berdoa dengan khusuk yaitu dengan sejenak melupakan urusan-urusan duniawi. Segala bentuk kemewahan dan harta yang dimiliki tak akan ada artinya apabila hanya digunakan untuk sombong dan membanggakan diri sendiri. Yang dibutuhkan adalah bersikap ikhlas dan merendahkan diri dihadapan Allah untuk mengharapkan ridho-Nya. Selain itu saya juga menyadari bahwa pewayangan mengandung nilai moral yang dapat dikaitkan dengan nilai-nilai kehidupan bahkan spiritual.

  ReplyDelete
 25. Septi Yana Wulandari
  17709251031
  S2 Pend. Matematika B

  Membaca artikel gareng purwo ini, mengingatkan saya bahwa menuntut ilmu itu adalah hijrah menuju kebaikan dan dibutuhkan kebulatan tekat. Supaya dalam menuntut ilmu kita dapat istiqomah, kita dapat mengmalkan gareng purwa. Gareng purwo yaitu puasa sunah, mengaji dan menghafalakn alquran, shalat wajib ditambah shalat sunah, mencukupi kebutuhan duniawi, dan terakhir meminta doa restu. Saat menuntut ilmu dibarengi dengan gareng purwa, maka ilmu yang kita dapat akan lebih berkah dan menjadikan kita manusia yang lebih baik. Namun ketika kita melupakan gareng purwo dalam menuntut ilmu maka kita akan menjadi seperti si Gareng, yang pulang dari menuntut ilmu merasa ilmunya sudah tinggi sehingga menjadi sombong dan lalai pada TuhanNya. Semoga dalam menuntut ilmu kita senantiasa ingat padaNya dan mendapat lindunganNya. Amin. Terimakasih

  ReplyDelete
 26. Nama : Habibullah
  NIM : 17709251030
  Kelas : PM B (S2)

  Assalamualaikum wr.wb

  Melihat pertunjukkan wayang mengajarkan saya bahwasanya kekuasan tidak boleh mengalahkan sikaf sopan dan santun kepada orang yang lebih tua terutama lagi kedua orang tua. Pertunjukkan tersebut juga mengajarkan saya bahwa ketika mendapat kedudukan yang lebih tinggi baik di pemerintahan maupun di dalam suatu golongan masyarakat tertentu kita tidak boleh sombong karena semua yang kita miliki hanya milik gusti Allah swt, dan semua yang kita miliki hanyalah sebuah titipan semata.

  ReplyDelete
 27. Arina Husna Zaini
  PEP S2 B
  17701251024
  Assalamualaikum Wr.Wb

  Penggunaan tokoh wayang diatas mengantarkan kami untuk selalu ingat budaya leluhur. Selanjutnya menanggapi dialog gareng dan ramanya bahwa benar tidak semua orang dapat memiliki kesadaran seperti gareng yang mencari pencerahan berkaitan dengan bagaimana melalukan syukur kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu percakapan dalam gareng purna 1 memberikan kita pesan untuk selalu ingat akan nikmat yang diberikan Allah dengan selalu mensyukurinya, sesederhana apapun nikmat itu contihnya kita masih bisa bernafas, berjalan dll. Selain itu keinginan tekat gareng untuk belajar merupakan hal yang patut di contoh dan dalam mencari ilmu agar tidak tersesat maka kita sebaiknya mencari orang yang dianggap sudah memiliki pengalaman untuk dimintai saran dan wejangan. Karena seperti yang disampaikan semar , bahwa mencari ilmu tidak mudah maka kita harus memiliki niat yang kuat dan yakin dalam mencari ilmu dan umuumnya dalam melaksanakan segala hal.
  Pesan-pesan pak semar kepada gareng seperti diminta untuk puasa, berdoa ketika membuka buku pelajaran , menertibkan ibadah dll merupakan adab manusia memulyakan ilmu. InsyaAllah ketika manusia memulyakan ilmu dan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh maka dia akan dimulyakan pula. Diakhir dari gareng parwa 8 bahwa hal yang tidak kalah penting dari sebuah pencaharian dan pengembaraan mencari ilmu adalah keistiqomahan, keteguhan hati melawan godaan yang dilalui. Kesombongan, keserakahan dan Ketidaktawadu’an bisa saja membuat keruh niat baik di hati manusia. Semoga kita terhindar hari penyakit hati. Amien. Terima Kasih.

  ReplyDelete
 28. Pratama Wahyu Purnama
  17709251033
  PM B PPS

  Dalam artikel ini saya mendapatkan beberapa point penting. Dalam hidup ini kita tidak boleh hanya mengejar duniawi saja, namun juga hendaknya mencari bekal untuk akhirat nanti. Semua gelar tertinggi yang kita cari, itu tidak akan mengangkat derajat kita di hadapan Tuhan apabila tidak ada iman dalam diri. Kesombongan yang kita bawa akan menyusahkan diri dalam menerima cahaya dari Tuhan Yang Maha Esa.

  ReplyDelete
 29. Pratama Wahyu Purnama
  17709251033
  PM B PPS


  Ilmu itu datangnya dari Allah, Ilmu Allah itu bagaikan cahaya yang hanya bisa masuk ketika pikiran kita terbuka.. Dalam mencari ilmu, kita haruslah ikhlas. Ikhlas hati dan ikhlas pikir. Ikhlas itu sebuah kata yang mudah diucapkan namun sulit untuk dilakukan. Oleh sebab itu senantiasa kita harus melatih terus menerus sifat ikhlas pada diri kita. Ilmu tidak akan masuk pada pikiran yang masih bebal.

