Oct 1, 2017

YANG SUKA WAYANG: Gareng Parwa GARENG PARWA

Dening: Marsigit UNY
23 Agustus 2017

 
******************
GARENG PARWA 1
*******************

Gareng: Matur rama, purnanipun lampahan Petruk Badra, kula rumaos kathah sanget nugraha saking Gusti Alloh SWT tumrap sedaya umat, klebet kula piyambak.

Semar: Ha iya, syukur nek kowe wis duwe pangrasa kaya ngana, sebab utama utamane umat kuwi lamun tansah duwe rasa syukur lan nyukuri kabeh kanugrahan saka Gusti Alloh SWT. Banjur kowe wayah ngene njawil rama  ana wigati apa?

Gareng: Ha nggih, kula niku sanes satriya, sanes  kusuma rembesing madu, ugi sanes turune ngalim ahli donga lan dikir. Kula nggih sanes weton pondok pesantren. Kula niku wong lumrah kepara saged diwastani tiyang sekeng pidak pejarakan. Asal dangka kula celak watu adoh ratu tebih ing tata krama budaya paramasastta. Kula dados putrane rama Semar niku rak nggih ming ngenger.

Semar: Karepmu piye? Apa kowe meri karo Petruk?

Gareng: Babar pisan mboten. Tebihna saking watak meri kula niku. Mbalah kosok wangsul, kados napa remenipun batos kula sumerep adhi kula Petruk pikantuk kanugrahan lan ngelmu ma pinten pinten saking para pepunden lan leluhur. Namung setunggal, raos syukur raos syukur nggih raos syukur, ning kula rumaos taksih angel lhe ngudari nguculi njumbuhke antawis syukur teng batos, pocapan lan tumindak. Kepareng nyuwun pepadang rama.

Semar: Eu begegeg ugeg ugeg sakdulita hmel hmel. Ora mokal kowe duwe musik sing kaya ngana. Kuwi nandake rasa pangrasamu taksih lantip. Ngana ngana ya bener sebab dak sawang snajan piye wae, uripmu kuwi urip sing tansah prasaja, manut dhawuhe rama lan bandara. Ora mokal.

Gareng: Enggih...

Semar: E lha apa kowe gedhe cilike duwe krentek pengin golek tambah tambah ngelmu kaya adimu Petruk kae?

Gareng: Tumrap kula rama, tembung pados ngelmi niku kemawon raosipun sampun inggil. Betah kula niku ming ajeng nyuwun pirsa lampah ingkang kados pundi ingkang saged kula kangge sarana tumrap kula supados kula tansah saged monjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti Alloh SWT?

Semar: E lha nek kaya ngana apa kowe wis mantep tenan rasa lan pamikirmu? Sisan tak todi sepira kantepanmu?

Gareng: Lamun niku pancen margine lhe kula badhe saged ningkataken ngamal ngibadah iman lan taqwa kula sarta raos syukur kula dhumateng Gusti Alloh SWT, sampun kula niyati snajan alit nandang sakit ageng katemah ing pati, badhe kula temah.

Semar: E lha bocah ki wis bunder kepleng tenan niyat batine. Ya aku Semar bapakmu ora bakal klayatan. Apa gelem kowe dak wenehi cara ning ora gampang lakone. Saranane kowe kudu gelem laku Gareng Parwa.

Gareng: Gareng Parwa ingkang kados pundi?

Semar: Sepisan, sak bisa bisa lakonana pasa, sedina rong dina, umpama bisa Senen Kemis kuwi prayoga. Kapindo, bukak buku ngaji ngapalke lan tambah donga. Katelu, diakehke lan ditertibke lhe ngibadah, salat wajib aja nganti lowong syukur dak tambal karo salat sunah. Papat, cukupi dhisik butuhe kluwarga, lunasi utangmu, sak banjure mengko aku sing bakal ngurus kluwarga lan anakmu. Lima, sowan jaluk pangapura lan doa restu marang kasepuhan, dulur tuwa, dongake luhur sing wis kasedan jati. Gawe surat idin resmi mring ndaramu Pandawa, mengko dak wenehi tanda tangan rekomendasiku. Saktemene ngaurip kuwi hijrah, ora ana urip tanpa hijrah. Golek ngelmu kuwi ya kudu hijrah kaya sing wis dituladake dening junjungan kita nabi besar Muhammad SAW.

Gareng: Hijrah?

Semar: Sakwusnya kabeh syarat syarat mau dak genepi, kowe kudu hijrah lunga saka Karangkabulutan kene. Iki dak wenehi sangu dinggo piandel wujude: susuk konde kena kanggo tulak balak mlebu wana, garam sanggan kena kanggo sarana nyabrang segara, watu gagik kena kanggo munggah gunung, lenga trawang dinggo maca kahanan, lemah ulen supaya kowe bisa bali. Aja kliru kabeh mau ora ana tegese apa apa, dudu niyat syirik dudu niyat bid'ah. Intine kuwi donga. Kuwi kabeh wis dak dongani donga panyuwunan slamet. Iki uga sawatara dhuwit kena kanggo sangu ngebis, mrau utawa jajan.

Gareng: Lajengipun?

Semar: Golekana mustikane jagad panguripan jati gedhene sak klenteng mapan telenge samodra. Aja pisan pisan bali lamun durung ketemu.

Gareng: Nyuwun pangestu rama.

Semar: Pangestuku sak dalan dalan. Bismillah hirrohman nirrohim. Slamet.

..... candakipun... Gareng Parwa 2 ...


*****************
GARENG PARWA 2
*****************


Gareng: Kowe sapa teka ngarepan aku?

Reksawarna: Kula bangsanipun reksa. Rencang kula kathah: Reksanala, Reksamala, Reksajiwa, Reksagalih, Reksapati, Reksamuka, Reksajangkah, lsp.

Gareng: Lha apa karepmu mrepeki lan nyegat nggonku liwat?

Reksawarna: Nyuwun pangapunten, kula sak kanca babar pindah mboten bade damel cintraka, kosok wangsulipun menawi kepareng bade sakbiyantu punapa ingkang nembhe dados gegayuhan panjenengan ngupadi jagad panguripan jati ageng sak klenteng mapan teleng samodra. Kula sak kanca kanti tansah nyuwun dhumateng pitedahipun gusti Alloh SWT, sumadya reksa lan biyantu panjenengan.

Gareng: Lho kok ampuh timen kowe, wis ngerti bebatinku. Nek ngana aku dak takon ngendi dalane aku bisa tekan mustikane jagad panguripan?

Reksawarna: Marginipun kathah tur nggih werni werni. Urut punika: margi ragajati, margi mulyajati, margi saranajati, margi niatjati, margi rasajati, margi lakujati, margi ngelmujati, margi pikirjati, margi dongajati, margi tuntunjati, margi ngamaljati, margi ikhlasjati, margi pesthajati, margi pesthijati, lan margi wungwungjati.