  ReplyDelete
 30. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 31. Putri Solekhah
  17709251006
  S2 Pend. Matematika A

  Assalamu'alaikum wr wb,

  Seseorang berilmu tanpa ibadah maka rentan berperilaku sombong. Sebaliknya, seseorang beribadah tanpa berilmu maka ibadahnya bisa salah. Dari cerita di atas kita dapat mengambil hikmah bahwa manusia itu harus beribadah dan juga berilmu. Beribadah agar kita semakin dekta dengan Allah SWT dan merasa renda hati dan tida sombong, karena sesungguhnya yang maha kuasa hanya tuhan yang maha Esa. Berlimu agar kita tida salah dalam melakukan kegiatan termasuk kegiatan beribadah. Karena beribadah tidka cukup hanya dengan niat, tetapi juga harus paham tata cara yang benar.
  Salah satu ibadah yang sering dilakukan dalam keadaan kurangnya ilmu ialah sholat, ibadah wajib yang menjadi tiang dari agama. Selain yang telah dijelaskan pada artikel di atas. Saya hanya inginmenyampaikansedikit pengalaman saya tentang ibadah sholat yang kurang pas tata caranya. Salah satunya ialah adab berwudhu. Saat berwudhu kita diperintahkan agar membasuh bagian-baguan tubuh yang telah ditentukan. Namun, masih banyak orang, terutama saya kemarin-kemarin, masih berwudhu dengan tata cara yang kurang benar. Yaitu ketika membasuh kaki saya tidak mengusap kai dengan tangan, melainkan hanya membasahi kai dengan aliran air saja. Apalagi jika tida sengaja terkena najis kecil atau sedang, maka tanpa diusap dengan tangan wudhunya menjadi tidak sah. Oleh karena itu marilah kita, terutama saya, bagi yang belum benar tata cara berwudhunya agar semakin diperbaiki demi menjaga ibadah kita.

  ReplyDelete
 32. Gamarina Isti R
  17709251036
  Pendidkan Matematika Kelas B (Pascasarjana)

  Pada hakikatnya manusia memiliki kewajiban untuk selalu beribadah dengan mengerjakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Sebagai manusia hendaknya selalu meningkatkan amal ibadah, taqwa, serta rasa syukur kepada Tuhan. Apabila manusia terus melaksanakan perintah Tuhan maka Tuhan akan menambahkan karunianya. Seperti halnya sedekah, saat seseorang rajin bersedekah maka materi yang disedekahkan tersebut tidak akan hilang atau berkurang, justru semakin bertambah dan rejeki yang diperoleh juga semakin berkah. Selain itu saat kita sering melakukan puasa maka akan semakin sehat karena lambung akan berhenti sejenak untuk berkerja dan akan menjadi lebih baik untuk digunakan kembali selanjutnya

  ReplyDelete
 33. Nama : Habibullah
  NIM : 17709251030
  Kelas : PM B (S2)

  Assalamualaikum wr.wb

  Ilmu dan ibadah merupakan dua aspek yang saling berkorelasi, ilmu tanpa menjalankan ibadah berarti sama saja dengan istilah lumpuh, begitu pula ibadah tanpa ilmu sama saja dengan buta. Karena ibadah seorang hamba Allah hanya akan diterima apabila dia memiliki ilmu, karena dengan adanya ilmu seseorang dapat membedakan mana yang haq dan mana yang bathil, mana yang wajib dan mana yang sunah, makruh, ataupun mubah. Sehingga sebenar-benarnya ibadah adalah ketika tau dengan hukum-hukum dalam ibadah tersebut, yang diperoleh melalui menuntut ilmu pengetahuan.

  ReplyDelete
 34. Ramayanti Agustianingsih
  17709251045
  PPs PMat C 2017

  Assalamualaikum, wr.wb.
  Mohon maaf bapak, karena keterbatasan bahasa yang saya miliki maka saya belum bisa memahami isi percakapan antara gareng dan semar ini. Namun saya sedikit mengerti garis besar isi percakapan tersebut melalui komentar-komentar yang sebelumnya telah diberikan, yaitu bahwa ilmu dan ibadah haruslah saling beringinan. Orang berilmu harus paham beribadah agar ilmunya menjadi berkah dan tidak membuatnya sombong, begitu pula sebaliknya bahwa orang beribadah juga harus mengerti tentang ilmu yaitu agar ibadahnya dapat diterima oleh Allah SWT karena dilakukan dengan niat/motif yang baik, dan dilakukan sesuai dengan tata cara yang diperintahkanNya.
  Wassalamualaikum, wr.wb.

  ReplyDelete
 35. Junianto
  PM C
  17709251065

  Dari elegi ini saya mencoba menggarisbawahi pentingnya sebuah bekal hidup. Bekal adalah wujud persiapan matang dari seorang individu dalam menjalani hidup. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan dalam kehidupan kita atua bisa dikatakan bahwa masa depan adalah misteri. Maka dair itu, yang bisa dilakukan sekarang adalah memperispakan bekal yang cukup untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi.

  ReplyDelete
 36. Mariana Ramelan
  17709251056
  S2 Pend. Matematika C 2017

  Cerita wayang tersebut sangat menarik. Tokoh-tokoh punakawan dalam pewayangan yaitu semar, gareng, bagong dan petruk memiliki kharakteristik yang memang sangat dekat dengan kita. Kita bisa mencontoh semar yang sangat disegani oleh kawan maupun lawan Semar menjadi rujukan para kesatria untuk meminta nasihat dan menjadi tokoh yang dihormati. Namun karakter tetap rendah hati, tidak sombong, jujur, dan tetap mengasihi sesame dapat menjadi contoh karakter yang baik. Penuh kelebihan tetapi tidak lupa diri karena kelebihan yang dimiliki. Selain itu, Nalagareng adalah seorang yang tak pandai bicara, apa yang dikatakannya kadang- kadang serba salah. Tetapi ia sangat lucu dan menggelikan. Nala gareng merupakan tokoh punakawan yang memiliki ketidaklengkapan bagian tubuh. Nala gareng mengalami cacat kaki, cacat tangan, dan mata.Karakter yang disimbolkan adalah cacat kaki menggambarkan manusia harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Tangan yang cacat menggambarkan manusia bisa berusaha tetapi Tuhan yang menentukan hasil akhirnya. Mata yang cacat menunjukkan manusia harus memahami realitas kehidupan

  ReplyDelete
 37. Firman Indra Pamungkas
  17709251048
  S2 Pendidikan Matematika 2017 Kelas C

  Assalamualaikum Warohmatullah Wabarokatuh
  Gareng purwa dalam cerita ini yang dimaksud adalah melakukan lima ibadah. Pertama menjalankan puasa sehari dua hari dalam satu minggu, missal pada hari senin dan kamis seperti yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kedua, bacalah Al-quran dan sambil sedikit demi sedikit menghafalkan ayat-ayat yang sudah dibaca. Ketiga menjaga sholat wajib lima waktu secara berjamaah di masjid, serta melengkapinya dengan sholat sunah. Keempat, Sebagai kepala keluarga harus bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan keluarga serta sesegera mungkin melunasi hutang. Kelima meminta doa restu kepada orang yang lebih tua sebelum melakukan suatu kegiatan

  ReplyDelete
 38. Terimakasih bapak telah berbagi pengetahuan tentang cerita dalam bahasa Jawa. Dalam menjalani kehidupan kita haruslah professional. Seorang manusia yang pikirannya berkelana kemana-mana agar wawasannya akan dunia di luar dirinya bertambah dan berkembang, namun hal tersebut harus diiringi dengan hati yang selalu tetap dalam mengikuti. Kita anggap saja bahwa hati adalah sebagai penjaga kita dalam melangkah tetap pada jalurnya.