Gareng: Whe lah kok akeh timen dalane, gek aku durung tau weruh uga durung tau liwat. Waduh lha kepiye?

Reksawarna: Mboten perlu kuwatir utawi tida-tida, kula sagah dados cucuk lampah jengandika. Ning wonten saratipun.

Gareng: Lha apa syarate?

Reksawerna: Panjenengan kedah gantos rasukan lan ngagem nami enggal.

Gareng: Sapa peparabku sing anyar?

Reksawerna: Kula aturi ngagem tetenger Bambang Sambang Dalan, utawi cekap Sambang Dalan ngaten kemawon.

Gareng: Iya iya kowe Reksawarna dak trima banget iguhmu. Ayo enggal aku duduhna dalan dalan kuwi, aku dak liwat.

Reksawarna: Kanti maos Bismillah hirrohman nirrohim sumangga kula dereken.

..... candakipun ... Gareng Patwa 3 ....


*****************
GARENG PARWA 3
*****************

Sambangdalan: Wah lha apa kanggonan donga, digawani piandel rama Semar kuwi banjur aku ketok menjila. Nyatane banjur kana kene ketok pada kurmat karo aku. Ing atase bangsane reksa wae pada kepengin melu karo aku.

Sambangdalan: Ngana ngana ya ora maida, sebab ambak ambak ming Gareng, tak emper emper rupaku ya ora pati ala, nyatane wis tau ana cewek gadis kepincut karo aku. Kari lhe nyawang, lakuku gejig, nek dasar seneng karo aku ya mbalah kaya tari balet.

Sambangdalan: Apa maneh sak ploke aku melu rama Semar, dak rasake para satriya wae ketok wedi karo aku. Ngana ya ora maida, sebab ambak Gareng ning ketoke koñdang kepinterane.

Sambangdalan: Wah nek ngana aku dadi wong urip kuwi wis ora kurang apa. Aku wong sugih dasar sekti. Oh Gareng Gareng. Kok jenengku ming Gareng apa Sambangdalan? Arep dak tambah iki jenengku: Gareng Sambangdalan Mbergula Pati Jara Angin Panglebur Gangsa Panguwasane Kabeh Reksa Awaku Krasa Rosa Gedhe Sirahku Nggedibel Mripatku Mekrok Tanganku Tambah Gedhe Dawa Sapa Wani Karo Aku Heha Hehe Heha Hehe Dar Der Dor Dak Cekel Dak Kuciri Dak Gombaki Kabeh Satriya Nek Perlu Dewane Sisan Kon Mbrene Manjurung Lhehku Arep Pengin Mbojo Pitu Huerrr Huah Blahhhh Eh Eh Eh Bojleng Blis Lanat Apa Gunane Golek Ngelmu Kasektenku Wis Bisa Nggebuk Khayangan Klakon Aku Dadi Ratune Dewa Huehh Dewa Aja Pada Kelayatan Manuta Dadi Kawulaku Hueh Sapa Ora Manut Karo Aku Bakal Dak Gaglak Herrrr

Sambangdalan: Ana pawongan teka ngarepan aku sapa jenengmu?

Tongtongsot: E jebul wong nek lagi mabuk, mabuk harta, mabuk kamukten, mabuk kasekten, mabuk kuwasa, mabuk gebyare dunya, banjur kethul pikire ketutup atine. Karo aku wae kok pangling, sisan dak limput. Iki aku jenengku Tongtongsot. Aku sing bakal nrenggalani kamurkanmu. Ayo tanding karo aku. Endi kadigdayanmu tamakna aku?

Bagong: Wuah kae ana Buta gelut karo Pandita, rame banget silih ungkih ora rampung rampung. Dadi atur rama Semar.

Semar: Uehui ... manungsa kuwi sing dibiji kuwat orane nampa coba. E ana Gareng ucul. Bener kowe Truk. Cicir siji wae lhehku weling lha kok ndrawasi. Dak sawat kinangku muga bisa ngilangi sawanmu Ŕeng.

Gareng: Sapa kiyi, wah nyuwun ngapunten kula rama Semar. Awak kula lemes sedaya, nyuwun jampi.

Semar: Iki ngombe wedang putih. Wis... Dieling eling kowe mau saka ngendi arep nyang ngendi?

Gareng: Waduh nyuwun ngapunten rama Semar. Kula kalimputing budi. Jebul mboten gampil nrenggalani goda rencanane pepeteng.

Semar: Wong urip kuwi kari kuwat ora diuji. Kabeh bisa dadì barokah. Kabeh uga bisa dadi memala. Kowe tansah maca Istighfar pa ra?

Gareng: Mboten.

Semar: Lha kiyi. Lali siji wae wis mbebayani. Apa maneh laku adoh beda papan, papane liyan. Kowe kudu tansah maca donga lima siji telu.

Gareng: Pripun?

Semar: Maca istighfar ping lima, bar kuwi maca Fatehah, bar kuwi maca Al Ikhlas ping telu. Ora kena kendat tangi, turu esuk sore awan bengi. Truk, iki Gareng terna sowan Kyai Mursidi ben bisa ngaji. Ora susah jangkah sing dhuwur dhuwur, mustikane urip barang. Mengko rak ya ketemu dhewe.

.... candhakipun ... Gareng Parwa 4 ....


*****************
GARENG PARWA 4
*****************

Gareng: Numpak Sepur Truk?

Petruk: Lha iya sing praktis. Iki kabeh bareng rombongan wong sepuluh, karo aku kowe.

Gareng: Wang seneng aku. Dasar aku lebar mulih saka Inggris. Aku saiki wis S2 gelarku master of science. Plesir ngene iki rasane seneng banget.

Petruk: Iya. Ning iki dudu plesir. Iki perjalanan rohani, arep ngaji daleme kyai Mursidin.

Gareng: Ah tumrapku ya pada wae. Nyatane ya lelungan kanti numpak Sepur barang.

Gareng: Iki aku wis gawa perbekalan kumplit. Aku gawa koper gendong siji. Koper bopong siji. Koper cangklong siji. Koper sunggi siji.

Gareng: Isine komplit sandang, pangan roti, minum, kamera, laptop, alat olah raga. Klethikan cukup nek ming gur nggo wong sepuluh jrone sepuluh dina.

Gareng: Majalah nggo wacan. Buah Kiwi. Wah wis pokoke rasah kewatir. Mengka nek pada butuh maem, mampir restoran, dak bayari.

Gareng: Kabeh pengalaman kebutuhan uripku nang London, dak gawa, ben ora nguciwani.

Gareng: Di jak guneman kok meneng wae. Gek kanca liyane kok ya ming gur meneng. Rumangsaku kok pada ora kreatif ki piye?

Petruk: Di akehke lhe donga, sebab iki perjalanan rohani.

Gareng: Donga ya donga, ning kesehatan ya dijaga. Aku nek donga rada ora pati jenak sebab njur rasane sedih kae. Mangka tujuan urip kuwi rak ya seneng atine ta?

Gareng: Piye Truk penampilanku? Ana bedane ta lulusan luar negri karo ora tau lunga. Iki Kacamata tuku neng Birmingham. Iki Topi ku tuku neng Paris. Iki Sepatuku tuku neng Amsterdam. Kaosku iki tuku nang Franfurt. Lha aku wis kliling Eropah numpak Euroline bayar 70 pounsterling komplit.

Gareng: Ya sorry nek aku sak rombongan ketok beda dhewe. Aku ora jarag. Mbok menawa kuwi cen wis tekdire. Huehh wah antob ora bisa di mpet, iki nek durung ngombe Coke durung mari. Nyah milih apa Coke apa Fanta? Apa kopi Rusia?

Petruk: Uwis mengko wae. Istighfar dhisik.

Gareng: Kowe kok rada mbagusi ta Truk. Sok semuci suci. Donga ya donga ning ya karo maca berita. Iki terupdate, kiprahe para artis. Nek sing nggo dewasa, iki menune. Urip pisan diseneng senengke.

Petruk: Wis tekan Reng. Deleh kamar kene kabeh gawanmu. Ayo pada wudu. Mengko gek melu makmum shalat Magrib. Lebar kuwi daftar melu ngaji mbah kyai Mursidin.

....candakipun ..GARENG PARWA 5 .... 


******************
GARENG PARWA 5
******************


Petruk: Ajeng daftarke ngaji niki kakang kula Gareng.

Janalaka: Nggih. Namine sinten?

Gareng: Nami kula Gareng Sambangdalan Panglebur Gangsa.....Drs....Msc.

Petruk: Lhe omong aja seru seru, ngganggu wong ngibadah.

Janalaka: Nggih, cendak mawon mas. Gareng ngaten nggih. Mboten sah mawi gelar.

Gareng: Blaik ane. Lha gelar lhe golek angel angel, ra oleh nganggo.

Janalaka: Nuwun sewu, sinten wau Gareng? Riki niki niku papane wong ngibadah, dados niat lan lampahe niku nggih niat lan lampahe tiyang ngibadah. Nuwun sewu, nderek dilepas mawon topine mas.

Gareng: Wah lah niki lhe tumbas teng Paris jhe. Niki mboten saged lepas saking sirah kula.

Petruk: Manut wae Reng. Kowe mbiyen kelingan pa ra niyatmu. Jare wani cilik lara gedhe direwangi mati, nek bisa ngibadah?

Gareng: Nek kula cucul topi mangke banjur mangsuk angin sirah kula.

Janalaka: Mboten susah khawatir mas. Riki kathah kethu, pecis, kopiah. Mpun disediake gratis. Ming kantun milih.

Gareng: Lha ning kuwalitase?

Petruk: Manut wae Reng. Eling janjimu.

Gareng: Wah aku nek nganggo Kethu ora pantes jhe Truk. Sirahku bunder cilik. Njuk mengko mripatku saya ketok lhe kero. Karang Topi Perancis kuwi dak nggo tutup bathuk karo mripat jhe.

Petruk: Wis mànut wae.

Janaloka: Niku Sepatune nggih dilepas mas. Ganti sandal mawon, kantun milih.

Gareng: Hem Sepatu niki lhe kula ngadeke teng Amsterdam.

Petruk: Reng...

Gareng: Mengko ndhisik Truk. Nek sing kiyi rada owel aku. Aja seru seru dak kandani. Sepatu iki jerone dak hak cendhek dhuwur, dadi lhehku mlaku rak ora ketok gejig ta? Mbok tulung di rayu, apa nek perlu dak sogok ya cantrik iki.

Petruk: Hus aja Reng, kuwi dosa. Ya iki mung dijupuk praktise kok Reng. Lha nek kowe sepatonan, mengko wudu rak yo diuculi. Sepatumu banjur klebus. Lha mbok ya disimpen wae. Kae akeh Sandal.

Gareng: Uwe uwe uwe...Truk, dak rasake kok rekasa timen. Ming gur wong arep ngibadah wae kok akeh timen sarate? Awaku, pikir lan atiku krasa lungkrah. Apa aku dak bali wae ya?

Petruk: Jare wani mati?

Gareng: Ngertiya kaya ngene aku biyen ora janji.

Petruk: Lho wong kuwi apa sing digugu. Rama Semar wis direwangi kepyoh kuwi rak gara gara celatumu.

Janaloka: Nggih mas, mas Gareng.

Gareng: Mas mes mas mes, apa aku tau rabi karo mbakyumu pa?

Petruk: Hus ora kaya ngana Reng. Janaloka kuwi cantrike mbah Kyai Mursidin. Kuwi ya wis kebak donga. Ati ati ndak kuwalat.

Janaloka: Niki nggih ming pamrayoga kok mas. Lha mangke nek Salat, ngagem clana Levis mbethethet kaya niku, rak nggih rekaos. Mboten kok wajib mboten. Ning nek ajeng ngagem Sarung riki nggih kathah, kantun milih.

Gareng: .....😂

Janaloka: Nyuwun sewu. Niki nggih pamrayogi. Kaose jenengan ngajeng wingking gambar wong mabuk melet melet, gek tulisane gedhe gedhe...nyuwun sewu mbalah onten sing rada porno barang. Umpami ajeng gantos rasukan putih, hem sak piturute, riki nggih kathah kantun milih.

Janaloka: Niku mendhosol niku napa. E nggawa Keris. Mlebet riki mboten angsal beta sajam. Kabeh piandel, aji aji, guna piranti, kedah dilepas dititipke riki.

Gareng: Huerr blahhh...bojleng blis lanat. Uehehe...haha..dak sabar sabarke wong siji kiyi saya nranyak. Trima Gareng ora trima sing reksa. Iki sing reksa Gareng, jenengku Jala Angin Panglebur Gangsa. Kowe nggepok Kerise Gareng pada karo ngilani jajaku. Ayo krubuten wong sak mana, ora bakal wedi. Ora minggir bakal dadi mangsaku. Huih ha ha ha.

Petruk: Waduh Reng Reng. Bocah iki? Eling Reng eling....?

Janaloka: Terus mang cepengi sikile. Niki kula peteke padarane. Raine kula borehi banyu donga. Kalih tetep maca Istighfar nggih mas Petruk. Pripun...?

Petruk: Mpun mpun...Gareng mpun tilem.

Janaloka: Nggih mpun mboten sah digugah. Mangke dalu mawon, wayahe ngajengke Salat jamangah Subuh, digugah.