  Nama : Frenti Ambaranti
  NIM : 17709251034
  Kelas : S2 Pendidikan Matematika B

  ReplyDelete
 39. Aristiawan
  17701251025
  S2 PEP 2017 B

  Hidup adalah perjalanan kita dari satu kejadian ke kejadian yang lain. Hidup adalah perjalanan dari satu takdir ke takdir yang lain. Semua rentetan kejadian yang kita alami akan bermuara pada negeri akherat. Umur dan semua potensi yang Allah berikan pada kita adalah modal bagi kita dalam perjalanan kita menuju akherat. Modal tersebut haruslah diinvestasikan, bukan malah dihabiskan, dihambur-hamburkan di tengah-tengah perjalanan. Modal tersebut haruslah kita investasikan dalam bentuk ilmu dan amal ibadah. Dua hal inilah yang akan menjadi pelita, penolong bagi kita dalam mengarungi perjalanan menuju negeri akherat tersebut. tanpa ilmu, hidup manusia lumpuh. Dan tanpa amal, hidup manusia akan buta. Maka mari kita investasikan seluruh modal yang Allah berikan pada kita dalam ilmu dan amal.

  ReplyDelete
 40. Dheni Nugroho
  17709251023
  PPs Pendidikan Matematika

  Cerita wayang memang sangat menarik dan dapat dijadikan instropeksi bagi banyak orang dalam menjalani kehidupan. wayang memang diambil dari kisah-kisah di kitab yang berasal dari india, akan tetapi tokoh-tokoh punokawan adalah asli Indonesia dan seakan-akan menjadi iklan layanan masyarakat bagi masyarakat indonesia. dari artikel yang saya baca, kehidupan manusia itu harus dipenuhi dengan rasa ikhlas dan bersyukur dengan apa yang dimilikinya, jika manusia dapat bersyukur maka nikmatnya akan ditambah dan dapat memaksimalkan penggunaan apa yang dia kuasai. menarik sekali cerita-cerita seperti ini apalagi jika kita melihatnya langsung di acara pewayangan.

  ReplyDelete
 41. Nama : Syaiful Anwar
  NIM : 17709251044
  Kelas : PM B (S2)

  Assalamualaikum wr. wb.

  Ilmu dan ibadah sebenarnya adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat disahkan. Menuntut ilmu adalah ibadah, karena dalam agama manusia itu disuruh untuk terus menuntut ilmu. Ibadah adalah menuntut ilmu akhirat, ibadah itu melunakkan hati membuka pikiran, menyelasaikan masalah, sehingga sebenar-benarnya ibadah adalah juga bagian dari menuntut ilmu. Tanpa ibadah, ilmu yang telah kita dapat hanya akan sia-sia, bahkan dapat membawa kehancuran. Sedangkan tanpa ilmu, ibadah kita tidak akan benar, tidak akan terarah, dan menjadi ibadah yang tidak berkualitas baik.

  Wassalumalaikum wr. wb.

  ReplyDelete
 42. Novita Ayu Dewanti
  17709251053
  S2 PMat C 2017

  Bismillah
  Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari cerita pewayangan. Ilmu dan ibadah merupakan hal yang sangat berkaitan satu sama lain. Ilmu tanpa ibadah tak akan berguna untuk kita, maupun sebaliknya. Dengan adanya kedua hal ini mampu mengimbangkan amalan. Sehingga kita beribadah berdaarkan ilmu, dan berilmu dengan ibadah. Semoga kita mampu menuntun ilmu tanpa melupakan ibadah maupun sebaliknya.

  ReplyDelete
 43. assalamualaikum wr,wb
  Ki nawe… saya IBU linda,tki di malaysia
  mengucapkan banyak2 terima
  kasih kepada ki.Nawe
  atas dana ghaib yang
  kemarin aki berikan alhamdulillah ternyata itu benar2 ada
  dan berkat bantuan
  ki nawe saya bisa
  melunasi semua hutan2
  orang tua saya yang ada di
  BANK BRI dan bukan hanya
  itu AKi NAWE alhamdulillah
  sekarang saya sudah bisa
  bermodal sedikit untuk
  mencukupi kebutuhan
  keluarga saya sehari2. itu
  semua berkat bantuan KI NAWE sekali lagi
  makasih banyak yah KI NAWE…
  yang ingin merubah nasib
  seperti saya hubungi KI NAWE di nomor
  0852-1837-9259 dijamin
  100% ada atau silahkan
  buktikan sendiri PESUGIHAN TAMPA TUMBAL

  ReplyDelete
 44. Fitria Restu Astuti
  15301241040
  P. Matematika 2015

  Bismillah, assalamu'alaykum
  Terimakasih bapak, untuk artikel yang bermanfaat. Dari artikel bapak saya menyoroti bagian "awalan perihal dunia itu bergantung pada awalannya", hal ini selaras dengan sabda rosulullah bahwa setiap amal itu bergantung pada niatnya. Dengan niat yang baik maka insyaAllah akan menghasilkan hasil yang baik pula.
  Dalam keyakinan saya, Islam menunjukkan setiap perbuatan atau setiap amalan dengan prosedur yang jelas. Islam itu mudah karena ada ilmu di dalamnya. Hal ini menegaskan bahwa antara ilmu dan ibadah itu memiliki relasi yang erat. Salah satu ilmu dalam beribadah yaitu terkait dengan niat.