..candhakipun . GARENG PARWA 6 ..******************
GARENG PARWA 6
******************

Janaloka: Sak derenge mlebet ngaji, niki mas Gareng kedah paham tata cara riki. Napa wonten sing badhe ditangledke?

Gareng: Wah kula taksih yam yamen kelangan Topi kula. Napa wonten kaitane ngibadah kalih Topi?

Janaloka: Nggih niku bisa dinalar biasa. Nek salat sing pokok nek sujud pripun carane bathuk saged nempel sajadah mboten kalingan rambut. Ming niku.

Gareng: Nek Kethu?

Janaloka: Mas Gareng seniki ngraoske pripun sak ploke nganggo Kethu?

Gareng: Kethu mulur kula ngge saged singset. Rambut kula kaya kejiret kabeh. Sirah kula kaya krasa dipetek. Ning juk kula kok dadi rada saged konsentrasi. Wah nek ngangge Topi, ajeng sujud langsung jeglug, kudune diwalik. Ning ya ora wangun salat kok nganggo topi diwalik, kejaba kepepet.

Janaloka: Lha niku mas Gareng mpun jawab dhewe.

Gareng: Kok kathah swara wedhus?

Janaloka: Nggih mas Gareng, benjang Jumat tanggal 10 Dzul Hijjah, wonten acara  salat Idul Adha. Wedus kalih sapi nika badhe ngge korban.

Gareng: Qurban?

Janaloka: Enggih, Qurban niku tegese kewan sembelihan, kadosta unta, sapi, utawi wedus.

Gareng: Mangsud lan tujuane Qurban?

Janaloka: Qurban punika minangka taqarrub utawi kangge  mendekatkan diri dhumateng Alloh SWT. Keleresan benjang Rabu Kamis nek mas Gareng ajeng pasa, nggih sae?

Gareng: Pasa?

Janaloka: Nggih nek mas Gareng pasa benjing Rabu 8 Dzulhijjah niku namine pasa Tarwiyah. Nek pasa dinten Kamis 9 Dzulhijjah namine pasa Arafah.

Gareng: Waduh kok kathah sanget sing kula dereng ngertos. Lha nek teng pondok riki niku, utamane sinau napa?

Janaloka: Utama utamane umat niku nggih sing tansah ngibadah dhumateng Alloh SWT. Menawi umat niku saged tansah nambah nambah lhe ngibadah dhumateng Alloh SWT niku, badhe dipun tingkataken drajatipun. Lha teng riki niku sinau sisan praktek pripun carane saged ningkat ningkataken ngibadah kanti leres.

Gareng: Wah cocok niku, nggih niku sing kula padosi. Ning napa niki alirane? Mengko gek aliran sss ee ssss..

Janaloka: Riki mboten wonten aliran. Alirane nggih ngibadah sing leres miturut tuntunan Agami. Mpun niku.

Gareng: Wah ha ning kula niku tiyang cubluk, mboten ngerti napa napa bab tata cara ngibadah?

Janaloka: Ngelmu niku klakone kanti laku. Dicobi dilampahi mawon. Ibadah niku kahakipun Gusti Alloh SWT, nanging kewajibanipun umat. Sedaya kesaenan saking ngibadah sakmàngke badhe kondur dhumateng umat.

Gareng: Wah nggih mantep kula.

Janaloka: Mas Gareng taksih saged diskusi kalih kula bab napa mawon kaitane kalih ngibadah.

....candakipun Gareng Parwa 7...


 *************
Gareng Parwa 7
*************

Gareng: Kamar kula pundi?

Janaloka: Lebet mpun telas mas, niki kantun teras.

Gareng: Teras?

Janaloka: Nggih. Mangke mas Gareng saged damel Tenda teng teras, mpun dicepaki nika.

Gareng: Lha Kasure?

Janaloka: Mboten wonten Kasur mas, wontene naming Klasa.

Gareng: Kegiatane?

Janaloka: Sing pokok ngibadah wajib niku dilakoni, jamangah. Tambah sunah. Tambah napa mawon intine dikir, nyebut asmane Gusti Alloh SWT. Mangke sareng kancane, diatur para cantrik. Mpun niki wayahe sami ngibadah. Mangga dilampahi piyambak piyambak, ampun ganggu kancane.

Gareng: Kaya iki Mbilung?

Mbilung: E ketemu kang Gareng, pada slamet kang? Jare studi lanjut Eropah? Wis bali pa?

Gareng: Iya wis bali. Krungu kabar wis seminggu lhe lunga, kok lagi tekan saiki?

Mbilung: Aku ming mlaku kok kang. Nek kowe rak Nyepur.

Janaloka: Nuwun sewu mas sedaya, dereng pareng ngobrol, niki wayahe sami ngibadah, mangke ndak ngganggu.

Mbilung: Nggih nuwun.

Gareng: Aneh, ngobrol kok ora oleh. Ngobrol kuwi diskusi jhe. Saya akeh diskusi rak ya saya apik. Kowe ngerti gelarku saiki Lung? Gelarku saiki Drs. Gareng Sambangdalan Jala Angin Lembara Sukma Panglebur Gangsa, B.A., M.Sc.

Mbilung: Aku dak wiridan sikik ya.

Gareng: Mengko, iki gawe kopi sikik. Anget anget aku sangu Termos. Hue ... drot dot dot...sory nek telat lhehku ngopi ya ngene hawane ming gur arep buang angin wae. Srupuuut wuah...ger suegerrr.

Janaloka: Mas Gareng, nèk batal wudu, niku nggih wudu riyin, nembhe ngunjuk. Mangke ndak klebon jembalang. Nek ngunjuk nggih kalih lenggah, ampun kalih ngadeg.

Gareng: Jembalang kuwi apa Lung?

Mbilung: Nau dzubillah mindzalik. Jembalang kuwi syaiton.

Gareng: Rumangsaku neng kene kok aneh aneh. Apa hubungane ngombe Kopi karo jembalang? Ngombe barang ndadak kon lungguh. Wah setress aku.

Mbilung: Ya sing sabar lan ikhlas Kang. Jeneng lagi nglakoni.

Gareng: Lhe neng Inggris kuwi mbok ngombe karo njoget, mbalah saya apik. Nek bisa kowe Lung jajal ngombe karo sirkus, mbalah prestasi.

Mbilung: Ya beda kana beda kena kang.

Gareng: Lho neng ngendi endi, ngelmu kuwi rak ya pada wae.

Mbilung: Ya ora. Ngelmu kuwi ya mpan papan.

Janaloka: Mpun mangga siap siap sami jamangah wajib.

Gareng: Waduh lhe ngobrol durung tutug, ndang kon ngibadah.

... candakipun Gareng Parwa 8...