  ReplyDelete
 45. Finda Ayu Annisa
  15301241024
  S-1 Pendidikan Matematika A 2015

  Sebelumnya saya mohon maaf Prof karena keterbatasan bahasa jawa yang saya miliki. Jujur dari percakapan di atas saya tidak dapat memahami isi percakapannya. Tapi dari komentar-komentar sebelumnya yang telah saya baca, bahwa ilmu dan ibadah saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ibadah adalah menuntut ilmu untuk akhirat. Ilmu tanpa ibahadah tidak ada gunanya. Orang berilmu harus beribadah agar ilmunya berkah dan tidak membuatnya sombong, begitu pula sebaliknya.
  Maka lakukan segala tindakan mencari ilmu dilandasi atas dasar ibadah agar semuanya menjadi berkah di dunia maupun di akhirat
  Terimakasih

  ReplyDelete
 46. Hanifah Prisma Sindarus
  15301244013
  S-1 Pendidikan Matematika A 2015

  Terimakasih Prof. Artikel yang bermanfaat. Banyak pelajaran yang dapat saya petik setelah membaca kisah pewayangan tersebut. Terutama setelah membaca bagian akhir. Bahwa akhiran dunia berawal pada permulaan dunia. Dari kalimat tersebut saya mengartikan bahwa apapun hasil yang kita peroleh dalam hidup tergantung dari apa yang kita lakukan. Jika kita melakukan sesuatu yang baik, maka insyaallah hasil yang kita peroleh ke depannya juga baik. Jika kita melakukan sesuatu yang buruk, maka ke depannya keburukan itu akan kembali lagi kepada kita.Ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, akhirnya juga ikhlas. Dari sini, saya dapat memaknai bahwa dalam menjalani hidup ini hendaknya kita melakukan banyak kebaikan. Karena kedepannya insyaallah kebaikan itu akan kembali lagi pada diri kita sendiri.

  ReplyDelete
 47. Puspitarani
  15301244008
  S1 Pendidikan Matematika
  Terima kasih Bapak atas artikel yang sangat bermanfaat, hampir sama dengan komentar yang lain saya juga masih belum banyak menguasai Bahasa Jawa yang baik dan benar, sehingga saya hanya mencari inti dari artikel tersebut. menurut saya inti dari artikel tersebut adalah hidup adalah suatu perjalanan dan suatu proses. dengan banyaknya lika-liku kehidupan, kita tidak boleh melupakan kewajiban kita untuk beribadah. sholat lima waktu jangan sampai tertinggal, ditambah dengan sholat sunnah dan ibadah lainnya yang dapat membawa pahala bagi kita semua. seperti yang kita ketahui bahwa ilmu dan agama saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. maka carilah ilmu dengan cara yang baik, dengan persaingan yang sehat, dan pastikan untuk selalu berdoa mendapatkan ridho dari Allah atas ilmu dan agama. Terima kasih.

  ReplyDelete
 48. endar chrisdiyantoApril 2, 2018 at 10:38 PM

  Endar Chrisdiyanto
  Pendidikan Matematika a 2015
  15301244011
  Terimakasih Prof, untuk artikel yag bermanfaat ini. Dari isinya saya memahami bahwa ilmu dan iabadah adalah dua sisi yang saling beratan dan juga keduanaya saling berkaitan. Ilmu harus diiringi dengan ibadah begitupula ibadah harus diiringi dengan ilmu. Semua yang dilakukan tergantung dari niatnya. Jika niatnya baik maka hasilnya baik dan begitupula sebaliknnya. Jika ibadah sudah dijalankan dan juga lmu pengetahuan dicari dan dipelaajari maka kehidupan yang dijalani ini akan terasa ringan dan juga dibarengi rasa syukur kepada Allah SWT gar ibadah dan ilmu yang dimiliki dapat memberikan manafaat bagi semuanya.

  ReplyDelete
 49. Sinta Mutiara Dewi
  15301241018
  S1 Pendidikan Matematika A 2015

  Ilmu dan ibadah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu tidak akan bermakna tanpa ibadah, dan sebaliknya, ibadah juga akan hampa jika tanpa ilmu. Ilmu yang kita peroleh tidak bernilai dan akan hilang begitu saja seperti debu yang tertiup angin jika tidak disertai ibadah. Dalam beribadah kita harus disertai dengan ilmu. Kita harus selalu ikhlas dalam mencari ilmu dan beribadah agar segala sesuatu yang kita niatkan dengan baik akan menghasilkan segala sesuatu yang baik pula.

  ReplyDelete
 50. Farisa Yunilasari
  15301241025
  S1 Pendidikan Matematika A 2015

  Dari cerita di atas kita dapat mengambil hikmah bahwa manusia itu harus beribadah dan juga berilmu. Karena ibadah dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Beribadah agar kita semakin dekat dengan Allah SWT dan merasa renda hati dan tidak sombong. Berilmu agar kita tidak salah dalam melakukan kegiatan termasuk kegiatan beribadah. Karena beribadah tidak cukup hanya dengan niat, tetapi juga harus paham tata cara yang benar.
  Salah satu ibadah yang sering dilakukan dalam keadaan kurangnya ilmu ialah sholat, ibadah wajib yang menjadi tiang dari agama . Kadang orang hanya sholat saja tetapi tata caranya masih kurang diperhatikan karena ilmunya yang kurang .

  ReplyDelete
 51. Yolanda Lourenzia Tanikwele
  15301241033
  Pendidikan Matematika A

  Terimakasih prof untuk artikel ini. Dari aratikel ini dapat belajar bahwa dalam kehidupan ini harus memiliki rasa syukur dan mensyukuri untuk setiap anugrah yang Tuhan berikan di dalam keidupan, jangan meninggalkan ibadah, dan “akiran dunya niku gemntung awalanipun ta rama” yang berarti bahwa apa yang selama ini kita tabur maka itulah yang kita tuai. Apabilakita menabur kebaikan maka kita kaan menuai kebaikan dan juga sebaliknya, apabila menbur hal yang buruk, maka hal buruk juga yang akan kita peroleh.

  ReplyDelete
 52. Rahma Hayati Nurbuat
  15301244007
  S1- Pendidikan Matematika I 2015
  Dari artikel di atas saya dapat belajar bahwa dengan ilmu saja belum cukup, tetapi juga harus meningkatkan kualitas ibadah. Meskipun demikian, menuntut ilmu dengan ikhlas juga merupakan salah satu bentuk ibadah sebagai seorang muslim. Sehingga memang ada korelasi antara menimba ilmu yang bermanfaat dengan ibadah kepada Sang Pencipta.