 

**************

Gareng Parwa 8

**************

Gareng: Arep bisa ngibadah saka ngendi wong ora bisa turu. Arep bisa turu saka ngendi wong lemek klasa mester. Wah awaku lara kabeh. Kowe bisa turu Lung?

Mbilung: Nek aku dak gawe ndableg kok kang. Senggar senggur lhehku turu. PR re lhe ngibadah ya dak garap kabeh, kepara turah wektu. Turahane wektu dak nggo wirid. Kowe piye?

Gareng: Setress Lung.

Mbilung: Kaya krungu tat tit tut, apa dolanan HP. Rak ya wis dikon nitipke panitia ta?

Gareng: Wah uripku iki wis Eropah minded. Nek sejam wae ora nyekel HP, mbalah tanganku rasane kaya diborgol. Iki dak rewangi nyolong nyolong, ben ora konangan cantrik Janaloka. Pas kowe wiridan mau, aku siaran langsung bal balan. HP arep dak banting sebab kalah jagoku.

Janaloka: Siap siap ditimbali mlebet, mas Mbilung.

Gareng: Lho kula kok mboten ditimbali?

Janaloka: Ming dereng mas Gareng. Niki mas Mbilung rumiyin.

Gareng: Wah ora adil. Lhe mbiji piye carane? Disawang saka ngendi wae, nek aku karo Mbilung kudune ya menang aku.

Janaloka: Niki informasi kangge sedaya peserta pelatihan, mangke ndalu digiatke lhe ngibadah, sebab benjang lebar salat Idul Adha, lan Qurban, mpun ajeng wonten acara penutupan lhe latihan ngibadah.

Gareng: Mas Janaloka, kula rumiyini wangsul saged mboten, selak ajeng pijet.

Janaloka: Kangge njagi tata tertib, prayogine lhe kondur sesarengan mawon.

Semar: Ue begegeg ugeg sak dulita hmel hmel, piye hem Reng kasile lhehmu lunga latihan ngibadah?

Petruk: Akhiran dunya niku gemantung awalanipun ta rama. Nek awalane ikhlas, akhirane nggih ikhlas. Nek awalane jembalang akhirane ya jembalang. Nek awalane peteng akhirane ya peteng. Nek awalane adigang, akhirane ya adigung. Nek awalane adigung, akhirane nggih adiguna. Mbalah Mbilung sing saged lulus. Gareng dereng menep, dereng kabul penjangkane.

Gareng: Aduh rama, rama Semar nyuwun dipun ngapunten sedaya lepat kawula. Kula tansah tumindak adigang, adigung lan adiguna. Sak hengga kula dereng saged nggayuh ngelmi sampurnaneng gesang.

Semar: E kuwi kanggo tulada. Dirangsanga nek durung pestine, ya mrucut. Kanggo nebus dosamu, dak wenehi srana kumkum banyu tempuran kali gege wolung dina. Aja mentas nek aku durung teka.

PURNA

35 comments:

 1. Umi Arismawati
  18709251037
  S2 Pendidikan Matematika B 2018

  Assalamu’alaikum, Wr.Wb.
  Yang dapat saya teladani dari Gareng Parwa tersebut adalah bahwa jalan untuk mencari ilmu itu banyak sekali. Seperti peribahasa yang menyebutkan bahwa banyak jalan menuju Roma. Begitu juga ilmu dapat diperoleh dengan jalan apa saja asalkan kita berusaha. Dalam berusaha berjuang mencari ilmu kita harus ikhlas dan tidak lupa selalu berdoa serta minta doa restu orang tua agar dalam kita berusaha senantiasa diberikemudahan oleh Allah SWT.

  ReplyDelete
 2. Bayuk Nusantara Kr.J.T
  18701261006
  PEP S3

  Saya setuju bahwa ketika kita menuntut ilmu, maka, kita harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dari cerita di atas, diperoleh bahwa Gareng tidak bisa menempatkan diri ketika sudah pulang dari luar negeri. Oleh karena itu, penting bahwa di mana pun kita menuntut ilmu, maka, penerapannya mengikuti lingkungan. Jangan menyamakan kondisi antar satu daerah dengan daerah lain.

  ReplyDelete
 3. Aizza Zakkiyatul Fathin
  18709251014
  Pps Pendidikan Matematika A

  Dari Gareng Parwa 1 yang dapat diambil pelajaran yaitu hidup itu harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat dan karunia yang Alloh berikan kepada kita. Dengan bersyukur kita juga terhindarkan dari rasa iri hati atas nikmat orang lain. Cara bersyukur dalam Gareng Parwa 1 adalah dengan meningkatkan amal ibadah kita. Ada beberapa saran dari semar untuk meningkatkan iman dan taqwa kita yaitu puasa seperti puasa senin kamis, ngaji dan ditambah berdoanya, perbanyak dan tertibkan ibadah seperti sholat wajib jangan ada yang bolong dan ditambah sholat sunnahnya, silahturahmi kepada para orang tua untuk meminta doa restu dan minta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat, dan berhijrah untuk mencari ilmu.

  ReplyDelete
 4. Aizza Zakkiyatul Fathin
  18709251014
  Pps Pendidikan Matematika A

  Dari cerita gareng parwa dapat diambil kesimpulan bahwa mencari ilmu itu tidak dengan disertai rasa sombong. Karena rasa sombong akan menutup hati dan pikiran kita. Seperti yang Gareng lakukan, memiliki sifat adigung, adigang, adiguna artinya masih mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan kepandaian. Maka dari itu hindari sifat sombong dalam hal apapun.

  ReplyDelete
 5. Nurul Huda
  18701264005
  S3 PEP 2018
  Wayang dalam ceritera apapun selalu memiliki filosofi yang mendasar, terutama sisi kebaikan dan sisi keburukan yang selalu Tarik-menarik. Selama kehidupan ini masih ada maka sisi kebaikan-keburukan akan terus bereksistensi baik dalam diri individu, kehidupan social, berbangsa, bernegara. Inilah keutamaan dari pewayangan.

  ReplyDelete
 6. Dini Arrum Putri
  18709251003
  S2 P Math A 2018

  Saya mencoba menyimpulkan walau saya sedikit kurang mengerti denga bahasanya, jadi salah satu tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah menuntut ilmu, mencaru ilmu sebanyak-banyaknya dengan usaha yang maksimal disertai dengan niat karena Allah dan tidak adanya rasa sombong sehingga ilmu yang diperoleh pun menjadi berkah.