  ReplyDelete
 53. Kristanti
  15301241041
  Pendidikan Matematika A 2015

  Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaykum Wr. wb.
  Terimakasih prof untuk ilmu yg telah disampaikan kepada kami. Memang ilmu erat kaitannya dengan ibadah, jika kita ibadah tanpa didasari ilmu, maka itu semua akan sia sia dan “Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada maslahat yang diperoleh.” (Majmu’ Al Fatawa karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, 2: 282). Oleh karena itu, kita harus terus mencari ilmu, agar apa yang kita lakukan dapat bernilai ibadah. Namun, dalam mencari ilmu kita harus ikhlas dan dengan niat yang baik, agar apa yang kita terima juga baik

  ReplyDelete
 54. Almaida Alvi Zahrotunnisa
  Pendidikan Matematika A 2015/S1
  15301241046
  Assalamu’alaikum Wr.Wb
  Sesungguhnya ilmu dan ibadah sangatlah berkaitan. Dimana ilmu tidak bermakna apa-apa tanpa ibadah, dan ibadah juga akan hampa jika tanpa ilmu, ilmu dan ibadah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kita dituntut untuk mempelajari apa yang telah Tuhan ciptakan dan kemudian beribadah dengan apa yang telah dipelajari. Dan sesungguhnya menuntut ilmu adalah salah satu bentuk ibadah. Semoga kita selalu memiliki niat yang baik dalam menuntut ilmu, dan dapat menebarkan ilmu yang kita dapatkan ke orang lain di sekitar kita.

  ReplyDelete
 55. Febriana Putri Hutami
  S-1 Pendidikan Matematika A 2015
  15301241007
  Ilmu dan ibadah adalah dua hal yang sangat erat kaitannya antara satu dan lainnya. Ibadah tanpa ilmu dapat menyebabkan ibadah yang dilakukan bisa menyebabkan kesia-siaan karena ibadah yang dilakukan tidak benar. Begitu pula ilmu tanpa ibadah dapat menyebabkan ilmu tersebut sia-sia. Bahkan ilmu tanpa ibadah dapat menyebabkan hilangnya rasa syukur akan ilmu yang dimiliki.
  Setiap perbuatan perlu dilandasi ilmu dan ibadah, karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Selain itu perbuatan tersebut perlu dilandasi niat yang baik. Karena perbuatan yang dilandasi dengan niat yang baik, insyaAllah akan berbuah baik pula. Seperti halnya pepatah yang mengatakan hasil tidak akan membohongi usaha. Sebaik-baiknya usaha yang dilakukan adalah usaha yang dilandaskan pada ilmu dan ibadah.

  ReplyDelete
 56. Woro Alma Manfaati
  S-1 Pendidikan Matematika A 2015
  15301241002

  Dari cerita pewayangan di atas, banyak pelajaran yang dapat saya peroleh, salah satunya yaitu ilmu dan ibadah adalah dua hal yang tidak dapat dpisahkan. Menuntut ilmu merupakan suatu ibadah, ilmu tanpa ibadah hanya dapat berarti sia-sia, ibadah tanpa ilmu juga tidak benar karena dapat menyebabkan ibadah kita menjadi salah bahkan tersesat.

  ReplyDelete
 57. Julialita Muhariani
  15301241004
  Pendidikan Matematika A 2015

  Berdasarkan cerita di atas, saya mengambil kesimpulan bahwa ilmu dan ibadah itu saling berkaitan satu sama lain. Menuntut ilmu merupakan ibadah. Jadi jika suatu ilmu yang tidak didasari ibadah adalah sia-sia karena akan menghilangkan rasa syukur kita. Ibadah tapi tidak berilmu juga tidak baik, karena bisa membawa kepada kesesatan karena kurangnya pengetahuan.

  ReplyDelete
 58. Bayu Widyanto
  S-1 Pendidikan Matematika A 2015
  15301244010

  Dari cerita diatas,banyak hal yang dapat dipelajari. Misalnya saja ilmu dan ibadah itu suatu hal yang berkaitan(tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya). Sehingga ilmu yang didasari oleh ibadah maka ilmu tersebut dapat berguna/bermanfaat, salah satunya mengamalkan ilmu tersebut agar bermanfaat bagi orang lain.

  ReplyDelete
 59. Endar Chrisdiyanto
  Pendidikan Matematika a 2015
  15301244011
  Terimakasih Prof, untuk artikel yag bermanfaat ini. Dari isinya saya memahami bahwa ilmu dan iabadah adalah dua sisi yang saling beratan dan juga keduanaya saling berkaitan. Ilmu harus diiringi dengan ibadah begitupula ibadah harus diiringi dengan ilmu. Semua yang dilakukan tergantung dari niatnya. Jika niatnya baik maka hasilnya baik dan begitupula sebaliknnya. Jika ibadah sudah dijalankan dan juga lmu pengetahuan dicari dan dipelaajari maka kehidupan yang dijalani ini akan terasa ringan dan juga dibarengi rasa syukur kepada Allah SWT gar ibadah dan ilmu yang dimiliki dapat memberikan manafaat bagi semuanya.

  ReplyDelete
 60. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 61. Lisfiyati Mukarromah
  15301241042
  Pendidikan Matematika A 2015
  Program S1

  Terimakasih Pak, setelah saya membaca cerita pewayangan di atas, saya mendapatkan banyak pelajaran yang bisa saya petik.
  Dua pelajaran yang menarik perhatian saya yaitu bahwa hidup itu harus bersyukur dan hidup sederhana. Pada cerita Gareng Parwa 1 saya setuju dengan dialog Semar yang berbunyi bahwa seutama-utamanya umat adalah yang bisa menyukuri anugrah Allah SWT. Dengan bersyukur, kita akan selalu merasa cukup. Kita tidak akan merasa kekurangan. Dengan bersyukur kita juga akan bahagia dan akan selalu ditambah nikmatnya oleh Allah SWT. Pada cerita-cerita selanjutnya, saya memahami bahwa pentingnya hidup sederhana. Begitu juga dalam menuntut ilmu, kita dianjurkan untuk hidup prihatin dan memperbanyak ikhtiyar dan doa.
  Terimakasih.

  ReplyDelete
 62. Dwi Nur Rohman
  15301244006
  Pendidikan Matematika I 2015
  Program S1

  Artikel yang sangat inspiratif sekali Pak. Dimana pesan-pesan moral berkaitan dengan Ilmu dan Ibadah yang sangat erat dapat tersampaikan. Mungkin kedepannya bisa ditambahkan sebuah ilustrasi berupa gambar agar pembaca terutamanya anak-anak muda semakin tertarik untuk mengikuti pesan moral dalam wayang tersebut. Bagaimanapun, dalam mencari Ilmu sebenarnya merupakan salah satu bentuk berjihad dan beribadah kepada Allah SWT. Hal tersebut bagi saya sendiri yang sedang menempuh kuliah S1 Pendidikan Matematika di UNY, menjadi salah satu motivasi untuk mendapatkan gelar S.Pd kelak. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut tentu perlu adanya perjuangan dan yang terpenting tujuan tersebut didasarkan atas keiklassan semata-mata karena beribadah kepada Allah SWT. Dengan begitu setiap ilmu yang didapat akan bernilai ibadah dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Dalam mencari ilmu pun orang tua saya selalu berpesan agar selalu rendah hati dan sederhana. Sehingga apapun ilmu yang didapat ilmu tersebut dapat bermanfaat dan dapat menjadi pintu yang membuka silaturahmi antar umat beragama.

  ReplyDelete
 63. Nur'aini Habibah Sa'diyyah
  15301241044
  S-1 Pendidikan Matematika A 2015

  Dari artikel diatas saya belajar bahwa ilmu dan ibadah saling berkaitan. Tidak cukup hanya berilmu, sebagai makhluk ciptaan-NYA haruslah beribadah kepada-NYA pula. Ilmu tanpa didasari dengan beribadah, ilmunya dapat menjadi sia-sia. Begitu pula dengan ibadah, ibadah tanpa didasari dengan ilmu, tanpa tahu tata cara ibadah yang benar, ibadah tersebut dapat menjadi sia-sia (namun tetap perlu diingat, diterimanya ibadah atau tidak merupakan kehendah Allah SWT atau Tuhan pada kepercayaan masing-masing). Berdasarkan artikel juga saya belajar bahwa apa yang dilakukan diawal akan mempengaruhi apa yang kita lakukan dan apa hasilnya nanti. Setiap perilaku yang diawali dengan niat yang baik, hasilnya pun akan baik. Hal ini sesuai pula dengan ajaran dalam Islam. Seperti halnya peribahasa pula “Apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita petik”.
  Dalam mencari ilmu dan melakukan ibadah juga perlu dilakukan dengan rasa ikhlas dan mengharapkan ridho ALLAH SWT. Tidak lupa pula dilakukan dengan niat yang baik.
  Artikel yang menarik, terimakasih Prof.

  ReplyDelete
 64. Rina Anggraeni
  15301241043
  S1 Pend. Matematika A 2015

  Menurut kisah Gareng Parwa diatas saya memetik pesan dari dialog Petruk : “Akhiran dunya niku gemantung awalanipun ta rama. Nek awalane ikhlas, akhirane nggih ikhlas. Nek awalane jembalang akhirane ya jembalang. Nek awalane peteng akhirane ya peteng. Nek awalane adigang, akhirane ya adigung. Nek awalane adigung, akhirane nggih adiguna.”, bahwasanya untuk memulai sesuatu itu jika niatmu ikhlas akhirnya pasti hasilnya ikhlas juga. Jadi, intinya untuk memulai sesuatu lakukanlah dengan niat baik agar akhirnya atau hasilnyapun baik. Kisah yang sangat menginspirasi dan memberikan pesan yang berarti. Terima kasih atas kisah Gareng Parwa tersebut Pak Prof.

  ReplyDelete
 65. Eka Susanti
  NIM. 15301241006
  S1-Pendidikan Matematika I 2015

  Cerita Gareng Parwa diatas memiliki banyak makna kehidupan. Bahwasannya manusia hidup di dunia ini atas kuasa Tuhasn sehingga kita haruslah beribadah kepadaNya. Kadang orang mudah berkata-kata namun belum tentu kuat menjalani. Hendaknya kita tidak sering mengeluh dan mencoba melapangkan dada kita. Harta dan gelar tidak akan dibawa mati. Ilmu yang bermanfaatlah yang akan mengalir pahalanya saat kita mati.

  ReplyDelete
 66. Amayda Ade Pramesti
  15301244012
  S1 Pend. Mat A 2015

  dalam cerita Gareng Parwa tersebut banyak hal yang saya dapatkan ilmunya terutama untuk kuat dalam menjalani berbagai cobaan yang diberikan. Karena dalam melakukan sesuatu hal yang sudah direncanakan pasti terdapat halangan/cobaan, dalam cerita tersebut manusia hidup itu tinggal kuat tidaknya menjalani cobaannya. Allah memberika cobaan atau ujian kepada umatnya untuk memperkuat iman kepada-Nya dengan selalu beristigfar dan bersyukur. terimakasih Prof sudah mengingatkan saya untuk selalu istigfar dan bersyukur dengan cerita tersebut

  ReplyDelete
 67. Gandes Sih Mustika
  S-1 Pendidikan Matematika A 2015
  15301241015

  Terimakasih Prof. Artikel ini memuat banyak pelajaran yang dapat saya ambil, bahwa dalam menuntut ilmu itu haruslah dengan niat yang kuat dan hati yang ikhlas. Selain itu, apapun hasil yang kita peroleh itu tergantung dari apa yang selama ini kita lakukan. Maka dari itu, sebisa mungkin kita harus mengawali setiap perbuatan dan tindakan dengan niat yang baik, agar kedepannya kebaikan itu bisa menjadi penolong bagi diri kita, aamiin.

  ReplyDelete
 68. Zudhy Nur Alfian
  15301241035
  S1 Pend Mat 2015

  Wayang adalah salah satu aset kebudayaan yang sangat perlu dilestarikan. Dalam lakon perwayangan banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil untuk kita terapkan di dalam kehidupan dunia ini. Salah satunya dalam lakon Gareng Parwa ini, yang memberikan pelajaran bagi kita terkait hubungan kita dengan sang Pencipta. Bagaimana kita beribadah, dan mentaati aturan-Nya serta menjauhi larangan-Nya. Selain itu, untuk kehidupan yang lebih baik, manusia seharusnya merasa ibadah kepada Tuhan adalah yang utama sehingga di dalam aktivitas kehidupan terhindar dari hal yang berbau dosa.