  ReplyDelete
 7. Hanif Cahyo Adi Kistoro
  18701264004
  PEP 2108
  sebagai mahluk yang diciptakan Tuhan, maka ada beberapa hal ang harus dilakukan sebagai bekal yang manusia. pertama, bisa menahan hawa nafsu dari segala bentuk keburukan yaitu dengan puasa.kedua,selalau belajar dan selalu ingat dengan Tuhan serta berdoa. mengaji bisa diartikan mengaji secara teks dan mengaji secara konteks (ayat qauliyah dan kauniyah).ketiga, ditertibkan ibadahnya, kepada Allah (hablu minnnallah dan kepada manusia /hablu minnnas). keempat,bertanggungjawab kepada keluarga, cukupi kebutuhannya, selesaialan kewajiban -keajiban yang ada, nanti Allah yang akan mencukui lainnya.kelima, perbaiki hubunan dengan keluarga terutama orang tua dan minta selalu doa doa untuk kebaikan.kalau sudah seperti itu yang dilaksankan maka kita akan selalu menuju kebaikan (hijrah) dan selalu menuju dan melakukan apa yang diinginkan Allah dan menjauhi larangan-Nya.

  ReplyDelete
 8. Endah Kusrini
  18709251015
  S2 Pendidikan Matematika A 2018

  Dari kisah wayang yang berjudul Gareng Purwa di atas dapat kita ambil pelajarannya bahwa dalam beribadah, harus dilandasi dengan niat yang benar. Beribadah merupakan hubungan vertical dengan Allah. Oleh karena itu, dalam beribadah manusia juga harus meninggalkan segala gelar dan pangkatnya selama di dunia. Manusia juga tidak boleh sombong terhadap apa yang telah ia raih. Beribadah harus benar-benar membebaskan diri dari urusan duniawi. Yang ada hanyalah bagaimana memperbaiki kualitas diri, bagaimana memperbaiki diri agar dapat semakin mendekatkan diri dengan Allah.

  ReplyDelete
 9. Luthfannisa Afif Nabila
  18709251031
  S2 Pendidikan Matematika B 2018
  Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
  Semakin tinggi level kesadaran kita maka persepsi kita akan berubah dalam memandang kenyataan hidup ini. Ketika persepsi berubah otomatis sikap perilaku dan tindakan juga akan berubah. Sebagai hasil akhir kualitas hidup kita juga akan berubah secara eksponensial dan ajaib. Seperti kata pepatah Jika Anda tidak menetapkan standar dasar untuk apa yang akan Anda terima dalam hidup, Anda akan merasa mudah tergelincir ke dalam perilaku dan sikap atau kualitas hidup yang jauh di bawah apa yang layak Anda dapatkan. Terima kasih.
  Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

  ReplyDelete
 10. Luthfannisa Afif Nabila
  18709251031
  S2 Pendidikan Matematika B 2018
  Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
  Sebuah keinginan kuat dengan dilandasi dengan iman pasti ada jalan karena semua anugerah sudah diberikan kepada manusia sejak ia dilahirkan. Dan manusia harus hati-hati mana yang sejati mana yang palsu. Karena sejatinya, yang sejati akan terlihat dan yang palsu akan terlihat. Tinggal bagaimana sikap kita menghadapinya. Ini hanya soal waktu. Waktu akan mengungkapkan semuanya. Terima kasih.
  Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

  ReplyDelete
 11. Luthfannisa Afif Nabila
  18709251031
  S2 Pendidikan Matematika B 2018
  Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
  Anugerah yang diberikan Allah SWT kepada manusia terkadang disalahgunakan padahal apa yang diberikan itu sebagai kebesaran dari Allah SWT. Manusia jadi lupa diri bahkan merasa dirinya paling berkuasa dan pada akhirnya alam yang menegurnya untuk kembali ke jalanNya. Terima kasih.
  Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

  ReplyDelete
 12. Luthfannisa Afif Nabila
  18709251031
  S2 Pendidikan Matematika B 2018
  Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
  Tokoh Gareng digambarkan sebagai tokoh nafsu sufiah atau keindahan atau kesenangan. Nafsu sufiah ialah nafsu yang ditimbulkan oleh mata. Nafsu sufiah berasal dari air dan mempunyai sifat seperti air. Jika tidak dikendalikan akan menyesatkan hidup manusia karena pada dasarnya manusia senang pada keindahan yang membenamkan diri dalam kesesatan. Berhati-hatilah. Terima kasih.
  Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

  ReplyDelete
 13. Luthfannisa Afif Nabila
  18709251031
  S2 Pendidikan Matematika B 2018
  Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
  Tokoh gareng digambarkan sebagai nafsu amarah, emosi dan tamak. Jika dibiarkan maka mengarah pada perbuatan keji dan perbuatan tak terpuji. Jika mengutamakan nafsu amarah akan merasa ingin menang sendiri, kehilangan kesabaran dan kehilangan kesadaran. Berhati-hatilah. Semoga kita bisa menghindari perilaku yang tidak terpuji dan berlomba-lomba melakukan perilaku yang terpuji. Terima kasih.
  Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

  ReplyDelete
 14. Luthfannisa Afif Nabila
  18709251031
  S2 Pendidikan Matematika B 2018
  Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
  Gareng sudah mengenal sifat baik dan sifat buruk yang ada kaitannya dengan nafsu aluamah/serakah. Nafsu aluamah dan serakah harus bisa dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, akan mempunyai keinginan hidup makmur tujuh turunan. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua dapat menghindarinya. Ingatlah bahwa serakah itu hanya akan merugikan dirimu sendiri. Terima kasih.
  Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

  ReplyDelete
 15. Luthfannisa Afif Nabila
  18709251031
  S2 Pendidikan Matematika B 2018
  Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
  Gareng baru mendapatkan pelajaran baik buruk untuk mencapai jiwa yang tenang. Tapi dalam pelaksanaannya belum sepenuh hati karena belum paham untuk mengenal Allah SWT. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “…Ibnu Mas’ud pernah mengatakan, ‘Cukuplah rasa takut kepada Allah sebagai bukti keilmuan.’ Kurangnya rasa takut kepada Allah itu muncul akibat kurangnya pengenalan/ma’rifah yang dimiliki seorang hamba kepada-Nya. Oleh sebab itu, orang yang paling mengenal Allah ialah yang paling takut kepada Allah di antara mereka. Barangsiapa yang mengenal Allah, niscaya akan menebal rasa malu kepada-Nya, semakin dalam rasa takut kepada-Nya, dan semakin kuat cinta kepada-Nya. Semakin pengenalan itu bertambah, maka semakin bertambah pula rasa malu, takut dan cinta tersebut….” Terima kasih.
  Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

  ReplyDelete
 16. Luthfannisa Afif Nabila
  18709251031
  S2 Pendidikan Matematika B 2018
  Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.
  Semakin tinggi level kesadaran niat kita untuk beribadah. Hasilnya tergantung niat awal kita sebagai hasil akhir niat. Kualitas hidup kita tidak lepas dari level kesadaran kita dari awal. Untuk itulah penting sejak awal untuk meluruskan niat kita. Ibarat ketika kita sedang akan mengikuti perlombaan, kalau niat kita ingin memenangkan lomba dan membahagiakan kedua orang tua maka hasilnya pun akan luar biasa, berbeda dengan niat yang ingin mengikuti lomba hanya untuk pamer dan menyombongkan diri tentu hasilnya pun akan tidak berkah. Terima kasih.
  Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

  ReplyDelete
 17. Puspitarani
  19709251062
  S2 Pendidikan Matematika
  Terima kasih Bapak atas artikel yang sangat bermanfaat, hampir sama dengan komentar yang lain saya juga masih belum banyak menguasai Bahasa Jawa yang baik dan benar, sehingga saya hanya mencari inti dari artikel tersebut. menurut saya inti dari artikel tersebut adalah hidup adalah suatu perjalanan dan suatu proses. dengan banyaknya lika-liku kehidupan, kita tidak boleh melupakan kewajiban kita untuk beribadah. sholat lima waktu jangan sampai tertinggal, ditambah dengan sholat sunnah dan ibadah lainnya yang dapat membawa pahala bagi kita semua. seperti yang kita ketahui bahwa ilmu dan agama saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. maka carilah ilmu dengan cara yang baik, dengan persaingan yang sehat, dan pastikan untuk selalu berdoa mendapatkan ridho dari Allah atas ilmu dan agama. Terima kasih.

  ReplyDelete
 18. Galih Istiningsih
  19706261009
  s3 pendidikan dasar
  assalamualaykum prof..
  Lakon Gareng parwa 1 sampai 8 sangat inspiratif. di era revolusi mental sangat diperlukan budaya kemataraman salah satunya "lakon ing pewayangan". berdasarkan analisis kebutuhan siswa dan guru SD wayang-wayang jarang diperdalam dan dikaji filosofi karakter di lakon tersebut. sangat menarik, lakon gareng ini mengajarkan kita persiapan bekal ke akhirat, salah satunya dari ibadah wajib dan sunah sebagai khalifah dan muslim pembelajar. semoga kita semua selalu memperbaiki diri untuk mencari keberkahan dan keberuntungan dari Nya.

  ReplyDelete
 19. Fitria Restu Astuti
  19709251069
  S-2 Pendidikan Matematika D 2019

  Bismillah, assalamu'alaykum
  Terimakasih bapak, untuk artikel yang bermanfaat. Dari artikel bapak saya menyoroti bagian "awalan perihal dunia itu bergantung pada awalannya", hal ini selaras dengan sabda rosulullah bahwa setiap amal itu bergantung pada niatnya. Dengan niat yang baik maka insyaAllah akan menghasilkan hasil yang baik pula.
  Dalam keyakinan saya, Islam menunjukkan setiap perbuatan atau setiap amalan dengan prosedur yang jelas. Islam itu mudah karena ada ilmu di dalamnya. Hal ini menegaskan bahwa antara ilmu dan ibadah itu memiliki relasi yang erat. Salah satu ilmu dalam beribadah yaitu terkait dengan niat.

  ReplyDelete
 20. Assalamu'alaykum wr wb
  Dwi Kawuryani
  19709251061
  Pendidikan Matematika S2 D
  Dari postingan diatas saya dapat belajar akan pentingnya menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu ada kalanya kita harus pergi ketempat yang jauh, namun setinggi-tingginya ilmu maka akan bergantung pada bagaimana ilmu itu digunakan didalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga setinggi-tingginya ilmu yang kita pelajari, pada akhirnya kita harus bisa menempatkan diri dan menggunakan ilmu tersebut. Dengan demikian setiap ilmu akan tetap relevan dengan lingkungan masyarakat seperti apapun ilmunya, karena pemilik ilmu dapat menempatkan diri dengan baik di lingkungan.
  Wassalamu'alaikum wr wb

  ReplyDelete
 21. Sekar Hidayatun Najakh
  19701251007
  S2 PEP A 2019

  Assalamualaykum wr wb...
  Dalam mempelajari suatu ilmu, harus diselaraskan dengan makna dari ilmu yang sebenarnya yaitu melalui filsafat. Dalam mencari ilmu atau mempelajarinya, kita harus mampu mengambil sikap. Mampu beradaptasi dengan lingkungan dimana ilmu itu akan kita cari dan akan dipelajari. Tetap mengedepankan sikap yang baik, dimanapun kita berpijak.

  Terimakasih Prof...

  ReplyDelete
 22. Sekar Hidayatun Najakh
  19701251007
  S2 PEP A 2019

  Assalamualaykum wr wb...
  Pada dasarnya, manusia bisa mengerti mengenai semua realitas sebab manusia adalah makhluk yang sadar, bahwa ia mengerti sesuatu dengan menganalisis proses pengertian yang memiliki titik tolak bersifat dari pengalaman konkret. Pengalaman itu memiliki sifat rasional dengan menyingkap tabir realitas dan spiritual serta bahkan supra-rasional. Pengalaman membawa manusia menambah pengetahuan dan pengertian melalui perenungan yang sistematis. Manusia merupakan makhluk yang terdiri atas jasmani dan rohani, sehingga manusia mempunyai daya jangkau yang sejatinya tidak terbatas terhadap realitas dari segala sesuatu.

  Terimakasih Prof...

  ReplyDelete
 23. Sekar Hidayatun Najakh
  19701251007
  S2 PEP A 2019

  Assalamualaykum wr wb...
  Pada rohani manusia, mempunyai kemampuan menelusuri realitas yang berada diuar realitas yang kasat mata, yang mana realitas itu sebagai realitas yang lebih menentukan hakikat itu sendiri. Namun karena manusiapun juga makhluk jasmaniah, maka manusia mempunyai keterbatasan-keterbatasan sebagai ciri dari hal-hal yang sifatnya materiil. Demi ketercapaian kehidupan manusia secara profesional, maka terlebih dahulu dibutuhkan kesadaran untuk bisa mengerti mengenai pengertian segala sesuatu dan mampu menyusun pengertian terhadap konsep yang telah diketahui dari suatu realitas yang ada, dari sudut pandang fisikalitasnya maupun secara hal yang metafisiknya.

  Terimakasih Prof...

  ReplyDelete
 24. Annisa Nur Arifah
  18709251058
  S2 Pendidikan Matematika C 2018

  Dari kisah Gareng Purwa 8, Gareng menyebutkan bahwa dia telah berperilaku adigang, adigung, adiguna yang bisa diartikan dengan mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan kepandaian yang dimiliki. Adigang adalah sifat yang mengandalkan dan menyombongkan tentang kekuatan badan dan fisik. Adigung adalah sifat yang meninggikan pangkat, jabatan, derajat, keluhuran, dan keturunan kebangsawanan. Adiguna adalah sifat yang mengutamakan kepandaian dan akal. Pelajaran yang bisa dipetik yaitu jangan berlebihan dalam mengandalkan kelebihan diri sendiri. Sifat tersebut memang sangat susah dihindari oleh manusia, namun Semar memberikan nasehat untuk selalu introspeksi diri dan menggunakan kesalahan yang telah dilakukan sebagai ladang pembelajaran agar terhindar dari sifat adigang, adigung, adiguna.