  ReplyDelete
 69. Intan Heryani Putri
  15301241011
  S1 Pendidikan Matematika I 2015

  Sebuah cara penyampaian pesan kebaikan yang unik. Karena di mata saya sudah sangat jarang ada cerita semacam ini, dan saya juga tidak banyak belajar tentang wayang. Secara tidak sengaja, perlahan dari perkuliahan etnomatematika yangmengharuskan saya untuk dekat dengan dunia wayang, kethoprak, dan semacamnya (baik ditugaskan untuk menonton atau memberikan komentar pada postingan di blog) saya jadi semakin mengenal kembali budaya yang mungkin hampir hilang kelestariannya. Terima kasih, Prof. Dengan keterpaksaan pada awalnya, lama-lama menjadi biasa dan pada akhirnya menjadi suka. Baru sadar sebenarnya kisah-kisah dalam wayang adalah unik. Fisik dari wayang itu sendiri pun unik. Prof Marsigit juga memiliki cara yang unik dengan menulis kisah seperti ini meski jujur tidak 100% seluruh bahasa jawanya dapat saya artikan, tapi sedikit banyak saya paham. Tentang rasa syukur, tentang motivasi mencari ilmu: ilmu agama dan ilmu kehidupan, motivasi untuk terus beribadah.

  ReplyDelete
 70. Christina
  05701261020
  S3 PEP

  Maturnuwun prof. Guru menika wanci dipun gugu lan ditiru. Wejangan ngagem simbol keluarga Semar wanci tuladha ingkang sae. Setunggal ingkang kula raosaken inggih menika ikhlas lan emut kaliyan Gusti ingkang paring gesang. Maturnuwun

  ReplyDelete
 71. Ibrohim Aji Kusuma
  18709251018
  S2 PMA 2018

  Sebuah elegi yang penuh makna dan kiasan Prof. Manusia dalam menjalani kehidupan (konteks: Gareng menuntut ilmu) membutuhkan berbagai bekal yaitu Selalu berusaha meningkatkan Ibadah baik yang wajib dan sunnah, Senantiasa berdoa memohon petunjuk kepada Allah SWT, sebelum berangkat cukupi kebutuhan keluarga, sanak saudara dan tetangga, perbanyak silaturahim kepada orang yang lebih tua untuk memohon doa restu dan hijrah/berangkat dengan ikhlas pikiran dan hati. Artinya, menuntut ilmu bukan sekedar secara akademis saja yang dipersiapkan akan tetapi lebih penting dari itu yang bersifat spiritual harus lebih hebat lagi.

  ReplyDelete
 72. Ibrohim Aji Kusuma
  18709251018
  S2 PMA 2018

  Tahap berikutnya setelah mendapatkan ilmu yaitu jangan bersifat sombong, merasa paling hebat, paling pintar, paling-paling lainnya atau ter-ter lainnya atau jangan berisfat Adigang Adigung dan Adiguna.
  Tetap tawadhu' seperti yang digambarkan oleh Semar, Janalako, Petruk.

  ReplyDelete
 73. Bayuk Nusantara KR.J.T
  18701261006
  S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP)

  Ada beberapa hal yang saya dapatkan melalui artikel ini. Pertama adalah mengenai rasa syukur. Pada awal artikel disebutkan bahwa kita harus selalu merasa syukur terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan rasa syukur tersebut, maka, kita tidak akan merasa kekurangan. Hal kedua adalah mengenai hijrah. Ada satu kalimat yang menarik perhatian saya, yaitu urip kuwi hijrah yang artinya adalah hidup itu hijrah. Saat ini banyak sekali fenomena mengenai seseorang yang hijrah. Padahal sejatinya, sebagai manusia kita harus hijrah. Hijrah dari hal yang kurang baik menjadi lebih baik lagi karena kehidupan itu adalah proses.

  ReplyDelete
 74. Bayuk Nusantara KR.J.T
  18701261006
  S3 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP)

  Dari artikel di atas, kita juga mendapatkan hal penting yaitu mengenai bagaimana kita menempatkan diri. Diceritakan bahwa Gareng merasa sudah lebih baik dari yang lain dikarenakan dia sudah lulus dari S2 di luar negeri sehingga Gareng tidak bisa menempatkan diri ketika harus melepaskan semua atribut akademisnya di lingkungan ibadah. Hal ini memberikan pelajaran kepada saya khusus nya untuk dapat menempatkan diri. Artinya, ketika kita sedang berada di lingkungan akademis, maka, gunakan lah segala kemampuan akademis kita. Akan tetapi, kita harus melepaskan atribut akdemis kita ketika kita berada di lingkungan ibadah misalnya.

  ReplyDelete
 75. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 76. Ameliasari Tauresia Kesuma
  18701261015
  S3 PEP (Penelitian dan Evaluasi Pendidikan)

  Gareng yang jumawa karena lulusan luar negeri, lupa esensi kehidupan adalah untuk selalu beribadah, bersyukur, dan menebar manfaat kepada orang lain.
  Semoga Garengers memperoleh hidayah bahwa semua yang diperolehnya selama ini karena Allah, jadi dia harus rendah hati dan bertanggungjawab untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Aamiin

  Terimakasih inspirasinya Prof. :)

  ReplyDelete
 77. Kartianom
  18701261001
  S3-PEP 2018

  Informasi penting yang dapat dipetik dari diskusi antara Gareng dan Reksawarna adalah terkait ketepatan dalam memposisikan diri. Jika dikaitkan dengan kegiatan pengukuran pendidikan atau dalam konteks penilitian, maka "ketepatan dalam memposisikan diri" erat kaitannya dengan syarat suatu instrumen (alat ukur) penelitian yang harus valid dan reliabel. Valid artinya ketepatan, sehingga instrumen (alat ukur) yang valid adalah instrumen (alat akur) yang terbukti mengukur apa yang hendak diukur. Mengukur apa yang hendak diukur adalah bentuk lain dari kalimat memposisikan diri. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa melalui cerita pewayangan dapat membantu menyederhanakan atau mengkontekstualisasikan hal-hal yang rumit (Dalam hal ini menyederhanakan definsi validitas instrumen atau alat ukur).

  ReplyDelete
 78. Dita Aldila Krisma
  18709251012
  S2 Pend. Matematika A 2018

  Menarik sekali cerita wayang Gareng Purwa tersebut, banyak nasihat yang dapat dipetik dan dapat dijadikan sebagai refleksi diri. Berdasarkan cerita pada Gareng Purwa 1, kita sejatinya sebagai umat manusia hendaknya selalu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Rasa syukur harus dari hati, disamping itu kita harus meningaktkan iman dan takwa kepada Allah SWT. Hal tersebut dapat kita tingkatkan melalui menjalankan puasa sunah, membaca dan mengamalkan Al-Qur’an, rajin beribadah, mencukupi kebutuhan hidup, memohon doa restu kepada orang tua. Dalam menjalankan amalan tersebut harus disertai dengan niat yang sungguh-sungguh.

  ReplyDelete
 79. Aji Joko Budi Pramono
  PEP -S3 -2018
  NIM :
  Comment Gareng Puwa 1
  Gareng ibaratnya seorang kakak yang bisa ngemong seorang adik, mengerti akan kebutuhan dan karir seorang adek, gareng memandang adeknya adalah seorang yang bisa menuntut ilmu yang tinggi sedangkan gareng sendiri merasa rendah hati untuk sekelas ilmu adeknya, gareng hanya ingin mengubah perilaku hidup ke arah yang lebih baik dengan jalan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan rosul-rosulnya yang di sebut hijrah, tapi jalan itu tidaklah mudah, harus di tempuh dengan perjuangan dan harus bisa menemukan jati diri yang sebenarnya atau harus bisa mencari hidayah dari Allah SWT, dengan demikian hidupnya akan sesuai dengan keinginan gareng..hikmah yang bisa kita ambil..kita harus bisa menjadi sesorang yang bisa mengerti orang lain apalagi terhadap keluarga sendiri, hidup harus meneukan jati diri , kadang kita hidup lupa akan aturan terhadap agama, terlena akan kehidupan duniawi, untuk itu kita harus bisa hijrah kembali hidup sesui tuntunan agama, melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangnya, itulah makna hidup yang sebenarnya

  ReplyDelete
 80. Samsul Arifin
  18701261007
  S3 PEP 2018

  Untuk hijrah menuju kebaikan tidak memandang batas dan ruang waktu untuk dijadikan inspirasi ke arah itu. Usia lebih tua tidak jaminan menjadikan seseorang lebih baik dan lebih bijak dalam bertindak dari yang muda "seperti Gareng terispirasi oleh petruk yang lebih muda". Untuk hijrah ke arah lebih baik sebenarnya kuncinya dalah diri sendiri. banyak jalan untuk menuju kebaikan dan kebajikan, Orang lain hanya bisa memberikan arah dan tuntunan, namun semua itu diri sendirilah yang bisa mewujudkannya bukan orang lain.

  ReplyDelete
 81. Anggoro Yugo Pamungkas
  18709251026
  S2 Pend.Matematika B 2018

  Meskipun bahasa jawanya masih belum dapat saya pahami seluruhnya,tetapi sedikit yang saya pahami :) intinya dari dialog gareng parwa ini terdapat pesan-pesan kebaikan untuk menjalani hidup ini.

  ReplyDelete
 82. Riandi
  18701261014
  PEP S3 2018

  Assalamualikum Wr. Wb.

  Cerita tersebut merupakan sebuah pengingat bagi kita semua, karena peran kita di ddunia ini sudah banyak "dilakokan" dalam dunia perwayangan. Kisah Gareng tersebut mungkin menjadi pengingat bagi kita sebagai manusia untuk tidak berbangga diri atas apa yang telah kita capai. Bahwa keilmuan manusia hanya sebatas apa yang telah dipelajarinya.

  Hal yang lebih menarik bagi kami adalah bagaimana Janaloka menanggapi "tingkah" Gareng yang sedemikian unik dengan kebanggaan atas dirinya. Artinya meskipun ada pepatah arab mengatakan "Berlaku sombong terhadap orang yang sombong adalah kebaikan," jalan berlaku sombong terhadap Gareng tidak dipilih oleh Janaloka. Sikap yang diambilnya justru sangat berbeda dan mengambil peran sebagai yang "ngemong." Semoga peran ini dapat kami jalankan dalam kehidupan keseharian, baik sebagai mahasiswa, guru, maupun anggota masyarakat. Aamiin..

  Kurang lebihnya mohon maaf. Sukses selalu untuk Bapak.
  Wassalamualaikum Wr. Wb.

  ReplyDelete
 83. Janu Arlinwibowo
  PEP 2018

  Yang dapat kita peroleh adalah agar kita tidak boleh terjebak dengan atribut-atribut keduniaan. Kita harus mengendalikan perasaan agar dapat bersikap dengan baik terkait dengan capaian, agar dapat bertindak secara proporsional.

  ReplyDelete
 84. Yogi Prihandoko
  18706261006
  S3 DIKDAS 2018

  Sugeng ndalu Prof. Marsigit

  Kathah sanget kawruh wonten cariyos Gareng Parwa meniko. Ananging, satunggal bab ingkang sanget ngebaki batos kulo. Inggih puniko babagan lelaku ngawruh ngelmu. Meniko ugi ngemutaken salah satunggaling gatra tembang macapat inggih meniko sekar pocung.

  Ngelmu iku kalakone kanti laku
  lekase lawan kas
  tegese kas nyantosani
  setyo budyo pangekese dur angkara

  Babagan meniko ugi saget tinemu wonten cariyos inggil, ingkang sampun panjenengan serat kanti sae saestu. Ngelmu meniko kedah nglampahi lekaku, ateges perjuangan ingkang boten gapang pupus. Siswo ingkang ngangsu kawruh kedah berjuang, tahan saking goda rencono ingkang wujudipun maneko werno. Ananging kanti niat ingkang iklas, bilih samudayanipun meniko anamung nglampahi ibadah. InsyaAllah, sedoyo saget kalampahan, sedoyo goda, pambeng, saget sirno. Awit saking meniko, kanti linambaran raos iklas lan niat ibadah, kuliah wonten Pasca UNY saget anggiring kito sedoyo dumateng gesang ingkang prasaja.

  Nuwun.

  ReplyDelete