  ReplyDelete
 25. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 26. Sarh desiana pahu
  19709251063
  S2 PM D 2019
  Secara pribadi saya tidak memahami bahasa jawa, namun dari komentar kawan kawan yang saya baca adalah bahwa kisah gareng dan kawan kawannya ini sebagai sebuah gambaran tentang sifat manusia. Seperti gareng yang bersifat serakah dan pemarah begitupula sifat manusia. Masih banyak manusia yang seperti ini dan tidak bisa bersyukur atas apa yang dia miliki. Semoga kita semua menjadi manusia yang selalu bersyukur. Amin. Terima kasih.

  ReplyDelete
 27. Sarah desiana pahu
  19709251063
  S2 PM D 2019
  Hal yang menarik lagi dari tulisan ini yang bisa dijadikan pelajaran adalah bahwa dalam beribadah kepada Tuhan itu harus dilandasi dengan niat yang benar. Karena Tuhan itu Maha Tahu, Maha Melihat dan Maha Mendengar, Ia tahu niat kita dalam beribadah itu seperti apa, baik atau buruk. Jangan disertai kesombongan, amarah, dan nafsu dunia. Beribadahlah dengan tulus dan niat yang baik. Terima kasih.

  ReplyDelete
 28. Lovie Adikayanti
  19709251068
  S2 Pendidikan Matematika D

  Assalamualaikum wr.wb
  Dari cerita Gareg parwa tersebut, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa segala tindakan harus disertai niatan yang baik. Sesuatu yang diawali dengan kebaikan maka akan baik pula hasilnya, begitupun sebaliknya. Nasehat Semar terhadap gareng adalah jangan punya sifat Adigang Adigung Adiguna . Ungkapan tersebut mengajarkan kita agar tidak sombong dan tidak merehkan orang lain saat kita berkuasa, karena apa yang dimiliki dapat hilang sewaktu-waktu.

  ReplyDelete
 29. Puspitarani
  19709251062
  S2 Pendidikan Matematika D 2019

  Terimakasih Prof. Artikel ini memuat banyak pelajaran yang dapat saya ambil, bahwa dalam menuntut ilmu itu haruslah dengan niat yang kuat dan hati yang ikhlas. Selain itu, apapun hasil yang kita peroleh itu tergantung dari apa yang selama ini kita lakukan. Maka dari itu, sebisa mungkin kita harus mengawali setiap perbuatan dan tindakan dengan niat yang baik, agar kedepannya kebaikan itu bisa menjadi penolong bagi diri kita, aamiin.

  ReplyDelete
 30. Vera Yuli Erviana
  NIM 19706261005
  S3 Pendidikan Dasar 2019

  Assalamu'alaikum Wr. Wb.
  Berdasarkan cerita di atas, ada banyak makna yang bisa diresapi bersama. Salah satunya adalah jika kita ingin segala sesuatu dipermudah maka terlebih dahulu tertibkan ibadah kita denganNya. Sholat jangan sampai telat apalagi bolong-bolong, ngaji terus di jaga, hormati orang tua, perbanyak dzikir. Jika kita dekat dengan Allah insya Allah akan membantu segala urusan kita.

  ReplyDelete
 31. Nani Aprilia
  NIM 19701261016
  S3 PEP 2019

  Assalamualaiakum W.W

  Hikmah dibalik cerita di atas, ada banyak yang bisa dijadikan contoh yang baik untuk kita bersikap menjadi manusia yang berakhlaq. salah satu lesson learned yang bisa diambil adalah dalam menuntut ilmu harus ikhlas, bersungguh-sungguh, istiqomah, serta memiliki keyakinan yang kuat kita akan berhasil. makna cerita tersebut sesuai dengan nasehat emas imam syafi'i "bila kau tidak merasakan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung pahitnya kebodohan".

  ReplyDelete
 32. Nani Aprilia
  NIM 19701261016
  S3 Penelitian & Evaluasi Pendidikan 2019

  Assalamualaikum W.W.
  Terima Kasih Prof atas cerita di atas, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil sebagai bekal hidup dalam menjalani kehidupan. dalam cerita tersebut banyak filosafi kehidupan yang bisa dijadikan tauladan yang baik sehingga dapat membentuk akhlaq yang baik. beberapa yang bisa saya ambil dari cerita tersebut adalah ketika kita menuntut ilmu harus didasari niat dan keinginan yang kuat, tidak akan menyerah selalu berusaha untuk bersungguh sungguh, hal tersebut sesuai dengan nasehat emas yang disampaikan oleh imam syafi'i dimana bila kita tidak merasakan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung pahitnya kebodohan.

  ReplyDelete
 33. Inti yang dapat saya tangkap dari kisah "Gareng Parwa" ini ada tiga yakni syukur, ikhlas, dan kesungguhan niat dari hati. Setiap langkah yang akan dilalui ke depan harus melibatkan tiga aspek tersebut untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Termasuk dalam teladan ini adalah belajar. Perlu disyukuri bisa belajar, harus ikhlas belajar, dan berniat dari hati untuk belajar (sesungguhnya keberhasilan belajar bergantung sekali pada niatnya di awal). Selanjutnya, dengan aktualisasi syukur, ikhlas, dan niat yang tepat dapat menekan rasa kesombongan yang besar kemungkinan muncul di kemudian hari. Terima kasih Prof, kisah ini menjadi pengingat bagi kami agar bisa lebih bersyukur, ikhlas, dan berniat sungguh-sungguh untuk belajar dan semoga tidak ada kesombongan di masa mendatang. Nyuwun pangapunten Prof, kulo mboten saged komentar lengkap ngagem basa jawi. Nuwun.

  Ikhsanudin (PEP-S3/19701261001)

  ReplyDelete
 34. Muh. Asriadi AM
  19701251008
  PEP A 2019
  Dari kisah Gareng Purwa 8, Gareng mengandalkan dan menyombongkan tentang kekuatan badan dan fisik. pangkat, jabatan, derajat, kepandaian dan akal. Pelajaran yang bisa dipetik yaitu jangan berlebihan dalam mengandalkan kelebihan diri sendiri. Sifat tersebut memang sangat susah dihindari oleh manusia, namun Semar memberikan nasehat untuk selalu introspeksi diri dan menghidari sifat tersebut agar terhindar dari murka tuhan

  ReplyDelete
 35. Wow! this is Amazing! Do you know your hidden name meaning ? Click here to find your hidden name meaning

  ReplyDelete